Petőfi Népe, 1992. szeptember (47. évfolyam, 206-231. szám)

1992-09-01 / 206. szám

Páhi új polgármestere Páhin, a vasárnap megtartott idő­vántartásba felvett 1160 polgár közül 543-an mentek el szavazni, ami a vá­lasztók 46,8 százaléka. A két jelölt között szoros eredmény alakult ki: Dinya Tibor független jelölt a szava­zatok 45,2 százalékát kapta, ífj. Oro- szi István a Független Kisgazdapárt színeiben pedig 54,8 százalékot. Ke­reken ötven szavazat döntött tehát a polgármesteri szék sorsáról: igy a le­mondott Balázs Istvánná utódja Pá­hin ifj. Oroszi István. Határforgalom Hétfőn délben még mindig tartott a csúcsforgalom a határállomáso­kon: szombaton és vasárnap 30 ezer török és 20 ezer német, hét fen pedig várhatóan további 10 ezer tőrök ál­lampolgár utazott át hazánkon. A hét végén egyébként mintegy 1 millió útlevelet kezeitek a határörök. Visszautasítottak 13 ezer külföldit, főként román állampolgárt, mert nem rendelkeztek a beutazáshoz szükséges feltételekkel. Apad a Duna Tovább csökkent a Duna vízszini- je. Bées magasságában már csak 101 centiméteres vízmagasságot regisz­tráltak, Budapestnél pedig ez az érték elérte a kritikus 110 centimétert. A belföldi sétahajójáratokat a jelen­tős igények miatt még nem szüntették he. es remélhetően az öszicsedő időjá­rás már nem is teszi szükségessé. Elfolyt mlllíárdok? Az orosz kormány az ismert ame­rikai magánnyomozó céget, a Krollt bízta meg titokban azzal, bogy felde­rítse: hová tűnt a gorbaesovi években az akkori szovjet nemzeti bankból 50 milliárd dollárnyi deviza és több száz tonna arany, ezüst, illetve platina. A Kroll ccg korábban sikeresen kuta­tott a Ferdinand Marcos egykori Fü- löp-szigeteki elnök, Duvalier, Haiti diktátora és Szaddám Húszéin iraki elnök által elsikkasztott, illetve elrej­tett vagyonok után. A gorbaesovi években a Szovjetunió külső adóssá­ga csaknem megnégyszereződött, s elérte a 67 milliárd dollárt, míg az aranytartalékok, amelyek az ötvenes évek óta állandóan több mint kétezer tonnát tettek ki, a múlt cv végére 240 tonnára csökkentek. T anulmany ózható pártiratok-jétöl kutathatók a volt állampárti MDP-MSZMP iratok a Magyar Országos Levél­tár Alkotmány utcai részlegében. A levéltár szervezetében megalakult MDP-MSZMP iratokat őrző osztály rendszerezi az érintett pártok köz­ponti szerveinek cs apparátusának, a budappti kerületi, valamint a Pest megyei pártszervezetek anyagait. Az Alkotmány utcai raktárakban lévő iratok közül egyelőre az 1948 -1979 közötti évek, továbbá az 1980 után keletkezett iratok esetében a közpon­ti pártszervek anyagai tanulmányoz­hatók. Önkéntes biztosító- pénztárak? , A munkavállalói oldal — az Érdekegyeztető Tanács tegnap« szo­ciálpolitikai ülésén — vitatta annak létjogosultságát, hogy az általános jellegű társadalombiztosítás szerepét bizonyos mértékig önkéntes biztosi* tópénztárak vegyék át. A bizottság egyébként nem vetette el az önkéntes biztosítópénztárakra vonatkozó kor­mányzati törvényja vaslat elveit. Ezek a pénztárak a törvénytervezet szerint a nyugdíjcélú megtakarítások kezelé­sére, az öasegelyezésre, illetve egész­ségügyi szolgáltatások finanszírozá­sára alapíthatók. Az életért A sürgősségi betegellátást áttekin­tő tudományos programokkal teg­nap megkezdte munkáját Budapes­ten az 1. Pán európai Oxiológiai Kongresszus. A Magyar Mentésügyi Tudományos Társaság és a német C1EMS által szervezett konferencián a harminc országból érkezett csak­nem 400 résztvevő három fö témában hallhat előadásokat. A programok között szerepel a sürgősségi betegel­látás klinikai vonatkozásainak meg­vitatása, de szó esi k a tömeges balese­ti és katasztrófasérühek ellátásáról is. Nagy fogás Kábilószerrel való visszaélés miatt előzetes letartóztatásba helyezett a szombathelyi bíróság egy osztrák, egy magyar és két jugoszláv állam­polgárt. A nyomozás eddigi adatai szerint az. egymást régebb óta ismerő gyanúsítottak korábban megálla­podtak abban, hogy Magyarorszá­gon keresztül kábítószert juttatnak Ausztriába. Az osztrák rendőrök se­gítségével a vasiak fogták el a bűn- szövetkezet négy tágját. Az ötödik kábítószcrcsempészl az osztrák cscn- orök csípték fiilön. J :.jks4 ­mét IjV. , - • • <• . ! 'art* mw' PETŐFI BÁCS-KISKUN MEGYEI NAPILAP XLVII. évf., 206. szám Ára: 9,60 Ft 1992. szeptember 1., kedd FIGYELEM! Szeptember 3-án ismét TERMŐFÖLD­ÁRVERÉSI hirdetmény! BKM Kárrendezési Hivatal Kecskemét A földárverések első hete Az elmúlt héten, hétfőtől pénte­kig, az 56 megtartott földárverésen 31 878 aranykorona összértékű föld talált gazdára. Erre az időszakra 67 árverést hirdettek meg a Magyar Közlönyben, azonban 11 helyen ér­deklődés hiányában nem tudták megtartani az árverést. A licitálás­ban 424-en vettek részt, közülük 379-en lettek földtulajdonosok az árverés végére. 18 táblára született megegyezés 1000 forint/aranykoro- na áron. A licitárak az elmúlt héten 500 forint/aranykorona-értéken ma­radtak, azonban Baranya megyében egy árverésen az 1000 forintot is elér­ték. Egy esetben alakult ki 700, és egy esetben 600 forintos ár. A gaz­dára talált 31 878 aranykorona-érté­kű földből 402 aranykorona-értékű volt az erdő, a többi pedig szántó. Az árverésen meghirdetett földek­nek mintegy 43-47 százaléka talált gazdára. (Lapunkban holnap ripor­tot közlünk a múlt heti dusnoki ár­verésről.) Felszabadult Gorazde? Radovan Karadzic boszniai szerb elnök bejelentette, hogy beszüntet­ték Gorazde ostromát. Egyúttal kö­zölte, hogy hamarosan leszerelnek mintegy 1200 fegyverest is. Most azonban egyre több jel mutat arra, hogy nem egyoldalú szerb döntésről van szó, hanem arról, hogy a muzul­mán erők áttörték az ostromgyűrűt és a szerb fegyveresek visszavonul­nak. A szerb csapatok pánikszerűen menekülnek állásaikból. A PARLAMENT ŐSZI ÜLÉSSZAKÁN Az agrárpiaci rendtartás a T. Ház előtt • Megkezdődött az, őszi ülésszak a parlamentben. Kéthónapos szünetének végéhez éi-ve hétfő délután megkezdte nyári rendkívüli ülésszakának ötödik munkanapját az Országgyűlés ple­náris ülése. Szabad György házelnök szomo­rú kötelességének tett eleget, amikor megemlékezett a Független Kisgaz­dapárt időközben elhunyt két tagjá­ról: Borz Miklós és Faddi József képviselőkről, akiknek egykori he­lyét az ülésteremben ezúttal virág­csokorjelezte. Antall József miniszterelnök az Országgyűlés hétfői ülésén napirend előtti felszólalásában kijelentette: Csurka István „politikai pamfletje” politikailag károsan és tévesen vála­szol megjelentős kérdéseket, s ezek­kel a válaszokkal sem a miniszterel­nök, sem a kormány, sem pedig az MDF nem azonosíthatja magát. Nem ért egyet ugyanakkor azzal sem, hogy a vitát nem a párton belül, hanem az ellenzéki sajtótermékek­ben folytatták le pártjának tagjai. Napirend előtt több képviselő is hozzászólt ugyanehhez a témához, s mintegy kétórás vita bontakozott ki. Ezt a 2. oldalon ismertetjük. Ez­után Gergátz Elemér földművelés- ügyi miniszter ismertette az agrárpi­aci rendtartás törvényjavaslatát. RAJUK ZUHANT A PÓTKOCSI Kivédhetetlen tragédia az úton Leszakadt a kamionról és a szemből érkező autóra borult va­sárnap este egy pótkocsi Kiskőrös közelében., A személyautó vezető­je, dr. F. Éva és utasa, dr. K. Pál budapesti orvosok azonnal ször­nyethaltak. A tragédia okát igaz­ságügyi műszaki szakértő bevoná­sával vizsgálja a rendőrség. A Bácstrans kisszövetkezet Rá­ba kamionja Akasztó felé haladt 18 óra 25 perckor, amikor az 53-as főút 24. kilométerszelvénye köze­lében a pótkocsi vonófeje lesza­kadt. A hatalmas, áruval megra­kott tehetetlen tömeg átsodródott a túlsó sávba, ahol abban a pilla­natban haladt el a két orvos kocsi­ja. A tragédia innentől kivédhetet­len volt: a pótkocsi oldalra billent és összenyomta a mellette lévő kis­autót. A mögöttük érkező svájci személykocsi ugyancsak nem tudta elkerülni az ütközést, de ez már nem sok kárt okozhatott a roncs­nak. A mentésben részt vettek a kis­kunhalasi tűzoltók, akik — miként a mentők — már nem segíthettek a két szerencsétlen emberen. Az első jelentések szerint a pótkocsi alá került autóban okozott kár 800-900 ezer forint, 300 ezer forint a svájci, valamint 300 ezer a Bács­trans kára. A rendőrségi és szakér­tői vizsgálat megkezdődött. Noszlopy Veterán pilóták találkozója • Német Gigant a kecskeméti repülőtéren. E gymás ellen harcoltak a máso­dik világháborúban, most ba­ráti találkozóra jönnek Magyaror­szágra. Szeptember 8. és 11. között Budapesten szervezik a veterán re­pülők találkozóját, ahol magyar, amerikai, német, orosz, angol piló­ták nyújtanak baráti békejobbot egymásnak. Akik annak idején egymásra vadásztak, Budapesten felidézik a régi harcokat, s mint igazi pilóták, sokan hetven éven felül is a hivatásuknak élnek. A történelemben egyedülálló talál­kozó egyik szervezője, a kecskemé­ti Vázsonyi Miklós nyugalmazott alezredes sorozatát közöljük má­tól, melyben az egykori légiharcok legizgalmasabb pillanatait elevení­ti fel. Az első részt lapunk kilence­dik oldalán találják Egymás ellen harcoltak címmel. Csak a Mercedes volt igazi 17 millió forint értékű Merce­dest próbált kicsempészni Ma­gyarországról az a lengyel állam­polgár, akit elfogtak a borsi ha­tárátkelőhelyen. A vámvizsgála­tot végző pénzügyőrnek először az tűnt fel, hogy a személygép­kocsi vezetőjénél semmi csomag nincs. A lengyel forgalmi enge­dély is hamisnak bizonyult, sőt nem is a vezető nevére szólt. A további vizsgálat során arra is rájöttek, hogy sem a műanyag­ból öntött rendszámtábla, sem a kocsikulcs nem valódi. Az átre­szelt BMW-kulccsal ugyanis csak a motort lehetett elindítani, az ajtókat nem zárta. Ellenőrzés az utakon A hét végi közúti ellenőrzés so­rán általában gyér forgalmat ta­pasztaltak Bács-Kiskun megyében a rendőrök az utakon. Kivételt ez alól csak a tranzitutak, így az E75- ös, az 51-es és az 53-as képezett. Mindezek dacára szombat dél­előtt és vasárnap délután közel tíz­ezer autót ellenőriztek. Helyszíni bírságot 1172 autóvezető fizetett, összesen 444 ezer forintot. A közle­kedési felügyelet munkatársai 309 járművet találtak műszakilag hi­básnak, melyek egy részéről a rend­szám is lekerült. Húszán ittasan ül­tek a volán mögé — legalábbis eny- nyien akadtak fenn a megállítottak közül a rendőrségi „hálón”. A legtöbb szabálysértés gyors­hajtásból származik, de gyakori az elsőbbség meg nem adása is. N. N. M. Ajándék az Oroszlánoktól A kisdiákok azonnal birtokba vették a Lions Klubtól kapott logikaijá- ték-készletet. (Galambos Sándor felvétele) A szellemileg enyhén sérült gyer- .mekek iskolájának régi párt­fogója a Kecskeméti Szent István Lions Klub. Rádiót, magnót, író­eszközöket ajándékoztak a koráb­biakban a speciális iskolának, teg­nap pedig egy félszázezer forint ér­tékű logikaijáték-készlettel lett gazdagabb az intézmény az Orosz­lánoknak köszönhetően. Dr. Sza­bó Attila, a klub soros titkára az ünnepélyes tanévnyitón adta át a matematikatanításban használa­tos, szép kivitelű Minimat-készle- tet. A Nyíri úti iskolaépület egyéb­ként alighogy benépesült a hosszú nyári szünet után, ismét kiürül. A tanév ugyanis, immár hagyomá­nyosan, erdei iskolával kezdődik. Egy Kecskeméthez közeli volt épí­tőtáborban lesz a főhadiszállás, in­nen indulnak három napon át a természet felfedezésére tanáraikkal a kisdiákok. A szerdától péntekig tartó játékos tanítás során egyebek között bejárják a környező tanya­világot, közelről ismerkednek a háziállatokkal, térképet készíte­nek, sportolnak. AMERIKAI KÖRNYEZETVÉDŐK JAVASLATAI Dunai blokádot? A Duna lezárását javasolja az amerikai székhelyű Magyar Kör­nyezetvédelmi Alap a bősi építke­zésben részt vevő országok hajói előtt. Erről Lipták Béla, az MKA igazgatója tájékoztatta az MTI-t. A szervezet szerint az októberre tervezett Duna-elterelés — az öko­lógiai következményeken túl — az ország szuverenitásának, integritá­sának súlyos megsértése, ellentétes a nemzetközi jog normáival. Ezért a környezetvédők felhívják a ma­gyar kormány figyelmét, hogy for­duljon támogatásért az Egyesült Nemzetekhez, tiltakozzék a Párizsi Békeszerződést garantáló államok­nál, hívja össze budapesti megbe­szélésre az európai biztonsági folya­matban részt vevő országok képvi­selőit, valamint a Duna Bizottsá­got. Az MKA több más környezet- védelmi szövetséggel együtt to­vábbra is hangsúlyozza az Auszt- ria-ellenes turista- és árubojkott szükségességét, mert szerintük az ország nem tesz megfelelő lépéseket a bősi építkezés finanszírozásában részt vevő Androsch-csoport ellen. Az MKA nagyszabású tüntetést is szükségesnek tart az esetleges Du­na-elterelés színhelyén. A TÁRGYALÓTEREMBŐL: Az írástudatlan vállalkozó Mindössze egy osztályt végzett és csupán a nevét tudta leírni az az orosházi vállalkozó asszony, aki társával megközelítően négymillió forintért vásárolt különféle elekt­rotechnikai berendezést a bajai Vi- diától. Olyan csekkel fizettek, amely fizetésre nem alkalmas, de ezt a bolt dolgozói, sőt vezetői sem tudták s kiadták az árut, sőt még fuvarost is szereztek a két asszony­nak. Most azután a Vidia futhat a pénze után, hiszen az áruból mind­össze 720 ezer forint értékűt talál­tak meg. Az ügyről lapunk 4. olda­lán olvashatnak. Roncsderbi Kecelen Kánikula ide, kánikula oda, a motorsportért rajongó szurkolók ezen a hét végén is nagy szám­ban vándoroltak el az ország egyik legjobban karbantartott krosszpályájára, a keceli moto- krosszarénába, hogy szemtanúi legyenek a roncsderbi országos bajnokság utolsó futamának. A remekül előkészített, úgyszól­ván teljesen portalanított pályán a két géposztály 60 versenyzője végig nagy küzdelmet vívott egy­mással. A keceli roncsderbiről és az egyéb sporteseményekről készült beszámolókat lapunk II. oldalán találják meg olvasóink. Az idei országos roncsderbi összesített versenyét az 15(H) kent alatt kategóriában a bócsai Kozák László (képünkön) nyerte.

Next

/
Oldalképek
Tartalom