Petőfi Népe, 1996. január (51. évfolyam, 1-26. szám)

1996-01-02 / 1. szám

— Hi mm ' ss ’ mm M ! 1996. január 2., kedd • A Duna—Tisza köze napilapja • 51. évf., 1. szám / 29,50 Ft __________________________ Ú j év emelt árakkal 121,90 Fül (ennek 71,38%-a adó és adó jellegű ősszeg) 47,60 34,88 114,90 Ft/1 (ennek 69,03%-a adó és adó Jellegű összeg) 41,30 36,58 101,90 Fül (ennek 66,88%-a adó és adó jellegű összeg) 46,80 I áfa __környezetvédelmi dl) ü§ fogyasztási adó []]]] útalap H KKKSZ-díJ* H term, és forg. fedezetem P ETŐFI HERE - GRAFIKA ♦Kőolaj és Kőolajtermékek Készletező Szövetség dija ♦♦Termelés és forgalmi fedezet (a MÓL költségei és nyeresége) Rajzunkon a 98-as ólmozott, a 95-ös ólmozatlan benzin, és a hto árösszetevőit ábrázoltuk. Több áru és szolgáltatás ára is emelkedik január 1-jétől a fo- gyasztásiadó-tételek növeke­dése, illetve más központi in­tézkedések hatására. A benzin ára januártól 11 forinttal, a gáz­olajé pedig 9 forinttal növek­szik. A Mol-nál a 91-es oktán­számú benzin 111,90 forintba, a 95-ös 114,90 forintba, míg a 98-as 121,90 forintba kerül. Növekszik a gépjármű-felelős­ségbiztosítás díja is. Ezért a Baleset volt, senki sem sérült meg, mégis meghalt egy ember. A tragikus történet Kecskemé­ten, a Belső-Szegedi út és Zöldfa utca kereszteződésében esett meg szombaton. A csú­szós úton két autó koccant, ami jelentős sérüléseket nem oko­szolgáltatásért átlagosan az au­tósoknak mintegy 25 százalék­kal kell többet fizetniük. A tá­volsági autóbusz-utazás is drá­gul, átlagosan 22 százalékkal. A vonatjegyekért januártól 17,5 százalékkal kell átlagosan többet fizetni. A MÁV vonalain a tanulók kedvezménye 75 szá­zalékról 70-re csökken. A posta az év első hónapjától szolgálta­tásaiért átlagosan 20 százalék­kal kér többet. zott a kocsikban. A két járműtu­lajdonos kiszállt, hogy rendezik a kárt, majd az iratok miatt egyikük visszaült a kocsijába. Ott érte a halál. Feltételezések szerint infarktusa lett. A men­tők próbálkoztak az újraélesz­tésével, de sajnos sikertelenül. A telefondíjak átlagosan 28 százalékkal növekednek, bele­értve a mobilkészülékek tarifáit is. A év első napjaitól a gyógy­szerekért is többet kell adniuk a rászorulóknak, mintegy 25 szá­zalékkal. Az élvezeti cikkek - például a sör, az égetett szesz és a cigaretta - árai átlagosan 10- 20 százalékkal lesznek maga­sabbak. Kommentár a 2. oldalon Gyilkos tigris A kalkuttai állatkert Sívának ne­vezett bengáli tigrise széttépett hétfőn két látogatót. Az állat­kertben pánik tört ki, s a fejvesz­tett menekülésben mintegy 200 - többségében nő és gyermek - megsérült. A tragédia a tigrisket­recben történt. Két látogató - az újév ünneplésétől igen jó hangu­latban - valahogy behatolt a ma­gas vasrácsok mögé, hogy az ott sétálgató tigrist indiai szokás szerint virágfüzérrel megkoszo­rúzza. Sívát azonban nem ha­totta meg a látogatás célja, s rá­támadt a behatolókra. Az árhullám ára Csaknem 82 millió forintba ke­rültek eddig az árhullámok mi­att szükségessé vált védelmi munkák, melyekben napi átlag­ban 2 ezer 500, összesen 14 ezer 561 fő vett részt. Erről az illeté­kes minisztérium hétfőn tájé­koztatta a sajtót. Seress Zoltán sajtófőnök-helyettes elmondta, hogy a Tiszán és a Körösökön példás együttműködés alakult ki a kormányzat, a vízügyi szak­emberek, a honvédség, a polgári védelem, az önkormányzatok, a rendőrség és a lakosság között. A helyreállítási munkák várható további költségeinek a felmé­rése jelenleg is folyik. Az ÁB-AEGON biztosító Aranyfonal életbiztosítási kötvé­nyét nyerte az ifjú Radics István. Radios Ágnes és Kolom­pár Tibor gyermeke tegnap született Kiskunhalason, 0 óra 15 perckor. Édesanyját 10 perccel korábban szállították be a mentők Kiskunmajsáról. A váratlan szerencse valószínű­leg arra készteti a negyedik gyermekét szülő anyát, vala­mint az apát, hogy a fiút ne adják állami gondozásba. Meghalt az autóvezető •• Ot napig szenvedett magatehetetlemil hideg lakásában Öt napon keresztül feküdt ma- gatehetetlenül a lakásában egy idős nő Kecskeméten, mire megtalálták. Szombaton törték rá az ajtót a szomszédok a rendőrök se­gítségével. A földön feküdt, élt, de kedd óta nem tudott el­mozdulni arról a helyről. Az­nap elesett és feltételezések szerint combnyaktörést szen­vedett a 70 év körüli asszony a Vágó utca 7.-ben. Közben a lakása kihűlt, és ő valahogy egy paplant húzott magára az ágyról. Enni nem evett, csak egy közeli vödörből ivott va­lamennyi vizet. A szomszé­doknak szombaton tűnt fel az asszony eltűnése. Feltörték a lakását és a mentőket hívták. Túljutottunk a mélyponton? Az ország talán túljutott a gaz­dasági válság nehezén, hangsú­lyozta Göncz Árpád köztársa­sági elnök a televízióban el­mondott újévi köszöntőjében. Megemlítette, hogy a polgárok millióinak óriási áldozatokat kellett hoznia azért, hogy az or­szág túlélje a tavaly tavasszal fenyegető gazdasági válságot. Úgy vélte, hogy a lakosok tü­relme, szívóssága kellett ahhoz, hogy az idén már bizakodva várhassuk a gazdasági sikerek első jeleit. Hóm Gyula minisz­terelnök tegnap délelőtt a rádió­ban nyilatkozott, melyben alá­húzta, hogy a stabilizációs prog­ramot tovább folytatja a kor­mány. Reményét fejezte ki, hogy a reálbérek jövőre már nö­vekednek. A két politikus be­szédének rövidített változatát lapunk 8. oldalán olvashatják. Támogatott gyógyszereket csak új receptre adnak Az évfordító munkaszüneti na­pokat követően ma valószínűleg a szokásosnál is többen nyitnak be a patikákba. Figyelmükbe ajánljuk, hogy mától ldzárólag az új, vonalkó­dos vényekre jár a tb-támogatás, s a régi nyomtatványra felírt gyógyszer csak teljes áron vált­ható ki. Noha az orvosok már ta­vasz óta megrendelhették ezeket a nyomtatványokat, és immár két hónapja erre írhatják fel a gyógyszert, sokan mégsem éltek ezzel a lehetőséggel. A vonalkó­dos recept használata ugyanis csupán januártól kötelező. A másutt már jól bevált módszer révén ezután nálunk is számító­gépek rögzíthetik, hogy ki, kinek és mit, milyen mennyiségben, gyakoriságban írt fel. Pontos kép rajzolódhat ki a gyógyszerfo­gyasztásról, egyebek mellett pa­zarlásainkról, a hagyományos és korszerű terápiás módok elterje­déséről, az árváltozások hatásai­ról. A háziorvosok épp ezért ké­rik, hogy mától mindenki vigye magával a rendelőbe társada­lombiztosítási azonosító jelet tartalmazó, nemrégiben postán megkapott lapocskáját, mert csakis ennek segítségével tölt­hető ki a vonalkódos vény. A pa-' tikusok pedig azt tanácsolják, hogy akinek régi receptje van, kérjen helyette újat. Sikerek, kudarcok, tervek Év elején számvetést készí­tünk, akár csak magunkra nézve, akár családfőként és vezetőként, hogy miként bol­dogultunk a ránk bízott fele­lősséggel. Lapunk 7. oldalán dr. Balogh Lászlóval, a me­gyei közgyűlés elnökével ké­szített interjút olvashatják, amelyben az ország legna­gyobb megyéjének, Bács- Kiskunnak tavalyi eredmé­nyeiről, kudarcairól és az idei tervekről szól a politikus. Kábítószerrel Kábítószeres bélyeget „kós­toló” 25 éves férfi kért a men­tőktől segítséget vasárnap Kecskeméten. A Sarkantyú ut­cában lakó fiatalember heves szívdobogásról, szédülésről, fejfájásról panaszkodott az ügyeletesnek. Mint utóbb ki­próbálkozott derült: életében először pró­bálkozott a kábítószerrel. Azonnal rosszul lett, remegés fogta el, és halálfélme volt. A mentők előbb a megyei kór­házba vitték, ahonnét a pszi­chiátriára került a kábítószer­kóstoló férfi. Gyorshírek I Tüz a Zastava gépkocsigyárban Hatalmas tűzvész pusztított az újévre virradó éjszaka a kragujeváci Zastava gépko­csigyárban. A tüzet hajnalra sikerült eloltani. A Tanjug ju­goszláv hírügynökség szerint a vasárnap este nyolc óra után fellobbanó lángok hatalmas károkat okoztak a legnagyobb jugoszláv autógyár raktárai­ban, s egyes üzemcsarnokai­ban. A tűzvész szerencsére nem követelt emberéletet. A hatóságok egyelőre nem tud­ják, hogy mi okozta a tűzese­tet. ß Evbúcsúztató bál a sóbányában Lengyelországban Wieliczka egyik sóbányájában, 250 mé­terrel a föld alatt búcsúztatta az óévet 131 lengyel pár. A szilveszteri bált a bochniai bánya kősóba vájt termeiben rendezték meg. A bálozók táncoltak, ettek, ittak, csak I dohányozni volt tilos. A kü­lönleges mikroklíma miatt az alkohol kevésbé éreztette ha­tását, mint a felszínen. Ideiglenes elnök a vállalkozóknál II A Liberális Polgári Szövetség Vállalkozók Pártjának orszá­gos elnöksége az év végén Kecskeméten tartott ülésén Gonda József személyében megbízott elnököt választott a közelmúltban lemondott Zwack Péter helyébe. Gonda József, aki kecskeméti ven­déglőtulajdonos, városszerte ismert közéleti ember. Szerencsétlenség az országúton I Zairéban hetvenkét ember I meghalt újév napján, amikor defektet kapott a teherautó I egyik kereke, amelyen utaz­tak. A jármű mintegy száz utassal a meredek partoldalon végigszáguldva egy csatorná­ban .kötött Id”. A túlélők kö­zül többeket kórházban ápol­nak. Koszorúzással egybekötött ünnepséggel emlékeztek Petőfi Sándor születésének 173. évfordulójáról december 31-én Kiskunfélegyházán. Az ünnepség reggel 9 órakor a fő­téri Petőfi-szobomál kezdődött, majd az emlékháznál folytatódott. Ezt követően 10 órától Juhász István gimnáziumi tanár és diákjai irodalmi műsorral emlékeztek meg a nagy költő születésnapjáról a félegyházi városi könyvtárban. Kiskőrösön ugyancsak megemlékeztek a költő születéséről. A két eseményről cikkünket a 2. oldalon találják. fotó: szász andrás

Next

/
Oldalképek
Tartalom