Petőfi Népe, 1992. július (47. évfolyam, 154-180. szám)

1992-07-10 / 162. szám

PETŐFINEK 2. oldal, 1992 július 10. Antall József beszéde a helsinki csúcsértekezleten KÉRDŐJELEK A világ München után Takaréklángon megtartott találkozó, amely a világ nagy része számára nemcsak a remé­nyektől, de a várakozásoktól is elmaradt. A 7 legfejlettebb ipari hatalom müncheni csúcsának ez az értékelése azonban nem cá­folja, hogy a tanácskozás talán segítette új vágányokra állítani a földet. Mire számíthat München után a világ? Újabb biztatások­ra, hogy a konfrontáció valóban átadja a helyét a kooperációnak. Ez akkor is reménység, ha a He­tek álláspontjainak ismeretében még biztosabbak lehetünk ab­ban: bizonytalanságok és hatá­rozatlanságok veszélyeztetik az életet mindenütt, ahol a konf­rontáció uralkodik. Mire számíthat a mi kisebb világunk itt, Európa keleti felé­ben ? Jószándékra mindenképpen a fejlettebbek részéről, s ez sem kevés. Ösztönzésre a demokrá­cia és a piacgazdaság erősítése érdekében. S támogatásra, amennyire az egyezik a támo­gatni tudók érdekeivel. Az utób­bit főként ne feledjük. Mit kaphat Oroszország? 24 milliárd dollárt és újabb lélegzet­vételi lehetőségeket. Tehát töb­bet, mint Gorbacsov kapott, de jóval kevesebbet annál, amit Jel­cin várt. Mert a fejlettek nem érdekeltek ugyan a zűrzavarban a FÁK államaiban, de nem támo­gatják egy új, erős Oroszország megszületését sem. Ez „nagypo­litika" a szó teljes értelmében. S mit várhatnak önmaguktól a Hetek?Hogy közülük egyik sem lesz elég erős ahhoz, hogy nyíltan szembehelyezkedjék a többi érde­keivel. Ezért mindenki kivár, he­lyezkedik és védelmezi önmaga gazdag házát. A világ többi része számukra csak ez után követke­zik. Vagyis München fő figyel­meztetése: átmeneti helyzetben várjuk a jövőt. De meddig tarthat I egy ilyen átmenet? Ferenczy Europress Energiahordozók áremelése (Folytatás az 1. oldalról) Ez azt jelenti, hogy a villamos energia dija 600 kilowattóráig, az éjszakai évi 2400 kilowattóráig változatlan marad. Efelett a nap­pali áram kilowattonkénti ára 3,7 forintról 5,3 forintra emelkedik, az éjszakai áramé pedig 1,9 forint he­lyett 2,7 forint lesz. A Magyar Villamos Művek Részvénytársasága a hőenergiát 15 százalékkal magasabb áron adja tovább a távhőszolgáltatóknak, s hogy ebből mennyit hárítanak át a lakosságra, arról az önkormány­zatok döntenek. Várhatóan a táv­fűtés legalábbis 10 százalékkal drágul. Az áremelés szociálpolitikai el­lentételezéseként a Népjóléti Mi­nisztérium a családi pótlék 200 fo­rintos emelését fogja javasolni. A Héra Alapítvány a nagycsaládo­soknak gyerekenként 100 forint további támogatást tervez, össze­sen 300 millió forint értékig. (Folytatás az 1. oldalról A demokrácia nem hiteles, ha nem kész saját maga és érdekei meg­védésére: az új demokráciák kormá­nyai készek erre, de egyedül nem képesek végrehajtani ezt a feladatot. Ezért elengedhetetlen a nyugati de­mokráciák hatékony támogatása és együttműködése —jelentette ki csü­törtökön Antall József magyar mi­niszterelnök, az Európai Biztonsági és Együttműködési Értekezlet (EBEÉ) Helsinkiben rendezett csúcstalálkozóján mondott beszédé­ben. A miniszterelnök felhívta a fi­gyelmet arra, hogy Európa és Észak- Amerika demokratikus erőinek tá­mogatása számos esetben nem volt erélyes vagy pedig későn érkezett. Példaként a hajdani Jugoszlávia te­rületén dúló konfliktusra utalt. Antall József szerint a délszláv konfliktusból levont következteté­Az Alkotmánybíróság tegnap tartott teljes ülésén úgy foglalt ál­lást, hogy nem alkotmányellenes az a rendelkezés, amely szerint a részben állami tulajdonú ingatlan eladása esetén az elővásárlási jog először a bérlőt illeti meg, s csak utána a tulajdonostársat. Az al­kotmánybírók szerint alkotmá­nyosan nem kifogásolható egyik elővásárlási jognak a másik elé he­lyezése. Az Alkotmánybíróság szerint nem megalapozott az- az indítvány sem, amely szerint alkotmányelle­nesen terhelik a szövetkezeti tagot az eljárás költségei, ha a tulajdoni részét kiveszi a szövetkezetből. A határozat szerint a tag, ha nem kíván a szövetkezetben maradni, (Folytatás az 1. oldalról) Az Országgyűlés által megszava­zott korrekciós emelés 1 579 797 nyugdíjast érint, azokat akik szá­mára 1989. január 1. előtt állapítot­ták meg az öregségi, rokkantsági vagy baleseti rokkantsági nyugdí­jat. Nem emelkedik tehát a hozzá­tartozói ellátásban, a baleseti jára­dékban, illetve mezőgazdasági szö­vetkezeti öregségi, munkaképtelen­ségi, özvegyi járadékban, valamint nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátásban részesülők ellátmányá­nak összege. (A nyugdíjszerű rend­szeres szociális ellátás körébe tarto­zik egyebek mellett a rendszeresen folyósított szociális járadék, az át­menetijáradék, a vakok rendszeres szociális járadéka, a hadigondozási pénzellátás.) A nyugdíjemelés szá­zalékos emelésénél figyelmen kívül Antall József miniszterelnök megállapodott Borisz Jelcin orosz elnökkel a szovjet csapatkivonás nyomán mindmáig fennálló anyagi követelések rendezésének elvi alap­jában — közölte csütörtökön Hel­sinkiben a magyar újságírókkal László Balázs kormányszóvivő. sek azt jelentik, hogy az EBEÉ-nek végre határozottan és előretekintő- en kell fellépnie, figyelembe kell vennie a válság megoldására alkal­mas valamennyi eszköz igénybevé­telét. — Ebbe mindenképpen bele­tartozik a nemzeti kisebbségek vé­delme, jogainak és autonómiájának biztosítása — tette hozzá és hang­súlyozta, hogy az EBEÉ-tagorszá- goknak elsősorban a konfliktusok megelőzésére kell összpontosítania figyelmét. Antall József azt is el­mondta: Magyarország kiemelke­dő megtisztetésnek veszi az EBEÉ közösségének döntését, hogy a kö­vetkező csúcstalálkozót 1994-ben Magyarországon tartják meg. — Úgy véljük, hogy ez jelképes dön­tés, amely elismeri a demokratikus átalakulásokban eddig elért ered­ményeket — mondotta a miniszte­relnök. nem „elvett” földjét kapja vissza, hanem meglévő földtulajdonával rendelkezik. A testület szerint a jogalkotó tehát alkotmányosan járt el, amikor e költségek viselését nem hárította a költségvetésre vagy a szövetkezetre. A testület nem tekintette alkot­mányellenesnek azt a rendelkezést sem, amely a nem önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérének megállapítását az önkormányza­tok hatáskörébe utalta. Az indok­lás szerint a központi szabályozás megszüntetésével a kifogásolt jog­szabály lehetővé tette, hogy a helyi viszonyokat ismerő testület hatá­rozza meg azt a maximális bérösz- szeget, amely arányos a bérlők te­herbíróképességével is. kellett hagyni ugyanakkor a házas­társi pótlékot, a házastárs utáni jö­vedelempótlékot, a családi pótlé­kot, valamint az olyan, nem társa­dalombiztosítási ellátásokat, mint például a cukorbetegek anyagi tá­mogatása vagy a kártérítési jára­dék. Ezeket az ellátásokat, részeket az emelés nem érinti, vagyis össze­gük változatlan marad. A saját és özvegyi jogon járó, együtt folyósított nyugdíj összege havi 300 forinttal emelkedik, amennyiben a sajátjogú nyugdíjat 1989. január 1-je, az özvegyi nyug­díjat pedig 1993. január 1-je előtti időpontban állapították meg. Ha a saját jogú nyugdíj összege az arra járó emeléssel együtt kedvezőbbé válik, az együtt folyósított nyugdíj helyett — külön kérelem nélkül — ezt az összeget folyósítják. A két politikus egyetértése azt jelen­ti, hogy nullszaldós megoldás jön létre a kölcsönös anyagi igények ren­dezése során. Abban is egyetértet­tek, hogy a magyar és az orosz kor­mány meghatalmazottai mielőbb végleges formába öntik az anyagi vi­ták lezárásáról szóló egyezményt. A BÉRLŐ ELŐVÁSÁRLÁSI JOGA NEM ALKOTMÁNYELLENES. A földkivétel költségeit a volt tag fizeti Visszamenőleg emelt nyugdíjak Egyetértés a nullszaldóban Tábort nyitott a Ladánybene 27 Tegnap tábornyitó volt Ladány- benén, ahol hét esztendővel ezelőtt megalakult a község nevét felvevő Ladánybene 27 zenekar. A héttagú együttes négy napon át vendégül látja rajongóit, akiket a faluköz­pontban Mózer András és Kiss Fe­renc kocsifogatokkal várt, hogy az öt kilométerre levő táborhelyre, Kunbaracs határába fuvarozza őket. A tábornyitó után gazdag program várja az érdeklődőket is. Ma sörmeccs lesz a községi amatőr­csapattal, este Maksa Zoltán hu­moristát is hallhatják a résztvevők. • Az első fogatokkal érkezett társaság. (Fotó: Straszer András) EZ TÖRTÉNT A VILÁGBAN A mentők gondjairól Az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) többletköveteléseinek kie­légítésére a Társadalombiztosítási Alap nem rendelkezik pótlólagos forrásokkal, a fejlesztési tervek elbí­rálására pedig az érvényes kor­mányrendelet értelmében a Népjóléti Minisztérium és az Egészségbiztosí­tási Felügyelőbizottság jogosult. Az OTF az Országos Mentőszol­gálat finanszírozásával összefüggés­ben utal az 1992. évi költségvetés ki­dolgozásának szigorú feltételeire, amelyektől a Társadalombiztosítási Alap előirányzatai sem térhettek el. Ennek ellenére — emeli ki az állás- foglalás — az Országos Mentőszol­gálat idei költségvetési előirányzata összességében 10 százalékot megha­ladó mértékben, a tavalyi 2652 millió forintról 2937 millió forintra, tehát csaknem 300 millióval emelkedett. Az előirányzat 1/12-ed részének meg­felelő összeget pedig—a többi egész­ségügyi intézményhez hasonlóan — havonta bocsátja a mentőszolgálat rendelkezésére a társadalombiztosí­tás. Ezen túlmenően — mutat rá a közlemény—az üzemanyagár emel­kedés, a kötelező felelősségbiztosítás, valamint a légi mentőszállítás miatti többletkiadásokra még csaknem 30 millió forint nyújt többletfedezetet. Az Országos Társadalombiztosí­tási Főigazgatóság állásfoglalásában kiemeli, hogy a mentőszolgálat tevé­kenységét már hosszabb ideje súlyos­bodó gondok jellemzik. Az OMSZ önköltségét — amely a hasonló fel­adótokat végző vállalkozások ráfor­dításait csaknem 50 százalékkal ha­ladja meg — a társadalombiztosítás indokolatlanul magasnak tartja. Ezért az OTF az elmúlt két év gazdál­kodásáról részletes elemzést kért a mentőszolgálat vezetőitől. A straté­gia kialakitásához is fontos elszámo­lást azonban az OTF még nem kapta meg, ezért az üzemanyagárak emel­kedés okozta többleteket csak egy­szeri előirányzatként kezelhette. Heves harcok Észak-Boszniában Változatlan hevességgel folytatódtak a harcok csütörtökön Észak-Boszni­ában. Derventánál a szerb alakulatok gyalogság, páncélosegységek és a légi­erő bevetésével át akarták törni a muzulmán—horvát védőállásokat. A tá­madást azonban visszaverték. Harci repülőgépek többször bombázták Go- razdét. Horvát források szerint a szerb alakulatok nehézfegyverzetüket Nyu- gat-.és Kelet-Szlavóniából az észak-boszniai frontra kezdték átcsoportosíta­ni. Hercegovinában, Mostar környékén, többórás heves összecsapások vol­tak. Két, még mindig szerb ellenőrzés alatt álló laktanyából tüzet nyitottak a bosnyák főváros több negyedére, a környező hegyekről légelhárító ágyúk­kal lőtték a központot. A zágrábi rádió szerint a szerb egységek mérgesgázo­kat is bevetettek Szarajevó környékén. • A horvátországi frontszakaszok közül Dubrovnikot Trebinjéből és a még mindig megszállt repülőtérről lőtték. A város 36 napja van áramszolgáltatás nélkül. Csalódás Kárpátalján Kárpátalján nem talált egyértelmű támogatásra az ukrán parlament által nemrég elfogadott nemzetiségi törvény, mert nem szerepelt benne a nemzeti kisebbségek autonómiájának kérdése. E problémát is érinti a Kárpáti Igaz Szóban közölt interjújában Tóth Mihály, a beregszászi járás köztársasági elnöki megbízottja. Az elnöki megbízott elmondta, hogy számára csalódást okozott az ukrán parlament által elfogadott nemzetiségi törvény. Abban ugyanis nemhogy autonómiáról, de még a nemzetiségi járások és községi tanácsok megalakításának lehetőségéről sincs szó. Kifejtette meggyőződését, hogy a magyar autonóm körzet létrehozása nemcsak a beregszászi járásnak válna hasznára, hanem Kárpátaljának, sőt egész Ukrajnának is, és nem csorbítaná az ott lakó ukrán és orosz nemzetiségi lakosság érdekeit. Bosznia fegyvert és pénzt kér az USA-tól A boszniai államelnökség két tagja amerikai katonai beavatkozást' sürge­tett, fegyvert és pénzt kért ahhoz, hogy véget vethessenek Szarajevó szerb ostromának. Fikret Abdic és Stjepan Klujic, az elnökség muzulmán, illetve horvát nemzetiségű tagja szerint Alija Izetbegovic boszniai elnök komolyabb méretű amerikai beavatkozást fog kérni George Bushtól Helsinkiben, az EBEÉ csúcstalálkozó alkalmával. Csapatkivonás a Baltikumból A politikai döntés megszületett arról, hogy kivonják a volt szovjet csapa­tokat a balti köztársasagokból, de ennek befejezése lehetetlen ebben az esztendőben —jelentette ki Borisz Jelcin orosz elnök a finn főváros repülőte­rén. Jelcin szerint a csapatkivonásnak már csak a technikai részletei várnak megoldásra: lakásokat, laktanyákat kell biztosítani a balti államokat elha­gyó katonáknak. Mint mondta, hamarosan aláírják a kivonás menetrendjét. Francia repülőgépek Boszniának Franciaország sürgőén négy Gazelle típusú csatahelikoptert és öt Puma tipusú szállítóhelikoptert küld Boszniába. A párizsi védelmi minisztérium csütörtöki közleménye szerint a gépek Szarajevó védelmét biztosítják majd. A közleményből az nem derül ki: a gépeket az ENSZ békefenntartok rendel­kezésére bocsátják-e vagy pedig önállóan látják el feladatukat. A SZTRÁJKKASSZA TITKOS Az MSZOSZ sürgeti a szakszervezeti választásokat — A foglalkoztatási érdek telje­sen háttérbe szorult a rendszervál­tás során. A munkanélküliség nö­vekedése pedig nemcsak a belpiac szűkülését vonja maga után, de olyan szociális feszültségek kiala­kulását is eredményezheti, amely következtében a társadalmi béke fenntartása is veszélybe kerülhet, — mondotta Nagy Sándor a Ma­gyar Szakszervezetek Országos Szövetségének elnöke, azon a ta­lálkozón, amelyet a Kecskeméti Játékszínben rendeztek kedden es­te. A főtitkár úgy vélte, hogy a kormány privatizációs stratégiája sem igazán sikeres, mert a külföldi tőke nem a termelési, hanem a for­galmi szférát vásárolja fel, amely a magyar piac megszerzését is jelenti automatikusan. Nemzeti vámpoli­tika hiányában a magyar gazdaság védelem nélkül maradt, ez a gyá­rak, üzemek további bezárását eredményezi. A szakszervezeti választásokkal kapcsolatban a vendég elmondta, hogy az MSZOSZ alapvető érdeke tisztázni azt, kit is támogatnak a dolgozók. Reményét fejezte ki, hogy megszűnik az érdekképvise­letek belső viszálya is, amely aka­dályozza a hatékony érdekképvise­letet. A szakszervezeti vagyon el­számolásával kapcsolatban megje­gyezte, hogy nem pusztán techni­kai kérdés bizonyos adatok nyilvá­nosságra hozása. Az érdekképvise­leteknek feltöltött sztrájkalappal is kell rendelkezniük, amennyiben a dolgozók céljaik eléréséért a mun­kabeszüntetés eszközéhez nyúlná­nak. A legnagyobb munkaadónak — az államnak —. kiszolgáltatni egyebek mellett az alappal kapcso­latos pénzügyi információkat nem szerencsés, mert hátrányos hely­zetbe kerülnek a szervezet mellett a dolgozók is. Arra a kérdésre, vajon politizá- lódnak-e a szakszervezetek, Nagy Sándor igennel felelt. A politikai baloldalt támogatja már az MSZOSZ az időközi képviselői választásokon, s 1994-ben sem akar távol maradni a szavazások­tól. Amerika ENSZ-határozatra vár Az Egyesült Államok kész légi és tengeri haderejével támogatni egy olyan ENSZ-határozatot, amellyel kényszeríthetik Szerbiát, hogy ne akadályozza Bosznia lakosságának megsegítését erősítette meg csütörtökön James Baker külügyminiszter. A miniszter, aki az EBEÉ csúcstalálkozóján nyilatkozott a CBS-hálózat- nak, hangoztatta, hogy Helsinkiben, majd a találkozót követően a résztve­vőknek az a feladata, hogy fokozottan érvényt szerezzenek a Belgrád ellen hozott politikai, gazdasági és diplomáciai rendszabályoknak. Megismételte: jóllehet George Bush elnök a jugoszláviai válság kérdésében nem zárt ki semmilyen lehetőséget, teljesen valószínűtlen, hogy egy esetleges ENSZ-akci- óban amerikai földi csapatok is részt vegyenek. Újabb földrengés Kaliforniában Újabb erős földrengés rázta meg, helyi idő szerint szerdán este Kaliforniát. A rengés 5,4-es erősségű volt. Epicentruma Big Bear Lake városa közelében volt. Tizenegyen könnyebben megsebesültek, három lakóház megrongáló­dott. A rengést érezni lehetett a 110 kilométerre nyugatra lévő Los Angeles­ben is. Kőzápor az albán rendőrökre Verekedés tört ki szerdán az albán Vlora kikötőben a rendőrök és az országot elhagyni akaró menekültek között. Az összecsapásban 15 rendőr megsebesült. (A kikötőben mintegy 2 ezer ember gyűlt össze és megpróbált az ott horgonyzó hajókra feljutni.) A rendőrök gumibotokkal alaposan elverték a hajófoglalókat, mire a tömeg kőzáport zúdított az egyenruhások­ra. Az albán kormány szerint az egykori kommunisták ösztönzik menekülés­re és sztrájkokra az embereket. Albán képviselő a kommunista párt betiltását követelte. Vége a francia kamionosblokádnak Gyakorlatilag helyreállt a rend a francia közutakon: az utolsó kamionos- barikádok résztvevői vagy önként távoztak az útelzárásokról, vagy a rendőr­ség késztette őket erre. Jack Lang államminiszter egy szerda esti nyilatkoza­tában a kormány határozott magatartásának tanúsította azt, hogy tíz nap után lényegében erőszak nélkül sikerült érvényre juttatni a jogos rendelkezé­seket. A munkaügyi miniszter pedig jelezte, hogy utólag mód nyílhat majd egyes rendelkezések módosítására is, bár a kamionosok által leginkább kifogásolt büntetőpontrendszer érvényben marad. B. Zs. • Melléklet

Next

/
Oldalképek
Tartalom