Petőfi Népe, 1991. október (46. évfolyam, 230-255. szám)

1991-10-01 / 230. szám

Polgármesterek konferenciája A Belügyminisztérium október­ben újból megrendezi a polgármes­terek országos konferenciáját. A rendezők szakítottak azonban az elmúlt évi első tanácskozás gya­korlatával, s immár nem egy hely­színen várják a mintegy 3200 pol­gármestert, hanem a nyolc köztár­sasági megbízott működési székhe­lyein. Az adott régióhoz tartozó megyék helyi önkormányzatainak polgármesterei mindenütt megvi­tatják majd az önkormányzatok egyéves működésének tapasztala­tait és az önkormányzatok pénz­ügyi helyzetét. Az első konferenci­át október 4-én rendezik Győrött. Emlékmű az áldozatoknak Kerekegyházán az 1. és a 11. vi­lágháború helyi áldozatainak em­lékművet állítanak a község köz­pontjában, a római katolikus templom előtti téren. Erről szep­temberben döntött a képviselő­testület. Már a terv is elkészült. Az emlékmű létesítéséhez 150 ezer fo­rint támogatást ad a Képzőművé­szeti Lektorátus. így kevés pénzébe kerül majd a településnek. Leszorította a Zaporozsec Feltehetően Zaporozsec volt a márkája annak az autónak, amely vasárnap délután, három óra 50 perckor súlyos balesetet okozott az E75-ÖS főúton. Pálmonostora kö­zelében, a 128. kilométer előtt a feltehetően külföldi rendszámú, sárgászöld színű kocsi leszorított az útról egy másik járművet* mely az árokba borult, s a vezetője is megsérült. A vétlen autó sofőrje, a szegedi Tóth Istvánná súlyos álla­potban került kórházba. A rend­őrség keresi a cserbenhagyó, segít­ségnyújtási kötelezettségét elmu­lasztó Zaporozsec gazdáját. Meghalt a kecskeméti kerékpáros > ■ ( ív I ' Az úton kerékpárját toló embert f ázoll halálra szombaton este Kecskemét határában egy autós. A rendőrség szerint figyelmetlenül közlekedő Andrikovics Attila kecskeméti lakos késve észlelte a vele egy irányban haladó embert a 44-es úton és már hiába fékezett, a baleset megtörtént. Az 55 éves ke­rékpáros, a szinten kecskeméti Pin­tér Flórián (Borostyán u. 5.) a helyszínen életét vesztette. Felsőoktatás és kutatásfejlesztés Tudományos tanácskozást és vi­tát rendez holnap délelőtt, 11 óra­kor a Pollack Mihály Műszaki Fő­iskola a vízgazdálkodási intézet bajai székháziban. A találkozón a kormány oktatáspolitikai tervei­ről, a felsőoktatás és a kutatásfej­lesztés kapcsolatairól előadást tart dr. Pungor Ernő tárca nélküli mi­niszter. az Országos Műszaki Fej­lesztési Bizottság elnöke. Tűzriadók Vasárnap hajnalban Miskérc, a Táncsics utca 12. számhoz vonul­tak a kalocsai állami tűzoltók. Hu­szonkét méter hosszú, nádfedésü lakóépület tetőszerkezete égett, a kár 100 ezer forint. A lángok kelet­kezésének okát még vizsgálják. Ugyanezen a napon Katymáron is tűzhöz riasztottak. A Kossuth u. 3. melléképületén a cserépfedésű tető és a födémszerkezet szinte tel­jesen leégett. A helyi önkéntesek és a bajai állami egységek vonultak, de a kár így is nagy; megközelíti a 200 ezret. Kerekegyháza és Szabadszállás között a Lajosntizsei Kossuth Tsz fűkaszája semmisült meg tegnap délelőtt. A tüzet az önkéntesek ol­tották elés kivonultak a kecskeméti állami egysegek. A kár eléri a 200 ezret. A gyulladást súrlódás okozta. Amerikai befektetők — Évente 2 millió tonna, jó mi­nőségű feketeszenet szállítanának amerikai vállalkozók Magyaror­szágnak a világpiaci árnál olcsób­ban — mondta Vasuta Gábor, az ország egyik legnagyobb magán- vállalkozója. A külföldi, igy az amerikai befektetők is készek meg­jelenni a magyar piacon, de azt igénylik, hogy minél több magyar üzletemberrel tárgyalhassanak. Vasuta Gábor több jelentős ameri­kai céggel, igy például a York In- ternationallal folytatott megbeszé­léseket. Fogadta őt Bush elnök ta­nácsadója, Richard Richards is. V _________J P ETŐFI NÉPE BÁCS-KISKUN MEGYEI NAPILAP XLV1. évf., 230. szám Ára: 9,60 Ft 1991. október 1., kedd Munkába álltak a zsil-völgyi bányászok Hétfő reggel csaknem 40 000 zsil-völgyi bányász vette fel újra a munkát azt követően, hogy a múlt héten köze) hatezer társuk a román fővárosba utazott, nyomatékot adandó követeléseiknek. A buka­resti összecsapásokban öt személy meghalt és négyszáz megsebesült. A szakszervezetek képviselői a bányászok előtt megerősítették azokat az engedményeket, amelye­ket sikerült elérniük. NYUGATI PÉNZKERESET HELYETT HITEGETÉS? Felbőszült műnk akeresők Feloldják a francia vétót? Az MTI tudósítójának meg­bízható forrásokból származó értesülése szerint az Európai Közösségek miniszteri tanácsá­ban hétfő délelőtt elvi megegye­zés jött létre a három társuló országgal — Csehszlovákiával, Lengyelországgal és Magyaror­szággal — való tárgyalási man­dátum módosításáról, bár a textilkereskedelemmel kapcso­latos formulát még egyeztetik a miniszterek. A megállapodás lehetővé te­szi a három országgal folytatott társulási tárgyalások érdemi felújítását azt követően, hogy a szeptember 6-ai francia „vétó” nyomán ezeket lényegében technikai érintkezésre csökken­tették, mivel a közösségek bi­zottsága az érdemi vitapontok­ról való tárgyalásra nem ren­delkezett felhatalmazással. A három ország nagyobb pi­acra jutási lehetőséget sürget mezőgazdasági és textilipari termékei számára. Vitás még a munkaerő szabad vándorlása, és néhány más kérdés is. Ezen a héten nem lesz Expo-törvény Az MTI hétfő délelőtti érte­sülése szerint az Országgyűlés ezen a héten nem tudja megvi­tatni a világkiállítással kapcso­latos törvénytervezetet. Ennek oka az, hogy a téma sürgősség­gel történő napirendre vételéről csak kedden szavazhatnak a képviselők, mert a törvényter­vezetet közvetlenül a hétfői ülés előtt fogják kéthez kapni. Amennyiben kedden elfogad­ják az Expo-törvény tervezet sürgősségi tárgyalását, a jelen­legi házszabály szerint legha­marabb a következő ülésna­pon, jövő hétfőn hozhatnak törvényt a világkiállítás ügyé­ben. (MTI) Tíz trMQndaíh^si lapunkról Betartjuk, amit egy hónapja ígértünk. Októberi első számun­kat kézbevéve, több változás, is észrevehetnek olvasóink. A leg­fontosabb újdonság: ezentúl mindennap 12 oldalon jelenik meg a Petőfi Népe. Ugyancsak méltói " 1—4 nbtnlnn kfegyéi körképpel, a 12. oldalon pedig a hazai hírek melleit l it ág iák őr­rel. színes külföldi tudósítások­kal találkozhatnak. Csütörtö­könként ezután minden héten hét-három városról és környé­kéről közlünk összeállítási, a sort Kunszentmiklós és Kiskun­félegyháza nyitja. Rendszeresen jelentkezik majd keddi napokon Pénz—vállalkozás—piac mellék­letünk, szombatonként pedig Hét­végi magazinunk. A hétfői szám­ban felváltva Idősek oldalával, környezetvédelmi összeállítás­sal, 04—05—07 magazinnal és Autósmagazinnal jelentkezünk. Több helyi hírt, érdekes olvasni­valót szeretnénk nyújtani min­den korosztálynak. Egy dolog azonban változatlan: ezután is azt tartjuk szem előtt napi mun­kánkban, hogy az újság az olva­sókért van. Szeretnénk, ha ez tükröződne a Petőfi Népében a hét hat napján, napi tizenkét ol­dalon. Dr. Lovas Dániel főszerkesztő Újabb katonai menetoszlop indult Horvátország Vége a víz­gondoknak? Várhatóan Kerekegyházán a közeljövőben már nem okoz gon­dot a vízhiány, ami eddig — főként nyaranta — igen sok bosszúságot okozott a helybélieknek. Új kút fúrása mellett döntött ugyanis a helyi önkormányzat, és az Eszak- Bács-Kiskun Megyei Vízmű Válla­lattal közösen pályázatot hirdetett a megvalósítására. Ezt a Ceglédi Vízkutató- és Fúró Vállalat nyerte meg. Októberben munkához lát­nak és rövidesen el is készülnek vele. Ez a beruházás 4 millió fo­rintba kerül, de az összeg felét cél- támogatásként megkapta a telepü­lés. Az új kút várhatóan ezer liter vizet ad majd percenként. Ám a magas vízdíjakra tekintettel az ön- kormányzat szorgalmazza, hogy a helybéliek öntözésre kertjeikben saját kutakat fúrjanak. * A,Dél-Bács-Kiskun Megyei Víz­mű Vállalat pályázattal nyerte el a solti, nagy átmérőjű ártézi kút fú­rását. A munkálatokat megkezd­ték, s ha elkészülnek a percenkénti 1800 liter vízhozamú létesítmény­nyel, akkor évtizedekre megoldó­dik a nagyközség vízellátása. A beruházás több mint 9 millió forintba kerül, amelynek fele álla­mi támogatás. Rodeó a Pajzs utcában Valószínűleg sokáig emlegetni fogják Kecskeméten azt a szomba­tot, amikor a széchenyivárosi Pajzs utcában egy autós tette eseménydús­sá az álmosnak ígérkező esti órákat. A közelben lakó B. András az utcán hajtott végig kocsijával kevéssel 11 előtt. Ebből még valószínűleg nem lett volna baj. Abból viszont már igen—mint azt utóbb a szonda is ki­mutatta — emberünk megelőzően már alkoholt ivott, így szűknek bizo­nyult a parkírozó autók által szaba­don hagyott hely. B. András ritkí­tott. Csörömpölés, puffanás, fékcsi­korgás jelezte, hogy merre jár. Elsőként egy Skoda állta az útját. Nem úszta meg a mellette pihenő Ford Fiesta sem, ahonnét B. úr ko­csija a hannadik áldozatához pat­tant. Szerencsére személyi sérülés nem történt, de a négy autóban ösz- szesen 350 ezer forintos kár keletke­zett. Legtöbb a Fordban kétszáz­ezer— míg, a felelőtlen autós kocsi­jának javítási költségéi mintegy 30 ezerre taksálták a szakértők. A baleset okozója azonban nem úszta meg ennyivel. A rendőrÖK a helyszinen kiderítették, hogy nincs megkötve a felelősségbiztosítása sem, így a rendszámot azonnal lesze­relték. A forgalmi engedélyét és a ve­zetői jogosítványát elvették, legvé­gül vérvételre kísérték. Belgrádban egyelőre még nem erősítették meg hivatalosan azt, hogy újabb katonai menetoszlop indult útnak Fiorvátország felé. A komoly páncélos hadoszlop hét­fő reggel haladt át Belgrádon, de mozgásáról egyelőre még nem le­het képet alkotni. Elképzelhető, hogy csak újabb erődemonstráció­ról van szó, de azt sem tartják ki­zártnak, hogy a friss erők útnak inditásával a hadsereg igyekszik megszilárdítani Szlavóniában megrendült helyzetét. Ä Sídnél és Vinkovcinál kiala­kult helyzet nem kedvez a hadse­regnek. Vinkovci városának lakta­nyáját fel kellett adni, a Sid közelé­ben, Tovarniknál kialakult front­vonal pedig szétzilálódott, mivel távozott több rosszul felszerelt ka­tonai alakulat. A katonai menetoszlop útnak in­dítása mindenképp a Kadijevic nemzetvédelmi miniszter és a Fran- jo Tudjman elnök között létrejött tűzszüneti egyezmény megsértéséi jelenti. Ez a megállapodás ugyanis előirányozzza, hogy visszavonják a laktanyákba a jugoszláv haderő t, s ehelyett most újabb egységek in­dultak útnak. A hadsereg bizonyá­ra azzal indokolja majd döntéséi, hogy a horvát fegyveres erő sem tesz eleget a fegyvernyugvásnak, hiszen több laktanyát támadtak. Sajat küllőből még a víz is olcsóbb. Sok jugoszláv menekült érkezett — A hét végén, péntek reggeltől hétfő reggelig 870 jugoszláv állam­polgár kért ideiglenes menedéket Magyarországon — mondta hét­főn délelőtt az MTI érdeklődésére Krisán Attila, a BM Flatárőrség helyettes szóvivője. Fiozzátette: ugyanakkor 153 jugoszláv állam­polgár visszatért hazájába. A hét vége a határőrség tájé­koztatása szerint nem volt nyu­godt a jugoszláv határhoz kö­zeli magyar településeken, mi­után többször is lövöldözés zaja hallatszott, s volt olyan erejű robbanás, amelyet Nagykanizsán és Nagyatádon is lehetett észlel­ni. „Lincshangulat,.van az SZMT- székház mellett. Ötven-száz becsa­pott ember gyűlt össze ugyanis” — értesített bennünket tegnap délután 5 óra tájban egy telefonáló. S valóban, körülbelül félszáz, férfi ácsorgott Kecskeméten, az Árpád mozi és az SZMT-székház közötti kis utcában. Mint mondták, erős a gyanújuk, hogy becsapták őket. Még július Elnapolták a bírósági törvény módosítását Kupa Mihály képviselő beiktatá­sával délután három óra után né­hány perccel megkezdte hétfői ple­náris munkáját az Országgyűlés. — Anakronizmus, hogy a Szov­jetunióban még mindig nem válto­zott a megítélése az 1956-os ma­gyarországi forradalomnak — mu­tatott rá az Országgyűlés hétfői munkanapját megelőző, napirend előtti felszólalásában Csépe Béla kereszténydemokrata képviselő. G. Nagyné Maczó Ágnes független képviselő — ugyancsak napirend előtt — annak a véleményének adott hangot, hogy a demokrácia válságban van Magyarországon, s ennek oka az MDF és az SZDSZ által kötött paktum. A késő délutáni órákban hat, egymással részben összefüggő, a bí­rósági, az ügyészségi és a katonai bírósági szervezet átalakítását cél­zó törvénymódosító előterjesztés fe­lett nyitottak általános vitát a tör­vényhozók. A több mint kétórásra nyúlt vitát az elnöklő Dörnbach Alajos elna­polta. A folytatás valamennyi tör­vénymódosítás esetében a jövő hé­ten várható. (MTI) • A Saint Tropcz munkaközvetítő irodája előtt az újságírónak panaszkod­nak az elégedetlen emberek. (Fotó Gaál Béla) közepén jelentkeztek egy több lap­ban megjelent hirdetésre, ami kül­földi munkalehetőséget ajánlott. A Saint Tropez Kft. Franciaor­szágba, Svédországba és Norvégi­ába kínált munkát. A delikvensek­től rögtön 2750 forintot kért. Teg­napra pontos választ ígért az em­bereknek. De hiába jöttek el, mert az SZMT-székházban levő újabb irodájában csak a barátja fogadta a munkavállalókat, mégpedig az­zal a hírrel, hogy az úr beteg. (Folytatás a 2. oldalon) « f n.n.m. * ^

Next

/
Oldalképek
Tartalom