Petőfi Népe, 1994. január (49. évfolyam, 1-25. szám)

1994-01-03 / 1. szám

ecs PETŐFI NEPE 1994. január 3., hétfő A költőre emlékeztek Kiskőrösön évtizedekkel ezelőtt hagyomány volt, hogy Szilveszter éjjelén, a harangszó hallatára sokak elindultak a Petőfi-házhoz, ahol megemlékeztek a nagy költőről. Ezt felelevenítve tavaly, s az idén is az új esz­tendő első félóráját sokak a város e nevezetes helyén töl­tötték el. Barkóczi Ferenc polgármester köszöntő- s emlékező beszéde után a szülőháznál elhelyezték az önkormányzat s az intézmé­nyek koszorúját. Határhelyzet Az ország valamennyi ha­tárátkelőhelyén folyamatos a forgalom, nagyobb fenn­akadások nincsenek. Csupán Nagylakon kell az országból kifelé tartó kamionoknak 15 órát várakozniuk. Ajándék kalendárium A Petőfi Népe és a Kecs­keméti Lapok kiadásában megjelent Kalocsa-Kecske- méti Főegyházmegye Ka­lendáriumából ajándékpél­dányokat osztanak szét a na­pokban. dr. Dankó László érsek úgy rendelkezett, hogy a plébániahivatalok az egy­házközségi képviselő-testü­let tagjait és a polgármeste­reket az egész évben hasz­nosan forgatható kalendári­ummal ajándékozzák meg. Járhatatlan bakonyi utak A szombati eső és hava­zás következtében a Veszp­rém megyei utak csúszósak, a frissen esett hó megmarad. A gépek folyamatosan tisz­títják az utakat. Az Útinform ügyeletesének tájékoztatása szerint a körzet alsóbbrendű ítjai járhatatlanok, ktilönö- en a Bakonyban veszélyes és kilátástalan vállalkozás autóval közlekedni. A BT öt új tagállama Az új esztendő első napjá­tól, szombattól kezdve az ENSZ Biztonsági Tanácsá­nak öt új, nem állandó tagál­lama van: Argentína, a Cseh Köztársaság, Nigéria, Omán és Ruanda, amelyek Vene­zuelát, Magyarországot, Marokkót, Japánt és a Zöld- foki-szigeteket váltják fel. A világszervezet alapokmánya értelmében az öt állandó tagország mellett tíz másik ország is részt vesz a BT munkájában, kétévente váltva egymást. Jogosítvány apás szüléshez A Komárom-Esztergom megyei kórházban az orszá­gos babaprogramhoz csatla­kozva lehetővé tették, hogy az erre igényt tartó apák is végigasszisztálhassák gyer­mekük világrajövetelének felejthetetlen pillanatait. A részvételhez azonban előze­tesen meg kell szerezni a .jogosítványt”. Ez azt je­lenti, hogy kismamáknak és párjuknak előadást tartanak. E kurzus végén az apák iga­zolólapot kapnak. A Duna-Tisza köze napilapja ____________ 49. évf., 1. szám /16,30 Ft Halasi AB-bébi 1994. január 1-jén 0 óra és 1 óra között tizenkét újszülött született - három Budapesten és kilenc vidéken. Közülük sorsol­ták ki az egy budapesti és négy vidéki babát, akiket ezután ÁB-bébiknek tekintenek. Köz­tük van a kiskunhalasi kórház­ban született Dósa Döme is. A babák az ÁB-AEGON biztosí­tótól 100 ezer forintos életbizto­sítást kaptak. Ez azt jelenti, hogy nagykorúságuk - 18 éves koruk - elérése pillanatában 338 ezer forintot vehetnek majd fel a biztosítótól. Leértékelik mától a forintot A Magyar Nemzeti Bank 1994. január 3-i hatállyal - saját hatáskörében - 1 százalékkal leértékelte a forintot a valutako­sárhoz képest. A leértékelést alapvetően az amerikai dollár nemzetközi devizapiacokon be­következett erősödése indo­kolja. A lépés összhangban van az MNB hivatalosan meghirde­tett árfolyam-politikájával. Ta­valy a forintot ötször értékelték le, a legnagyobb mértékben szeptemberben, 4,5 százalékkal. MÁV-veszteség Megközelítően 16 milliárd forintos veszteséggel zárta az óévet a MÁV Rt. Ennek elle­nére a társaság jelentős eredmé­nyeket is elkönyvelhetett 1993-ban. A legnagyobb ered­mény vitathatatlanul a vasút működőképességének fenntar­tása volt, amit elsősorban a szál­lítások jelentős mértékű vissza­esése veszélyeztetett. Az ENSZ-embargó megfosztotta a legjövedelmezőbb tranzitszállí­tásoktól a MÁV-ot, havonta megközelítően 800 millió forin­tos bevételkiesést okozva. PÁLYAMUNKÁKBÓL NYÍLT IDŐSZAKI TÁRLAT KISKŐRÖSÖN Petőfi a képzőművészetben „Talpra magyar...!” — idézte hévvel dr. Losonczi Miklós művészettörténész a Nemzeti dal e rövid sorát a kiskőrösi Képtárban megrendezett orszá­gos képzőművészeti kiállítás szilveszteri megnyitóján, ahol ezzel Petőfi költeményeinek örök időszerűségére is felhívta a figyelmet, mondván: ez a nem­zet mindig talpra tudott, s tud állni. Ezután méltatta a költő vi­lágnagyságát, s a bemutató ér­tékét. A Petőfi életútja című időszaki tárlat anyaga ugyanis arra az országos képzőművé­szeti pályázatra érkezett alkotá­sokból történő válogatás, ame­lyet a Petőfi Sándor Társaság Országos Elnöksége a Magyar Alkotóművészek Országos Egyesületével és Kiskőrös vá­ros önkormányzatával közösen hirdetett meg. Olyan műveket O Wagner János alkotása a Petőfi Múzeum tulajdona. kértek bármely Petőfi-vers gra­fikai, szobrászi és festői, illetve iparművészeti adaptációjára, amely felöleli a költő életútjá­nak minden állomását. A művé­szek értelmezhették nemcsak Petőfi líráját, hanem mindazo­kat a történeteket, amelyeket feljegyeztek róla. Harmincki­lenc művész 115 alkotással je­lentkezett, s ezekből február 15-éig ötvenkilencet láthatnak az érdeklődők. A zsűri úgy határozott, hogy első díjat nem ad ki. Az elismert művészek: Molnár Péter és Sár­kány Győző grafikus második díjat kapott. Harmadik díjjal ju­talmazták Benedek József szob­rász, Magén István, Szegedi Csaba (aki kiskőrösi születésű) festő, Széles Judit iparművész, Széri Varga Géza és ifj. Szlá- vics László szobrász alkotásait. Sztrájkveszély a Volánnál A Kunság Volán Rt. vezetői és az Autóbusz-Közlekedési Dolgozók Uniója megyei szer­vezetének képviselői ma 9 óra­kor ülnek tárgyalóasztalhoz. A szakszevezeti tömörülés köz­leménye szerint amennyiben a hosszú ideje folytatott bértár­gyalások nem vezetnek ered­ményre, úgy január 4-én, ked­den 13 óra 15 perctől 15 óra 15 percig figyelmeztető sztrájkot tartanak. Az egyeztető eljárást december 30-án jelentette be a szakszervezet. Konkoly István, a szakszervezeti tömörülés me­gyei elnöke érdeklődésünkre elmondta: részben még az 1993-as keresetekről tárgyal­nak. A cégnél átlagban nem volt a tervezetthez képiest elmaradás, de ebben benne van a központ és a prémiumban részesül­tek. (Folytatás a 3. oldalon) Autósok rohama a hivatalban Az 1993. év utolsó munka­napjain, de különösen szilvesz­terkor ügyfelek százai rohamoz­ták a megye rendőrkapitánysá­gait, hogy még az új gépkocsi­átírási tarifák életbe lépése előtt névre kerüljenek a frissen vásárolt négykerekűek. A kalo­csai rendőrkapitányságon a megfeszített munka eredmé­nyeként valamennyi jelentkező ügyét elintézték. Áz igazgatás­rendészeti osztály dolgozói a munkaidő végeztével azzal húz­ták le az ügyfélszolgálati abla­kot: az utolsó munkanappal mozgalmas évet zártak, hiszen óriási mértékben megnőttek a gépjármű-nyilvántartóra háruló feladatok. Mint megtudtuk, az állampolgári sietésnek komoly oka volt, január 1-től a gépko­csiátírási illeték a duplájára emelkedett. HÁROM FALU TÁJVÉDELMI PROGRAMJA Madárodúk az utcákon Száz madárodú kihelyezését fejezték be a Bács-Kiskun me­gyei Szentkirályon; ezzel vette kezdetét a három községre ki­terjedő integrált növény- és táj­védelmi program adaptálása. Járfás József egyetemi tanár dolgozta ki a programot, amelynek végső célja a vegy­szermentes termelés, amit ki­lenc év alatt lehet elérni. Az első három évben csak a legke­vésbé drasztikus növényvédő szereket használják, fokozato­san csökkentett mennyiségben. A második ciklusban a további vegyszerelvonásra törekedve háromféle védekezési módot - a kémiait, a biológiait és a me­chanikait - alkalmaznak. A tel­jesen vegyszermentes terme­lésre mindezek után a 8-9. év­ben lehet áttérni. Egy kecskeméti magánvál­lalkozás, a Biokertész Mérnöki Iroda vállalta a program gyakor­lati elterjesztését. Három Kecs­kemét környéki község - Szentkirály, Lakitelek és Nyár- lőrinc - polgármesteri hivatalá­val kötöttek szerződést, aminek értelmében az önkormányzatok pénzzel és propagandával segí­tik a programot, illetve tevőle­gesen is részt vesznek annak megvalósításában. Bénító áramszünet Szerbiában számos körzetben szilveszter napján is szünetelt az áramszolgáltatás, noha az éj­szaka megállapodás jött létre a sztrájkoló szénbányászokkal. Szerbiában így a szilvesztert a legtöbb helyen gyertyafénynél ünnepelték. A helyzetet súlyos­bítja, hogy beszüntették a mun­kát a mozdonyvezetők. A jugo­szláv légitársaság, amely csak néha indít belföldi járatokat, most elhatározta, hogy mente­sítő járatokat indít Monteneg­róba. Belgrádban leállt a városi közlekedés is, nem járnak a bu­szok, trolibuszok. Áramhiány miatt nem dolgoztak a kenyér­gyárak sem, reggel ezért nem volt kenyér a pékségekben. Közben folytatódik a mozgalom a határátlépési illeték ellen. (Er­ről bővebben lapunk 6. oldalán olvashatnak.) Újévköszöntők országszerte • Voltak olyanok, akik tojásdobáló versenyen vettek részt. Sokan és sokféleképpen kö­szöntjük az új esztendőt: néhá- nyan dúsgazdagon, sokan sze­rényen vagy épp szorongató szegénységben. De valameny- nyien békességre kiéhezve - hangsúlyozta Göncz Árpád köz­társasági elnök. Ünnepi köszön­tőjét - több külföldi politikus összegzésével együtt - lapunk 2. oldalán közöljük. A 13. oldalon a Kiskunfél­egyházán történtekből villan­tunk fel néhány pillanatot. Működik a márkasorompó Szilveszter napján valamivel több, mint 50 gépkocsi lépte át a magyar határt. Elsején és máso­dikén 10 alatt volt a belépő uta­sok száma, ők is elsősorban Németországban dolgozó ven­dégmunkások voltak. A határ közelében levő benzinkútnál megtudtuk, hogy a Vajdaságban igen nagy az elégedetlenség a belső embargónak keresztelt in­tézkedés miatt. A határőrség szóvivője kije­lentette, hogy tartva a zöldhatár megélénkülésétől, megerősítet­ték a határ védelmét, bár ennek külső jeleit nem észlelték. Amint már korábban írtuk, Kis-Jugoszlávia kormánya arról rendelkezett, hogy a határt át­lépő polgárainak személyen­ként 10, gépkocsinként pedig 30 német márkát kell fizetniük. Az új szabály bevezetése előtt soha nem látott mértékűre duz­zadt a határmenti bevásárló tu­rizmus. Hercegszántón 7-8 órát kellett várakozni még 30-án is a ki-be lépésre. A kilépő gépko­csisor Dávod határáig húzódott, és csak éjjel 2 óra után vált fo­lyamatossá a személyforgalom. Ekkorra ugyanis már érvényt szereztek a márkasorompónak. MA DÖNTENEK KECSKÉN Kié lesz az igazgatói szék? Ki gondolta volna, hogy a ti- szakécskei képviselő-testület önkormányzati üléssel kezdi az új esztendő első munkanapját? Mindennek az az oka, hogy a tavalyi év legutolsó ülésén nem tudtak dönteni a művelődési ház igazgatójának személyéről. A volt vezető, Varga Ferenc nem kapta meg a megfelelő számú szavazatot a kinevezésé­hez, így január elsejétől üres a kécskei művelődési központ igazgatói széke. A törvény sze­rint új pályázatot kell kiírni az állásra, de addig is el kell vala­kinek látni az igazgatói felada­tokat. Nem kétséges, jelen pil­lanatban a volt vezető, Varga Ferenc felel meg leginkább a funkcióval szemben támasztott követelményeknek, s őt kellene - mégha ideiglenesen is - visz- szahelyezni az állásba. Az ám, csakhogy Varga Ferenc is tanult az elmúlt hetek tapasztalataiból, s most már — mint kiderült a legutóbbi testületi ülésen — neki is követelései vannak. Er­ről a 4. oldalon olvashatnak. Szilveszteri dombfutás • A hagyományos szilveszteri dombfutásra került sor a ’93-as év utolsó napján a kecskeméti szabadidő központban. A képen a pezsgödurranást várják a vállalkozó kedvűek. Az eseményről bővebbet négy teljes oldallal jelentkező sportösszeállításunk első lapján, a 9. oldalon olvashatnak.

Next

/
Oldalképek
Tartalom