Petőfi Népe, 1990. szeptember (45. évfolyam, 205-229. szám)

1990-09-01 / 205. szám

BÁCS-KISKUN MEGYEI NAPILAP XLV. évf. 205. szám Ára: 5,30 Ft 1990. szeptember 1., szombat Mától drágább a kenyér Mától drágábbak a pékáruk — mint erről a rádió esti krónikájában tegnap előzetesen beszámoltak. Az áremelkedés vonatkozik minden szabadáras termékre. Kivétel csupán az 1,70-es zsömle, a tejeskifli és a 14,80-as fehér kenyér. HAMARABB BEFEJEZŐDÖTT A ZÁR LEBONTÁSA — FELLENDÜLT AZ EMBERCSEMPÉSZET — TÖBB MINT EZERHÁROMSZÁZ BŰNÖZŐT FOGTAK EL Határőrség helyett határ­rendőrséget A Belügyminisztérium Or­szágos Határőrség Parancsnok­ságán pénteken sajtótájékozta­tót tartottak, ahol Nováky Ba­lázs vezérőrnagy, a határőrség megbízott országos parancsno­ka számolt be különböző kér­désekről. Mint elmondta, a nyugati határon az elektromos jelzőrendszer lebontását— 260 kilométer—éz év december 31- éig kellett volna befejezni, de már elkészültek vele. A nyugati határszélen ezzel 500 hektárnyi terület került vissza a termelés­be. A jugoszláv határon a nyomsáv megszüntetésével 300 hektárnyi termőföldet adtak vissza. A kitűzött határidő előtt egy évvel befejeződött a drótke­rítés lebontása, amelyből 110 ezer betonoszlopot, 130 tonna szögesdrótot, 185 tonna'egyéb drótot nyertek; 430— 17 méter magas — megfigyelőtorony bontása és értékesítése folya- • matban van! A határzár meg­szüntetésekor felmerült, hogy több lesz a hátársértő, ám a ta­pasztalatok azt bizonyítják, hogy csökkent a határsértések száma. Kivételt képez termé­szetesen a tavalyi NDK- és ro­mán helyzet, amikor 19 ezer ro­mán és 10 ezer NDK-állampol- gár érkezett hazánkba és jutott át illegálisan a határon. Ezektől függetlenül * kevesebb volt a határsértő, ám hazánk tranzit- országnak számit, főleg a kö­zel- és távol-keleti állampolgá­rok számára. Korábban a határsértés bűn- cselekmény volt, most szabály- sértésnek minősül, ám a határ­őrség még a régi jogosítványok­kal rendelkezik, amelyeket, sze­rencsére, már nem alkalmaz­nak, de a joghézagokat mielőbb rendezni kell. A korábbi 20 ki­lométer helyett csupán 3 kilo­méteres mélységben történik az ellenőrzés. Ami megyénket ille­ti, a kiskunhalasi határőrkerü­let működési területén január 1- jétől augusztus 28-áig 104 elfo­gás történt, 31 kifelé, 73 pedig az ország belseje felé. Az elkö­vetők zöme román, jugoszláv, illetve szovjet állampolgár Volt. Mint a megbízott országos pa­rancsnok elmondta: fellendült az embercsempészet, amelyet már nemcsak külföldön, hanem (Folytatás a 2. oldalon) VAN, AKI MÁR JELÖLTNEK TEKINTHETI MAGÁT Ajánlások idején A helyhatósági választások előkészületei augusztus 27-étől új szakaszba léptek. Ezen idő­ponttól kellett ugyanis köz­szemlére tenni a települések vá­lasztójoggal rendelkező polgá­rainak nyilvántartását, meg­kezdeni a választási nyilvántar­tásba vételről szóló értesítők, ismertebb nevükön kopogtató­cédulák továbbítását a lakos­sághoz. Ugyancsak augusztus 27-étől lehet a választói név­jegyzékkel kapcsolatos kifogá­sokat előterjeszteni, s kérni a lakóhely-változtatás miatti iga­zolásokat. A technikai tenniva­lók mellett döntő fontosságú, hogy e hét hétfőjével megkez­dődött a választási kampány, az ajánlások gyűjtése. Elsősor­ban az utóbbival kapcsolatos, legfontosabb tudnivalókról kérdeztük dr. Balogh Lászlót, a megyei tanács osztályvezetőjét. Bács-Kiskun megye 116 tele­pülésén a kopogtatócédulák kézbesítésével egyidejűleg fo­lyik a jelöltek számára az aján­lások gyűjtése. A törvény ren­delkezése értelmében más rend szerint kell a helyi önkormány­zati képviselő-testületeket meg­választani a 10 ezer lakosnál nagyobb, és az annál kisebb lé­lekszámú városokban, közsé­gekben. A megye 116 települé­séből egyébként csak tízben laknak tízezernél többen, így ott egyéni választókerületből és listáról is be lehet jutni a képvi­selő-testületbe, míg a további 106 településen kislistás válasz­tásra kerül sor. Jelölt akkor lesz valaki, ha összegyűjti a lakóhely válasz­tásra jogosult polgárai egy szá­zalékának ajánlását, s a válasz­tási bizottság is megállapítja a jelölés törvényes voltát. Az ajánlásnak többféle módja léte­zik, bárki bármelyik formát vá­laszthatja, a fő szabály azonban az, hogy mindenki csak 1 jelölt­aspiránst támogathat. Ha kide­rül, hogy két vagy három sze­mélyt is ajánlóit, akkor vala­mennyinek megsemmisítik az adott állampolgártól kapott ajánlását. Ajánlani lehet személyesen, amikor is a tanácsnál a jelölt; ségre pályázó nevére megnyi­tott ajánlóívet az ajánló aláírja, személyi adatainak ellenőrzése után. Az ajánlóívet a jelölt, a párt- vagy társadalmi szervezet, illetőleg a független jelölt meg­bízottja nyithatja meg. Ha valaki titkosan kíván je­löltet ajánlani — nem az a ti- . tok, hogy kit támogat, hanem (Folytatás a 2. oldalonJ Ónértékelés az Antall- kormány 100 napjáról A Magyar Köztársaság mi­niszterelnökségének sajtóirodá­ja pénteken eljuttatta az MTI- hez a kormány első 100 napjá­nak rövid áttekintését. A koalíciós kormány az első időszakra hármas célt tűzött maga elé. El akarta végezni a kormányzati irányítás szerveze­ti, működési rendjének átalakí­tását; a nemzetközi kapcsola­tok új alapokra helyezését, to­vábbá a gazdasági válság csilla­pítását és a vállalkozások élén­kítését. í. Békés átmenettel új, de­mokratikus kormányzat. A kormányzati munka folya­matos és hatékony működésé- js nek fenntartása mellett végre kellett hajtani azokat a szerve­zeti és személyi változásokat, amelyek képessé teszik az ál- (Folytatás a 2. oldalon) Megnyílt a 71. OMÉK GÖNCZ ÁRPÁD MONDOTT BESZÉDET Pénteken, a kőbányai vá­sárvárosban megnyílt a 71. Nemzetközi Mezőgazdasági Élelmiszer­ipari Kiállítás és Vásár (OMÉK). A BNV fello­bogózott főte­rén éz alkalom­ból rendezett ünnepségen je­len volt a hazai társadalmi, po­litikai és gazda­sági élet számos kiemelkedő képviselője, kö­zöttük Győr- iványi Sándor munkaügyi mi­niszter, Siklós Csaba közleke­dési, hírközlési és vízügyi miniszter, Sárossy László földművelésügyi minisztériumi államtitkár és Neszmélyi Károly, a Földművelésügyi Miúisztérium államtitkár-helyet­tese, az OMÉK főbiztosa, továbbá az OMÉK-on részt vevő külföldi vállalatok több vezetője. Megje­lent Ignaz Kiechle, az NSZK élelmezési, mezőgazda- sági és erdőgazdasági minisztere, loan Tipu román mezőgazdasági és élelmiszer-ipari miniszter és LutfullahKayalar török mezőgazdasági és vidékfej­lesztési miniszter, továbbá a Budapestre akkreditált diplomáciai testületek több képviselője. Megnyitóbeszédet Göncz Árpád köztársasági el­nök mondott. Hangsúlyozta: hazánk fejlődésében, népünk boldogulásában a mezőgazdaság meghatározóan fontos szerepet tölt be. Nemzetgazdaságunk egykori sikerágazata nap­jainkban a pusztító aszállyal és az átalakulással járó gondokkal küszködik, ám sok a felszínre hoz­ható lendítő erő is. Ezek azonban csak akkor érvé­(Folytatás a 2. oldalon) . BECSÓNGETES ELŐTT „Robbanás a középiskolákban Szeptember 3. valamennyi al­só és középfokú iskolában a tanévkezdés idejét jelenti. Me­gyénkben ezen a napon a tava­lyinál 5600-zal kevesebb ejső- osztályos gyerek lépi át az álta­lános iskolák küszöbét. Kecs­keméten is csupán 1349 kisgye­rek iratkozott be a 90—91-es tanévre. Az 57 tanulócsoport megoszlása azonban nem egyenletes, hiszen — bár az in­tézmények nagyobb részében optimális létszámú osztályok­ban folyhat az oktatás a vá­rosközponti és a széchenyiváro- si intézetek még mindig túlzsú­foltak. A megye júniusban végzett nyolcadikosainak 95,7 százalé­ka szeptembertől új intézmény­ben folytatja tanulmányait. Legtöbben, 4348-an szakmun­kásképzőben kezdik az új évet. Az elsős szakközépiskolások száma az idén 1772, a gimnazis­táké 1673. A megyében össze­sen =1 a szakmunkásképzőkbe felvett érettségizettekkel együtt . (Folytatás a 2. oldalon) • A bugaci általános is­kola — .né­hány nappal a tanévkez­dés előtt. 0 Pirtón új termekkel gazdagodott az iskola. (Straszer András fo­tói) Megmenti-e a békét az ENSZ-főtitkár? Javier Pérez de Cuéllar ENSZ- főtitkár és Tárik Aziz iraki kül­ügyminiszter péntek délben meg­kezdte nagy várakozástól övezett, egyesek szerint a békés végkifejlet utolsó esélyét kínáló, ammani tár­gyalásait az Öböl menti válságról. Az első — kétórás — találkozó után az ENSZ- és az iraki küldött­séggel kibővített tanácskozást tűz­ték ki az esti órákra. Pérez de Cu­éllar szóvivője a nap folyamán cá­folta azt a korábban felröppent hírt, hogy a főtitkár fontolgatja egy bagdadi utazás lehetőségét, az iraki elnökkel való személyes kap­csolatfelvételt. Az iraki külügyminiszter még Ammanba érkeztekor derűlátó­nak mondta magát az előtte álló tárgyalásokat illetően, de ezt ér­demben nem fejtette ki. Kérdések­re válaszolva az Irakban vissza­tartott, bár elvben már elengedett külföldi nőkről és gyerekekről kö­zölte, hogy távoztuknak előkészí­téseként egy bagdadi szállodába vitték őket. Noha az ENSZ főtitkára még Ammanba menet nagy nyomaték­kai hangsúlyozta, hogy küldetésé­nek szigorú keretet szabnak az ENSZ Biztonsági Tanácsának ha­tározatai, a közel-keleti térségben sugárzó Radio Monte-Carlo (RMC) azt jelentette pénteken, hogy Pérez de Cuéllar fontos wa­shingtoni üzenetet — konkrét kö­veteléseket — vitt magával az ira­ki diplomácia vezetőjének. A jól tájékozott kairói forrá­sokra hivatkozó jelentés szerint az Egyesült Államok három na­pot adott Iraknak a válaszadásra. Amerikai részről azt követelik Iraktól, hogy azonnal és feltétel nélkül vonuljon ki Kuvaitból; (Folytatás a 2. oldalon) HÉTFŐTŐL: Rendes ülés a parlamentben A forró vitákat hozott hosszú nyári rendkívüli ülés­sorozatot lezárva szeptem­ber 3-ától, hétfőtől ismét rendes kerékvágásba zök­ken vissza a Ház munkája. A parlamenti pártok frak­cióinak kora reggeli tanács­kozása után, 10.30 órakor megnyílik a kétnaposra ter­vezett plenáris ülés, amely­nek napirendjén a többi kö­zött hat törvényjavaslat, il­letve határozattervezet meg­vitatása szerepel. A tör­vényhozás előtt álló felada­tokról, a munka ütemezésé­ről Szabad György házel­nök tájékoztatta pénteken az újságírókat, immár ha­gyománnyá váló sajtóbe­szélgetésen. Az Országgyűlés elnöke elmondta, hogy több olyan törvényjavaslat tárgyalása folytatódik, amelyeket már különböző mélységig megvi­tattak a törvényhozók. Ilyen a napirend minden bizony­nyal legfontosabb pontjá­nak is tekinthető törvényja­vaslat, amely a polgármeste­ri tisztség ellátásának egyes nyitott kérdéseit rendezi. .A polgármesteri tisztség­gel kapcsolatos vitát követi, második napirendi pont­ként, az önkormányzati vá­lasztások pénzügyi fedezeté­ről szóló országgyűlési hatá­rozati javaslat tárgyalása. Ezzel kapcsolatban a tájé­koztatón elhangzott, hogy a választások két fordulójára 550 millió forintos költség- keretre kér felhatalmazást a kormány.

Next

/
Oldalképek
Tartalom