Petőfi Népe, 1996. február (51. évfolyam, 27-51. szám)

1996-02-01 / 27. szám

a m ,9 PETŐFI NÉPE 1996. február 1., csütörtök .................. • A Duna-Tisza köze napilapja • 51. évf., 27. szám / 29,50 Ft Kecskemét város rádiója a 96,5 MHZ-en, mindennap, s 16-04 óráig. I Lajosmizsén félnek bejárni a hivatalba a dolgozók? Rendőri védelem a városházán Rendőri biztosítással kezdő­dött tegnap délután egy órakor a lajosmizsei képviselő-testü­let ülése. Két egyenruhás rendőr a városháza előtt az ut­cán, kettő pedig bent a város­házán posztolt. A nagy felhaj­tás nem a képviselőknek, s nem is dr. Paál Elemér kecs­keméti rendőrkapitánynak szólt, aki az ülésen Lajosmizse közbiztonságáról számolt be. A biztosítás sajnos hivatali időben egyáltalán nem rend­kívüli. A különféle szociális segélyek kifizetése körül ugyanis elszabadultak az indu­latok. A városháza dolgozói közül többen már félnek be­menni a hivatalba. A testületi ülésen napirend előtt szó esett arról is: a segélyekért sorban állók egyre követelőzőbbek. Tegnap is többen sürgették a segély kifizetését. A képvise­lők - akik egy másik épület- szárnyban üléseztek - a szo­kásosoktól eltérően ezúttal nem hagyták kinn a folyosón kabátjukat, hanem bevitték az ülésterembe. A hivatal dolgozóira nehe­zedő nyomás mellett Zsigó Viktor polgármester arról is szólt: a polgárok egy része pe­dig azon van felháborodva, hogy tavaly 80 milliót fizetett ki az önkormányzat különféle segélyekre. A polgármester hamarosan tárgyalásokat kezd a helyi cigány kisebbségi ön- kormányzattal a kialakult helyzet rendezésére. A fentiek miatt a testület tegnap levette napirendjéről a szociális ellá­tásokról szóló rendeletterveze­tét. Ezt követően nem kapta meg a többséget az az előter­jesztés, amely hatályon kívül helyezte volna az első lakáshoz jutó fiatalok támogatását. Eddig három haláleset történt a megyében Szelídül a járvány Bács-Kiskunban? Három idős, hatvan éven felüli beteg halt meg a múlt héten inf­luenza okozta tüdőgyulladásban Bács-Kiskun megyében. A me­gye kórházaiba január negyedik hetében hét új beteget vettek fel szövődményes tünetekkel. A halálesetek ellenére Bács-Kis­kun megye az influenzajárvány mértékét illetően a kevésbé fer­tőzött megyék között van - adott tájékoztatást a megyei Az atomerőmű A Paksi Atomerőmű Részvény- társaság szerdán közleményt adott ki, amely a Green­peace nemzetközi környezet­védő szervezetnek egy előző napi, németországi demonstrá­ciójával, illetve annak hazai saj­tóvisszhangjával foglalkozik. A közlemény: Az elmúlt 24 órá­ban a tömegtájékoztatásban több nyilatkozat jelent meg a Németországból Paksra irá­nyuló fűtőelem-szállítmány el­indításával kapcsolatban. Ezek egy része a Greenpeace nem­zetközi környezetvédő szerve­zet nyilatkozataira alapozva megkérdőjelezi a paksi atom­erőmű biztonságát. A Paksi Atomerőmű Rt. vezetősége a Greenpeace-t nem tekinti a kér­tisztiorvosi szolgálat. A beteg­szám sem emelkedett, a megyé­ből január harmadik hetében 5066, míg az elmúlt héten 5034 új influenzás betegről küldtek jelentést a háziorvosok a tiszti- orvosi szolgálatnak. Míg Kiskő­rösön kismértékben nőtt, Kecs­keméten - amely a járvány köz­pontjának tekinthető - némileg csökkent a betegszám. A jár­vány jellemzője továbbra is, nem vitatkozik déskör megítélésében felkészült szervezetnek. Ezért a vezetés úgy döntött, hogy nem bocsát­kozik vitába, ugyanis nincs mi­ért védekeznie. A szigorú német hatóságok is meg vannak győ­ződve a paksi atomerőmű jó biz­tonsági szintjéről, egyébként nem engedélyezték volna a fű­tőanyag kiszállítását Magyaror­szágra. A világ több mint 400 atomerőművi egysége közül a kapacitáskihasználást tekintve mind a négy paksi blokk ott van a legjobb 25 között. Ezt az is bi­zonyítja, hogy a paksi erőmű műszaki színvonala, biztonsági mutatói kiválóak, nem kell szü­neteltetni a termelést gyakori leállás, javítás, üzemzavar mi­att. hogy az 1-14 év közötti gyer­mekek és a 15-24 év közötti fia­tal felnőttek közül betegszenek meg többen. Némileg csökkent, 262 esetre, a szövődmények száma is, de változatlan, hogy leginkább a hörghurut (143 be­tegnél) és a tüdőgyulladás (49 betegnél) jelentkezik. A bete­gek többsége a múlt héten is lá­bon hordta ki az influenzát, csak 1447-en mentek táppénzre. Pályaválasztási, továbbtanulási láz A napokban tetőzik az általános iskolákban a pályaválasztási és továbbtanulási láz. A közép­fokú intézményekbe ugyanis február 15-e a jelentkezési ha­táridő. Ám a szülők már nem várhatnak sokat a döntéssel, mert az iskoláknak a jelentke­zési lapok továbbításának elő­készítésére is kell idő. Február vége már a felvételi vizsgák ideje, de aki ebben nem lesz eredményes, május 10-e után még találhat magának helyet az úgynevezett rendkívüli eljárás keretében. Utóbbit azok az is­kolák hirdetik meg, amelyek nem tudták feltölteni a létszá­mot. Cikkünk az 5. oldalon. Kommentárunk a 2. oldalon. Csendben leszereltek a félegyházi katonák. Persze azért itt-ott volt egy kis nótázás, kiabálás, de a korábbi évek várost felforgató randalírozásainak nyoma sem volt. Mint Hor­váth József ezredestől megtudtuk, kétszázkilencvenen szereltek le tegnap Kiskunfélegyhá­zán. Három öregkatona viszont még a fenyítését tölti, de talán ezen a héten ők is visszatér­hetnek a civil életbe. Nagy esélyük van az „amnesztiára”. fotó: galambos Sándor Mélykúton a Calix-ügyröl A mélykúti önkormányzat ked­di ülésén nem döntött a Calix- részvények eladásáról. Mint ismeretes, a Gyógyír Kft. ke­reste meg a megye önkormány­zatait egy vételi ajánlattal, amely szerint a részvények 51 százalékát szeretné felvásárolni névértéken. Pénteken a megyei közgyűlés is tárgyalta az ügyet, és a döntés értelmében össze­fogást javasol. A mélykúti ön- kormányzat 4,4 millió forint ér­tékű részvénnyel rendelkezik. A képviselők a lehetőségeket tárgyalva abban egyetértettek, hogy ha a teljes összegre kész­pénzes ajánlatot kapnak, akkor azonnal eladják az értékpapíro­kat. Az érvényben lévő ajánlat szerint ugyanis az érték csak­nem felét fizetné a Gyógyír kft. készpénzben, a másik felét pe­dig fél év alatt részletekben. Döntés végül mégsem született, a testület a megyei állásfoglalás után rendkívüli ülésen tárgyalja majd újra a részvények sorsát. Mennyit kap idén a közoktatás? A Művelődési és Közoktatási Minisztérium arra törekszik, hogy a kormányzati ciklus má­sodik felében reálértékben nö­veljék a közoktatás központi tá­mogatásának összegét. A tárca az idei, csaknem 150 milliárd fo­rintos támogatással szemben a jövő évre 180-190milliárd forin­tot szeretne,.kiharcolni” a szféra számára. Erről Szabó Zoltán, az MKM politikai államtitkára saj­tóbeszélgetésen számolt be. A szegény ember, a csibe és a rászedett vállalkozó Padlóra küldött csirkések Egy maréknyi gonddal kevesebb. FOTÓ: FEB/DIÓSI IMRE Különös találka színhelye volt szerda délelőtt a Parlament előtti Kossuth tér. Egy baromfite­nyésztéssel foglalkozó Hajdú- Bihar megyei vállalkozó ötezer csirkét osztott szét ingyen an­nak demonstrálásaként, hogy a kormány az exportszubvenció csökkentésével padlóra küldi az ágazatot. A Baromfi Termékta­nács nem vett részt a szervezés­ben, de messzemenően egyetért a csirketenyésztővel. Mint kép­viselőjük lapunknak elmondta, ez csupán az első lépés, a követ­kezőt várhatóan a feldolgozók teszik meg, ha... Ha az exporttá­mogatás dolgában nem sikerül megállapodni az agrárkormány­zattal. Mert veszteséget nem haj­landók termelni, a csirkete­nyésztés pedig veszteséges vál­lalkozássá vált az idén. Egy kiló csirke önköltsége 130 forintot tesz ki, a feldolgozó viszont csak 125-öt fizet érte. A külföldre „utazók” esetében pedig 22 fo­rint helyett mindössze 14 a tá­mogatás. Decemberben meg­hívta a terméktanács a földmű­velésügyi, a kereskedelmi és a pénzügyi tárca illetékeseit, hogy mielőbb döntsenek az agrártá­mogatások ügyében, hallgassák meg az érintett termelőket is. Ám a találkozóra a meghívottak nem mentek el. A megyében is vannak hasonló gondok. Rémen készült tudósításunkat a 3. olda­lon találják. Mi okozta a lakóháztüzet? Vélelmezhetően ágyban való dohányzás okozta Kecskeméten a Március 15. utca 3 8. szám alatti ötszintes ház egyik második emeleti lakásában kedden dél­után fél háromkor a tüzet. Ez azt jelenti: nem bizonyítható, csak valószínűsíthető a dohányzás. Kedden egyébként már olyan hí­rek is terjedtek a hírős városban, hogy a 68 éves áldozat valami­lyen gyúlékony folyadékkal le­öntötte magát, majd felgyújtotta. Mint arról tegnap beszámoltunk: Kovács Istvánon égési sérülések nem voltak, a konyhában talál­ták meg holttestét. Elképzel­hető: ide menekült vagy rohant ki vízért, hogy eloltsa a szobában keletkezett tüzet és a füst a kony­hában végzett vele. A vizsgálat eddigi adatai szerint az addig füstölgő ágy akkor lobbant lángra, amikor az ajtót kinyitot­ták. A rendőrség egyébként el­rendelte az áldozat hatósági boncolását. Az enyhe füstmér­gezés gyanújával megfigyelésre kórházba szállított négy fiatalt még kedden hazaengedték. Ingyenes lesz újra a fogtömés? A kormány mai ülésén tárgyal többek között arról, hogy első­sorban a megelőzést szolgáló fogorvosi ellátások ismét in­gyenesek legyenek. A népjóléti minisztérium terve szerint a fogtömést ismét térítésmen­tessé kellene tenni. Tekintettel arra, hogy a térítési díjak beve­zetése óta csökkent a tömések, ellenben lényegesen nőtt a térí­tésmentes foghúzások száma. Ugyancsak téma lesz a kor­mányülésen a gyógyszerár-tá­mogatás új rendszere, a közel 35 százalékos áremelés. Gyorshírek Levél a korábbi családi pótlékért A Fidesz elnöksége levelet in­téz Horn Gyula miniszterei-1 nőkhöz, amelyben a családi | pótlék korábbi rendszerének I visszaállítását kéri - jelentette Í be Áder János, a Fidesz-Ma- gyar Polgári Párt ügyvezető alelnöke a párt szerdai sajtótá­jékoztatóján. Leszögezte: ma már szociológiai felmérések sora bizonyítja, hogy a családi pótlék megvonása leginkább a kisgyermekes, fiatal csalá­dokat sújtja. II A Kreml eltekint a vétótól A Kreml nem él vétóval a NATO keleti kiterjesztésével | kapcsolatban, de érdekeinek § védelmében fog cselekedni - § jelentette ki Jevgenyij Prima- kov orosz külügyminiszter | kedden újságíróknak Minszk- ben Alekszandr Lukasenko J fehérorosz elnökkel folytatott | tárgyalásait követően. Megszállták a minisztériumot Mintegy háromszáz, részben felfegyverzett nicaraguai diák | kedden Managuában elfog­lalta a külügyminisztérium | épületét. A diákok több állami | támogatást követelnek az ál-1 lami egyetemek számára, s § túszaikat mindaddig nem en- | gedik szabadon, amíg a kor- J mány bele nem egyezik köve- § teléseik teljesítésébe. I Aláírásokkal a háború ellen Jegor Gajdar volt orosz kor-j mányfő a csecsenföldi háború leállítása érdekében országos aláírásgyűjtő akciót szorgal-1 mázott szerdán. A háborúéi- j lenes aláírásgyűjtést elkezdő | Nyizsnij Novgorod terület | kormányzója, Borisz Nyem- j cov szerint már februárban jjj több tízmillió aláírás gyűlhet I össze, ami a háború befejezé-1 sére kényszerítheti Jelcint. | Lezuhant egy hőlégballon Lezuhant egy hőlégballon J szerdán Svájcban. A szeren-1 csétlenségben négy ember j vesztette életét. A hőlégballon § szerda délután Stechelberg te­lepülésről emelkedett a leve-§ gőbe. Néhány kilométeres út megtétele után a ballon légör­vénybe került és 2400 méter magasságból egy sziklás szurdokba zuhant. Négy né­met turista életét vesztette, a ballon ötödik utasa eltűnt.

Next

/
Oldalképek
Tartalom