Petőfi Népe, 1991. augusztus (46. évfolyam, 179-204. szám)

1991-08-01 / 179. szám

MA A nagybaracskai polgármester nyerte a halléfőzés Sobri-kupáját 4. oldal PETŐFI KEPE BÁCS-KISKUN MEGYEI NAPILAP XLVI. évf., 179. szám Ára: 7,90 Ft 1991. augusztus 1„ csütörtök Mire jó a repülés? Az Inn folyó menti Schärding repü­lőteréről osztrák vendégek, amatőr sportrepülők érkeztek egy esztendeje Kiskunfélegyházára, egy akkori ren­dezvényre. A vendégek között volt Jo­hann Thebert magánvállalkozó is. Lá­togatása következményeként már sike­resen működik egy osztrák—magyar kft., de a tavaly megalapozott sportba­rátság tovább bővült. A kiskunfélegyházi Kossuth Lajos Szakmunkásképző és a schardingi társ­intézet tanárai, diákjai is kapcsolatot teremtettek. A kiskun városban egy húsztagú osztrák küldöttség járt tanul­mányúton, melyet a félegyháziak viszo­noznak schärdingi látogatással. TÖRTÉNELMI PILLANAT Aláírták a hadászati támadófegyverek csökkentéséről a szerződést Mihail Gorbacsov és George Bush szerda délután a Kreml Vlagyimir Termében aláírta a hadászati támadófegyverek csökkentéséről szóló, történelmi jelentőségű START-szerződést. A szovjet és az amerikai el­nök az ünnepélyes aláírási cere­móniát megelőző rövid beszé­dében egyaránt méltatta a szer­ződés jelentőségét — a genfi tárgyalásokon át az aláírásig vezető utat. Gorbacsov és Bush stílszerű­en a rakéták egy darabjából ké­szült tollal írta a nevét a hétszáz oldalas okmányra. A megállapodás értelmében a Szovjetunió 35, az Egyesült Államok 25 százalékkal csök­kenti hadászati támadófegyver­zetét. A hét év alatt megvalósí­tandó leépítés keretében a ne­hézbombázókat, a szárazföldi telepítésű interkontinentális és a tengeralattjáróról indítható ballasztikus rakétákat, illetve a hoz­zájuk tartozó nukleárus tölteteket csökkenti a két nagyhatalom. Az amerikai elnök szóvivője az aláírás után tett nyilatkozatában azt hangsúlyozta, hogy a szerződés révén a történelemben először válik lehetségessé a hadászati atomfegyverek számottevő csökken­tése. Külön kiemelte, hogy a megállapodás értelmében a stabilitást leginkább veszélyeztető fegyverfajták csökkentése kezdődhet meg, mindeddig példátlan ellenőrzési rendszerrel összekapcsolva. — Az aláírással az atomfegyverek ötven éve tartó fejlesztésének folyama­ta immáron megfordult — tette hozzá Marlin Fitzwaler. • A kilenc övig tartó tárgyalások végen, mosollyal arcukon, búcsúznak fegyvereik jó részétől az elnökök. PN-INFORMACIOK A szabadszállási malomnak étkezési búza kell Ha nem esett volna az eső az elmúlt napokban, már a vége felé tartanának a búza beszállításával a környékbeli gazdaságok — mondták Szabadszálláson, a malomban. így azonban most is aratnak a körzetben, a szállítás pedig folyamatos. Ez a malom csak étkezési búzát vásárol fel. A helyszínen mintázzák a szállítmányo­kat, a vizsgálatot is ott végzik. A szerződések szerint 9000 tonna étkezési búzát tárolnak majd a szabadszállási, fülöpszállási szövet­kezetek terméséből. A két község gazdaságainak nincs különösebb gondjuk a minőséggel, viszont például a kunszentmiklósiaktó'l nem tudtak vásárolni, hiszen nem érte el az étkezési búza minőségi előírásait. Nagytakarítás Akasztón Nemcsak takarítják, hanem korszerűsítik, és bővítik is Akasz­tón a közintézményeket. A napokban fejeződött be az óvoda belső felújítása — kívülről már korábban rendbe hozták —, hamarosan elkészülnek az iskola karbantartásával is. Igen nagy vállalkozás­nak bizonyult a művelődési ház teljes belső felújítása, korszerűsíté­se. Ennek „lakodalmas részét” már átadták a kivitelezők, több kisebb-nagyobb munkával folyamatban vannak, a parkettázást pedig hamarosan elkezdik. President ajándékba A közelmúltban nemzetközi találkozót tartottak Baján a rádió­amatőrök. A háromnapos rendezvénysorozat végén egy kis viga­lomra jöttek össze a résztvevők, köztük számos nyugati sportem­ber. A tombola főnyereménye egy huszonötezer forintot érő Presi­dent Grant CB-készülék volt, amelyet Heinz Kolb Acba, az oszt­rák rádiós szövetség elnöke nyert meg, s nemes gesztussal a Ma­gyar Segélyhívó Szolgálatnak ajándékozta a rádiót. A magyar rádiószövetség vezetői a bajai segélyhívó szolgálatnak adták to­vább a modern CB-t. A tázláriak áldozatvállalásával Játszóteret építtetett a közelmúltban a helyi önkormányzat. Mivel a községben ilyen még nem volt, a gyerekek nem tudnak betelni vele. Döntött a képviselő-testület arról is, hogy az idén az önkormányzat fizeti ki az iskolások tankönyv- és füzetcsomagját. Tapasztalva az önkormányzat segítőkészségét, a helyi szerveknek, a lakosságnak is hasonló a hozzáállása. A játszótér létrehozását például a Béke Szakszövetkezet anyagilag támogatja. A nemrégen elkészült kövesút költségeinek 50 százalékát pedig a lakosság tár­sadalmi munkája és pénzbeni hozzájárulása fedezte. Képzőművészek a gátőrházban A bajai József Attila Művelődési Központ hagyományos,ama­tőr képzőművészeti táborát az idén augusztus 5-étől 14-éig Újmo- hácson, a gátőrházban rendezik meg. A helyszínt a mohácsi alko­tóközösség bocsátotta a szervező rendelkezésére, s átengedi réz- karcmühelyét is a tábor lakóinak. A bajai önkormányzat tízezer forinttal járult hozzá a költségekhez. EGY LEGENDA VÉGE: ÉRTÉKESÍTIK Kiköltözött Benkó Zoltán a híres Benkó-villá- ból, az Eszak- Bács-Kiskun Me­gyei Vízmű Válla­lat szolgálati la­kásából. A házat nagyon kevesen látták, de annál többen beszéltek róla s lakójáról, a megyeszékhe­lyen. Akadt, aki úszómedencét, csónakkikötői, csodás kertet sej­tett a magas kerí­tés mögött. Valóban, mit rejt a rideg beton­kerítés? Tényleg kiköltözött a víz­mű vállalat volt igazgatója? És ha igen. miért? Ezek­re a kérdésekre is megtalálhatják a választ az 5. olda­lon olvasható ké­pes beszámo­lónkban. Részegen borult a Józan-tanya gazdája Azért, mert valaki történetesen a Józan-tanyán lakik, nem feltétle­nül jelenti azt is, hogy undorral löki félre az alkoholt. Mint — ma­radjon meg az inkognitója, és em­lítsük csak így: Bálint gazda, a sza­badszállási Józan-tanya 4-ből, aki önmaga igazolja a megállapítást. Emberünk kedden alaposan berú­gott. Ez még nem akadályozta meg abban, hogy estefelé felüljön a bakra, de az már igen, hogy haza­felé vezesse a lovat. Bízott benne. Tudja az egyedül is az utat. Tudta a szerencsétlen, csak vala­miért szűk volt neki. így aztán bent a községben, a Vörös Hadse­reg útja 60. előtt áttért a bal oldal­ra és a kocsi az árokban kötött ki. Ott találta meg hősünket a rend- őrjárőr, aki a vezetői igazolvány­nyal sem rendelkező Bálint gazda pillanatnyi állapotát jelentésében csak így jellemezte: „A baleset sé­rültjét eszméletlen részeg állapot­ban találtam." Bálint gazdát a kecskeméti hon­védkórházba vitték, ahol a rendőr által leírtakat nyugtázták. Emiatt csak másnap délelőtt derülhetett ki, hogy nincs komolyabb belső sérülése, bár a bal szárkapocs- csontja eltörött. Néhány napig a kórházban marad. A lónak szerencsére nem esett baja. Noszlopy Csatlakozás Nyugat-Európához wmmmmmm A FŐORVOS ELLENI VIZSGÁLAT MÉG TART Nem előny a hazai pálya Dr. Tóth Csaba kandidátus négy év­vel ezelőtt költözött Szentesről Kecske­métre. A megyei kórház akkori igazga­tója az urológiai sebészeti osztály veze­tését bízta rá. A vesebajokkal küszkö­dő betegek örömmel fogadták a hírt. Ugyanis közismert volt, hogy Tóth doktor vezette be Magyarországon a betegek — a korábbi gyakorlattól elté­rő jóval kisebb terhelésével járó en­doszkópos vesekő-eltávolítás módsze­rét. A sorozatos hazai és nemzetközi sikerek, a szakmai elismerések arra ösztönözték a jeles sebészt, hogy az úgynevezett percutan (bőrön keresztü­li) technikát az epekövek eltávolításá­ig nál is alkalmazhatja. A szükséges enge­délyek megszerzése után, mintegy más­fél száz esetben sikeres beavatkozás történt az újszerű sebészeti módszerrel a Hollós József megyei kórház uroló­giai sebészeti osztályán. A 158. és a 160. beteg azonban — na­pokkal az epekő-eltávolítás után — rosz- szul lett. Újabb most már hagyomá­nyos — műtét következett. Ezután semja- vult az állapotuk a többhetes kómás, esz­méletlen állapot után mindkettő meghalt. Nem kerestük és nem kereshetjük a két, tragikus halál okát. Ez az orvos szakértő és az igazságügyi szervek fel­adata. Jelenleg a legmagasabb szakmai fórum, az Egészségügyi Tudományos Tanács vizsgálja. A legújabb informá­ció szerint a rendőrség nyomozati szak­ba helyezte az ügyet. A bőrön és májon keresztüli, epekő­eltávolítást — a kecskeméti igazgatói tiltás ellenére — a főváros rangos klini­káján folytatja, A sebész kollégák bíz­va tanulmányozzák az új eljárást. Nem előny a hazai pálya című ripor­tunkban az 5. oldalon arra keressük a választ: mi lehet a kecskeméti tiltás oka? Meddig kell még az epegörcsök­kel szenvedőknek Budapesten talál­kozni a kecskeméti főorvossal, dr. Tóth Csaba kandidátussal? F. P. J. A magyar villamosencrgia-1 rendszer csatlakoztatása a nyu­gat-európaihoz igen fontos len­ne, mert megszüntetné a ma­gyar villamos hálózat függősé­gét s megvalósításával lehetővé válna biztonságos üzemeltetése, kiküszöbölve az esetlegesen fel­lépő zavarokat. A csatlakozta­tás nem egyszerű dolog, mivel a jelenlegi hálózat — technikai -feltétetek híján nem illesztb tő egyszerűen a nyugat-európa­ihoz. Átmenetileg, a frekvenci­arendszerben lévő különbségek miatt, úgynevezett elektromos zsiliprendszer segítségével kell összekötni a két hálózatot. En­nek megvalósítása igen költsé­ges. Hogy milyen feltételek mel­lett és mennyiért lehet megvaló­sítani a csatlakozást, ehhez ter­vet készít a Magyar Elektro­technikai Egyesület az Osztrák Villamosművek Szövetsége ter­vezőintézetének megbízásából. A terv elkészitésének határideje 1992 tavasza. Harcok Eszéknél Az eszéki rádió híradása sze­rint heves lövöldözés volt szer­dára virradóra Eszék környé­kén. A tüzérségi és gyalogsági fegyverekből, mintegy negyven percen át érkező lövések, a rá­dió szerint, az öt kilométernyire fekvő Tényé irányából jöttek. A város egyik lakónegyedébe nyolc gránát csapódott be. Áldozatokról egyelőre nem érkeztek jelentések, és azt sem tudni, ki adta le az első lövése­ket. A Tanjug emlékeztet arra, hogy a térségben jelen vannak a horvát nemzeti gárda kato­nái, a szerb kisebbségü falvak fegyveresei és a jugoszláv köz­ponti hadsereg egységei egy­aránt. A Reuter szerda reggeli ösz- szefo^lalója szerint a Kostajni- ca horvát faluban történt ked­di incidens során jugoszláv re­pülőgépek rakétákkal lőtték a település iskoláját, orvosi ren­delőjét és egyik lakóépületét. A rakétatámadásnak egy ha­lottja és hat sebesült áldozata volt. A belgrádi rádió azt je­lentette, hogy a pilóták azért nyitottak tüzet, mert horvát rendőrök és nemzeti gárdisták előzőleg rálőttek a repülőgé­pekre. Biztonságot, nyugalmat óhajtanak az emberek Önkormányzati költségvetésből „saját” rendőr? Falun és városon egyaránt égető gond a bűnözés. Az állampolgárok nem érzik biztonságban magukat lakóhelyükön, otthonaikban. Az önkormányzatok vezetői termé­szetesen azt szeretnék, hogy egyre több hivatásos őr vigyázná körze­tük nyugalmát. Több helyen is gondoltak arra: ha az állam nem tud több rendőrt alkalmazni, szí­vesen áldoznak erre saját költség- vetésükből. — Mekkora költségbe kerül egy rendőr „kiállítása” évente — kér­deztem Kocsis Attila alezredest, a megye rendőrkapitányát. — Nyolcszázezer forintba, gép­kocsi és ló nélkül. Az utóbbi idő­ben gyakran ki kellett ezt számol­nunk, mert sokan keresték meg a Belügyminisztériumot és a kapi­tányságunkat is ilyen ügyben. Vol­tak akik úgy gondolták: havi tizen- kettő-tizennégy ezer forintot majd csak valahogy kigazdálkodnak. Es rend lesz! Tisztelem a kezdeménye­zők jó szándékát, de a valóság más, a helyi rendőrállítás jóval többe kerül. És természetesen nem köthetünk csupán egy évre szerző­dést. A kollégát ki kell képeznünk. A saját állományunkba való felvé­telét négy évnél előbb nem tudjuk garantálni. Tehát egy fél évtizedre mindenképpen az önkormányzati • Paripa és gépkocsi nélkül is 800 ezer forint költséggel leltet „kiállítani" egy rendőrt. költségvetést kell hogy terhelje a „saját” biztonsági őr költsége. — Mennyi időbe telik a kikép­zés? Amikor az önkormányzat csak fizet, de az emberét még nem látja az utcákon? — Az alapképzés hat hónap . . . — Mit ígér a szerződésben a rendőrség? — Azt, hogy négy év után, a saját költségvetésből fedezzük majd a kollégánk bérét, munkaru­háját és egyéb kiadásait. Azt is ígérhetjük, hogy állomáshelyükről nem fogjuk elvezényelni az önkor­mányzat rendőrét. Természetesen örömmel várjuk a városok, közsé­gek képviselőit ilyen ügyben. A rend és a biztonság mindannyi­unk érdeke. _ F. P. .1.

Next

/
Oldalképek
Tartalom