Petőfi Népe, 1991. február (46. évfolyam, 27-50. szám)

1991-02-01 / 27. szám

BÁCS-KISKUN MEGYEI NAPILAP XLVI. évf., 27. szám Ára; 5,80 Ft 1991. február 1., péntek ........— ——........—— - - - — —— .................. .............................................. 1 .................................. r r TEJDEMONSTRACIO VÉDŐÁRA T köreteinek a termelők ÖTEZREN a Parlament előtt A Parlament előtt, délelőtt 11 Tegnap este Kecske­méten, a szövetkezetek házában tájékoztatták a sajtó képviselőit a nap eseményeiről a Kiskun­sági Szarvasmarhate­nyésztők Választmá­nyának tagjai. BORIS FERENC, a választmány elnöke el­mondta, hogy a tejter­melők— szövetkezetiek és magángazdák — úgy döntöttek, hogy nem elégedvén meg a Föld­művelésügyi Minisztéri­um előző napi ígérvé­nyeivel, mégis megtart­ják a tejdemonstrációt. Ez a térségben azt jelen­tette, hogy Budapestre, a Kossuth térre több mint százan utaztak fel. Bár, mint a választmány tagjai hozzáfűzték, nem a budapesti, hanem a kiskunsági történésekre koncentráltak inkább, azaz az ingyen tej osztá­sára. Az akció tíz hely­színen zajlott, mintegy tízezer liter tejet osztot­tak ki, és négyezer litert vittek föl a fővárosba. A szervezők szerint a tejosztás mindenütt szervezetten, a lakosság szimpátiájától kísérve folyt. Ügy tűnik, a váro­sok, községek lakói megértették, hogy a tej­termelők nem a fogyasz­tói árak növelésére, ha­nem „csak” a megélhe­tésükért harcolnak. A városokban úgyneve­zett zacskós tejet osztot­tak a termelők úgy, hogy ennek feldolgozási költségeit kifizetik a tej­iparnak. A községekben kannás tejet adtak át el­sősorban a gyermekin­tézményeknek, szociális otthonoknak. A választmány tagjai — tolmácsolva a terme­lők véleményét — el­mondták, hogy a 2,8 százalékos zsírtartalmú tej fogyasztói árának maximálása enyhén szólva egyoldalúra sike­redett rendelkezés. A termelő biztonságát ugyanis csak a védőár teremthetné meg, amiről viszont a legeslegújabb minisztériumi jelzések­ben sem esik szó. G. E. órakor, mintegy 5-6 ezren, so­kan közülük táblákkal, transz­parensekkel felszerelkezve ad­tak hangot követeléseiknek. Az ország minden részéből gyüle­keztek a téren magántermelők és szövetkezeti gazdák, akik kő­LAJOSMIZSE „Még ilyet?!” i--------------------------------------------------1 L ajosmizsén, a piactéren kora reggeí többször is be­mondta a hangosbemon­dó, hogy ingyenes tejosztás lesz 9 órától a helyi Nép­front Szakszövetkezet tej­üzemében és a Szabadság téri parkolóban, az élelmi­szer-áruházzal átellenben. A kemény hideg ellenére (Folytatás a 2. oldalon) zül sokan tejet is hoztak föl a fővárosba. Az egyik termelőszö­vetkezet tehergépkocsijának platóján elárvult tehenek álldo­gáltak, élő jelképéül annak, hogy az istállókban talán már nincs rájuk szükség. Tóth László, a demonstrációt szervező bizottság tagja hang­erősítővel felszerelt gépkocsiból intézett nyilatkozatot az egybe­gyűltekhez, kifejezve, hogy az ígéretek ellenére felelős kor­mányzati intézkedés mindeddig nem született. Hajagos Antal, az Országos Gazdaszövetség elnöke hangot adott aggodalmának afelett, hogy nincs a kormánynak agrár- politikája és — úgy látszik — nem döntötte el még azt sem, hogy az agrártermelőket segíti-e Európában vagy reájuk szaba­dítja Európát. A gyűlés idején a termelők képviselői petíciót vittek a Parla­mentbe, a köztársasági elnöknek és a miniszterelnöknek címezve. A gyűlés végéig a küldöttség item érkezett vissza, mire Tóth László bejelentette: folyamatban van­nak a tárgyalások. MIT MOND AZ ÁLLAMTITKÁR? Legyen szabad a piac — A tejügyben Bács-Kiskun is érintett, és csütörtökön nálunk is több településen tejet mértek. Mi erről a helyzetről önnek mint ipari és kereskedelmi államtitkárnak a véleménye? — kérdeztük Pohankovics Istvánt, aki egyben Bács-Kiskun megyei országgyűlési képviselő is. ‘ — Ez természetes termelői reakció a fölme­rült eladási gondok miatt. Egyetértek ezzel a lépéssel. Annál is inkább, mert jelenleg, úgy tűnik, a két érintett minisztérium 1991-re elle­hetetlenült, nem képes megoldani ezt a gon­dot. Én, a magam részéről a kereskedelmet mint minisztériumhoz tartozó területet szer­vezetileg, bonyolításában nem tudom elma­rasztalni. A választékot ugyanis biztosították a tejtermékekből. Más kérdés, hogy amíg egyes tejipari vállalatok és a tejtermelők nem emeltek árat, addig a kereskedelem igen. Igaz, a tejnél erős a kockázati elem, bár azért egy régi üzlet tisztában van az igényekkel. Egyéb termékeknél viszont fontosnak tartanám a preventív célzatú szankcionálásokat: az árrés (Folytatás a 2. oldalon) Egy forinttal csökkent a 2,8 százalékos zsirtartalmú zacskós tej maximált ára — adták hírül tegnap a la­pok. Baján és Kecskeméten érdeklődtünk két üzletben: mégis, mikortól vehetjük ol­csóbban ezt a minőségű te­jet? — Olcsóbban? — kérde­zett vissza Tóth János, a kecskeméti Univer ABC üz- (Folytatás a 2. oldalon) Kísérleti csata j fölösleges \ áldozatokkal \ ______________________________________________^ ---...................................... ■; A Petőfi Népe csütörtök esti összefoglalója: Ha hihetünk a híreknek (nem mindig hihetünk), véget ért az első szárazföldi csata. A szaúd-arábiai Hafdzsi városa, melyet az Öböl-háború kitörése után kiürítettek, fölszaba­dult. Katonai szempontból valószínűleg semmi értelme nem volt elfoglalásának, ezt talán jelzi is, hogy Irak régimódi tankokat küldött ide — s egy egész ezrednyi katonát. Innen a távolból is elborzasztó, hogy ezeket a besorozott férfiakat eleve halálra szánták, pusztán azért, hogy a támadást mint győzelmi jelentést lehessen harsogni a bagdadi rádióban. Százszámra hullottak — szaúdi közlés szerint — az irakiak, a maradékot elfogták; az amerikaiaknak viszonylag kevés a vesztesége. Állítólag újabb 50 ezer irakit vontak össze a szaúdi határ mentén, talán támadni készülnek megint — az angolok attól tartanak, hogy vegyi fegyverrel. Este Izraelre rakétákat lőtt Irak (három nap óta először), ám bővebb jelentés nem érkezett ezzel kapcsolatban. A háború — amint azt többször megjegyeztük már — a következő évezred technikai apnarátusával folyik. Már az első világháborúban kölcsönösen lehallgatták egymás telefon­jait a hadviselők (már akkor sem igényelt különösebb felké­szülést), ám mégiscsak nagyobb kunszt az, amit a szövetséges erők nap mint nap bemutatnak. Az amerikai főparancsnok szerda este videofilmeket vetített a sajtónak, amelyeket nem közönséges bombák készítettek. A célkereszt közepén ott volt a megsemmisítendő objektum, majd később fölrobbant. Ott és úgy, ahogyan akarták. Mármost a tábornok egy híd szak ­szerű eltrafálása után visszatekercselte a filmet, majd — lassításban — újrajátszottá, bemutatván egyúttal Irak legsze­rencsésebb fickóját. A videoszalagon jól látszott egy biciklis, aki éppen átkerekezett a hídon — majd a híd, a bríngas távozása után, annak rendje s módja szerint ledőlt. (A kitűnő minőségű képet egyébként éjjel készítette a bomba....) (B.) SZÓT KÉRNEK A BRG MUNKÁSA Peugeot van üzlet nincs. • e Negyvenhat dolgozót külde­nek el februárban az egyre sú­lyosabb gazdasági helyzetbe kerülő kecskeméti BRG Elekt­romechanikai Részvénytársa­ságtól. A létszámleépítés okai­ról előző cikkünkben a vállalat igazgatója és a szakszervezet titkára nyilatkozott, most a dolgozók véleményét kérdez­tük. Közülük többen, bár szí­vesen beszéltek, mégis azt kér­ték, hogy teljes nevük ne szere­peljen az újságban. Nemcsak azért, mert különböző okokból tartanak még jelenlegi cégük vezetőitől, hanem' azért is: őszinteségük talán mégsem lesz jó ajánlólevél azokon a helye­ken, ahová majd munkáért ko­pogtatnak. Gyenes István, a vállalati munkástanács vezetőségi tagja: — Horváth Lajos szakszerve­zeti titkár azt nyilatkozta, hogy az igazgató az érdekképviseleti szervekkel megtárgyalta a lét­számleépítést. Ez nem így van, mert Rudasi úr a munkásta­náccsal hónapok óta nem tár­gyal, mintha mi nem is létez­nénk. Csak a lejáratásunk fo­lyik minden fronton, ezzel a va­lótlan állítással is, hogy a mun­kástanács részt vett volna a tár­gyaláson. Nem tudjuk, melyik tagunk lehetett ott, minden- (Folytatás a 3. oldalon) Azm­mm&m Olvasóink kívánságára ezentúl néhány műholdas tévéprogramot is közlünk. Először szombaton találhatják meg a következő heti műsort a Petőfi Népében. A legutóbbi közvélemény-kutatás eredményeit figyelembe véve a megszokott Magyar Tv /-—//. a jugoszláv I—II. mellett, az Eurosport, az RTL Plus és a SAT —/ (e két utóbbit részletes műsorismertetéssel) programját adjuk közre — remélhetőleg — olvasóink megelégedésére. Árak Holnaptól: műholdas műsorok is

Next

/
Oldalképek
Tartalom