Petőfi Népe, 1994. október (49. évfolyam, 231-256. szám)

1994-10-27 / 253. szám

1994. október 27., csütörtök Kapaszkodó 11 Állásajánlatok Bács-Kiskun megyében Dél-koreai gyár Kecskeméten • Hamarosan bővítik a gyár termelését, s így új munkahelyek kialakítására is sor kerül. Tegnap adták át azt a kele­ti leveskészítményeket gyártó gyárat Kecskeméten, melyet a dél-koreai Hanwha cég alapított jó egy éve. A cég elnöke, Kim Seung Youn a megnyitón el­mondta, hogy 3600 négyzetmé­teren évente 30 millió csomag készítményt állítanak elő, melynek a felét majd exportál­ják. A vállalat komolyan gondolja európai terjeszkedését, ezért a kontinens közepén, Magyaror­szágon hozták létre a 7,5 millió dolláros beruházást. A terveket tavaly szeptemberre elkészítet­ték, s októbertől beindultak az építkezések. A tervek szerint jó­részt magyar alapanyagból Létesíthet-e munkaviszonyt középfokú intézmény nappali tagozatán tanuló, 14. évét betöl­tött hallgató? A munkaviszony alanyai címszó alatt a hatályos munka törvénykönyve rendelkezik ar­ról, hogy az a hallgató, aki a kö­zépfokú intézmény nappali ta­gozatán tanul, nem létesíthet munkaviszonyt. A munkavi­szony létesítésének csak az is­kolai szünet alatt van lehető­sége. Ha valakit elbocsátanak, ak­kor a felmondási idő számítá­sába beszámít-e a nappali tago­gyártanák az ízletes terméket, mellyel az európai országokat is meg akarják hódítani. A meg­nyitó után a marketingigazgató tájékoztatta lapunkat. Hwang Yong Gi elmondta, hogy össze­sen 67-en dolgoznak a gyárban, akiknek többsége kecskeméti. Elmondta, hogy a dél-koreai és a magyar munkakultúra között természetesen vannak különb­ségek, ám sikerült megtalálni azokat a dolgozókat, akik ke­ményebben dolgoznak az átlag­nál. Arra, hogy mennyit is ke­resnek, nem tudott választ adni. Ám elmondta, hogy a termelés beindulása óta a tulajdonosok elégedettek a magyar alkalma­zottakkal. Megemlítette, hogy zaton töltött tanulmányi idő, ha tsz-tag volt a tanuló? Más a munkaviszony és más a tagsági viszony tartalma, eb­ből következik, hogy a felmon­dási időnél csak a munkaszer­ződéssel lefedett munkaviszony időtartamát kell figyelembe venni. Van-e felmondási időnek mi­nimum- és maximumértéke? Van, és az életben ettől a he­lyi munkáltatói szabályozás el is tér. A minimummérték 30 nap, a maximális mérték 12 hó­nap, azaz egy évet nem halad­hatja meg. belátható időn belül beállítanak egy második szalagsort is, mellyel tovább bővíthető a ter­melés. Ezért újabb dolgozókat keresnek majd. Kérdésünkre, hogy miért pont hazánkba fekte­tett be a neves cég, a mene­dzser elmondta: Magyarország­ról könnyű elérni az egykori szocialista országok piacait, s nem nehéz betömi a nyugati or­szágokba sem. A tervek szerint a magyaror­szági termék felét exportra ké­szítik majd a kecskemétiek, s az sem kizárt, hogy az 1996-os at­lantai olimpiai játékokra is ko­moly tételt szállítanak majd az egytálételekből. Barta Zsolt Mit kell fizetni a dolgozónak a felmondási idejére? Az átlagkeresetét, ami kis­számú esetben tér el a dolgozó havi bérénél, illetve csak a ma­gasabb vezető állású dolgozók esetében van jelentős eltérés az évközi jutalmak miatt. Lesz-e változás a foglalkozta­tási törvényben november else­jével? Nem, de a módosítások már útban vannak. A parlamenttől függ, mikor tárgyalja a készülő törvényjavaslatot. Kissné Kollár Eszter Kiskunsági Mg. Szövetség A Bács-Kiskun Megyei Munkaügyi Központ munka­erő-közvetítő kirendeltségei 1994. október 25-én az alábbi bejelentett betöltetlen álláshe­lyeket regisztrálták: Kecskemét: lakatos 18, esz­tergályos 25, autószerelő 15, hegesztő 25, autófényező 3, bá­dogos 3, asztalos 30, kőműves 40, ács-állványozó 13, hideg­burkoló 25, festő és mázoló 15, villanyszerelő 8, elektroműsze­rész 6, húsbolti eladó 1, mű­szaki eladó 1, kertész üzem­mérnök 1, anyagbeszerző 2, pénzügyi belső ellenőr 1, élel­miszerbolti eladó 20, villamos- sági kereskedő 14, bútorbolti eladó 3, ápoló 30, lovász 2, gazdasági vezető 1, gyógype­dagógus 1, animátor-rajzfilm­gyártó 4, valutapénztáros 1, var­rónő 30, takarítónő 10, óvónő 7, titkárnő 3, gyors- és gépíró 1, cipőfelsőrész-készítő 15 fő. Baja: asztalos 19, autóvilla­mossági szerelő 1, ács-tetőfedő 1, bútorasztalos 10, cipőfelső­rész-készítő 2, cémázó (betaní­tott) 3, csomagoló 25,. elektro­mos karbantartó 1, esztergályos 1, élelmiszerbolti eladó 2, épü­letbádogos 2, faipari gépmun­kás 1, festő és mázoló 6, fonó segítő 3, gépjárműszerelő 6, gépi hímző 1, gyűrűsfonó 3, ha­jóvezető 2, hajógépész 2, hús­ipari szakmunkás 20, háztartási alkalmazott 1, húsipari munkás 10, hidegburkoló 4, inszeminá- tor 1, jegy vizsgáló 2, kazánfűtő 1, keresztorsózó 3, keresztor- sózó-kettőző 4, konfekcióipari munkás 48, kovács 1, kutyás járőr 4, kőműves 42, köztiszta­sági segédmunkás 16, kárpitos 5, lakatos-mezőgazdasági sze­relő 1, libagondozó 1, mentőá­poló 2, mezőgazdasági gépész 3, motringoló 2, motring-visz- szacsévelő 21, nehézgépke- zelő-árukiadó 1, nyomdász 1, ofszetgépmester 2, szárítómun­kás (paprika) 8, pék 6, pirító­gép-kezelő 1, portás 3, raktári munkás 1, segédmunkás 18, sütő szakmunkás 2, szabó­Több mint ezer munkanélküli vállalkozóvá válását segítette eddig a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Munkaügyi Központ. Az állástalanok terveik valóra váltásához összesen mintegy 41 millió forint támogatásban ré­szesültek. Az első igénylő a tá­mogatás bevezetését követően, varró 3, szállodai éttermi kise­gítő 20, takarító 10, targoncave­zető 1, tehergépkocsi-vezető 11, tésztakészítő munkás 2, udva- ros-telepgondnok 1, uszály- kormányos 3, varrónő 162, var­rónő-vasalónő 10, viaszsorjázó 2, villanyszerelő 5, villanymo­tor-tekercselő 1, víz-, gázsze­relő 2, zsugorító gépkezelő 3, adminisztrátor 2, biztosítási üz­letkötő 78, bróker-üzletkötő 23, bérszámfejtő-SZTK-ügyintéző 1, építésztechnikus 1, közműve­lődési előadó 1, magyar-törté­nelem szakos tanár 2, mene­dzser-hitelügyintéző 10, mene­dzser-üzletkötő 30, műszaki előadó 1, raktáros 1, hirdetés- szervező 12, könyvelő 1, számviteli csoportvezető 1, testnevelés szakos tanár 1, tit­kár-ügyintéző 1, titkárnő 1, óvónő 2, üzletkötő 4 fő. Kalocsa: betanított és szak­képzett varrónő 39, bolti eladó 1, vendéglátó-ipari eladó 3, por­tás 1, pék 9, betanított sütőipari munkás 4, gépjárműalkatrész­bolti eladó 1, takarító 2, reklám- szervező 10, betanított szerelő 6, csőszerelő 2, szakács 1, festő és mázoló 1, betanított könyv­kötő 2, bolti üzletvezető 1, me­nedzserasszisztens 1, villany- szerelő 1, traktorvezető 2, me­zőgazdasági gépszerelő 1, men­tőgépkocsi-vezető 2, szikvízké- szítő munkás 1, mosodai dol­gozó 2, segédmunkás 10 fő. Kiskörös: asztalos 4, szabó-varrónő 5, ápoló 1, se­gédmunkás 11, géplakatos 3, hegesztő-lángvágó 5, járművil­lamossági szerelő 2, takarítónő 1, járművezető 1, állatgondozó 3, művezető 1, betanított tészta­készítő 4 fő. Kiskunfélegyháza: cipőipari betanított munkás 5, esztergá­lyos 2, asztalos 3, szakács 1, ka­zánfűtő 2 fő. Kiskunhalas: karosszériala­katos 1, lakatos 8, esztergályos 2, hegesztő-lángvágó 4, asztalos 1, papíripari gépkezelő 2, pék 7, festő és mázoló 1, üvegező 5, élelmiszerbolti eladó 2, mű­1991-ben jelentkezett a nyírségi munkaügyi központnál. Abban az évben harmincnyolcán kértek és kaptak segítséget, mintegy kétmillió forint összegben. Ta­valyelőtt 283, a múlt évben pedig már 562 munkanélküli kezdett vállalkozásba, s kapott összesen 32,5 millió forintot. Az idén ed­szaki bolti eladó 1, vegyesbolti eladó 2, felszolgáló 1, vendéglá­tóipari eladó 6, ápoló 2, takarító 2, út-csatornatisztító segéd­munkás 20, udvaros segédmun­kás 2, hivatásos tűzoltó 10, me­zőgazdasági gépésztechnikus 1, üzletkötő 9, pénzügyi-számvi­teli főeladó 1, nagykereske­delmi szervező 1, titkárnő 1, pedagógiai asszisztens 1, admi­nisztrátor 1 fő. Bácsalmás: nőiruha-készítő 5, esztergályos 2, autószerelő 3, húsipari szakmunkás 20, ba­romfigondozó 4, szüreti szőlő­munkás 20, mentőgépkocsi-ve­zető 1, fogatos 1 fő. Kunszentmiklós: varrónő 61, ács-állványozó 1, szerszám- készítő 4, hegesztő-lángvágó 5, vas- és fémszerkezeti lakatos 3, mentőápoló 2, mentőgépkocsi­vezető 2, cipőfelsőrész-készítő 20, felszolgáló 7, állattenyész­tési műszakvezető 2, tehenész 3, művezető 1, CNC-programo- zó 1, anyaggazdálkodási vezető 1, számviteli vezető 1, gazda­sági vezető 1, szervezési és adatfeldolgozási vezető 1, kont- roller 1, vendéglátó-ipari eladó 1, villanyszerelő 1, biztosítási ügynök 10, asztalos 1 fő. Tiszakécske: hegesztő 5, la­katos 15, gázszerelő 1, varrónő 35, biztosítási üzletkötő 13, ci­pőfelsőrész-készítő 4, varró­gép-műszerész 1, ács-állvá­nyozó 2, kőműves 15, segéd­munkás 5, anyagvizsgáló labo­ráns 1 fő. Kiskunmajsa: karosszéria- lakatos 1, műanyag-feldolgozó 4, vulkanizáló 1, asztalos 6, fű­részgépkezelő 5, faipari betaní­tott munkás 7, nyomdai gép­mester 1, cipőfelsőrész-készítő 19, varrónő 4, édesipari ter­mékgyártó 4, üvegező 1, nehéz- gépkezelő 1, kotrógépkezelő 1, baromfigondozó 18, vendég­látó-ipari eladó 1, kéményseprő 1, kinderjáték-csomagoló 55, parkgondozó 2, szárítóüzemi betanított munkás 15, mező- gazdasági telepvezető 2, nagy­kereskedelmi szervező 1 fő. dig csaknem kétszázan próbál­koztak meg azzal, hogy önma­guk, sőt mások számára is mun­kahelyet teremtsenek. Ők 6,5 milliót vehettek fel. A támoga­tási formák közül a legtöbben a munkanélküli-járadék összegé­nek további hat hónapig tartó fi­zetését kérték. Mit kell tudni a felmondási időről? Munkanélküliekből vállalkozók ANYAKÖNYVI HÍREK BAJA Születtek (1994. október 14—21-ig anyakönyvezettek): Obcimer Dominik (anyja neve: Kovács Éva Erzsébet) Szek- szárd, Kiss Annamária (Szilá­gyi Erzsébet) Csikéria, Apró Alexandra (Polyákovics Haj­nalka Valéria) Baja, Duczek Csaba (Vaszkó Éva) Bácsal­más, Bene Szilvia (Ali Zsu­zsanna) Bácsalmás, Tamaskó Kitti (Búbért Ágnes) Dusnok, Kolompár Róbert (Püspöki Hajnalka) Helvécia, Wilhelm Judit (Wilhelm Emőke Szidó­nia) Baja, Palásti Bálint (Led- niczky Krisztina) Érsekhalma, Gergely János (Molnár Ibolya) Solt, Salamon József Ákos (Szvorény Zsuzsanna) Madaras, Kecskés Bence (Pintér Ágnes) Baja, Joszt Dávid (Bruza An­namária) Vaskút, Sági Adrienn (Gerger Hajnalka), Báder Nor­bert (Gulyás Julianna Gyön­gyike) Baja, Lantos Dániel (Kalmár Andrea) Baja, Vörös Imre (Virág Ildikó) Érsekcsa- nád, Inotai Dóra (Bagi Katalin) Mátételke, Fejes Franciska Ju­dit (Bugality Franciska Tünde) Mélykút, Bier Péter (Mészáros Viola) Baja, Grünfelder Geor­gina Borbála (Varga Erika) Baja, Czakó Attila (Váradi Éva) Csátalja, Lechs László Erik (Benkavics Franciska (Baja). Házasságot kötöttek (1994. október 15-én): Nagy Endre és Torizs Ildikó, Szrakity István József és Pálfy Erika, Óláh Gá­bor és Flisz Ánikó, Angyal Jó­zsef László és Gilyán Adrienn Ildikó, Jacsó László és Szabó Piroska. Meghaltak (1994. október 14—21-ig anyakönyvezettek): Sándor Lajos (Érmihályfalva), Vicker István (Császártöltés), Kiss Ferenc (Mélykút), Pencz Jakab (Baja), Fúró József (Du- nafalva), Lovák Jánosné Ke- menczei Mária (Sükösd), Illés János (Baja), Mehlmann Imre (Baja), Elsner László (Baja), Bank Máténé Kovács Margit (Baja), Kurucz Mihály (Vas­kút), Keszthelyi Ferencné Lo- csa Teréz (Kalocsa), Petrich István (Baja), Futaki Mária (Csávoly), Balatinácz Milutinné Kovacsev Kovinka (Herceg- szántó), dr. Major József (Baja), Vancsura Vinczéné Fruzsán Anna (Baja), Vadházi Istvánná Ric Mária (Baja), Szabó Imréné Dinnyés Borbála (Baja), B. Szabó Lászlóné Gél lért Irén Rózsa (Baja), Katz János (Baja), Somogyi Sándor (Baja), Pálinkás Antal (Baja), Pákái István (Baja), Bartos Illés (Ma­daras), Manga Mihály (Sü­kösd), Harkai István (Kunbaja), Haász Erzsébet (Baja), Deák András (Baja), Magvasi Ferenc (Baja), Bosnyák Sándomé Czimber Katalin (Baja), Matacz Imre (Nagybaracska). KISKŐRÖS Házasságot kötöttek (októ­ber 8-án): Suhajda Zsolt és Fo- garassy Krisztina, (október 22-én): Volák Mihály és Besze- dics Éva, Barna Imre és Tor- gyik Mónika. Meghaltak (október 8. és 24. között anyakönyvezettek): Baksa József (Kiskőrös), Báldi Sándor (Kiskőrös), Tóth Pál (Kiskőrös), Szentgyörgyi Sán­domé Matusik Ilona (Kiskőrös), Suba János (Kiskőrös). KISKUNFÉLEGYHÁZA Születtek (október 14. és 20. között anyakönyvezet­tek): Náczi Viktória (anyja neve: Pák Katalin Aranka), Horváth Richárd (Simonyi Ka­talin), Morvai-Szabó Enikő (Solymosi Ildikó), Jámbor Má­ria (Szatmári Mária), Magony Zoltán (Tarjányi Mária), Har­kai Imre Dávid (Magyar Mó­nika), Péregi Zoltán (Vadász Éva), Tresz András (Bartus Gabriella), Kosa András Vik­tor (Varga Márta Ildikó). Házasságot kötöttek: Ko­vács Mária és Vakulya Gábor, Bajzák Beatrix Éva és Vaku­lya László. Meghaltak: Fekete László Jánosné Dézsik Erzsébet (Kis­kunfélegyháza), Palatínus Imre János (Kiskunfélegyháza), Bajnóczi Ferenc (Kiskunfél­egyháza), Hajagos-Tóth István Sándor (Jászszentlászló), Gya­log János (Kiskunfélegyháza), Pallagi Ferencné Trombitás Franciska (Kiskunfélegyháza), Csendes Sándor József (Kis­kunfélegyháza), Szegi Gizella (Kiskunfélegyháza), Ágó Má­tyás (Kiskunfélegyháza). KECSKEMÉT Születtek: Molnár Pál Ri­chárd (anyja neve: Kádár Szil­via), Börcsök Júlia (Mészáros Zsuzsanna), Babincski Dorina (Ábrámovics Anita), Dömötör Bettina (Nyári Borbála), He­gedűs Szilvia Gabriella (Kere­kes Gabriella), Orbán Tibor (Biliczki Tímea), Bányai Ba­lázs Gábor (Nagy Ágnes), Gál Adrienn (Kálmán Ildikó), Gáspár Attila (Bozóki Erika), Lakatos Szilvia Gertrúd (Má­nyi Irén), Szekér Ádám (Dóm­ján Márta), Kovács Tamás (Vukovic Katarina), Ádám Eszter (Tamás Zita), Dancsó Zsombor (Kukucska Anita), Cseri Imre Richárd (Szabó Ju­dit), Horváth Manuéla (Nagy Mária), Molnár Viktor (Farkas Beáta), Herpai Richárd (Juhász Cecília), Farkas Tamás (Halasi Erika), Gulyás Pál (Zsiga Ilona), Berta József (Végh Erika), Ubora Szabolcs (Pal­lagi Katalin), Szögi Zoltán (Permeczki Erika), Szalóki Anna Violetta (Gázsó Viola), Simon Nikolett (Kolozsvári Adrienn), Takács Bence (Őrlik Erika), Szőke Sándor Bence (Kurucz Ilona), Mészáros Adél (Somodi Piroska), Mészáros Mercédesz (Somodi Piroska), Ali Bernadett (Mócza Ildikó), Holló Adrienn (Táborosi Juli­anna), Kurucz Fanni Piroska (Maráczi Piroska), Pál Nándor István (Tamai Rozália). Házasságot kötöttek (1994. október 21. és 22-én): Máko­nyi Krisztián és Szabó Csilla, Punyi Tamás és Őri Erzsébet, Puskás Kálmán és Farkas Tünde, Szalai Ferenc és Tóth Mónika, Simon Zsolt és Bende Orsolya, Gurbó Antal és Ku- tasi Erika, Oláh Tibor és Nagy Katalin, Bolté Helmut és Kne­ifer Irene, Farkas Gábor és Takács Tünde, Lakatos Gyula és Oláh Ildikó, Józsa István és Alföldi Ildikó, Nagy Zsolt és Szabó Brigitta, Földházi Zsolt és Madár Erzsébet, Cseri László és Nemes Erika, Ger- gye Tibor és Horváth Klára, Kobel János és Mészáros Il­dikó, Fekete Zsolt és Szabó Tímea, dr. Somos Iván és Bo­ros Katalin. Meghaltak: Szita János (Kecskemét), Varga György (Tiszakécske), Jó János (Kecs­kemét), Horváth Gábomé Ju­hász Magdolna (Kecskemét), Halmavánszki Mihályné Góbor Mária (Kecskemét), Jász Tibor (Tiszaalpár), Mihály Pálné Kál­lai Ilona (Kecskemét), Pólyák János (Kecskemét), Rádi Ferenc (Kecskemét), Józsa István (Kecskemét), Fövényi Sándor (Kecskemét), Tóth Imre (Kecs­kemét), Kisjuhász Sándor (Kecskemét), Boros Gerzsonné Andas Mária (Kecskemét), Tur- béki János (Lajosmizse), Sas­halmi Józsefné Mijatovics Ilona (Kecskemét), Kis Józsefné Har­kai Terézia (Kecskemét), Várnai Mária (Kecskemét), Tancsik Já­nosné Galamb Mária (Kecske­mét), Jáger Lajosné' Csereklei Katalin (Szabadszállás), Honti Józsefné Balázs Mária (Kecs­kemét), Hegedűs Attila (Kecs­kemét), Mátéfí József (Kecske­mét), Barta Lajosné Kiss Rozá­lia (Kecskemét), Kovács Tibor (Kecskemét), Hoffer Lajos (Kecskemét).

Next

/
Oldalképek
Tartalom