Petőfi Népe, 1996. március (51. évfolyam, 52-76. szám)

1996-03-01 / 52. szám

f PETŐFI NÉP 1996. március 1., péntek • A Duna-Tisza köze napilapja • _______ ........... .... ................MM................................................ 51. évf., 52. szám / 29,50 Ft _________________________ M A KIVEHETŐ JÖVŐ HETI RTV-HÚSOR 11-14. oldal MATOL DRÁGÁBB AZ ENERGIA Mától drágult a villanyáram és a földgáz ára; az első emelt számlát májusban kapjuk majd meg. Mi, fogyasztók, átlagosan 20 százalékos áram- és 29 százalékos gázdíjemelést vagyunk kénytelenek lenyelni. A hírek szerint idén nem az utolsót. (Kommentárunk a 2. oldalon.) Tagadja a bűncselekményt az áldozat férje Ki gyilkolt Bácsalmáson? A kormány ismét célba vette a növekvő feketegazdaságot Visszavonta a rendőrségen ko­rábban tett beismerő vallomá­sát a feleséggyilkossággal vá­dolt Kancsár Antal. A szenzá­ciós fordulat az ügy első tár­gyalási napján történt a bíró­ságon. A bácsalmási Kancsár Antal elismerte ugyan, hogy maga ásta el a holttestet a pincében, viszont határozottan állítja: a gyilkosság elkövetése közben ő eszméletlenül hevert az ud­varukon. Ennélfogva nem tudja, ki és hogyan végzett a feleségével. A tavaly tavasszal Bácsal­máson történt gyilkosság rész­leteiről már többször is írt a Petőfi Népe. Eszerint 1995. május 22-én a felesége eltűné­sét jelentette be Kancsár Antal. Egy hónapig kereste az asz- szonyt hiába a rendőrség. A keresésbe bácsalmási ismerő­sök, rokonok is bekapcsolód­tak. Majd bombaként robbant egyik nap a hír: Kancsár Antal beismerte a gyilkosságot. Még aznap maga mutatta meg a pincében, hová ásta el a holt­testet. Utóbb a televízió egyik bűnügyi magazinjának is nyi­latkozott. Kövér könnycseppek gördültek le az arcán és bocsá­natot kért a hozzátartozóitól. Ehhez képest több mint jelen­tős fordulat, hogy néhány nap­pal ezelőtt az emberölés bűn­tettében ártatlannak mondta magát. További részletek a 3. oldalon. A tegnapi kormányülést követő sajtótájékoztatón Kiss Elemér államtitkár - aki a beteg Bokros Lajost helyettesítette - el­mondta, hogy a kormány tájé­kozódott a feketegazdaság el­leni fellépés helyzetéről és megállapította, hogy az eddigi lépéseknek köszönhetően jelen­tősen lelassult a feketegazdaság növekedési üteme. A kabinet­nek az a célja, hogy további in­tézkedésekkel a GDP körülbe­lül 30 százalékáról 10-20 száza­lék körülire szorítsa le a rejtett Az ENSZ megvonta harmincki­lenc ország szavazati jogát a közgyűlésben, mivel azok több mint kétévi tagdíjjal adósak a szervezetnek - közölte szerdán New Yorkban Sylvana Foa szóvivő. Az AFP emlékeztetett arra: a világszervezet alapokmánya szerint a tagok elvesztik szava­zati jogukat, ha több mint két­évi díjjal tartoznak, kivéve ha igazolni tudják, hogy a fizetés- képtelenséget akaratukon kívül álló tényezők okozták. A tagor­szágok visszakapják voksolási A 24 százalékos bérfejlesztésre kapott pénzt az utolsó fillérig a rendőrök béremelésére fordít­ják. A pénzt januártól vissza­menőlegesen kapják meg a tes­tület tagjai. Mindezt Pintér Sán­dor rendőr altábornagy Debre­cenben jelentette ki egy sajtótá­gazdaságban realizálódó jöve­delmet. A fekete- és árnyék­gazdaság működése jelenleg mintegy évi 70-100 milliárd fo­rint adóbevétel-kiesést jelent az államkasszának. Módosította a kormány a gazdasági kabinetre vonatkozó határozatát. Medgyessy Péter új pénzügyminiszter kérésére a. kabinet a jövőben olyan szak­mai fórummá válik, amely mentesítheti a kormányt a gaz­dasági szakmai vitáktól. To­vábbi részletek az 5. oldalon. jogukat, ha befizetik az elmara­dást. Tizenegy ország közölte ed­dig, hogy objektív okok miatt nem tudnak fizetni, s kérték szavazati joguk visszaállítását. A világszervezet jelenleg egyik legsúlyosabb pénzügyi válságát éli, mivel a tagorszá­gok mintegy 3 milliárd dollár­ral tartoznak. A legnagyobb adós az 1,2 milliárddal tartozó Egyesült Államok, de Washing­ton mindig időben fizet ahhoz, hogy ne veszítse el szavazati jogát. jékoztatón. Az alacsonyabb jö­vedelműek többet, a magasabb jövedelműek kevesebb béreme­lést kapnak. A fővárosban a tiszthelyettesek átlagos bérnö­vekedése 14,5 százalékos, de van olyan megye, ahol az eme­lés a 30 százalékot is eléri. Gyorshírek----------------------------------| K arpov szerb párt | tagja lett Anatolij Karpov orosz nem­zetközi sakknagymester, a Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) világbajnoka belépett | a Szerb Szocialista Pártba. A | múlt héten Stara Prazovában | részt vett egy sakkversenyen, ott lépett be. Hastáncosnő képviselőjelölt | A dán konzervatívok nem ép-1 | pen konzervatív szellemben alakítják képviselőgárdájukat. 1 1 A koppenhágai Österbro kerü­let pártegyesülete elhatározta, hogy egy hivatásos hastáncos- I nőt indít képviselőjelöltjeként a következő Folketing-válasz- I tásokon. Egymillió német milliomos I Németországban a milliomo­sok száma eléri az egymilliót- | a bonni munkaügyi és szociális | minisztérium tegnap ismerte- § tett kimutatása szerint. Három áldozat Szörnyű tragédiát okozott a j | kazánból kijövő szénmono- j | xid-gáz tegnap Szirákon. A 1 | szomszédok hívására kimenő | | mentők három gyermeket már I I holtan találtak a házban. Maffiakincs I Az olasz maffiózók milliárdos § vagyonát a jövőben gördülő- I kenyebben kobozzák majd el, I és szociális célokra fordítják. | Csütörtöki sajtóhírek szerint | . ezalényegeegyjóváhagyottúj j I törvénynek. 39 ország ellen lépett fel az ENSZ Ha nem fizetsz, nem szavazol Bérrendezés a rendőrségnél A Legfelsőbb Bíróság felülbírálta a megyei ítéletet Rövidebb börtön Stadler elrablóinak A Legfelsőbb Bíróság csütör­tökön lényegesen enyhítette a Bács-Kiskun Megyei Bíróság első fokú ítéletét Stadler József, az országosan ismert sportme- cénás-üzletember elrablóinak ügyében. A bűnperben másodfokon el­járó bírói fórum Márton Gábor elsőrendű vádlott és a csecsen nemzetiségű Iszajev Anzor Iz- mailovics másodrendű vádlott cselekményét társtettesként el­követett emberrablás bűntetté­nek minősítette, mivel nem ta­lálta bizonyítottnak a fegyveres elkövetést. A Legfelsőbb Bíró­ság a vádlottakra első fokon ki­rótt 10-10 évi börtönbüntetést egyaránt hat évre csökkentette, Márton Gábor esetében a 8 évi közügyektől eltiltást hat évre enyhítette, és mindkettőjüknél korlátozta a kiszabott vagyon­elkobzás mértékét. A bíróság az emberrablással kapcsolatban bűnpártolóként első fokon 4 évi börtönre ítélt Iszajev Kjuri Iz- mailovics harmadrendű vádlott büntetését két évre mérsékelte. A Legfelsőbb Bíróság nem vál­toztatta meg a csecsen testvér­pár országból való kiutasítására vonatkozó, első fokon kiszabott mellékbüntetést. (Folytatás a 3. oldalon) Beleegyezett a válásba Diana A walesi hercegnő szóvivője Londonban bejelentette, hogy egyezség született a trónörö­kös házaspár hivatalos válá­sáról, s annak Diana számára igen kedvező feltételeiről. Ez­után a palota közölte, hogy ki­zárólag Lady Di „igénylistájá­nak egyébként hasznos tisztá­zásáról” van szó. Részletek a 4. oldalon. Egymillió forintot kap a pingpongcsapat Tisztségviselők fizetése a megyénél A Bács-Kiskun megyei köz­gyűlés kedden módosította az elnök és az alelnökök il­letményét, valamint költség- térítését. Dr. Balogh László elnök alapfizetése január 1- jétől (a miniszteri illetmény 90 százaléka) bruttó 157 ezer 950 forint, amelyhez havi 79 ezer forint költség- térítési átalány jár. Az alel­nökök az elnöki fizetés 85 százalékát kapják, havi 134 ezer 260 forintot. Az ő költ­ségtérítésük 67 ezer forint. A közgyűlés elnökének - múlt évi eredményes mun­kája elismeréséül - bruttó 315 ezer 900 forint jutalmat szavazott meg a testület, melyet március 15-én fizet­nek ki. Egymillió forint támogatásban részesíti Kiskunfélegyháza ön- kormányzata a Credo AC aszta­liteniszcsapatát. Hosszú vita és kétszeri szavazás után döntöt­tek így tegnap a képviselők. Annak ellenére ugyanis, hogy az önkormányzat ifjúsági és sportbizottsága támogatta a Szaporodnak Baján a zsarolási ügyek, a városi bíróság a héten is tárgyalt egyet. A vád szerint M. István tavaly október 12-én, körülbelül este 10 órakor hívta először a sértettet. Kapitány néven mutatkozott be, majd fel­szólította, hogy a megadott csapat kérését, az első szavazás alkalmával a testület mégis el­vetette a támogatást. Pontosab­ban az éves költségvetés elfo­gadása előtt egyetlen fillért sem kívántak ilyen célra kifizetni. A csapatnak azonban nem két hét múlva, hanem most van ége­tően szüksége erre a pénzre ­időben és helyen tegyen le 40 ezer márkát. Azt is hozzátette, hogy amennyiben K. Géza - a sze­rinte gazdag vállalkozó - érte­síti a rendőrséget vagy más ha­tóságot, a társaságában lévő uk­rán és csecsen legények gon­érvelt Kalász Kázmér szakosz­tályvezető. Valószínűleg a következő napirendi pont tárgyalásakor a képviselőknek is eszükbe jutha­tott ez, s ismét napiredre tűzték a kérdést. A másodszori szava­zás aztán kedvező eredményt hozott. doskodni fognak róla. A követ­kező napokban - 15-én, 16-án és 17-én - ismét telefonált a gyanúsított, de azt közölték vele, hogy a vállalkozás ügyve­zetője más, és csak ő dönthet az ügyben. (Folytatás a 3. oldalon) Egy év felfüggesztett a bajai telefonos zsarolónak A játszma tétje 40 ezer német márka volt Huhogok a városokban Vagy ötven erdei bagoly bóbiskol nappal Bácsalmáson a varroda előtti nyírfákon. A majsai postánál húszat számol­tak. A kemény tél miatt kényszerültek az éjjeli ragadozók a városokba. Felvételünkön legalább 20 bagoly emészti va­csoráját, a környékben fogott egereket, fotó: király László

Next

/
Oldalképek
Tartalom