Petőfi Népe, 1992. július (47. évfolyam, 154-180. szám)

1992-07-10 / 162. szám

A — Boszniai menekültek Baján? A Menekültügyi Hivatal kérésére Baján is felkészültek arra, hogy boszniai menekülteket fogadjanak és helyezzenek el a városban, ha arra szükség lenne. A polgármesteri hivatal szerint több száz menekült ideiglenes elhelyezésére van lehető­ség kollégiumokban, üdülőkben és a városhoz közeli építőtáborokban. Ezeken az ellátás viszonylag köny- nyen megoldható, mert az iskolai konyhák főznek a nyári szünidőben a napközis gyermekek számára. ■ Aratási ügyelet A Bács-Kiskun Megyei Földmű velésügyi Hivatal aratási ügyeletet tart, munkaszüneti napokon is. A hét végi ügyeletet reggel 7 óra 30 perctől 16 óráig lehet hívni, a 76/28- 788-as telefonszámon. A mostani szombaton és vasárnap már életbe lépő szolgálaton túl a megyei föld­művelésügyi hivatal más módon is igyekszik segíteni az aratási mun­kákat. A kombájnok szabad kapa­citásáról, illetve a betakarítógépek iránti igényről beérkező jelzések alapján összehozzák az érdekelt fe­leket. E közvetítés esetenként döntő fontosságú, s hosszú távú együtt­működés alapja is lehet. Annál is inkább, hiszen az idén immár több mint négyezer hektár búzát kister­melők vetettek el, s nekik általában nincsenek megfelelő eszközeik a be­takarításhoz. Új lelkipásztor Ordason Két év után ismét van református lelkésze a 800 lélekszámú Ordas­nak. Ugyan az Erdélyből érkezett Kosa Ferencet már 1990-ben kine­vezték lelkésznek, ám csak most tu­dott áttelepülni. A korábban a ma­gyarok lakta Dézsaknán lelkészke- dő pap új alapokra kívánja helyezni a lelkészhiány miatt kicsit meglany­hult hitéletet. Körjegyzőség: nem Ugyan az önállósodás útjára lé­pett Drágszel és az egykori anya­község, Miske között a kapcsolat mind kiegyensúlyozottabb, azért akadnak még kontliktushelyzetek a két település életében. Egyik ilyen dilemma az önkormányzatok felál­lásával kialakított körjegyzőség, ami jelen esetben annyit jelent, hogy a miskei jegyző és az appará­tus látja el a drágszéli közigazgatási feladatokat. Ám mint mondják, e megoldást nem javasolják mások­nak, mert a két költségvetés tételei­nek elkülönítése, a gazdálkodás szétválasztása sok nehézséget okoz. Minderre tekintettel a miskei képvi­selő-testület bejelentette: a jövő év­től nem kívánják ellátni a drágszéli körjegyzőséget. Gabonaexport Az idei 400 ezer tonna búza és 800 ezer tonna kukorica exportjára kiadott engedélyen kívül, várható­an, még 500 ezer tonna kukorica exportjára lehet majd pályázni — tájékoztatta a Gabonatermelők Or­szágos Választmányát Kovács Pál, az FM osztályvezetője, a csütörtöki választmányi ülésen. A vetésterüle­tek csökkenésének és az aszály mi­atti alacsony termésátlagnak kö­szönhetően nem is számítanak sok­kal nagyobb igényekre a miniszté­riumban. További engedély várha­tó azonban 500 ezer tonna árpa ex­portjára. Angol érdeklődés Phillips Quentin, a brit nagykö­vetség másodtitkára látogatást tett dr. Farkas László államtitkárnál, a dél-alföldi régió köztársasági meg­bízottjánál. Megbeszélésükön az angol diplomata érdeklődött a ma­gyar közigazgatási rendszer iránt, különös tekintettel a köztársasági megbízott feladat- és hatásköréről. A beszélgetés során a felek meg­egyeztek az eszmecsere folytatásá­ban. Nessie, a szörnyű Úgy tűnik, az idei nyár sem múl­hat el anélkül, hogy Nessie, a Loch Ness-i szörny ne kerülne az újságok első oldalára. Július 5-e óta ugyanis 24 egyetem munkatársai — egy ten­geralattjáró segítségével — kutat­juk a skóciai tó titkát. A londoni 1 ermészetrajzi Múzeum igazgató­ja*’ Chalmers szerint „Loch Nessben minden valószínűség sze- nng eddig ismeretlen élőlények ta­lálhatók’ . A kétkedők szerint vi­szont csupán azt szeretnék végre megállapítani, hogy milyen mély is a tó? V_ ______ V B ÁCS-KISKUN MEGYEI NAPILAP XLVII. évf., 162. szám Ára: 9,60 Ft 1992. július 10., péntek CSÚCSTALÁLKOZÓ HELSINKIBEN Gazdaságról, válságkezelésről, haderőcsökkentésről Tegnap reggel Helsinkiben meg­kezdődött az Európai Biztonsági és Együttműködési Értekezlet újabb csúcstalálkozója. Ötven ál­lam- és kormányfő s a Szentszék képviselője van jelen a finn fővá­rosban. A tanácskozás kezdetére elkészült záródokumentum olyan fontos intézkedésekről szól, mint az EBEÉ önálló válságkezelő me­chanizmusának kialakítása, az eu­rópai hagyományos haderők csök­kentéséről létrejött szerződés élet- beléptetése és az európai gazdasá­gi fórum létrehozása. Antall József miniszterelnök tegnap késő délután mondta el be­szédét, ma délben nemzetközi saj­tóértekezletet tart. A tervek szerint Antall József megbeszélést folytat az értekezleten részt vevő több ál­lam- és kormányfővel. (Antall József beszédéből a 2. olda­lon közlünk részleteket.) SEGÍTSÉG ALAPSZABALY-ALKOTASHOZ Egy falu — egy szövetkezet A kormány tájékoztatót hallga­tott ,meg a szövetkezeti törvénnyel összefüggő átalakulásokról. A szükséges szervezeti változtatáso­kat segítendő a földművelésügyi tár­ca segédanyagokat készített el a szakembereknek is és a szövetkezeti tagoknak is. Ezekben útmutatás ta­lálható az új szövetkezetek alapsza­bályának elkészítéséhez, és ajánlás­jelleggel szerepel néhány, a magyar sajátosságoknak megfelelő — ám külhoni tapasztalatok alapján ki­dolgozott — szövetkezeti modell. Becz Miklós FM-osztályveze- tő úgy vélekedett, hogy a hazai hagyományokra épitve valószí­nűleg az egy falu -— egy szövet­kezet lesz a legelterjedtebb for­ma. Létrehozható azonban szá­mos más forma is, mint például a földbérlők szövetkezete, hol­ding — vagyis vagyonkezelő - szövetkezet, vagy akár — a régi szakszövetkezetekhez hasonló - szövetkezetek, mint például tej­szövetkezet vagy a bortermelők szövetkezete. DRÁGÁBB TANKÖNYVEK, MAGASABB JUTALÉKOK Az önkormányzattól kérhetnek támogatást A tavalyinál átlagosan 70 száza­lékkal drágábbak lesznek az általá­nos és középiskolai tankönyvek. A szülők zsebet érzékenyen érinti a költségtöbblet, hiszen a tankönyv­csomag csupán egy a szeptemberi iskolakezdéshez nélkülözhetetlen kellékek között. — Mintegy 1400-féle javított, át­dolgozott — s néhány vadonatúj — könyvből tanulhatnak ősztől a diá­kok —mondja Durst Győző, a Műve­lődési és Közoktatási Minisztérium főmunkatársa. — Az ingyenes könyvellátás és a kötelező, központi­lag előírt iskolai szétosztás, mint is­meretes, a múlté. A tankönyvkiadó a terjesztésre öt Piért-vállalattal kötött szerződést. A gyakorlat annyiban ha­sonló a tavalyihoz, hogy a könyveket a szülők, a gyerekek az iskolában vá­sárolhatják meg. Mivel a korábbinál magasabb jutalékot kapnak a szét­osztásban közreműködők, reméljük, hogy a pedagógusok szívesen részt vállalnak ebből a munkából. • A tanköteles gyerekek szülei már a nyáron készülhetnek a beesöngetés- re. (Fotó: PN-archív) Száz milliméternyi csapadékkal adós az ég Változékony az időjárás, egyszer száz ágra süt a nap, máskor sűrűn gomolyognak a felhők. A csapadék­mérő műszerek azonban nem jelez­tek igazán jelentős mennyiségeket, a Kecskeméti Agrometeorológiai Ob­szervatóriumban júliusban mind­össze 5,2 millimétert, Baján a Mete­orológiai Főállomáson 8 millimétert mértek. A gazdasági év — október l-jétől számítjuk — csapadékmeny- nyisége a megyeszékhely környékén 296 milliméter, Baján alig több en­nél. Ez azt jelenti, hogy a sokéves átlaghoz viszonyítva az elmaradás több mint 100 milliméter. Az aszályt az aktív gyökérzónában — a talaj- felszín 50-60 centiméterén — mért 30-50 százalékos nedvességtartalom jelzi. A múlt hét kánikulájában már furulyázó kukoricáknak — de más kapásoknak is — azért enyhet hoz az eső, hiszen a párás időben keve­sebbet párologtatnak a növények. A mérsékelten meleg és páradús le­vegő azonban igen kedvez a legkü­lönfélébb növényi kártevők, gomba- és baktériumos betegségek felszapo­rodásának, robbanásszerű megjele­nésének. Közmeghallgatás Félegyházán Kiskunfélegyháza önkormányza­tának második közmeghallgatását meglehetősen szerény érdeklődés kí­sérte. Ficsór József polgármester elöljáróban az önkormányzat költ­ségvetéséről, feladatairól beszélt. El­mondta: idén már nem vet ki a város helyi adókat, de a jövő évi költségve­tés összeállításakor foglalkozniuk kell a gondolattal. Az első felszólaló a vendégek közül Mogyoró László-. né volt, aki a munkanélküliséggel kapcsolatban tett fel kérdéseket. Vá­laszában a polgármester arról be­szélt, hogy közvetlenül nem tud segí­teni az önkormányzat. A város meg­felelő okatási szerkezetével azonban sokat lehet tenni, illetve a kezdő vál­lalkozók informálását, a szaktanács- adást fontos feladatnak tekintik. (Folytatás a 3. oldalon) Visszamenőleg emelt nyugdíjak A Nyugdíjfolyósító Igazgatóság ezen a héten megkezdte és napo­kon belül befejezi a júliusi emelt összegű nyugdíjak átutalását a postának. A január 1. és június 30. közötti időszakra visszamenőleg járó összeget utalványon vehették, illetve vehetik át az érintettek. (Hogy kinek jár korrekciós nyugdíjemelés, megtudhatják a 2. oldalon.) AUGUSZTUS 1-JÉTŐL Energiahordozók áremelése Augusztus l-jétől emelkedik a földgaz-, a villamos- és a hőenergia fogyasztói ára — jelentette be teg­nap Bakay Árpád, az Ipari Minisz­térium helyettes államtitkára A lakossági villamos energia ára átlagosan 24 százalékkal, a háztar­tási földgáz díja 15 százalékkal lesz magasabb. A villamos energia áre­melésével párhuzamosan bevezetik az úgynevezett szociális indíttatású tömbtarifarendszert. (Részletek a 2. oldalon) MI FÁJ, FŐORVOS ÜR? Ismét kiborult egy kosár Ebből a kosárból nem labdák, hanem sérelmek pattognak, immár hetek óta. Sértett a közvetlen sportvezetés, a volt edző —, aki éppen múlt szombati számunkban mondta el véleményét —, s az is, aki szebb napokat, jobb módszere­ket is látott már a sportág kecske­méti háza táján. Ezúttal egy ilyen sportszerető ember kért és kapott szót, akinek az első kérdése az volt; le merjük-e írni a véleményét? Nos, erről is meggyőződhet a kedves Ol­vasó, ha lapunk 11. oldalán, a sportrovatban megkeresi a dr. Si- kari Kovács Andrással készült in­terjút. Esőfelhőkre vár a növényzet. (Fotó: PN-archív) KESSEL KÉNYSZERÍTETTÉK A TEMETŐBE Rablótámadás Kecskeméten Késsel támadott egy fiatal nőre valaki tegnap éjjel Kecskeméten. A bűncselekmény az E75-ös út mellett, a Robinson diszkó és a Budai kapu között történt. A ki­halt nemzetközi főút melletti jár­dáról a református temetőbe kény­szerítette, ott, ahol hiányos a terü­letet körbezáró kerítés. Áldozatától arany nyakláncot, öt vékony ezüstgyűrűt és mintegy százforintnyi aprópénzt vett el majd elfutott. A megfélemlített nő a rendőrség ügyeletén feljelentést tett. A készenlétben tartózkodó forrónyomos csoport azonnal a helyszínre sietett. A kutatásban se­gítséget kaptak a kecskeméti taxi­soktól, de nem sikerült elcsípniük a rablótámadót.*A bűncselekmény elkövetője egyébként 175-180 cen­timéter magas, vékony testalkatú, átlagos külsejű, rövidre vágott ha­jú, szájközépig érő bajuszt visel. A támadáskor bordó szinű, rövid ujjú ing és sötét (valószínűleg feke­te) szövetnadrág volt rajta. A rendőrség kéri, hogy aki bármit tud a bűncselekményről vagy felis­merni véli az elkövetőt, az tegyen bejelentést a kecskeméti kapitány­ságon (Batthyány u. 14.). Noszlopy SZENTMISE EURÓPÁÉRT Habsburg Ottó fogadására készül Kalocsa Szombaton Kalocsára látogat Habsburg Ottó és családja. Az Eu­rópa Parlament elnöke Szent Be­nedek, Európa védőszentjének ün­nepén az Új Európáról címmel a művelődési házban 16 órától tart előadást. A szervezők jóvoltából az elnö­köt kiállítás várja az érseki palotá­ban. Ennek érdekessége, hogy a trónörökös édesanyjának, Zita ki­rálynénak a koronázási székét is bemutatják, amelyet az egykori szertartást végző Várady Lipót Ár­pád kalocsai ersek emlékül kapott. Az érseki könyvtárban őrzött fest­mények között több olyan portré­ra is rábukkantak, amely a gyer­mek Ottót ábrázolja. A 18 órakor a főszékesegyházban Európáért tartandó szentmise után a trónörö­kös hivatalos programja befejező­dik, azt követően magánember­ként a kalocsai érseknél vendéges­kedik. Zs. F. INFLACIO-ELOREJELZÉS Lassul az áremelkedés jövőre Jövőre a fogyasztói árak az idei 20-22 százalékkal szemben már csak 17-18 százalékkal emelked­nek — ezt állapítja meg az 1993-as gazdasági program, amelyet a pén­zügyi kormányzat nemrégiben ké­szített el. Az előrejelzés szerint nemcsak a fogyasztói, de a termelői árak is las­sabban emelkednek. A termelői árak növekedési szintje már csak 12-13 százalék lesz az év folyamán. A szak­értők szerint az inflációs várakozá­sok hatása egyre kisebbé válik. MA A rádió és a televízió jovo heti műsora-8. oldal Jobb a vártnál a búza minősége • A búzák minősége a vártnál jobb. A kecskeméti gazdasági malom la­boratóriumában Szalai Istvánná ép­pen a sütőipari érték vizsgálatára készül. (Fotó: Walter Péter) B ács-Kiskunban mintegy 62 ezer hektáron termett az idén bú­za, melynek 40-50 százalékát taka­rították már be. A termés első vizs­gálatainak tapasztalata szerint a minőség a vártnál jobb. A betaka­rított termés — megyei átlagban — 90 százaléka eléri az étkezési minőséget. Igazán kiemelkedő, úgynevezett javító búzák még nem kerültek kombájn alá, hiszen ezek hosszabb tenyészidejüek, a jövő hét vége felé —a búza aratásának utolján várható. A learatott mennyiség az előzetesen becsült körül van, a huzamok átlaga mint­egy 3,2 tonna hektáronként. Az is igaz viszont, hogy a megye más és más adottságú településein igen nagy szóródást mutat. Intenzív osztályon a 14-es autóbusz utasa Három métert húzta maga után az ajtó közé szorult utast a csuklós autóbusz a kecskeméti Széchenyi- városban. A hátsó ajtónál fellépő Cs. Jenőné a mellkasán sérült meg, borda- és lábszártöréssel, kisebb fokú agyrázkódással került a me­gyei kórház intenzív osztályára. Orvosai szerint állapota súlyos. A 14-es busz szerdán negyed 11- kor ért az Épszisz szolgáltatóház­nál kiépített buszmegállóba. Indu­lás előtt a sofőr a visszapillantó tükörbe nézett, majd annak ellené­re elindult, hogy nem látta a leg­hátsó ajtót. A 49 éves nyárlőrinci asszony az ajtó közé szorult és a néhány méternyi út alatt súlyosait megsérült. A balesetet észlelve Á. Zoltán, a buszsofőr, azonnal meg­állt, értesítették a mentőket és a rendőröket is. A felelősség megál­lapítására vizsgálat indult. N. N. M. • A sofőr állítólag nem látta a tükörből a leghátsó ajtót. (Straszer András felvételén nem a balesetet szenvedett asszony látható.) A kispénzű szülőket nyilván elsősorban az foglalkoztatja, hogy az emelkedő árak ellentéte­leként kaphatnak-e valamilyen támogatást? (Folytatás a 4. oldalon)

Next

/
Oldalképek
Tartalom