Petőfi Népe, 1992. november (47. évfolyam, 258-282. szám)

1992-11-02 / 258. szám

Készültség a Tiszán Szombatra virradóra a Tisza Vá- sárosnamény fölötti szakaszán má­sodfokú árvízvédelmi készültséget rendelt el a Felső-Tisza-vidéki Víz­ügyi Igazgatóság. A folyó felső ré­szén és külföldi vízgyűjtő területén ugyanis jelentős csapadékmennyi­ség hullott, így árhullám alakult ki. A Tisza Magyarországra érve kilé­pett medréből, és elérte a települése­ket védő árvízvédelmi töltéseket. A figyelőszolgálat után ezért az éj­szakai órákban a vízügyi szakem­berek a fokozott készültség mellett döntöttek. Az árhullám továbbvo- nulása következtében a folyó al­sóbb szakaszain is várható árvízvé­delmi készültség elrendelése. És mégis mozog A római katolikus világegyház rehabilitálta Galileo Galileit, a tos­canai tudóst, akit a Szent Inkvizíció 1633-ban azért ítélt életfogytiglani börtönre, mert hirdette és bizonyí­totta, hogy nem a Nap forog a Föld körül, hanem a Föld saját tengelye és a Nap körül. II. János Pál pápa „tragikus félreértésnek, elhamarko­dott és szerencsétlen döntésnek” minősítette Galilei meghurcolását, és bejelentette: egyszer és minden­korra bebizonyosodott, hogy az egyház hibát követett el azzal, hogy a tudóst elitélte. Előteremtett pénz Kétszázezer forinttal növelték a rendkívüli szociálissegély-keret ősz- szegét Kiskőrösön. A városatyák dr. Dulai Ilona, az egészségügyi és szociális bizottság elnökének a ja­vaslatára döntöttek így. Az ősz kö­zepére ugyanis kiderült, hogy a nö­vekvő segélykérélmeket nem tudják kielégíteni csak úgy, ha a rendkívüli nevelésisegély-keret terhére átcso­portosítják az említett pénzmennyi­séget. . A szenátor levele A lehető legnyomatékosabban kérem kormányukat, hogy vizsgál­ja felül a Duna elterelésére irányuló tervet — írta Alfonse d’Amato, be­folyásos republikánus szenátor a washingtoni csehszlovák nagykö­vethez intézett levelében. A szená­tor rámutatott, hogy a bősi erőmű energiát adna ugyan Szlovákiának, de az általa okozott környezeti ka­tasztrófa következményei sokkal súlyosabban nyomnának a latban. — Ha energiára van szükségük, azt más módon is meg tudják szerezni; a vízlépcső megépítésével az embe­reknek és a környezetnek okozott kár elfogadhatatlan. Visszatért a Columbia Tegnap, közép-európai idő sze­rint a délutáni órákban a floridai Kennedy ürtámaszponton leszállt a Columbia. Az amerikai űrrepülő­gép hat utasával tíznapos utat tett. Eközben pályára állítottak egy olasz gyártmányú tudományos mű­holdat és kipróbáltak egy új rakéta­típust, valamint az űrben használ­ható televíziórendszert, amelyet a jövendő állandó űrállomás építésé­nél alkalmaznának. Templombaj A jánoshalmi római katolikus egyházközség és a polgármesteri hi­vatal felkérésére az Építésügyi Mi­nőségellenőrző Intézet szegedi állo­mása megvizsgálta a Szent Anna- plébániatemplom műszaki állapo­tát. Nagy Gáspár építész, statikus szakmérnök tanulmányában egye­bek között megállapítja, hogy a templom jelenlegi állapotában nem maradhat, felújításra szorul. A leg­szükségesebb felújítások összege mintegy hatmillió forintot tenne ki a jelenlegi árakon számítva. • Aki tehette, a hét végén elzarándokolt szerettei nyughelyéhez, hogy virággal díszítse sírjukat, gyertyát, mécsest gyújtson. Az emberek sokasága előrehozta a kegyeletes temetőlátogatás idejét: hisz az egyházi naptár a mai napot jelöli meg a halottakra való emlékezésre. Bács-Kiskun megye kis és nagy településein ma is még ezrek és ezrek indulnak a sírkertekbe: vesznek részt az egyházi szertartásokon, imádkoznak az elhunyt hívek lelki üdvéért. És sokan lesznek, akik ezen a hétfői estén otthon gyújtanak gyertyát, melynek fényénél emlékezetükbe idézik az eltávozottakat. Jóllehet az állandóan szemer­kélő eső, a felázott talaj és a magas talajvízszint az utolsó pillanatig kétségessé tette, teg­napelőtt délután 3 órakor fel­robbantották a Dunafalva hatá­rában talált óriásrakétát. Amint arról hírt adtunk, a szovjet gyártmányú, a volt szo­cialista országokban hadrendbe állított rakétát a mohácsszigeti Dunafalva határában találta egy traktoros. A rakéta indítási helye nem állapítható meg teljes biztonsággal, ugyanis ezt a föld­levegő típust, melynek hossza nem kevesebb, mint 6 méter, a kilövés után távolról is lehet irányítani. Képes arra is, hogy a kilövés irányától 180 fokra is eltérjen, azaz az ellentétes irányba is visszafordítható. A kilövés időpontját a szakem­berek néhány hónappal ezelőtt­re teszik. A robbantás semminemű kárt nem okozott. A veszélyeztetett területet lezárták, a falu lakosa­it pedig megkérték, hogy az ab­lakokat nyissák ki az esetleges üvegkárok megelőzésére. G. Z. Kétszáz éves a kecskeméti evangélikus gyülekezet Kétnapos istentisztelettel emlé­keztek meg október 31-én és no­vember elsején Kecskeméten, az evangélista gyülekezet tagjai és ve­zetői, a gyülekezet fennállásának kétszázadik évfordulójáról. Mind­két alkalommal a kecskeméti Arany János utcai, elzártságából néhány éve kiszabadított és gon­dosan felújított templomukban ke­rült sor az ünnepi összejövetelre. A gyülekezet hívei egyébként most emlékeztek meg a templom építé­sének 130. évfordulójáról is. Az evangélikusok ünnepi megemléke­zésén ott voltak a református és a katolikus egyház képviselői is. • A százharminc éves templomban tar­tott istentiszteleten a hívők — fiatalok, középkorúak és az idősebb nemzedék — együtt ünnepelt. Siker Dániában (Kiküldött tudósítónk jelenti) Magyar napok Dániában már bi­zonnyal voltak, de Bács-Kiskun me­gyei napok Viborg megyében még sosem — állították a dán vendéglá­tók vasárnap Skivében. Ráadásul — itteni információk szerint ez az első olyan nagyszabású rendezvény az északi országban, amelyik két me­gye, Bács-Kiskun és Viborg együtt­működésének eredményeként való­sult meg. A májusi, Kecskeméten megtartott dán napok viszonzása­ként rendezték meg ezt a sokrétű ki­állításokat, önkormányzati, gazda­sági, kereskedelmi, idegenforgalmi, szakmai konferenciákat tartalmazó, egyhetes programsorozatot. (Folytatás a 2. oldalon) 11 PETŐFI NEPE BÁCS-KISKUN MEGYEI NAPILAP XLVII. évf., 258. szám Ára: 13,80 Ft 1992. november 2., hétfő Az Európa Parlament határozata Bősről Halottak napján Az Európa Parlament csütörtö­ki plenáris ülése határozatban üd­vözli, hogy Londonban a magyar és a csehszlovák fél a bős-—nagy­marosi erőmű ügyében elfogadta az EK-bizottság feltételeit, s a dip­lomáciai rendezés lehetőségét, Hörcsik Richárd, az Országgyűlés európai közösségi ügyek bizottsá­ga elnöke pénteken Strasbourgból hazaérkezve beszámolt arról, hogy az az Európa Parlament, amely az első olyan nemzetközi politikai szervezet, amely állást foglalt e kérdésben, nagy jelentőséget tulaj­donít a kialakult konfliktusoknak, s a lehetséges következményeknek. Az Európa Parlament bizik abban, hogy mindkét fél elfogadja az EK közbenjárását, a diplomáciai síkon való rendezést, a független tényfel­táró küldöttség véleményét kötele­ző érvényűnek tekintve. Az Euró­pa Parlament egyben felhívja az EK-bizottságot, hogy mindenféle­képpen törekedjen az ügy eredmé­nyes diplomáciai rendezésére. Ugyanígy felhívják a három érin­tett kormányt, az ENSZ és az Eu­rópai Biztonsági és Együttműkö­dési Értekezletet is, hogy a tárgya­lásokat segítsék elő. SOROLÓ SORSJEGY A betülottó első húzásának eredményei 2. oldal n Kárpótlási jegyért részvény Ez év december 30-áig meghosz- szabbodott az Omker-részvények jegyzési ideje kárpótlási jegy ellené­ben. Az Omker Orvosi Műszerke­reskedelmi Rt. jegyzési ideje pénte­ken ért volna véget, azonban az ed­digi lanyha érdeklődés miatt dön­töttek az illetékesek a határidő meghosszabbításáról. Egy darab 1000 forint névértékű részvény ára megegyezik egy darab 1000 forint Az elmúlt héten három alka­lommal történt karambol a To- tál-benzinkút közelében az E75- ös úton, s mindegyiknek ugyan­az volt az oka: szabálytalan elő­zés. Tegnap, nem sokkal déli ti­zenkettő előtt, ismét autók sza­ladtak össze az említett térség­ben. K. I.-né, makói lakos Sza­mara típusú gépkocsijával előzni kezdett egy Ladát, de úgy, hogy szinte arra kényszerítette, húzód­jon le a leállósávba. Ez megtör­tént, de a Szamara hajmeresztő előzésétől megijedt a vele szem­ben, meglehetősen nagy sebes­séggel Kecskemét irányába szá­eredeti névértékű kárpótlási jegy kamattal növelt névértékével. Ere­detileg a jegyzés elfogadását még bizonytalanná tette, hogy az Om­ker közgyűlésének azt a döntését, amely a 10 ezer forint névértékű részvényeket ezerforintosokra vál­totta, a Cégbíróság szeptember 30- áig még nem jegyezte be. Ez azóta már megtörtént, így ez már nem hiúsíthatja meg a jegyzést. (MTI) guldó Audi 80-as vezetője Zs. E. kecskeméti lakos, aki hirtelen fé­kezett, majd frontálisan ütközött a Szamarával. Ez utóbbiba vi­szont — szerencsére csak kis erővel — beleszaladt a Lada, amelyben egy idős budapesti há­zaspár ment hazafelé. Ennek a hármas ütközésnek az lett a következménye, hogy a Sza­mara tulajdonosa súlyosan, az Au­dié — V, K. kecskeméti lány — könnyebben megsérült. A házas­párnak az ijedtségen kívül nem esett baja. Az autókban — előzetes becslés szerint — körülbelül fél­millió forint kár keletkezett. Elhalasztott beszámoló Ugyan a Bács-Kiskun megye te­rületén működő kalocsai és váci főegyházmegye érseke és püspöke határidőre felkészült a pápa előtt ötévenként szokásos számadásra, az úgynevezett ad lamina látoga­tást II. János Pál gyengélkedése miatt későbbre halasztották. A TÁRGYALÓTEREMBŐL: Nyitott ablakok Sok embernek mit sem ér a gya­kori figyelmeztetés, mert bizonyára úgy gondolják, velük nem történhet meg az, amiről oly sokszor beszél­nek. Nevezetesen, hogy egy szép napon _ (vagy éjszakán) kifosztják őket. Éppen ezért nem zárják, de nem is csukják be az ablakot, a garázsban tárolt kocsiban ott fityeg az indítókulcs, de csak addig, amíg valaki be nem mászik az ablakon és el nem köti a több lóerős jószágot. Ezt tette a kiskunhalasi É. Cs. is, akit a közelmúltban ítélt el a fiatal­korúak bírósága Kecskeméten. A fiú azonban nemcsak autókat lo­pott, hanem — egy halasi lakásból — majdnem 200 ezer forint értéket szedett össze. A részleteket a 4. ol­dalon olvashatják. ELŐZNI VESZÉLYES! Hármas karambol az E75-ösön Kiút a szerkezetátalakítás, minőségi bortermelés A hét szűk esztendőt már „letöl­tötte” a hajdan szebb napokat megélt magyar borászat: termelése a nyolcvanas évek közepe óta csökken, s a tavalyi 4,6 millióval szemben az idén várhatóan 4 mil­lió hektoliter lesz a termés. A kész­letek pedig a múlt évi 3,7 millió hektóról 3,5-re apadtak. Tóth Sán­dorral, a Földművelésügyi Minisz­térium agrárpolitikai főosztályá­nak vezetőjével a kritikus helyzet hátteréről, a gondok enyhítésének lehetőségeiről beszélgettünk. A szakember véleménye szerint a kollektivizálás roppant károkat okozott a magyar borászatnak, szétverte a magas színvonalú hegy­községrendszert. Évtizedeken át nem volt követelmény a jó minő­ség, zömmel olyat termeltek, ami­nek a Szovjetunión kívül másutt nemigen volt piaca. — Jelenleg is az egyik legna­gyobb probléma, hogy a szőlőterü­leteknek csupán 40 százalékán ter­melnek jó minőségű boralapanya­got — ezért nincs 1 millió hektó borunknak piaca. A termelők sú­lyos értékesítési nehézségekkel küszködnek. Tizennyolc borászati nagyüzem a puszta létéért harcol; a borgazdaságok nem vásárolnak fel szőlőt, mert a bankok nem ad­nak hitelt, vagy csak nagyon ma­gas kamatterhekkel. A kilátások mérlegelésekor tud­ni kell, hogy a nyugati piacokon — a vázolt rendkívül nehéz körül­mények ellenére is — megkétsze­reztük borforgalmunkat és 70 szá­zalékkal növeltük fajlagos árain­kat. Lenne piac, ha a termelők a legjobb minőségű szőlőfajtákból versenyképes minőségi bort állíta­nának elő. Kardinális kérdés a pincebirtok­lás; jelenleg a pincék mintegy 35 szá­zaléka van magán-, 15-20 százaléka pedig tsz-tulajdonban. Bízunk ab­ban, hogy nem vadprivatizáció, ha­nem pinceszövetkezetek létrejötte jellemzi majd azátalakulásfolyama- tát—s ha a többséget a termeléssel is foglalkozó pincegazdaságok képvi­selik, akkor véget érhet az ágazat hét szűk esztendeje. Választási nagygyűlés Dunavecsén Dr. Surján László népjóléti mi­nisztert, Lukáts Miklós államtit­kárt és Császár Terézia alelnök asszonyt hivta meg Ablonczy Gá­bor arra a pénteken este szervezett dunavecsei rendezvényre, amelyen a KDNP képviselőjelöltje bemu­tatkozott a helybéli polgároknak. Dr. Surján László pártelnök be­szédében elmondta, hogy szerte a világban bizonytalanság uralko­dik, mert a nyugatot felkészületle­nül érte a szocialista rendszer ösz- szeomlása. Nem számítottak erre a tőkés államok annak ellenére, hogy évtizedeken keresztül a keleti blokk ellehetetlenítéséért harcol­tak. Ugyanúgy senki sem gondolta volna idehaza, hogy a negyven évig betiltásra ítélt Keresztényde­mokrata Néppárt 1989. szeptem­ber 30-án feltámad, s fél év múlva indul a választásokon, majd kor­mányzó erőként kiveszi a részét a rendszerváltásban. Ez a párt — mondotta dr. Surján László — ké­sőn lépett be a politikai küzdőtérre annak idején. Am az utóbbi három évben megnövekedett tagsága, amely 700-nál is több helyi cső-, portban tevékenykedik. De miért is támogatnak bennün­ket a polgárok? — tette fel a kér­dést a pártelnök, amelyet azonnal meg is válaszolt. Azért, mert a pár­ton belül nincs civakodás, kerüljük a parlamentet megosztó fölösleges vitákat, s keresztényi módon . igyekszünk mindenkit megérteni. Az alapelvek is világosak: a keresz­ténydemokraták önkormányzat­barátok, tiszteletben tartják az egyének döntéseit, alapvető érték­nek tekintik a családot, szolidári­sak a rászorultakkal. Aktuális po- (Folytatás a 2. oldalon) A győztes nagymesteri normát teljesített • liclcjezödött ;i kecskeméti Caissa Panzió nemzetközi nagymesterversenye, ame­lyen tizenkét sakkozó szerepelt. A nyolcpontos nagymesteri normát csupán a verseny győztese, az orosz Vaulin teljesítette. A képünkön jobb oldalt látható első helyezett egy pontot vert rá a másodikra. (A torna utolsó fordulójának eredményét és egyéb hét végi sportesemé­nyeink tudósításait lapunk 10—11. oldalán találják meg olvasóink.) Felrobbantották a dunafalvi rakétát

Next

/
Oldalképek
Tartalom