Petőfi Népe, 1995. december (50. évfolyam, 282-305. szám)

1995-12-01 / 282. szám

..................... P ETŐFI NÉPE 1995. december 1., péntek _________________________ • A Duna-Tisza köze napilapja • 50. évf.,282. szám/29,50 Ft A m&izmHOVANY novemberi ajánlr*^ JÖNNEK A miNUM.UK- szenzációs árkedvezménnyel,- kamatmentes h|«$el MENGEN AJÁNLJUK! Ford HOVÁNY ..;.Í Kecskemét, Szt. László krt. 20. Tel. 76/487-300 h________________________________ Japán napokat rendeztek Kecskeméten, a Tudomány és Technika Házában. A fotókiállí­tást és a termékbemutatót a kecskeméti Free-Line Sankukai Karateiskola csapatának bemu­tatója színesítette. A sportprodukciót Tanaka Isohito, Japán magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövete is megtekintette. FOTÓ: w. király ernő Fegyveres benzinkutrablas Fegyveres rablótámadás tör­tént tegnap hajnalban Solton. A két támadó az 51-es út mel­letti Mol-benzinkút kezelőitől vette el a bevételt. Négy óra után néhány perccel léptek ak­cióba és pár másodperc múlva már menekültek is almazöld VW Golfjukkal. A rövid idő elegendő volt arra, hogy be­tuszkolják a kutasokat a mele­gedőbe, ahol megszerezték a pénzeskazettát. A rendőrség megyei ügyelete szerint 73 ezer forint volt a zsákmány. A támadók egyike házilag készí­tett álszakállt viselt. Karton­lapra gyapjúszálakat ragasztott és azzal igyekezett takarni az arcát. A másik rabló mindösz- sze 150 centiméter magas le­hetett, és egy sálat húzott az arca elé. További részletek a 3. oldalon. Viharos közgyűlés a Bácsvíz Rt.-nél Emelik a vízdíjat Kecskeméten tartotta rendkívüli közgyűlését tegnap a Bácsvíz Rt. A több mint 30 tulajdonos önkormányzat képviseletében jelen lévők januártól 18 száza­lékkal emelték a víz- és a csa­tornahasználat maximális díját. Ez azt jelenti, hogy a víz köbmé­tere 77, a csatornahasználat pe­dig 53 forintba kerülhet. Erre jön még rá a 12 százalék áfa. Vagyis az elfogyasztott víz köbméteréért akár 146 forintot is fizethetnek ott, ahol van csa­torna. A maximált áron belül az rt. igazgatósága fogja meghatá­rozni településenként a tarifá­kat, ami lehet kevesebb is a ma­ximált árnál. A döntésnél az igazgatóság figyelembe veszi, hogy az adott településen mennyi a szolgáltatás önkölt­sége. Heves vita után jutott erre az álláspontra a közgyűlés. Az igazgatóság sokkal nagyobb differenciálási lehetőséget sze­retett volna a települések között. A víz köbméterenkénti maxi­mált árát áfa nélkül 95, a csator­nadíjat 65 forintban szerette volna elfogadtatni. Ezt Félegy­háza képviselője hiúsította meg. Továbbiak a 3. oldalon. Kommentárunk a 2. oldalon. 300 fotó a hanyag munkáról Hangosodó botrány a solti telefonfejlesztés körül Csendesnek indult csütörtökön a solti képviselő-testület ülése. A községben folyó telefonháló­zat-építésről szóló napirendi ponthoz érve azonban szinte minden képviselő felháborodva emlegette a kivitelezőt, illetve megbízóját. Szabó Imre László építési főelőadó beszámolójá­ban elmondta, hogy az optikai kábel - amelyre a lakásokból rá lehet majd csatlakozni - fekte­tése miatt a Kossuth, a Mester, a Posta, az Árnyas és a Tél ut­cákban a kivitelező több helyen felbontotta a járdát, illetve a ke­rékpárutat. A rossz idő miatt azonban a munkákat folytatni nem tudják, a község központi utcái járhatatlanok. A kivitele­zés későn kezdődött és szerve­zetlenül folyik. Az építési főe­lőadó közel 300 fényképet ké­szített azokról a helyekről, ahol hanyag munkát végeztek. Ezenkívül a polgármesteri hiva­tal számtalan megkereséssel élt a hibák kijavítása érdekében. Kifogásaik süket fülekre talál­tak. Részletek a 3. oldalon. Élénkül délen a kishatárforgalom Tegnap Baján az átlagosnál több jugoszláv állampolgárt le­hetett látni. Tömött szatyrokkal járták a főtér üzleteit. A márka­sorompó még mindig érvény­ben van, és még egy ideig ma­rad is; a jugoszláv hatóságok a Megvan a november 27-én tör­tént, XX. kerületi brutális gyermekgyilkosság gyanúsí­tottja - jelentette be csütörtöki sajtótájékoztatóján Bodrácska kemény fizetőeszköz kiáramlá­sától tartanak. A hercegszántói határon nin­csenek sorok, folyamatos a ki­be léptetés. Azt is megtudtuk, hogy ha nem is olyan mérték­ben, mint korábban, a benzin­János budapesti rendőrfőkapi­tány. A 17 éves M. Lászlót - a lefejezett 12 esztendős István Zsolt barátját - kedden éjjel vit­ték be a rendőrök. A közvéle­seft folytatódik. A határőrök a karácsony közeledtével forga­lomélénkülésre számítanak, amihez még hozzájön a külföl­dön dolgozó vendégmunkások áradata. Egyelőre azonban nem kell erősíteni a szolgálatot. ményt megrázó bűncselekmény motivációjáról - a nyomozás kezdeti stádiuma miatt - nem nyilatkozott a főkapitány. Cik­künk az 5. oldalon. Az áldozat barátját gyanúsítják a gyilkossággal Megdrágul a feketemunka Tegnap a kormány elfogadta az egységes munkaügyi ellenőr­zésről szóló törvény koncepció­ját. A törvény megalkotását az indokolja, hogy a nemzeti jö­vedelemtermelés jelentős része átterelődik a feketegazdaságba. Emiatt egyre kevesebb munka­vállaló fizet járulékot, mind ke­vésbé követhetők nyomon a va­lóban adóköteles jövedelmek, s ezért erősödnek a legális mun­káltatók és munkavállalók ter­hei. A jogszabály drágábbá te­szi a feketemunkát a munkálta­tóknak. Cikkünk az 5. oldalon. Jönnek az amerikai katonák Az amerikai katonák előkészítő törzse napokon belül megér­kezhet hazánkba. Mintegy ezer, logisztikai feladatokat ellátó amerikai katonát küldenek Dél- Magyarországra és a boszniai Tuzlába. Az amerikai béke- fenntartó erők magyarországi bázisának helyszínét még nem jelölték meg. Itthon tudni vélik: Kaposvár a fő esélyes, de Baja is számít valamilyen szerepre. Aranyláz Londonban A hirtelen nagy aranykeres­let szinte megrázta a lon­doni aranytőzsdét. A keres­kedőket váratlanul érte a ke­resletnövekedés és a tőzsde egyik illetékese nem zárta ki, hogy a következő na­pokban valóságos pánik lesz úrrá a tőzsdén - közölte csü­törtökön az ITAR-TASZSZ. Növekszik a nemesfém ára, szerdán záráskor 1 uncia arany 390 dollárt ért. A hír- ügynökség jelentése szerint egyelőre nem tudni, hogy mi borította fel a kereslet és a kínálat egyensúlyát. Úgy tűnik azonban, a háttérben az áll, hogy számos ország jegybankja visszafogta tőzsdei aranyeladását. A fő veszélyt a spekulatív határ­idős jegyzésekben látják a szakemberek. Brutális fakivágás a lakiteleki üdülőövezetben Megdöbbentő látvány fogadja Lakiteleken a Tőserdőbe láto­gatókat: a Holt-Tisza partján, a Napsugár út bal oldalán az ösz- szes fát kivágták. Az irtás egé­szen Kapásfaluig folytatódik. A derékmagasságban elpusztított 7-8 éves fáknak állítólag csak egyetlen hibájuk volt: a magas- feszültségű vezeték alatt álltak. Anka Balázs, Lakitelek pol­gármestere nem kételkedik ab­ban, hogy a fák rossz helyen voltak. De mint mondja, akkor sem így kellett volna megtisztí­tani a terepet. Legalább értesí­tették volna a község vezetőit a tervezett munkáról. Már csak azért is, mert a fák kivágásához a jegyző engedélye szükséges. Dr. Albrecht Sándor azonban csak a fák kivágását követően értesült a történtekről. A Démász vezetőjét tegnap nem sikerült elérni, de a véle­ményét szeretnénk megismerni. Kerítések, hirdetőtáblák törtek össze a kivágott fák súlya alatt. Gyorshírek I------------------------------------1 | Szlovénia elismerte I Jugoszláviát Szlovénia csütörtökön elis­merte Jugoszláviát, és fel­ajánlotta Belgrádnak a diplo­máciai kapcsolatok felvételét - jelentette a Tanjug Zoran Thaler szlovén külügyminisz­ter ljubljanai bejelentésére hivatkozva. Szlovénia arra számít, hogy hamarosan meg- § nyílik a belgrádi szlovén, il­letve a ljubljanai jugoszláv | külképviselet. i A cseh államfő a NATO-bővítésről j I Václav Havel cseh elnök úgy látja, hogy az észak-atlanti szövetség tervezett kibővíté­sének további elhalasztása Moszkva malmára hajtja a vi­zet. Megerősíti azokat az | orosz politikai erőket, ame- | 1 lyek ellenzik a kelet-közép- | európai országok felvételét. I Fuvardijemelpsre készül a MÁV I Fuvardíjemelésre készül jö- p vőre a MÁV. A belföldi vas- | úti áruszállításban 30, az ex­port-import forgalomban pe­dig 20 százalékkal emelik az | árakat. Minderről a MÁV saj- | tóirodája tájékoztatott csütör­tökön. Nem lesz áremelés a | tranzitszállításoknál. I Béregyezség Pakson j A Paksi Atomerőműben az elmúlt napokban folytatott 1 béralku eredményeként 19 százalékkal nő az 1995-ös át- | lagkereset. Ez a PA Rt. 3 400 | 1 1 dolgozója közül 3 100-at érint, a legnagyobb jöve­delmű 300 alkalmazott nem részesül ebből. A Pakson ok­tóber 30-án tartott figyelmez­tető sztrájk vezetett a béral- ! kuhoz. I A románok ünnepe j I A román parlament két háza i a hagyományoknak megfele­lően ünnepi ülésen méltatta a december 1-jei nemzeti ünne­pet, a „nagy egyesülést” - Er­délynek az országhoz való csatlakozását - kimondó gyu­lafehérvári gyűlés 77. évfor- |j dulóját. | Postabank-jegyet I hamisítottak Tegnapi lapszámunkban be­számoltunk a legújabb hami­sítási ügyről. Azóta kiderült, a dunaharaszti P. és D. nyom- j dában nem Postatakarékje­gyet, hanem egymillió forin­tos címletű Postabank-jegyet hamisítottak. ÓRA és SZÁMOLÓGÉP nagykereskedelmi áron Akciós termékekre +40%-OS engedmény. Nyugdíjasoknak minden árura +10%-OS engedmény, karácsonyig. Kecskemét: Szil-Coop első emelet, lépcsővel szemben, ADU-üzletház előtere, £ Szakszervezetek háza I. em. 109. S l.

Next

/
Oldalképek
Tartalom