Petőfi Népe, 1995. április (50. évfolyam, 77-100. szám)

1995-04-11 / 85. szám

4. oldal Kultúra - Művelődés 1995. április 11., kedd Naptár Április 11., kedd. Névnap: Leó. Névnapozóknak Leó: a görögök Leó kezdetű sze­mélyneveiket be­cézték Leónak, amit a latinok is átvettek. A név jelentése oroszlán. Kö­szöntjük a névnapjukat ma tartó Ariel, Ariella, Gemma, Godiva, Laura, Leon, Leona és Szaniszló nevű olvasóin­kat is! Évforduló 90 éve született Bu­dapesten, és 1937- ben Balatonszárszón hunyt el József Attila, a XX. század lírájának je­lentős alakja. Első kötete 16 éves korában jelent meg. 1964-től minden évben ezen a napon ünnepük hazánk­ban a költészet napját. Ökumenikus naptár A katolikusok Szent Szaniszlóra, a len­gyel vértanú-püs­pökre emlékeznek. Szaniszló 1071-től volt Krakkó püspöke, a papság lelki megújulását, reformokat sürgetett. Elítélte II. Hős Boleszláv önkényeskedését, majd kiközösítette a királyt; ezért a misemondás közben a Szent Mihály-templomban megölette 1079-ben. Az orto­dox és a görög katolikus nap­tár Szent Antipasz pergamoni vértanú-püspök emléknapját jelöli. Mi, hol, mikor? • Április 13-án délután 2 óra­kor a kiskunfélegyházi Petőfi Sándor Városi Könyvtár olva­sótermében Kazinczy szépol­vasó versenyt rendeznek. • Április9.és 12-eközöttötödik alkalommal rendezik meg a fő­városban a Budapesti Nemzet­közi Kórusversenyt, amelyen 16 ország képviseletében 62 kórus lép fel. • Április 12-én fél 3-kor sárkánykészítés lesz gyerekeknek a kecskeméti Né­pi Iparművészeti Múzeumban. • Bállá István bőrész kiállítása április 20-áig tekinthető meg a kecskeméti helyőrségi klubban. • A dán Tritonus énekkar lép fel április 13-án 18 órakor a kecskeméti Kodály-iskola dísz­termében. Ünnepre készülnek Madarason A madarast kislányok és a kör vezetői húsvétra készülődnek, FOTÓ: KIRÁLY LÁSZLÓ Egy éve alakult Madarason az egyházközösség Kalász Egye­sülete. A katolikus lányokat és asszonyokat foglalkoztató har­minctagú csoport javában ké­szül az avatóünnepségre, amelyre április 30-án 9 órakor kerül sor a vasárnapi mise kere­tében. A kalászkák Székely Bencze Ilona nyugdíjas peda­gógus alapító tag, és Berkesné Kiss Éva vezetésével ezekben a napokban húsvéti kosárkákat, a közelgő anyák napjára pedig mutatós, papírból hajtogatott szíveket készítenek. Szintén anyák napján a kislányok egy csoportja egyházi énekekből egy „csokrot” nyújt majd át az édesanyáknak. Á Kalász Egye­sület tagsága havonta egy- szer-kétszer tart foglalkozást a plébániahivatalban. A felnőttek kézimunkáznak, nyáron lelki napokat tartanak és rendszere­sen részt vesznek a liturgikus előadásokon is. K.L. Ajándék Zürichből Ercsi Dezső Zürichben élő ma­gyar építészmérnök két fest­ményt adományozott a bajai Ba­rátok templomának, a város pol­gárainak, egyben emléket állítva családjának. A két festményt: Utolsó vacsora, Föltámadás, Ei- gel István, Budapesten élő fes­tőművész akadémiai székfogla­lójára festette, és a képek ado­mányként kerültek Bajára. Bibliakör A kiskunfélegyházi szakma­közi művelődési házban ma délután 17 órától folytatódik a Kezdj el élni! bibliakör ingye­nes előadás-sorozata, melyet beszélgetés követ. A költészet napján Kilencven évvel ezelőtt, 1905. április 11-én született József At­tila. Születése napja a költészet napja hazánkban. Ma a megye több városában, iskolájában em­lékeznek a költőre. így Kecske­méten is, ahol az ifjúsági otthon­ban este fél 8-kor amatőr költők és zenészek adnak műsort. A Magyar Ilona Általános Iskolá­ban délután 2-kor irodalmi, mű­veltségi vetélkedőt rendeznek iskolások számára. A kecske­méti Bolyai János Gimnázium­ban pedig holnap fél 3-kor ren­dezi meg a diákbizottság a köl­tőre emlékező zenés irodalmi matinéját. Vendégük lesz Pintér Lajos József Attila-díjas költő. Kiskunfélegyházi diákok sikere Első, illetve második helyezést ért el két megyénkbeli ifjú zon­gorista a napokban véget ért VII. Országos Zeneiskolai Zongora- versenyen Nyíregyházán. Me­gyénket a versenyen hárman képviselték: az első korcsopor­tos kecskeméti Fülei Balázs (M. Bodon Pál Zeneiskola) és két második korcsoportos kiskun­félegyházi zeneiskolás kislány, Rácz Barbara és Vidéki Krisz­tina. A rendkívül magas színvo­nalú versenyben a második kor­csoport első díját Rácz Barbara, míg a másodikat Vidéki Krisz­tina nyerte. Felkészítő tanáruk, Seres József pedig a Magyar Ze­neiskolák Szövetségének kü- löndíját kapta. Első díja mellé a félegyházi Rácz Barbara külön jutalomként a vetélkedő gála- hangversenyén is szerepelhetett. Szász András Csillagmesék A kecskeméti planetáriumban (Lánchíd utca 18. a.) április 10-én űrkutatási hét kezdődik. Az érdeklődőket április 14-éig mindennap 18 órától előadások és bemutatók várják. Április 15-én délután 3-kor kezdődik a program, vasárnap pedig dél­előtt 10-kor. Szó lesz az űr­szondákról, a holdjárókról és más égi csodákról. Ä rendezvé­nyek nyitottak. PÁRIZS A XX. SZÁZADBAN aggass;#:;;^ Hogyan képzelte el- részletek ­2. A régi és modern zenéről- Végre zenélünk is valamit - szólalt meg Michel.- Csak ne modemet! - mondta Jacques. - Az nekem nehéz.- Felfogni nehéz csak - így Quinsonnas -, de játszani nem.- Hogyhogy? - hökkent meg Michel.- Megmagyarázom - mond­ta Quinsonnas. - És illusztrá­lom is, amit mondok. Michel, légy szíves, nyisd fel a zongo­rát. A fiatalember szót fogadott neki.- Rendben. Most ülj rá a klaviatúrára.- Hogyan? Valóban azt akarod, hogy...- Azt mondtam, ülj rá. Michel rárogyott a billen­tyűsorra, amely ettől igen fur­csa hangzatot produkált.- Tudod-e, hogy mit te­szel?- Nem én.- Csacsi gyerek. Modem művet komponálsz.- Ami pedig a zenekart il­leti - folytatta Quinsonnas -, az is alaposan leromlott, ami­óta a hangszer nem képes el­tartani a megszólaltatóját. Bi­zony, ez a szakma nem sokat ér a praktikum szempontjából. Á, ha a zongorapedálokra fe­csérelt erőt a kőszéntelepek vízkészletének pótlását szol­gáló pumpálásra fordítanák! Ha a rézfúvós hangszerekbe fújt levegő a Katakombák Társulásának a malmait haj­taná! Ha a puzón váltakozó mozgásának a mechanikus fű­részüzem venné hasznát! Ó, akkor felvetné a pénz a zené­szeket s igen-igen vonzó lenne ez a pálya!- ...Végül is - vetette közbe Michel - te zenész vagy, Quinsonnas, munkálko­dói, az éjszakát a zongora mellett töltőd. Mivégre? Hogy sohase játssz modem muzsi­kát? ,- Én ugyanazt játszem, amit akárki más. Épp most komponáltam egy darabot a mai igények szerint. Remélem, sikeres lesz és akad rá kiadó.- Mi a címe?- Thiroli Erna. Nagy fantá­zia a szénhidrát cseppfolyósí- tásáról.- Ez hogyan lehetséges? - ámult el Michel.- Hallgasd meg és ítélkezz — így Quinsonnas. A zongorához ült, vagyis inkább mellévetette magát. Uj- jai, tenyere, könyöke és min­dene alatt a szerencsétlen inst­rumentum elképesztő hangokat adott ki magából, amelyek összekoccantak és úgy kopog­tak, mint a jégeső. Semmi me­lódia, semmi ritmus. A művész a tiroli lány életútját, keserves küzdelmeit kívánta kifejezni... (Folytatjuk) MAI TV I. MŰSOR 5.30: Gazdatévé 5.50: Határtól határig 6.00: Napkelte 9.00: Tízórai 9.05: Határváros 9.30: Tízórai 9.50: Játék 10.00: Magad, uram... 10.45: Játék 10.55: Hírek 11.00: Prága város panop­tikuma Csehszlovák tévéfilmsorozat 12.00: Déli harangszó 12.05: Üzlet délidőben 12.55: Képújság 14.55: Egy nap, amely meg­rázta a világot Angol dokumentumfilm­sorozat 15.00: Sorstársak 15.15: Fűben-fában 15.30: Repeta - Fizika 16.00: Hírek. Időjárás 16.05: Verselemzés 16.25: A kisasszony Brazil tévéfilmsorozat 17.00: Dimenzió 17.45: Tele-szák 17.55: „Veletek vagyok mindennap..." 18.15: Üzlet 18.30: Zsákbamacska 19.00: Gabo madár Szlovák rajzfilmsorozat 19.10: Múzsa 19.30: Híradó 20.08: Telesport 20.15: A költészet napja 20.40: Miért éppen Alaszka? Amerikai tévéfilmsorozat 21.30: Stúdió’95 Kulturális hetilap 22.15: Bartók Béla: Falun Tót népdalok 22.30: A táborok emlékezete Amerikai dokumentumfilm 23.30: BBC-híradó 23.50: Képújság TV II. MŰSOR 9.00: Közvetítés a parlament üléséről 16.35: Érdekes tudnivalók Francia ismeretterjesztő filmsorozat Az űrkutatás II. Eszterlánc 17.05: A Duna hercegnője Német tévéfilmsorozat 17.50: Csízió 17.55: Műsora|ánlat 18.00: Körzeti híradók 18.13: Körzeti magazinok 18.45: Háló 19.20: Magnum Amerikai bűnügyi filmsorozat Nem a győzelem a fontos 20.15: Sajtóklub 21.00: Kllp-mix 21.15: Környezetünk hírei 21.25: Mindent vagy semmit! 22.00: Objektív 22.30: Időjárás 22.40: TS - Sportvarázs TV 3. MŰSOR 18.10: Topmodell 18.40: Negyedóra 19.00: Játék 19.30: Brémai muzsikusok 20.00: Víg magyar moz(a)ik: Alfa Rómeó és Júlia 21.45: Háromnegyed tíz 22.00: A babaház rejtély Amerikai film 88’ HBO 16.30: Tapsi Hapsi és vendégei 17.30: Kutyavilág 18.00: Oké, Nérói Olasz vígjáték 97’ 19.40: Gyilkossághoz öltözve Amerikai krimi 100’ 21.25: Melrose Place 22.15: Egy lövés a fejbe, öt a testbe - Amerikai krimi 99’ 23.55: A bankár Amerikai akciófilm 95’ DUNA TV 8.00: Képes Krónika 12.00: Lapozó 14.15: Váltó (ism.) 15.00: Tom és Jerry gyerek- show 15.20: Életünket és vérünket a győzelemért Angol sporttörténeti sorozat 15.45: Párbaj Magyar animációs film 15.55: A II. világháború 16.50: „Sebed a vlláa” József Attila emlékére 17.15: Szilágyi Domonkos: A próféta 17.40: Kőbéka 18.00: Híradó 18.15: „Tavasz és nyár között” - Hóvirágúnnep 19.35: Vivaldi: Négy évszak Tél, Tavasz 20.00: Gazdakör 20.45: Esti kérdés 21.00: Híradó 21.15: Mára! naplói 22.15: Debussy: Holdfény 22.20: Színházi élet (ism.) 22.50: József Attila: A Dunánál KOSSUTH Óránként: Hírek. Időjárás Útközben 4.30: Reggeli Krónika 8.30: Mindennapi tudomány 8.40: Paragrafus 8.50: Gyorsfénykép a kultú­ráról 9.05: Napközben 11.05: Lloyd Webber-Miklós Tibor: Jézus Krisztus szuper­sztár 11.35: Jókai Mór élete és kora 12.00: Déli Krónika 12.30: Ki nyer ma? 12.40: Törvénykönyv 12.50: Külpolitikai figyelő 13.05: Vendég a háznál 13.20: Virágvasárnapi grego­rián énekek 13.30: A római katolikus egyház félórája 14.05: Klasszikusok minden­kinek 14.55: Csukás István versei 15.05: Elektrománia 15.30: Nemzetközi vallási híradó 16.00: Délutáni Krónika 16.10: Mindennapi gazdaság 16.20: Forró drót 16.25: Radar 17.05: Magyarországról jövök 17.25: A Szabó család 18.00: Esti Krónika 18.30: Ráadás 19.05: Sportvilág 19.30: Jó éjszakát, gyerekek! 19.35: Összeállította: Lator László 20.05: Bihari, tolnai és Zala megyei dallamok 20.30: Határok nélkül 20.50: Beszélni nehéz (ism.) 21.05: Kossuth-klub 22.00: Késő esti Krónika 22.30: Parlamenti folyosó 23.05: Egy énekes - több szerep PETŐFI 4.30: Hajnal 6.03: Reggeli csúcs 7.45: Sportreggel 8.10: Rivaldafényben 8.45: Helykereső 9.00: Hírpercek 9.10: Villám német öt percben 9.15: Sok hű-hó 10.00: Zene-szó 11.00: Hírek 11.30: Trubadúr 11.52: Gordiusz plusz 12.00: Cigányzenészek 12.50: Korkérdés 13.00: Hírpercek 13.10: Gramofonalbum 14.00: Égig érő fa 14.35: Mit üzen a Rádió? (ism.) 15.00: Hírek. Időjárás 15.05: Csúcsforgalom 16.45: Szfinx 17.00: Hírpercek 17.10: Trubadúr (ism.) 17.30: Mágnes 18.10: Kataposta 18.30: Hely kereső 19.00: Hírek. Időjárás 19.05: Az Animals együttes összes lemeze 20.05: Mennyei kávéház 21.00: Hírpercek 21.15: Sportközvetítés 21.45: Jazz 22.15: Sok hűhó SZÍNHÁZ, MOZI KECSKEMÉT Katona József Színház: 5 órakor: IMÁDOK FÉRJHEZ MENNI. Petőfi Sándor-bér- let. A mozik műsora. Városi: 1/2 4, 3/4 6 és 8 órakor: ZAKLATÁS. Színes ameri­kai film. Árpád: 3/4 6 és 8 órakor: KŐ EGY CSAPAT! Színes amerikai filmvígjáték. Stúdió: 7 órakor: PHILA­DELPHIA - AZ ÉRINTHE­TETLEN. Színes amerikai film. Otthon: 5 és 7 órakor: PROMENÁD A GYÖ­NYÖRBE. Színes, feliratos amerikai film.

Next

/
Oldalképek
Tartalom