Petőfi Népe, 1998. március (53. évfolyam, 51-76. szám)

1998-03-09 / 57. szám

4. oldal Világtükör 1998. március 9., hétfő Csalódott az osztrákokban Habsburg Ottó, a Páneurópa Mozgalom elnöke, az Európai Parlament képviselője az Unió bővítésével kapcsolatos maga­tartásuk miatt. Kijelentette: ő azt remélte, hogy Ausztria híd­szerepet játszik majd a kelet- és közép-európai integrációban, mert a „bővítés az európai poli­tika legfontosabb ügye”. Érdekes ember Fidel Castro, és kiváló szellemi képességek­kel rendelkezik - jelentette ki Bill Richardson, az Egyesült Államok ENSZ-képviselője. Hozzátette: ha a kubai elnök tenne valamit a demokrácia előmozdítására, akkor Clinton amerikai elnök végrehajthatna néhány változtatást Kubával szembeni politikáján. Nem szükséges háborút vívni a győzelemhez, de a siker re­ceptje: meg kell mutatni az erőt ahhoz, hogy ne legyen szükség a használatára - nyi­latkozta a Szaddám Húszéin iraki elnökkel elért megállapo­dásról Kofi Annan, az ENSZ főtitkára. Életfogytiglani börtönre ítélte egy római katonai fellebviteli bí­róság Erich Priebke és Kari Hass volt náci tiszteket a második vi­lágháború során Róma közelé­ben végrehajtott tömegmészár­lásokért. Priebke háziőrizetben töltheti büntetését. Részt vesz II. Miklós és csa­ládja földi maradványainak újra­temetésén július 17-én a cár déd­unokája, György nagyherceg (Georgij Jurjevszkij). Kijelen­tette: Oroszországban kíván le­telepedni, és orosz állampolgár­ságot is szeretne kapni. A Ro­manov család Svájcban élő, számítógépekkel foglalkozó le­származottja orosz feleséget akar választani magának. A nemzetközi közösség a szankciók felújítását helyezte kilátásba Koszovói falvak szerb gyűrűben Albán gerilla holtteste, valahol Koszovóban A viszonylagos éjszakai nyugalom után a szerb rendőrség va­sárnap reggel folytatta negyedik napja tartó koszovói „terro­ristaellenes” akcióját. A szerb rendőrök továbbra is körül­zárva tartanak néhány albán települést, és folytatódik az üresen álló házak lerombolása. Pristinai albán források szerint az éjszakai órákban csak szór­ványos lövöldözés hallatszott a többségében albánok lakta, Szerbiához tartozó tartomány nyugati részén lévő Drenica környékén, de reggel a rendőr­ségi járművek, köztük páncélo­zott harcjárművek, ismét táma­dásba lendültek. Az áldozatok között nők és gyermekek is vannak. A szerb rendőrség a koszo­vói Vucitm városában őrizetbe vette Ibrahim Rugóvá koszovói albán vezető három közeli munkatársát, mert megkísérel­tek eljutni Srbicába, hogy fel­mérjék, mi történik a tér­ségben. Franz Vranitzky volt osztrák kancellár elhárította az auszt­riai albán közösségnek azt a javaslatát, hogy vállaljon köz­vetítő szerepet a koszovói fe­szültség enyhítése érdekében. A hatalmi Összekötő Csoport hétfőn Londonban esedékes ülése után az Egyesült Álla­mok balkáni különmegbí- zottja, Robert Gelbard még aznap Belgrádba, kedden pe­dig Koszovóba utazik. A kon­ferencia várhatóan a széles FOTÓ: FEB/REUTERS körű koszovói autonómia megteremtésére fogja felszólí­tani a belgrádi vezetést. Az Egyesült Államok nem hagyja, hogy Koszovóban há­ború bontakozzék ki, és „nem nézi tétlenül” a jugoszláv ha­tóságok koszovói vérontását - hangoztatta Madeleine Alb­right amerikai külügyminisz­ter Rómában. Robin Cook brit külügyminiszter, aki a héten tárgyalt - saját szavai szerint is eredménytelenül - Milose­vics jugoszláv elnökkel Belg- rádban, egyértelmű utalásokat tett a szankciók felújításának lehetőségére, mondván: a szerb félnek „a nemzetközi közösség erőteljes és kímélet­len nyomására” kell felké­szülnie, ha folytatódik a karha­talmi erőszak Koszovóban. Nálunk nincs járványveszély Agyhártyagyulladások Nyugat-Európában Magyar Államkötvény 2000/H, 2002/G Ahogy a maga nemében egyedi az Országház - Magyarország legnagyobb épülete, az állam szimbóluma ugyanúgy egyedi a maga nemé­ben a Magyar Állampapír, a legnagyobb biz­tonságot nyújtó értékpapír. MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY 2000/H Jegyzési időszak: 1998. március 9-13. Futamidő: 2 év Kamatozás: évi fix 16,00% Jegyzési árfolyam: 100,82% Elérhető maximális hozam: EHM = 18,00% MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY 2002/G Jegyzési időszak: 1998. március 9-13. Futamidő: 5 év Kamatozás: évi fix 14,00% Jegyzési árfolyam: 94,89% Elérhető maximális hozam: EHM = 17,00% A Magyar Államkötvény azért az egyik leg­népszerűbb befektetési forma, mert vissza­fizetését az állam garantálja; értékpapír­számlán tartható (így sem ellopni, sem elve­szíteni nem lehet); másodpiaci forgalmazásá­nak köszönhetően kamatveszteség nélkül is bármikor eladható, illetve megvásárolható a hálózatos forgalmazóknál (ABN AMRO (Magyar) Bank, Inter-Európa Bank, Kereske­delmi és Hitelbank és az OTP Bank kijelölt fiókjaiban), valamint a Magyar Államkincstár fiókhálózatában. így Őn befektetését a leg­nagyobb biztonságban tudhatja hosszú távú kötöttség nélkül. JEGYZÉSI HELYKÉNT RÉSZTVEVŐ ELSŐDLEGES FORGALMAZÓK: ABN AMRO (Magyar) Bank Rt. Kecskemét, Baja, Kiskörös, Kiskunfélegyháza • Inter-Európa Bank Rt Kecskemét • K&H Bank Rt Kecskemét, Baja • OTP Bank Rt Kecskemét, Baja, Kalocsa, Kiskörös, Kiskunhalas, Kiskunfélegyháza, Bácsalmás. Izsák, Kecel, Kiskunmajsa, Soltvadkert, Tisza­kécske, Solt (100 000 Ft névértek alatti jegyzést az OTP Bank Rt nem fogad eO VALAMINT: Magyar Államkincstár Bács-Kiskun Megyei Fiók 6000 Kecskemét. Szabadság tér 1 ALLAMI GARANCIÁVAL Diplomáciai áttörésnek mi­nősítette ma kezdődő londoni látogatását Aszlan Maszhadov. A csecsen elnök gépkocsival Bakiba tartott, amikor a gépko­csioszlopot baleset érte. A kísé­ret tagjai közül többen megse­besültek, de az elnök sértetlenül folytatta útját a brit fővárosba. Üzemanyag-szivárgás és tűz miatt a vészcsűszdákon hagyta el 249 utas az amerikai Conti­nental légitársaság felszállni készülő DC-10-es óriásgépét vasárnap délután a nagy-bri- tanniai Manchester repülőterén. Az afgán nők jogaiért emelt szót a nemzetközi nőnap al­kalmából Bonino asszony, az Európai Unió nőügyekkel fog­lalkozó biztosa, aki arra szólí­totta fel az ENSZ-tagországok kormányait: mindaddig ne is­merjék el a tálib vezetést, amíg Afganisztánban sérülnek az alapvető emberi jogok. Atlantában nemzetközi ta­nácskozást tartottak a világ­szerte mind több áldozatot szedő járványos betegségek­ről, köztük az AIDS-ről, az Ebola-vírusról. Megállapítot­ták: napjainkban egyre gya­koribbak az olyan fertőzések, amelyekről egy időben azt lehetett hinni, hogy sikerült megfékezni őket: ilyen a pes­tis és a tuberkulózis. Közben nyugati határaink men­tén több országban is agyhár- tya-gyulladásos megbetegedé­seket regisztrálnak az egész­ségügyi hatóságok. Az első ha­lálos áldozatról a jelentés a hét közepén Bajorországból érke­zett, majd a kór Felső-Auszt- riában, Salzburg tartományban és Dél-Tirolban tizenéves fiata­lok, Svájcban egy most bevo­nult katona életét követelte. Fertőzéseket észleltek Berlin­ben is. Egy német fiatal kórházba került Olaszországban, állapota rendkívül súlyos. A beteg Ba­jorországból érkezett Itáliába, iskolai kirándulásra. A csoport már hazafelé tartott, amikor a fiú kómába esett a Rómából Münchenbe tartó Intercity gyorsvonaton. A szerelvényt leállították a modenai pályaud­varon, s a beteget a helyi kór­házba szállították. A vonat né­hány órás várakozás után in­dult ismét útnak, de az olasz-osztrák határon újabb kényszermegállás következett: az időközben riasztott járvá­nyügyi hatóságok itt vizsgálták meg az iskoláscsoport tagjait. Lapunk érdeklődésére Kri- sán Attila, a Határőrség szóvi­vője kijelentette: hazánkban kormányrendelet írja elő, hogy járvány sújtotta területekről ne hurcolhassanak be hozzánk kórt. A határőrizetről szóló törvény szerint az egészség- ügyi hatóságok kötelessége, hogy naprakész kapcsolatban álljanak az átkelőállomásokkal. Indokolt esetben elrendelhe­tik az átlépési tilalmat is. A fokozott biztonságot szolgálja a jogszabály azzal, hogy elő­írja, mi a teendő, ha az útle­vélkezelő fertőzésgyanús sze­méllyel találkozik. Ebben az esetben az ő kötelessége, hogy nyomban kihívja a legköze­lebbi ügyeletes orvost, s csak annak engedélyével bocsássa tovább az utazót. A szabályzat szerint fertő­zésgyanús jel lehet például ismeretlen külsejű kiütés, és az is, ha valaki az átlagosnál késedelmesebben jön vissza az illemhelyről. A járványügyi előírás akár fertőtlenítő für­dőre is kötelezheti az utast és járművét. A szóvivő hozzá­tette: az újságban, a televízió­ban megjelenő járványügyi hí­rek csupán óvatosságra inthe­tik munkatársaikat, ez azonban az utasforgalom szabályozásá­hoz nem elegendők. Á mos­tani agyhártya-gyulladásos megbetegedésekről eddig még sem hivatalos információt, sem járványügyi utasítást nem kaptak. Straub Ilona, az Országos Epidemiológiai Központ meg­bízott főigazgató főorvosa sze­rint a meningitisz (agyhártya­gyulladás) Nyugat-Európában most megjelent C-típusa java­részt egymáshoz szoros közel­ségben élő fiatalok - kollégi­umok lakói, katonai alakulatok tagjai - között terjedhet, cseppfertőzés útján. Hazánk­ban egyelőre nem fenyeget a megbetegedés veszélye. Kül­földi jelentések szerint a tüne­tek sokban hasonlítanak az influenzáéra. (gy. Z.-CS. b. j.) A régi kakas nem örül a konkurenciának Transzvesztita lett a csirke Elképzelhetjük az angliai Aylmertonban élő Viola néni meghökkenését, amikor azt tapasztalta, hogy Henrietta névre hallgató tyúkja egyszer csak abbahagyta a tojás­rakást, majd hajnalonként elkezdett kukorékolni. Henrietta tíz éven át élte a tyú­kok boldogságos életét: mago­kat csipegetett, tojásokat tojo- gatott, kakasokkal flörtölt. És ez eltarthatott volna a baromfik életének legvégső határáig... Ám a természet közbeszólt. A 75 éves Viola Smith nagy­mama kénytelen volt szemta­núja lenni, amint derék ken­dermagosának narancsszín tol­lazata vörösesbarnára vált, ha­talmas taraja nő, majd a szó szoros értelmében mutálni kezd. Ezzel párhuzamosan tojá­sai elapadtak, viszont kezdet­ben bátortalanul, majd egyre erőteljesebben kotkodálás he­lyett kukorékolásba fogott. A világ legtermészetesebb mód­ján az ólban a tyúkok grádicsá­ról átült a kakasok kosarába. A konkurenciának az eredeti kakas sem örült túlságosan, de mit volt mit tenni? Viola néni átkeresztelte a nemét hagyó to­jót Henriknek, s most arra vár, vajon kikezd-e a többi tyúkkal. A tudósok szerint ez a transz- vesztita-show halaknál, emlő­söknél, madaraknál is előfor­dulhat - de csak kétszáz éven­ként egyszer. (gyulay) Németországban nehéz vizsgák árán lehet a jogosítványt visszakapni Az „idióták tesztjének” tartják így emlegeti a német köznyelv azt a vizsgát, amelyet mindany- nyiszor le kell tennie a járművezetőnek, ha bármilyen ok miatt akár a legrövidebb időre is bevonják a jogosítványát. Az „idiótateszt” egyik - és nem feltétlenül a legkönnyebb - ré­sze a műszaki-közlekedésren­dészeti tudnivalókra vonatko­zik. A másik pedig szigorított orvosi felülvizsgálatból áll, amely elsősorban az illetőnek a közúti forgalomban való rész­vételhez szükséges lelki adott­ságait (netán hiányosságait) hi­vatott felderíteni. Tavaly a 150 ezer vizsgázó­ból 75 ezer elbukott, ez az arány évről évre nem változik, egy évvel korábban a megmé­rettetésre kötelezettek fele szin­tén képtelen volt visszaszerezni járművezetői engedélyét. Százezernél több autós, mo­toros ittas vezetés miatt kény­szerült új vizsgára: többen már visszaesőnek számítanak, vagy olyan renitensnek, akinek a véralkoholszintje az ellenőr­zéskor meghaladta az 1,6 ezre­léket. Ötvenezer sofőrnél kábító- szeres befolyásoltságot állapí­tottak meg, mások viszont any- nyi rosszpontot gyűjtöttek ösz- sze kisebb-nagyobb szabályta­lanságaik eredményeképpen, hogy riadót „fújt” a flensburgi központi jogosítvány-nyilván­tartó számítógépe. (A német közlekedésrendészet ugyanis a kisebb-nagyobb szabálytalan­ságokért feketepontokat ad, s a hatóságok által elkobzott betét­lapok a Flensburgban működő hivatalban landolnak.) Az „idiótavizsgára” csak azt utasítja a közlekedési hatóság, aki vissza akarja kapni a jogo­sítványát, ha viszont valaki nem felel meg a teszten, le kell mondania a vezetés élvezetei­ről. Németországban nem ke­vesen vannak, akik bár soha nem ülnek volán mögé, csak érvényes jogosítvánnyal a zse­bükben tölthetik be jelenlegi munkakörüket. A jogsivisszaszerző vizsga egyébként nem olcsó: 621 már­kát (mintegy 63 ezer forintnak megfelelő összeget) kell leróni érte. Ferenczy Europress

Next

/
Oldalképek
Tartalom