Petőfi Népe, 1993. november (48. évfolyam, 254-280. szám)

1993-11-27 / 277. szám

*993. november 27., szombat HÉT VÉGI MAGAZIN Eltávolított ágyékkötők NYOLCVANÉVES RADÓ VILMOS, A LEGENDÁS SZÍNIDIREKTOR Egy kecskeméti ember, akit mindenki szeret • Radó Vilmos, szeretett felesége, Mojzes Mária színésznő képe előtt, kecskeméti otthonában. Vili bácsi. Inkább fogalom, mint név Kecskeméten. A színházi világ­ban pedig mérték. Ha lenne Magyar­­országon színidirektor-képzés, akkor valószínűleg az államvizsgán három tételben szerepelne Radó Vilmos. Örülnének is ennek a hallgatók, mert Radótanban puskázni nemcsak lehe­tetlen, de nem is érdemes. Mint Vili bácsi nemegyszer elmondta, a jó színházhoz csak két dolog kell, jó műsor és jó társulat, ő éppen ennek a látszólag pofonegyszerű dolognak megvalósításában utánozhatatlan. Mert a jó műsorért számtalan kocká­zatot vállalt, a jó színészekért pedig a világ végére is elment, ha kellett. Most nyolcvanéves.- Mi az a színészdinasztia?-Én azt tudom, hogy nekem az ükapám is színész volt, édesanyám még játszott, amikor viselős volt ve­lem, minden testvérem - tízen vol­tunk - más városban született, én születtem csak a mai Magyarország területén, Sümegen. Ott születtek a gyerekek, ahol éppen járt a társulat. Egy újságban megjelent, hogy én a díszletek közt fogantam. Ez lehet, hogy igaz is.- Színészdirektorságot viszont nem lehet a génekben örökölni, pedig önt mint igazgatót tekintik legendás­nak, nem mint színészt- Én színész szerettem volna lenni, meg is voltam győződve arról, hogy zseniális vagyok. Két szere­pálmom volt, a Lucifer és a Liliom. A Luciferért még Debrecenben, amikor táncosboj és kardalos voltam 1932-ben, lefizettem a főszereplőt, hogy legyen beteg - akkor ezt is le­hetett, ma már bonyolultabb a hely­zet -, de a beugrásomkor nem jól ér­tettem a súgót az egyiptomi színben, s valami nagy marhaságot mondtam. Levettek. A Liliomot is játszottam, az ellenségeim dicsértek, a barátaim azt mondták, hogy ne folytassam. Inkább a barátaimnak hittem akkor is, pedig minden táncoskomikus azt hiszi, hogy ő jó. Én se vagyok kivé­tel. Talán abban, hogy beláttam, van nálam jobb is. Alighanem ezért vál­laltam el az igazgatóságot, illetve hagytam magam rábeszélni a saját színház alapítására. Egy katonatár­sam, tompái malmos mindenáron meg akarta hálálni, hogy a háború­ban megmentettem az életét. Pedig csak a kötözőhelyre vittem, amikor megsebesült. Tőle kaptam kölcsön pénzt, amikor nagy nehezen rászán­tam magam, hogy saját színházat ve­zessek. Aztán államosításkor persze a szó szoros értelmében mindent el­vettek, egy gatyám maradt csupán, de nem panaszkodom, mert a kárpót­lási jegyekből a panellakásomnak majdnem kifizethetem a negyedét.- Megírták már, hogy önnél kezd­ték Kecskeméten a legjobb színészek a pályát, vagy hogy önben bíztak, mert a tehetséget mindig kisegítette. Alighanem saját érdekből, nem?- Dehogynem. Ez az elveimből adódik, amit már mondtam is, jó tár­sulat kell. Nem akarom fölsorolni azokat a színészeket, akiket szeretek, mert nincs erre hely, de köszönöm nekik, ha nem felejtettek el. Amíg a kecskeméti színházat vezettem a magyar drámák és a jó magyar színé­szek érdekeltek, ebből sok konfliktu­som is támadt, de nem érdekelt. Ti­zenhét évig voltam itt igazgató, ami­kor beteg lettem, 1973-ban határoz­tam el, hogy nyugdíjba megyek, de hogy két éven belül már másodszor ünnepelnek, mint nyolcvanévest, azt már túlzás.- Milyen érzés az, ha valakit min­denki szeret?- Csodálatos. Nem tudom, minek köszönhetem, talán annak, hogy en­gem már akkor is Vili bácsinak szólí­tottak, amikor fiatalabb voltam an­nál, aki bácsizott, a kofával és a fő­orvossal ugyanúgy tegeződöm a vá­rosban. Jóban vagyok az emberek­kel, szeretek is itt élni, már másutt nehezen tudnám elképzelni.- Megengedi, hogy a boldog szüle­tésnapot kívánva még elmondhassak olvasóinknak egy anekdotát önről, mivel aki ismeri, tudja, hogy milyen nagy barátja a női nemnek?- Igen, de csak finoman. Nemrégiben Vili bácsival beszél­gettem a főtéren és elment mellet­tünk egy húsz év körüli gyönyörű lány. Vili bácsi utánanézett és fölsó­hajtott: - Ó, ha még egyszer hetvenöt éves lehetnék! H. Z. Nemcsak a rárakódott vastag pi­szoktól, hanem a prüdéria hordaléká­tól is megszabadítják Michelangelo egyik fő művét, a Sixtusi kápolna mennyezetére festett Utolsó ítéletet Fabrizio Mancinelli, a Vatikán fő­­restaurátora közölte, hogy eltávolít­ják azoknak a dúsan redőző ágyékkö­tőknek a jelentős részét, amelyekkel az évszázadok folyamán takarták el a Michelangelo által eredetileg anya­szült meztelennek megfestett, ké­sőbbi korok ízlése szerint azonban megbotránkoztatónak talált figurák intim testrészeit. A hatalmas, 180 négyzetméternyi freskón összesen 38 „gatyás” alak van. Minden valószí­nűség szerint megmaradnak a Szent Pétert és Keresztelő Szent Jánost ta­karó, Daniele da Volterra, Michelan­gelo tanítványa által a XVI. század­ban festett, s művészi értéket képvi­selő leplek. Megszabadítják viszont a freskót azoktól a ruhadaraboktól, amelyek később, a XVII. és XVIII. században, kevésbé jelentős meste­rektől kerültek a falra. E figurák le­­meztelenítését az is indokolja, hogy az ágyékkötőket akkor festették rá­juk, amikor az eredetiek már elpisz­kolódtak, s tónusuk e piszkosabb - sötétebb - árnyalathoz igazodik. A michelangelói alakok viszont most a restaurálás után visszanyerik eredeti, élénk színűket, s a sötét kendők za­varóan elütnének a freskó többi ré­szétől. A sötétebb árnyalatok egyéb­ként nem az idősödő Michelangelo pesszimista hangulatát tükrözik, ha­nem az évszázadok folyamán a poros levegő, a gyertyafüst és az oxidáció következtében rárakódott piszok. Élethű másolat a jégemberről Az 5300 éves ,jégembert” 1991-ben találták meg. Most John Curche művész tudós erőfeszítései­nek köszönhetően élethű másolat ké­szült a jégember fejéről. A héten már be is mutatják Denverben. — Egy csontvázat úgy lehet ol­vasni, mint egy könyvet — mondotta Curche. A jégember 158 cm magas ' Volt, s 25. éS‘40.'étfe között vtísZtette­­életét. Jobb lábán csizmát is találtak. A fejmásolatot kilenc réteg plasztik­ból készítették. Mind a kilenc réteget külön festették át, hogy élethű le­gyen. - Nem akarom, hogy moso­­lyogjon, vagy mérgesen nézzen — jelentette ki Curhce a Reuter brit hír­­ügynökség tudósítójának. Curche egyébként Steven Spiel­berg egyik tanácsadója volt, amikor a Jurassic Park című filmjében dino­szauruszokat keltett életre. A máso­lathoz 700 számítógépes felvételt ké­szített és tudóstársaival együtt 750 órát töltött a laboratóriumban a mun­kálatokkal. Annak köszönhetően, hogy a lelet felfedezése alkalmával hajra is bukkantak, Curche tudta, hogy a jégembemek hullámos, sötét­barna haja volt. Rövid szakállt is vi­selt. Fogai jelentős mértékben el­használódtak. Ez azt bizonyítja, hogy fogait nem csak evésre használta. Attila az Operaházban • Részlet az előadásból. Jövő ősszel a rockopera mint mű­faj, bevonul a Magyar Állami Ope­raházba. Repertoárdarabként szere­pel Szörényi Levente — Nemeskürty István szövegkönyvének felhaszná­lásával, Lezsák Sándor verseivel — Attilája. A rendező producer elkép­zelhetőnek tartja, hogy részben a vál­tozó helyszín eltérő körülményei mi­att, egy újabb, talán néhány slágere­­sebb számmal bővített változat kerül a közönség elé. A mű alkotói bíznak abban, hogy az Attila szigeti előadásról készített, karácsonykor, december 25-én késő este látható tévéfilm újabb híveket toboroz az augusztus 20-án bemuta­tott történelmi dalműnek. Színésznő az árva elefántok mamája • Marion Garai kedvenc elefántja társaságában. A zürichi Marion Garai 1991 nya­rán kényelmes svájci otthonából Déi-Afrika isten háta mögötti vidé­kére költözött. A szenvedélyes ele­fántkutató a 20 ezer hektárnyi terü­letű Venetia Limpopo Nemzeti Re­zervátumban dolgozik. A legköze­lebbi falu autóval fél óra alatt érhető el, napokig embert sem lát. Kuny­hója 10 méter magasan egy fára épült. Tábori ágyban, hálózsákban alszik, s nincs annál szebb — állítja —, mint hajnalban elefánttrombitá­lásra ébredni. Marion színésznő, Svájcban és Németországban jelentős sikereket aratott. Pályamódosítása meglepő, beiratkozott a zürichi egyetem zoo­lógiái szakára. Sri Lankában, Indiá­ban és Afrikában, természetes kör­nyezetükben figyelte meg az elefán­tokat, majd a zürichi, a stuttgarti és a berlini állatkertben tanulmányozta a fogságban lévő ormányosokat. Dip­lomamunkája 1990-ben készült el, címe: A nőstényelefántok fogságban. Az elefántoknak igen fejlett társa­dalmi rendszerük van — magyarázza —, az elefántanyák messzemenően segítik egymást, együttműködnek, közösen gondoskodnak a kicsinyeik­ről. Az elefántbébik, ha elvesztik az anyjukat, nagyon szenvednek, hiá­nyolják a szülői szeretetet. 1992-ben az elefántkutatónő in­formációs központot létesített, itt az elárvult elefántokra vonatkozóan minden adat megtalálható. Tavaly 17 nemzeti parkot és vadállatfarmot járt végig Dél-Afrikában Marion Ga­rai, feltérképezte a helyzetet, ta­nácsokkal szol­gált. Rádióadó­val felszerelt nyakörvet he­lyezett egy ele­fántcsoport álla­taira, ennek se­gítségével érté­kes új ismere­tekhez juthat. A jelzések alapján akár hajnali négykor is kísér­leti állatai után ered. Kezdetben az elefántok bizal­matlanok voltak, ma már termé­szetesnek veszik „barátnőjük” je­lenlétét, közel­ségét. „Elfogad­tak, és ez jó érzés — mondja büsz­kén a kutatónő —, megismerik a hangomat, tud­ják, nem kell félniük tőlem”. Doktori disszer­tációját a svájci nő a pretoriai egye­temen védi meg. „Az árva elefántok­nak anyára van szükségük (nyolcéves korukig táplálja, szoptatja őket az anya!). Állatkertek, cirkuszok idő­sebb, tapasztaltabb elefántjait szeret­nénk pótmamaságra rábírni. Marion Garai meggyőződése, hogy ez sikerülni fog. Huszonhá­rom árva elefántot egy matriarchára bíztak. A 19 éves elefánttehén né­hány hét alatt elfogadta a csoportot, szorgalmasan szoptatja az óriásbé­biket. Önállósodó First Ladyk • Hillary Clinton Hillary Clinton, aki a Fehér Házba történő beköltözése után nemcsak az egészségügyi reform megvalósításá­nak sokat vitatott ügyében vállalt szerepet, de nevét is megváltoztatta (Hillary Rodham Clinton lett, visz­­szavéve a sikeres ügyvédi pályáját jelképező lánynevét) iskolát terem­tett. Mind több First Lady vállal a protokolláris formaságon túl önálló szerepet. Ana-Milena Gáviria, a kolumbiai elnök felesége vezeti az ország csa­ládvédelmi központját, tevékeny környezetvédő, s Colfuturo néven lé­tesített alapítványa tehetséges diákok külföldi tanulását segíti. Marike de Klerk, a dél-afrikai elnök felesége a hátrányos helyzetű nők érdekében tevékenykedik, s küzd a faji megkü­lönböztetés ellen. Nur, jordániai ki­rályné egyebek mellett a kórházakért és gyermekotthonokért munkálkodó alapítvány elnöke. Civakodó nővérek 0 Caroline hercegnő Caroline monacói hercegnő, aki szívesen időzik a franciaországi Pro­­vance-Saint-Remy-ben található bir­tokán, új szomszédra számít. Húga, Stephanie tárgyal egy 300 négyzet­­méteres udvarház megvételéről, amely nem esne messze nővére „rej­tekhelyétől”. A Void úgy értesült, hogy nem­csak helyileg szeretne közel kerülni Caroline-hoz, hanem fátylat kívánna borítani a családi viszályokra. Caro­line azonban ennek cseppet sem örül, s egyelőre még nem tudott megbo­csátani 28 éves húgának, amiért az nős testőrét választotta élettársául, majd kész helyzetet teremtett a mo­nacói udvari szabályok szerint „tör­vénytelen” fiúgyermek megszülésé­vel. Caroline azt nehezményezi, hogy Stephanie magatartásával rendkívüli módon bántotta apjukat, Rainier herceget, s lejáratta Monaco jóhírét a miniállam határain kívül. A halál arany hídja Kim Au kiállt a híd korlátjára. A húszesztendős asszony lenézett a hu­szonhárom emeletnyi mélységbe, majd levetette magát. Száznegyven kilométeres sebességgel csapódott a vízbe, a parti őrség emberei már csak szétroncsolódott testére bukkanhat­tak rá. A hivatalos jegyőzkönyvekbe pedig belekerült: Kim Au a Golden Gate 938. áldozata 1937 óta. A város vezetői nem örülnek a Golden Gate kétes hírnevének. Igye­keznek valamit tenni a sorozatos ön­­gyilkosságok ellen — az utóbbi idő­ben háromhetente következik be újabb és újabb tragédia —, de nem sok sikerrel. Korábban felmerült egy két és fél méter magas korlátépítésé­nek ötlete, de ezt végül esztétikai és anyagi megfontolásokból elvetették. Frank Jordan polgármester jobb hí­ján egyelőre telefonokat állíttat fel a hídon, amelyek közvetlen összeköt­tetésben vannak lelkisegély-szolgála­­tokkal. A hatóságok különösen félnek a közelgő ezres számtól, mert még em­lékeznek a korábbi tragédiákra, ami­kor tizennégy életunt vetélkedett a híd 500. áldozata „büszke” címéért. Olyan is akadt, aki a félezres számot a pólójára írva készült a halálba, de őt az utolsó pillanatban lerángatták a korlátról, így a kétes dicsőség egy Stephen Hoag nevű férfiúnak jutott. Persze tudni kell: szinte bizonyos, hogy az öngyilkosok tényleges száma már most jóval meghaladja az ezret. Az elmúlt évtizedek során ugyanis 422 személy tűnt el, akik valószínű­leg a híd áldozatai, csak éppen senki nem látta öngyilkosságukat, s a holt­testek sem kerültek elő. Végül még egy adat a Golden Gate 1937 óta íródó történetéből: az öt­venhat esztendő során tizenkilenc olyan szerencsés életunt akadt, aki túlélte a halálugrást. Szekeres Tamás 5 A TARTALOMBÓL összeillik két ember vagy nem? 6. oldal Van, akit zavar a hangzavar 6. oldal A szobanövények gondozása 6. oldal A macskavilág kényes­­játékos arisztokratái 6. oldal Az egypetéjű ikrek titka 6. oldal Eltakarni a lábat tilos! 7. oldal Jól öltözött, aki sok göncöt hord 7. oldal Spárgaételek - ínyenceknek 7. oldal Szépitöszer a konyhából 7. oldal Az árulkodó szem 7. oldal Rejt vény fej tők figyelmébe A novemberi Rejtvénymagazin megfejtése: 1. Ha nem kapok azonnal enni, ak­kor megmondom, hogy ki a gyilkos. 2. Ön kettős életet él, ezért dupla ho­noráriumot kell fizetnie. 3. Ebben a sátorban mondta valaki, hogy a te­hén büdös. 4. A bécsi asszonyok; Friderika; Tavasz; Garabonciás; A kék mazúr. 5. Úgy látom drágám, hogy vettél magadnak egy új cipőt. 6. Hajnaltól délig a tengeren, Egy faun délutánja, Hullámok játéka. Az első díj nyertese: Papp Anikó, Kiskunhalas, Pf. 176. Második díj nyertese: Lantos András, Kiskunfél­egyháza, Asztalos J. u. 17. ÍV. 13. Könyvcsomagot nyert: Jámbor Já­nos, Kunszentmiklós, Szabadság út 21. A november 20-ai keresztrejt­vény megfejtése: Három dolog soha nem tér vissza: A kilőtt nyíl, a kimondott szó és az elmúlt nap. Nyertesek: Fazekas György, Já­noshalma, Kossuth u. 5.. Máténé Födi Éva, Kiskunmajsa, Or u. 54., Szabó Mária, Kecskemét, Borostyán u. 3., Takács László, Baja, Varsa u. 1. Testőrök őrzik a papot A szicíliai Palermo egyik templo­mában, amikor a Miatyánkot imád­­kozzák a misén, a plébános a kötele­zően előírt szöveget egy mondattal kibővíti: „Szabadíts meg bennünket a maffiától.” Turturro atya persze nem csak az égiektől vár segítséget, s éppen emiatt is tartanak a hatóságok attól, hogy a bűnszövetkezet elteszi láb alól a legfegyvertelenebb ellenfe­lét. Olaszországban nemcsak az ügyészeket, bírákat, nyomozókat kí­sérik fegyveres testőrök, hanem őr­zőket rendeltek papok mellé is. Az intő jelet nem is régen adta meg az alvilág: Puglisi atyát, szintén szicíliai papot, hidegvérrel lelőtték. A tettest azóta is keresik. Ismeretes, hogy négy pap levelet írt a pápának, arra kérve hogy tisztítsák meg a plé­bániákat a maffiafertőzéstől, mert­hogy a szervezett alvilág már oda is befészkelte magát. Dehát mi is a bűne Turturro és Ga­­rau plébánosoknak? Mindketten úgy döntöttek, hogy papi működésüket összekapcsolják a maffia elleni küz­delemmel, a törvényes jogokra báto­rítják a hívőket, akik voltaképpen az alvilág szabályai szerint élnek. Tur­turro nem akar látni játékfegyvereket sem a gyerekek kezében, labdát ad nekik, hogy így is távol tartsa őket e halálos szimbólumoktól. Mi több, az elhunytakra való emlékezés napján azt kéri, hogy minden játékfegyvert vigyenek a plébániára, ahol az udva­ron az összesét elégetik. „Én, aki arra buzdítom az embereket, hogy ne fog­janak fegyvert, s hogy a játékpuská­kat, pisztolyokat is égessék el, négy testőr felügyelete alatt teszem a dol­gomat, akik csőre töltött géppisztol­lyal állnak mellettem!” Éjjel-nappal őrzik a papokat, noha tiltakoztak el­lene. „Az Evangélium megvéd ben­nünket” — mondták. Az ügyészség azonban tudja, hogy a Bibliánál hatá­sosabb a mindig lövésre kész fegy­ver.

Next

/
Oldalképek
Tartalom