Petőfi Népe, 1996. február (51. évfolyam, 27-51. szám)

1996-02-01 / 27. szám

2. oldal Megyei Körkép 1996. február 1., csütörtök Naptár Február 1., csütörtök. Névnap: Ignác. Névnapozóknak Ignác: a latin Igna­tius rövidülése. Je­lentése: tűz, tüzes. Köszöntjük a név­napjukat ma ünneplő Bri­gitta, Efraim, Gitta, Inno- cencia, Szevér nevű olvasó­inkat is! Évforduló 1865-ben született és 1961-ben e napon hunyt el Csók István Kossuth-díjas festő, a magyar plein air festé­szet kiemelkedő képvise­lője. Korai müveivel a finom naturalizmushoz kapcsolódott (Úrvacsora 1890), majd párizsi ta­nulmányai idején (1903— 05) a francia impresszio­nizmushoz került közel. Témáit a festői szépségre, a színekre összpontosítva ábrázolta. A tájkép, a portré, csendélet dekora­tív egységét megteremtő, életörömmel teli kompozí­ciókat festett. Müvei közül kiemelkedik kislányáról, Züzüről készített sorozata. Ökumenikus naptár Az Ignácok védőszentje Szent Ignác vértanú, János apostol tanít­ványa, akit a ha­gyomány szerint 107-ben kiéheztetett orosz­lánok elé vetettek. Mi, Hol, Mikor? • Ma este 7-kor ad koncertet Kovács Dénes hegedűművész és a Szent István Király Szim­fonikus Zenekar a kecskeméti Erdei Ferenc Művelődési Köz­pontban. Vezényel: Záborszky Kálmán. • Február 2-án, este 8-tól lesz Bohém-klub a kecs­keméti EFMK-ban. • A XIII. Bács-Kiskun megyei fotókiállí­tás képei mától a szentesi mű­velődési házban láthatók. Me­gyénket 21 alkotó félszáz fotó­val képviseli. • Szombaton délelőtt 9-től lesz foglalkozás a Rajkó-klubban, a kecskeméti Gizella téri Roma Szabadidő­házban. • Február 2-án, 16 órakor nyitják meg A hazai képregény 60 éve Szerbiában című kiállítást a Kecskeméti Képtárban. A tárlat március 3- áig látható. Nemzetiségi óvónőket avattak Baján A német diplomakiegészítővel rendelkező 24 óvónő. Felvételünkön az új, öt megyéből való diplomások láthatók (a Bács-Kiskun megyeiek ülnek). A bajai tanítóképzőben a na­pokban vehette át a német nemzetiségi oktatásra feljogo­sító diplomakiegészítőjét 24 óvónő. Valamennyien már gyakorló pedagógusok. Ahhoz azonban, hogy német és ma­gyar nyelven is oktathassanak, 1994 februrjától 4 féléves to­vábbképzésre vállalkoztak. Felkészítésük költségeit tel­jes mértékben átvállalta a Mű­velődési és Közoktatási Mi­nisztérium kisebbségi főosztá­lya. Az országból összesen 63 jelentkező közül, öt megye óvodáiból, 24 hallgató alkotta az első csoportot (közülük 11- en Bács-Kiskun megyéből va­lók). Mint azt Albertné dr. Herbst Mária, a tanítókéző fő­igazgató-helyettese elmondta, a minisztériumi támogatásnak köszönhetően németországi vendégelőadókat is meghív­hattak. A külföldi oktatók Deckendorfból és München­ből érkeztek. Az óvónők dip­lomamelléklete középfokú nyelvvizsgáról szól. A nemzetiségi óvónőkép­zést országos felmérés előzte meg. Ebből kitűnt, hogy a megkérdezett 140 környezet- nyelvi oktatást végző óvónő 43 százaléka nem rendelke­zik megfelelő végzettséggel. Eszerint a bajai továbbképzés lehetőségei még nem merültek ki. A frissen továbbképzett pedagógusok e pillanatban a valós igényeket elégítik ki. A diplomák átadásakor dr. Fátrai Klára főigazgató reményét fe­jezte ki, hogy a két- vagy többnyelvű nemzetiségi óvo­dákban a jövőben is lesz ele­gendő gyermek. K. L. Rendőrtámogató alapítvány Kalocsán Pénz, paripa, propaganda Öt és fél évvel ezelőtt alakult meg Kalocsán a Vagyonvédel­mi Alapítvány. A magántulaj­don elleni bűncselekmények számának ugrásszerű emelke­dése és a rendőrségi pénzek apadása indokolta a szervezet létrehozását. Jelenleg két forrásból tartja fenn magát az alapítvány. Az önkormányzatok, vállalkozá­sok és magánszemélyek befize­téseiből, illetve a rendőrségre bekötött, 24 órás ügyeletben Mesterkurzus Kecskemét - a Kodály-iskola - ad otthont február 19. és 25. között a X. nemzetközi ba­rokk magánének-mesterkurzus­nak. A kurzust idén is Jeremiás Margit, a brüsszeli zeneakadé­mia professzora, a genfi opera­stúdió világhírű magánénekta­nára vezeti. A rendezvényt az önkormányzat és a Kodály-is­kola mellett az Evangélikus Egyház is támogatja. Jelentke­zés február 5-ig az iskolában. dolgozó riasztórendszer havi díjaiból. Ezekből a pénzekből a kalocsai kapitányság gépjármű- és technikai ellátottságát javít­ják. Támogatják a térségben szép számmal működő önvé­delmi csoportokat, valamint a különböző propagandaeszkö­zöket. Dr. Hargitai László, ka­pitány szerint ezek is közreját­szanak abban, hogy az átlagos­nál jobb körülmények között dolgozhatnak. Az alapítvány segítséget Matekverseny Befejezéséhez közeledik a kecskeméti városi pontszerző matematikaverseny, amelyet a Bányai-gimnázium szervez, az általános iskolákkal együttmű­ködve. Február 10-én, délelőtt 9-kor tartják a zárthelyi fordu­lót a legalább 90 pontot elért harmadik, s a legalább 100 pon­tot elért negyedik osztályos di­ákok részére. Az eredményhir­detés február 16-án, 15 órakor lesz a Bányai-gimnáziumban. nyújt az általános iskolákban folyó DADA-programhoz, mely során a diákok között fej­tenek ki propagandát a dohány­zás, az alkohol, a drog és az AIDS ellen. A rendőrségi munka bemutatásának új útjait is kipróbálják. A hasonló, ha­lasi alapítvánnyal összefogva havi rendőrmagazint jelentet­nek meg ettől az évtől, Kalocsai Zsaru címmel - hallottuk dr. Hargitai Lászlótól.- kubatovics ­Halasi regösjárók A Felső-Tisza-vidéken és a Kárpátalján jártak tavaly a ha­lasi Városi Ifjúsági Műhely kul­turális egyesület tagjai. A Ma- kám-regöstábor ’95 résztvevői által készített fotókból és grafi­kákból nyílik pénteken 18 óra­kor kiállítás a Közösségek Há­zában. A Regösjárók ’95 című tárlat fotóit Bertalan Gábor és Csikós Gábor, a grafikákat Ré- bék Benő, a videofelvételeket Csorvási Zoltán készítette. Balesetek, Bűnügyek Gázolás a zebrán Nagyatádon kedden reggel a Kaposvolán menetrend sze­rinti autóbusza a kijelölt gya­logosátkelőhelyen elütötte a 63 éves S. Gyula helyi lakost, aki a kórházba szállítás közben belehalt sérülésébe. Iskolabetörés Kecskeméten ablakbefeszítés módszerével törtek be a Hu­nyadi János Általános Isko­lába. Az ismeretlen tolvajok a számítógépet és tartozékait lopták el, mintegy félmillió fo­rint értékben. Rablót keresnek Január 30-án saját lakásán tá­madta meg a rabló a madarasi R. Illésnét. A nő kezét és lábát bálazsineggel összekötözte és a lakásból gázpalackot, kerék­párt, karikagyűrűt és 300 forin­tot vitt el. A rendőrség a bűn- cselekmény elkövetésével a madarasi illetőségű Pánki Já­nost gyanúsítja, aki ismeretlen helyen tartózkodik. Ellene kö­rözést adtak ki. Eltűnt a Mazda Kecskeméten a Batthyány ut­cából egy 3,7 milliót érő Mazda 323-as autót loptak el ismeretlenek. A kecskeméti kapitányság nyomozói dol­goznak az ügyön. Tanyabetörök Betörők jártak a napokban egy kiskunfélegyházi, I. kerületi tanyán. Az ismeretlenek, akik a bejárati ajtó lakatját lefe­szítve jutottak az épületbe, gázpalackot, mosógépet, cent­rifugát és egy búvárszivattyút vittek el, mintegy 56 ezer fo­rint értékben. Félmillió álkulccsal Valószínűleg álkulcsot hasz­nált az az ismeretlen, aki a mi­nap kifosztotta a kiskunfél­egyházi Dobó utca egyik laká­sát. A tolvaj 150 ezer forint készpénzt, különböző arany ékszereket és egy rádiótelefont vitt el. A kár 550 ezer forint. Kifosztott kínaiak A főváros VIII. kerületében ismeretlen tettesek az ajtót be­feszítve hatoltak be a két kínai állampolgár által bérelt Kőbá­nyai úti raktárba, ahonnan nagy mennyiségben ruhane­műt és cipőt szállítottak el, 18 millió forint értékben. Kegyetlen gyerekrablók A rendőrség eljárást indított a 14 éves K. Lusien tanuló ellen, aki a jelenleg ismeretlen he­lyen tartózkodó, ugyancsak 14 éves K. Ottóval együtt egy hét­tel ezelőtt a főváros XIII. kerü­leti József Attila utcai műve­lődési házban bántalmazta, ci­garettával megégette és arany gyűrűjének átadására kénysze­rítette a 17 éves G. Krisztiánt. A kihallgatás során a fiú elis­merte a rablást, és tájékozta­tása alapján az eltulajdonított gyűrű is megkerült. Nézőpont A tanár köszön előre? Bálái F. István írása A szülők mostanában amiatt izgulnak, hogy csemetéjüket felveszik-e „továbbtanulni”. S ha igen, akkor hova? Vala­melyik elit gimnáziumba-e, netán komoly szakközépisko­lába, vagy csak oda, ahol szinte lasszóval fogják a gyereket. Nem túlzás. Néhány igazán népszerű középiskolát kivéve ugyanis az igazgatók izgulnak jobban. Lesz-e elég jelent­kező, ki tudják-e tölteni a tervezett beiskolázási keretszá­mot? Mert ettől függ az iskola jövője. A pedagógustársadalom létszámát ugyanis nemcsak a Bok­ros-csomag tizedeli meg, hanem az a tény is, hogy egyre ke­vesebb a gyerek. Jónevű városi gimnázium igazgatója mondta, hogy tavaly még nem vették fel azokat, akiknek az általános iskolában egynél több hármasuk volt, de az idén valószínűleg nagyobb engedményeket kell tenniük. Aligha tudná dokumentálni magyar középiskola, hogy az elmúlt évtizedekben a nevelési célkitűzések között kiemelt helyen szerepelt: a lányokból jó családanyákat, a fiúkból megbízható családapákat akarunk nevelni! Hogy pedagógu­sok százait, ezreit fenyegeti a munkanélküliség, annak ez a súlyos hiány az egyik fő oka. A verseny éleződik. Manapság már teljesen nyíltan. Régeb­ben is volt konkurencia a középiskolák között, de elsősor­ban az erkölcsi presztízsért. A társadalmi átrétegződés, va­lamint a súlyos demográfiai fenyegetettség együttes jelent­kezése viszont szélsőségesen polarizálja a mezőnyt. Néhány elitiskolára és olyanokra, akik évente váltogatják kétségbee­setten az elektronikai, és mondjuk a ruhaipari szakképzést. (Felkészült tanári kar egyikben sem tud kialakulni.) Aki a jobbak közül kimarad, most tényleg lemarad. A hely­zeten fordítani azoknak az iskoláknak lesz a legnehezebb, amelyekben már ma a tanár köszön előre: hozzánk méltózta- tott beiratkozni a fiatalúr? Már folynak az előkészületek Jövőre keresztény fiatalok dalfesztiválja Kiskörösön Kiskőrös nyerte a jövő nyári, első európai Ten-Sing (teena- ger sing, azaz „tinédzser ének”) fesztivál szervezési jogát. A néhány éve norvég kezdemé­nyezésként elindított, a világ 15-20 év közötti keresztény fia­taljait megcélzó fesztiválnak eddig jó néhány házigazdája volt már. azonban most első íz­ben nyerte el magyar város a szervezési jogot. Az 1997. július 31. és au­gusztus 5. között megrende­zendő találkozóra két-kéteze- rötszáz fiatalt várnak Európa különböző országaiból. Áz események helyszíne - való­színűleg - a kiskőrösi sport­csarnok lesz. Már felállt a nem­zetközi szervezőbizottság, és a városban is hamarosan elkez­dődik a felkészülés a vendégek megfelelő fogadtatására. MOBIL MŰREMEK A Vectra 1988. óta az Opel sikerautója a közép- kategóriában. És most itt az új Vectra, mely rendkívül kedvező feltételekkel vásárolható meg az Opel Tormási Márkakereskedésben: magas alapfelszereltség • ked­vező lízingkonstrukciók • kamatmentes részletfizetés • használt autó beszámítása. Vectra napok II. 2-án és 3-án az Opel Tormásinál, ahol ki is próbálhatja e mobil műremeket. OPELO TORMÁSI Kft. 6000 Kecskemét, Jász u. 24. Tel.: 76/482-208 Fax: 76/482-201

Next

/
Oldalképek
Tartalom