Petőfi Népe, 1991. április (46. évfolyam, 76-100. szám)

1991-04-02 / 76. szám

Levelek ß BRG-bőL ouh,I 4. oldal A Vegyépszer tiszakecskei labdarúgás: gyárának legrosszabb éve bmiiihii minin rar 5. oldal —------------------------­Él PETŐFI NÉP BÁCS-KISKUN MEGYEI NAPILAP XLVI. évi., 76. szám Ára: 7,90 Ft 1991. április 2., kedd ___________ „ A fény, az erő és a remény napján A pápa húsvéti üzenete II. János Pál pápa húsvéti üze­netében felemelte szavát a (még mindig) elnyomott népekért, el­ítélte az Öböl-beli háborús fejle­mények et és a fegyverkereskedel­met. A Szent Péter-bazilika sárga virágfüzérrel és vörös drapériá­val díszített erkélyéről a pápa 55 nyelven mondta el húsveti jókí­vánságait a Szent Péter téren ösz- szegyűlt tizezreknek és azoknak a millióknak, akik a világ több mint 50 országában a tévékészü­lék előtt figyeltek a szavára. A pá­pa egyebek közt arab, tamil, ur­du, szuahéli és albán nyelven szó­lalt meg. Kiemelten üdvözölte a történelmükben ezen a vasárna­pon első ízben szabadon választó albánokat, akiket vallásuk sza­bad gyakorlására buzdított. Az egyházfő felszólította a hí­vőket, hogy örvendezzenek a „fénynek, az erőnek és a remény­nek ezen a napján, amely vissza­vonulásra készteti a sötétséget — azt a sötétséget, amely nem is oly régen árnyékot vetett az egész emberi közösségre”. (Ezzel Ku- vait Irak általi megszállására, il­letve a nyomában kirobbant há­borúra célzott.) „A mindannyi­unk által remélt társadalom csak olyan nemzetközi renden alapul­hat, amelyben a törvény és a sza­badság mindenki számára oszt­hatatlan” — hangoztatta. A pápa kérte, hogy hallgat­tassák meg az elnyomott népek hangja, amelyek régóta haszta­lanul hangoztatják vágyukat a méltóságra, az igazságosságra és a szabadságra. A szenvedő, elnyomott népek közül külön is kiemelte a palesztinokat, a liba­noniakat és a kurdokat. Felszó­lította a „nemzetek vezetőit”, hogy mondjanak le a busás hasznot hozó fegyverkereske­delemről. (Folytatás a 2. oldalon) A drámai hangütéstől tartóz­kodnak, a sertéstartók nagy ba­ját elmondták már társaik Faj- szon és máshol. Hétszáz disznó várja a sorsa beteljesülését — azaz a gazdák által szeretve tisz­telt fölvásárló igenjét Tiszaalpá- ron —, a jelenlevők hangulata mégis inkább a derűre hajlik — mit is tehetnének? —, semmint a borúra. — Antall Jóskát bevisszük a szigetre, ha így csinálja — szól Bálint György, de a Tisza két ága közé zárással nem a kormányfőt fenyegeti, hanem a vele szemben ülő sertéstartók egyikével vicce­lődik. aki ugyanazt a nevet viseli, mint a miniszterelnök. □ □ □ No persze, azért a kormány is szóba kerül a polgármesteri hiva­tal egyik helyiségében zajló be­szélgetésben. Többen úgy vélik, annak isszák most ők a levét, hogy Antallék a Közös Piaccal kezdtek cimborálni, abba akar­ják integrálni a magyar gazdasá­got, és a nyugat kikötései közt szerepel a hazai sertésállomány csökkentése is, hogy gyöngébbek legyünk a versenyben. De tavaly nem tudták, hogy mennyi sertés van az országban? Miért nem tet­tek róla időben, hogy ne legyen ennyi eladhatatlan állat a nya­kunkon?! — A férjem magánfuvarozó, én meg otthon sertéseket nevelek tíz éve — mondja Tar Mihályné. — Már tizenkilenc túlsúlyos kö­zülük, januárban érték el a kívánt súlyt. ^ félegyházi Kunsághús nem kötött velünk ez évre szerző­dést, épp úgy, mint senki mással sem a faluban. Másfelé se tudjuk őket eladni, fogalmam sincs, mi lesz velük. A veszteségünk napról napra növekszik. Emlegetik a 64 forintos védőárat—de, hogy ezt valakinek kifizették volna, olyanrólnem tudnak. Ötvennégy meg ötvenforintos árakról tud­nak, sőt Tiszaalpáron valamiféle kft. negyvennégy (!) forintért vá­sárolt túlsúlyos sertéseket. Eny- nyit ajánlott — és bizony többen ott is hagyták ennyiért is, mond­ván, mire vigyék haza, lehet, hogy egy hét múlva még ennyit sem kapnak. —Tizenöt éve hizlalok—kez­di Kővágó János nyugdíjas —, évente száz darab körül, eddig komoly gondom még nem volt az értékesítéssel. De az idén már há­rom anyakocától megszabadul­tam, csak a negyediket tartottam meg. Balázs Péter öt anyát adott le. Szerintem a kormány a hibás a kialakult helyzetért. Tudjuk, hogy a húsiparnak nagyok a készletei, nem megy a szovjet ex­port, se a nyugati, több forgótő­kére lenne szüksége, de a bankok elviselhetetlen kamatra adnának neki hitelt. Hát azért hibáztatom én a kormányt, mert ez ügyben nem intézkedik. Manapság a disznó már spórkasszának se jó, mert még azt a pénzt se adja visz- sza, amit belefektetünk! Nyolc­vankilencben hetvenegy forint volt a kilónkénti ár, hol van az már?! Az eleség meg egyre drágul. (Folytatás a 3. oldalon) „ANTALL JÓSKÁTBEVISSZUK A SZIGETRE, HA ÍGY CSINÁLJA” Hétszáz disznó böllérre vár Tiszaalpáron Kiszolgáltatva Félegyházának? Gorbacsov a katonáknál Az oroszországi vezetés, a hatal­mára törő ellenzék erőteljes bírála­ta jellemezte a szovjet államfő szombati beszédét, amelyet a had­sereg pártvezetőinek értekezletén mondott. Mihail Gorbacsov egyértelműen értésre adta, hogy á szovjet fegyveres erők depolitizálá- sa a mai körülmények között el­képzelhetetlen, ez a hadsereg szét­eséséhez vezetne. A szovjet elnök, nyilván válasz­ként az oroszországi népképviselő­kongresszuson is elhangzott bírá­latokra, kijelentette: az országot sújtó válság leküzdése érdekében haladéktalanul meg kell valósítani azt a minimumprogramot, amelyet a miniszteri kabinet rövidesen elő fog terjeszteni. Mihail Gorbacsov szombaton elhangzott beszédében, amelyet a Pravda hétfői számában ismerte­tett, úgy értékelte a jelenlegi szov­jet belső helyzetet, hogy az rendkí­vül feszült, számos veszélyt és fe­nyegetést hordoz magában. Nézete szerint a peresztrojka folytatása révén úrrá lehet lenni a nehézsége­ken, s ismételten hitet tett a szovjet átalakítási politika töretlen meg­valósítása mellett. A közelmúltban megtartott nép­szavazáson az ország az elnök sze­rint egyértelműen a Szovjetunió, az államszövetség megőrzése mel­lett foglalt állást, s ez lehetővé te­szi, hogy a szövetségi szerződés aláírásának kérdéseit mielőbb a gyakorlati megvalósítás útjára te­reljék. (Gorbacsov a közelmúltban egy tévéinterjújában úgy nyilatko­zott, hogy a szerződés parafálására akár már április—májusban sor kerülhet.) Részletesen taglalva a szovjet társadalomban és politikai életben továbbra is monopolhelyzetet be­töltő kommunista párt kilátásait, annak a véleményének adott han­got, hogy az SZKP-nak „nagy esé­lyei vannak nemcsak pozíciói meg­őrzésére, hanem vezető szerepének megszilárdítására is”. HÚSVÉTI FEKETE KRÓNIKA Megmérgezte kisfiát egy tompái asszony A húsvéti ünnepek fekete krónikájáról tájékoztatta az MTI-t hétfőn Olasz György, a Belügyminisztérium Sajtóosztályának vezetője. Arról számolt be, hogy a hazai utakon 110 baleset történt. Ezek közül nyolc halálos, 49 súlyos és 53 könnyű sérülést okozott. Bu­dapesten 600 esetben riasztották a mentőket. Különböző címletű hamis USA-dollárokat találtak a rendőrök egy 29 éves bolgár fiatalember gépkocsijá­ban, amikor azt a fővárosban, a XI. kerületi Bartók Béla út 1. szám előtt ellenőrizték. Idős ócsai nyugdíjas lakásába tört be Kovács Béla 18 éves tatárszentgyörgyi lakos és fiatalkorú társa. Az idős embert harisnyával megfojtották és a lakásból 61 ezer forint készpénzt vittek el. Megmérgezte hároméves gyermekét Brant Sándor- né 23 éves betanított munkás a Bács-Kiskun megyei Tompa községbeli lakásában. A kisfiút súlyos állapot­ban szállították kórházba. A rendőrség mindegyik esetben megkezdte a vizsgálatot. Az utóbbi héten egyébként személyek ellen 17, va­gyon ellen mintegy 300 bűncselekményt követtek el. A rendőrségi fogdákban jelenleg csaknem kétezer sze­mélyt őriznek. _________ M ENTŐAUTÓ A MŰVÉSZ- BEJÁRÓNÁL Mi történt a kis Latabárral? Többeknek föltűnt pénteken este a Maya kecskeméti premi­erjén, hogy a szerep szerint ki­csit máié Dixit alakító Latabár Árpád hiányzik a tapsot meg­köszönő művészek közül. Ta­lán a harmadik meghajlás után Bambo, a bohóc, azaz Csizma­dia László váratlanul csendet kért a nagyérdeműtől. Szeret­nének elköszönni, mert vala- mennyiüket nyugtalanítja az if­jú Latabár állapota. Az előadás utolsó pillanatában lett rosszul. - Már a művészbejáróhoz ka­nyarodott a mentőautó, mire a közönség kitódult az utcára. Senki sem tudott biztosat Szinésztársai is csak annyit lát­tak, hogy elvágódott, beütötte a fejét az egyik lépcsőbe, pilla­natok alatt csupa vér lett min­den a feje körül. Kivitték az ájult színészt, csak az öltözőben sikerült ma­gához téríteni. Hétfőn délután a kecskeméti kórház idegsebészetén beszél­tünk vele. (Fejsebét már pénte­ken összevarták a baleseti sebé­szeten.) Szerencsére már job­ban van, egyelőre megfigyelés­re, kivizsgálásra tartják bent. Valószínűleg, hogy kimerültség miatt mondta föl szervezete egy pillanatra a szolgálatot, de csak további vizsgálatok után mondhatnak véglegeset az áju­lást előidéző okról. Az orvosok már most többhetes pihenőt ajánlottak. Szerepét bravúros beugrással Bácskai János vette át. H. N. • Nagy küzdelmet hozott Kecskeméten a labdarúgó NB ll-cs kiesési rang­adó a KTE és a Hódmezővásárhely közt. A két csapat nem bírt egymással, a végeredmény 1—1 lett. Tóth Sándor felvételén Berki és Fütyü igyekszik labdát szerezni a fehér mezes vásárhelyi védők gyűrűjében. (11. oldal) Szieben „tojta” két pont RÖPLABDA: Jéghideg teremben ráfázott a Szeged KOSÁRLABDA: Egy lépéssel közelebb az élvonalhoz (10. oldal) Amerikai haderőkivonás Irakból Az amerikai hadsereg két héten belül húszezer katonáját vonja ki Dél-Irakból — közölte meg nem nevezett amerikai katonai vezetők­re hivatkozva a The New York Times hétfői száma. Az amerikai hadvezetés na­ponta átlag háromezer katonát von ki a körzetből, és ezt az üte­met tartani szeretné az állandó tűzszünet eléréséig, amelyet talán már ezen a héten sikerül tető alá hozni. Április elsejéig 400 000 alá, vagyis több mint egynegye­dével csökkent az eredetileg 540 000 fős amerikai kontingens létszáma. Amerikai tisztségviselők szerint az Egyesült Államok attól tart, hogy belekeveredik az iraki pol­gárháborúba, ami a veszteségek kockázata mellett az amerikai hadsereget a megszálló színében tüntetné fel, nem beszélve a harcok elől menekülők tömegeinek gond­járól. Már most is menekültek ez­rei áramlanak az amerikaiak által ellenőrzött övezetbe élelmiszerért és orvosi ellátásért folyamodva. Az amerikai hadsereg el akarja ke­rülni menekülttáborok felállítását — közölte egy nevének mellőzését kérő amerikai tisztségviselő. A haderőkivonás valószínűleg csökkenteni fogja a hatalma meg­tartásáért küzdő Szaddám Husze- inre gyakorolt nyomást, bár az ak­ciónak nem ez a célja — hangoz­tatták meg nem nevezett amerikai parancsnokok. Az Egyesült Álla­mok nyilvánvalóan nem akarja megismételni a Vietnamban elkö­vetett hibákat, és ezért semmi szín alatt sem kíván beavatkozni az ira­ki polgárháborúba. Egy katonai szóvivő annak a re­ményének adott kifejezést, hogy az amerikaiak távozása után helyüket a Nemzetközi Vöröskereszthez tar­tozó segélyszervezetek veszik át. ^JSSSiSSBíílffHi „Jó szerencsét,semmi mást... föHHMHHHHHHMnnHHHnraMranHNHnHiHMMH Tavaszi pillanatok a Csinger családnál Március végén már olyan zöldek a rétek, oly csábitó a határ, hogy egy la­ikus tulajdonképpen nem is érti: miért várnak Szent György-napig a kihajtás­sal az állattartó gazdák. Pedig a törvé­nyek szigorúak! Maga ellen vét, aki megszegi az évezredes hagyományt. A holtából ébredező füvet csak elpusz­títanák a túl korán kicsapott állatok. Ideje van mindennek. ( Folytatás a 3. oldalon) asat«B»»»isaiNMisww«* G OKART: A versenyen még mindig a kecskemétieké a ring

Next

/
Oldalképek
Tartalom