Petőfi Népe, 1990. február (45. évfolyam, 27-50. szám)

1990-02-01 / 27. szám

POLITIKAI NAPILAP XLV. évf. 27. szám Ára: 4,30 Ft 1990. február L, csütörtök Levél a barguzini csontok ügyében (4. oldal) Agrártermékek itthon és külföldre (5. oldal) ' ...■........ ...................................... p EBSBDHHj (Gyermekévek — gyermekélet (4. oldal) [Hangtalan sikoly — emberekért (5. oldal) EtaaBBHanBanaaBMaBi Kiket ajánlanak képviselő­jelöltnek? A MAGYAR NÉPPÁRT AJÁNLOTT KÉPVISE­LŐJELÖLTJEI A Magyar Néppárt Bács-Kiskun megye valamennyi választási körzeté­ben szeretne képviselőjelöltet indítani. Most azoknak a névsorát hozzuk nyil­vánosságra, akikről már döntött a tag­ság. Zárójelben közöljük azt a címet, ahová a jelölteket támogató, kitöltött és aláírt ajánlószelvényeket kérjük el­juttatni. 1. sz, választókerület, Kecskemét: Kovács Klára újságíró, az MTI munka­társa, 42 éves. (Az ajánlószelvényeket a kecskeméti választási irodában, Ka­tona József tér 8. I. em. 17. gyűjtik, naponta 9-től 12-ig, 17-től 18-ig.) 2. sz. választókerület, Kecskemét: Teleki Sándor technikus, természetgyó­gyász, 40 éves. (Kecskémé), Szirom u. 28. alatt személyesen vagy a választási irodában leadhatók az ajánlószelvé­nyek.) 5. sz. választókerület, Kiskunfélegy­háza: Toldi György nyugdíjas közgaz­dász, a Politikai Foglyok Szövetségé­nek tagja. (6089 Tass, Dózsa György u. 2.). 6. sz. választókerület, Kiskőrös: Henter Pál erdőmémök, erdészeti me­nedzser, 37 éves. (Az ajánlószelvénye­ket gyűjti: Temesi József, Kiskőrös, Rét u. 45.). 7. sz. választókerület, Kalocsa: Szé­kelyhídi Géza nyugdíjas agrárközgaz­dász, a Politikai Foglyok Szövetségé­nek tagja. (Kalocsa, Széchenyi u. 65. mf. 4.) 8. sz. választókerület, Kiskunhalas: dr. Farkas László erdőmérnök, környe­zetgazdálkodási menedzser, 44 éves. (Kiskunhalas, Jósika u. 1. sz.). 9. sz. választókerület, Baja: Tácsi Ist­ván agrármérnök, malomipari üzemve­zető, 45 éves. (6521 Vaskút, Damjanich u. 115.) 10. sz. választókerület, Bácsalmás: Szoboszlai Attila közgazdász, 37 éves. (Bácsalmás, Dózsa György u. 2., Szo­boszlai István címére kérjük az ajánló­szelvényeket.) A Magyar Néppárt többi, Bács- Kiskun megyei jelöltjelöltjét is rövide­sen közöljük. A NEMZETI KISGAZ­DA ÉS POLGÁRI PÁRT JELÖLTJEI 8. sz. választókerület, Kiskunhalas: Nagyszeder István nyugdíjas gazdálko­dó. Az ajánlószelvényeket a következő címre kérjük eljuttatni: Nagyszeder Ist­ván, Kiskunhalas, Tábor u. 23. 9. sz. választókerület, Baja: Kerényi Béla nyugalmazott agrármérnök. Az. ajánlószelvényeket Kerényi Béla, Bács­almás, Petőfi Sándor u. 45. szám alá kérjük eljuttatni. 10. sz. választókerület, Bácsalmás: dr. Pálos György jogász, külkereskedő. Az ajánlószelvényeket Kerényi Béla, Bácsalmás, Petőfi S. u. 45. szám vagy Erdélyi László, Madaras, Zrínyi u. 58. szám alá kérjük elküldeni. FÜGGETLEN KÉPVI­SELŐJELÖLT KECS­KEMÉTEN Párton kívüli, független képviselője­löltként kíván indulni a kecskeméti 2. számú országgyűlési választókerület­ben Velkei Árpád újságíró, Az őt támo­gató ajánlószelvényt a lakására kéri el­juttatni — postán vagy személyesen -*■, a 6000 Kecskemét, Tinódi u. 6. IV. em. 26. szám alá, vagy a segítői nevére és címére: Derdákné Harmatos Ibolya, 6000 Kecskemét, Daróczi köz 7. fszt. 1., Tamás Katalin, 6000 Kecskemét, Batthyány u. 25. III. em. 13., dr. Altor- jai Balázs, 6000 Kecskemét, Pelikán u. 22. (Alsószéktó), Gazdik István, 6000 Kecskemét, Kisfái 181. Pl. 703. Szabó Istváh, 6000 Kecskemét, Móra Ferenc u. 5., Mihályi Józsefné, 6000 Kecske­mét, Tűzoltó u. 16. (Rendőrfalu) OLAJ A TŰZRE Vihart kavart a vízügy Tegnapi lapunkban, Tiszta vizet a pohárba! címmel, megírtuk, hogy a megyeszékhely jelentős részen ihatatlan a víz. ‘Az illetékes vállalat főmérnöke az esetre magyarázattal szolgált, amit közzétettünk. A sorok úgy hatottak, mint olaj a tűzre, aminek eloltása bizonyára nem kis feladatot ró az Észak-Bács- Kiskun Megyei Vízmű Vállalatra. A szóban forgó nap vízmintáinak Köjál-szakvéleménye előtt azonban néhány lakó tegnapi — a szerkesz­tőséghez érkezett — telefonjából: Mozgássérült, gyógykezelésre készülő asszony: „Idegrohamot kaptam, amikor a mosógépből ki­szedtem a ruhákat. Ki fizeti meg nekem a fekete, de eredetileg fehér fehérneműket?,Nincs az a biztosí­tó!” Másik olvasónk: „Mi az, hogy a vízmű igazgatójának szolgálati la­kásán titkos a telefon, amikor a munkahelyén sem lehet elérni? A városi tanács elnökének és az IKV igazgatóhelyettesének nem de­rogált este negyed tizenegykor az üggyel foglalkozni? A vízműnek igen?” „Ne higgyék el az újságírók, hogy ilyen sorokkal betömik a szánkat! Mi már előre tudjuk az illetékes válaszát: (A válasz a fő­mérnöké volt.v— szerk.) a kerin­gés. .. Ők is keringenének, ha szin­te nap mint nap ilyen Víz folyna a csapjukból, mint nekünk.” „Taxival hozattam tiszta vizet a város másik feléből, hogy teát főz­zek a hónapok óta beteg gyerek­nek.” „Szörpöt is teszek abba a pohár­ba, amit megitatnék a vízmű illeté­kesével! Kíváncsi vagyok, szájára venné-e a poharat?” „Vajon a válla­lat hol végezteti a mintavételt, mi­szerint iható a víz?” És nézzük, milyen szakvéleményt adott tegnap a Köjál illetékese arról a vízmintáról, amit az érintett terü­letről bevittek: — Csőstül jönnek az emberek, és jogosan. Szinte ostromolnak ben­nünket, de nyolc (!) esztendeje. Pe­dig valamennyi illetékes mindig megkapja az eredményt. Ezekben a vizekben általában tízszeres a szer­ves anyag. Ez nem ivóvíz, hanem majdnem szennyvíz — no, nem kommunális —Zavaros, fekete, ronda. Ez a hálózat elhasználtsága miatt van. De tudja ezt az üzemelte­tő is. Az oldottvas- és -mangán- tartalma kifogásolható szintű. Az üledék szintén, ami a baktériumok­nak táptalaja lehet. Mi, a Köjál, tehetetlenek vagyunk. Tudjuk, a probléma megoldása nagy munka volna a vállalatnak, de legalább hozzákezdenének már a felszámo­lásához. .. Aminek éppen itt lenne az ideje! P. S. A JANUÁRI ÜLÉSSZAK FOLYTATÁSÁN 1^ jHatározatképtelenség miatt fejeződött be a tegnapi tanácskozás Szerdán délelőtt, néhány perccel 10 lóra után folytatta januári ülésszakát laz Országgyűlés. Az elnöklő Jakab iRóbertné először a plénum határo­zat képességét állapította meg. lA teremben 273 képviselő — a tör- I vényhozó testület 72 százaléka - I foglalt helyet. A napirend előtt kért szót Hámori I Csaba országos listán megválasztott I képviselő, aki azt indítványozta, (hogy a parlament — tekintettel a Ro- I mániából érkező hírekre — fogadjon lel egy nyilatkozatot az ott zajló ese- Iményekről és a magyar nemzetiség I helyzetéről. Az ülésszak az országgyűlési kép­Í viselők jogállásáról szóló alkotmány­erejű törvény feletti határozathoza- Itallal folytatódott. A jogi, igazgatási és igazságügyi I bizottság nevében dr. Horváth Jenő I összegezte az elhangzott módosító ja- I vasiatokat. A jogi bizottság támogat­ta Eke Károly indítványát, miszerint a képviselőknek, megválasztásukat követően, illetve mandátumuk lejár­takor, vagyonnyilatkozatot kell ten­niük az Országgyűlés elnökének. Ezt követően az elnök bejelentette, hogy határozathozatal következik, s emlékeztetett arra: mivel alkotmány­erejű törvényről van szó, elfogadásá­hoz kétharmados szavazattöbbség szükséges. A szükséges 252 helyett 242 volt a jóváhagyó vélemények szá­ma, így az elnök bejelentette, hogy nem tekinthető elfogadottnak a tör­vényjavaslat, s a határozathozatalt elnapolják. Elfogadták a sajtótörvény módosítását Az Országgyűlés ezután az 1986. évi sajtótörvény módosításáról szóló alkotmányerejű törvényjavaslat — elmúlt héten megkezdődött — tár­gyalásával folytatta munkáját. A jo­gi, igazgatási és igazságügyi bizottság (Folytatás a 2. oldalon) DR. SÜDI BERTALAN „Érzek magamban elszántságot...” A legtöbb részében elavult — cs, emiatt az utóbbi időbén már be sem tartott — sajtótörvényt tegnap mó­dosította a parlament. A legfonto­sabb változás az, hogy ezután ala­nyi jogon és különösebb megkö­töttség nélkül bárki indíthat lapot, amit a jövőben elég bejelenteni az eddig volt engedélyeztetés helyett. Ugyan a honatyák nem tartották szükségesnek fenntartani a válasz­adási kötelezettség intézményét, ám mivel a tájékoztatási kötelezettség változatlanul életben van, s mivel a válasz egyfajta információnak szá­mít, ez a paragrafus nem is volt annyira fontos. Igazából az a válto­zás segíthet megtisztítani a tisztes­séges sajtót az utóbbi időben belé- keveredett sokféle mocsoktól, amely szerint bírói ítélettel akár 500 ezer forintos bírságot is fizethet (nem a sértettnek, hanem valamely közérdekű célra) az a lap (illetve a kiadója), amely súlyosan vét elemi normák ellen. Dr. Südi Bertalan, aki független jelöltként ismét sorompóba áll a márciusi választásokon (ez már biz­tos, hiszen a 750 ajánlószelvényt alig két nap alatt összegyűjtötte, illetve összegyűjtötték a számára), maga is szót kért a sajtótörvény módosításának a vitájában, cs ne­vén is nevezte azokat a lapokat, amelyek őt az utóbbi időben - nemegyszer útszéli stílusban - megpróbálták befeketíteni. — Mennyire elégedett a megfolto­zott sajtótörvénnyel? — Az élet által is kikényszerített változtatások törvénybe iktatásá­val egyetértek. Fájlalom azonban, hogy a jogerős bírói ítélettel kiszab­ható bírságot nem a szenvedő alany, hanem végső soron a költ­ségvetés kapja meg. Próbáltam megváltoztatni képviselőtársaim véleményét, de sikertelenül: úgy lát­szik, őket még nem rágalmazták meg annyira a nagy nyilvánosság előtt, hogy ez ügyben személyes ta­pasztalatodat szerezhettek volna. — A törvénymódosítás a kihirde­tés napján lép majd hatályba. Készül erre a napra? — Nézze: nem tűrhetem, hogy bizonyítatlan és bizonyíthatatlan ügyekbe a jövőben is büntetlenül belekeverhessék a nevemet. Még egy eset, és nagy nyilvánosság előtt, folytatólagosan elkövetett szemé- lyiségijog-sértés miatt indíttatok pert a legjobb ügyvédekkel. — Ezt eddig miért nem tette? — Mert eddig — hosszadalmas eljárás után — legföljebb egy hely­reigazító nyilatkozat közzétételét lehetett volna elérni. Úgy vélem, a félmilliós bírság egy kicsivel hatáso­sabb lehet a szennylapok megféke­zésére. — A felszólalásában a Világ című lap mellett a Bács-Kiskun megyei Bácskapocs című lapot is ostorozta. Utóbb viszont a lap tulajdonosának társaságában lehetett látni a folyo­són. Elárulná, miről beszéltek? — Tanúk előtt beszéltünk és semmi olyasmi nem hangzott el, ami titok lenne. Erdősi Imre úr, a Bácskapos tulajdonosa elnézést, bocsánatot kért, hogy személyemet érintő gyalázkodások a lapjában megjelenhettek. Korábban egyéb­ként már hosszasan telefonon is fel­hívott, és tudomásomra adta, hogy ha rajta állt volna, ezek a mocsko- lódások — amelyektől ekkor is a lehető leghatározottabban elhatá­rolta magát & semmiképpen nem láthattak volna napvilágot. Én megkérdeztem, hogy ki ott az úr. A lapgazda-e, vagy a szerkesztő? Vagy tán a farok csóválja a kutyát? Erre azt válaszolta, idézem: „már rég elzavarta volna a szerkesztőt, de még nem tudott mással szerződni helyette”.-r- Talán csak nem ez ügyben tár­gyaltak? Lehetséges, hogy önt sze­melte ki a megújítandó Bácskapocs élére? — Hogy is mondjam csak ... Diplomatikusan annyit mondhat­nék: értésemre adta, hogy ha ambí­cióm lenne, esetleg fölajánlaná a szerkesztői posztot.- — És ha felajánlaná, elvállalná? I — Miért is ne? Abban egészen biztos vagyok, és eddigi munkássá­gom alapján mindenki más is biztos lehet, hogy tisztességes lapot csinál­nék. Egyébként meg érzek is ma­gamban elszántságot, hogy esetleg valóban megpróbáljam. Ha csak annyit sikerülne bebizonyítani, hogy érdekes és eladható lapot tisz­tességes módszerekkel is lehet csi­nálni, már megérné ... No, persze, nem a jelenlegi gárdával, ez nyil­vánvaló. B. J. Mától majdnem mindennek emelkedik az ára A Minisztertanács ez év január 8-án hozta nyilvánosságra az Országgyűlés által jóváhagyott gazdaságpolitikai program és álla­mi költségvetés alapján elhatározott idei fogyasztóiár-emeléseket. Ennek megfelelően csütörtöktől emelkednek a lakbérek, a vízdí­jak, a helyi közlekedés tarifái, a vasúti és a közúti személyszállítási díjak, továbbá egyes távközlési szolgáltatások árai. Ugyancsak február 1-jén újabb élelmiszer-ipari termékek és szolgáltatások árai növekednek. A lakbérek átlagosan 35 százalékkal emelkednek. A komfort nélküli és a félkomfortos állami bérlakások bérleti díjai változatla­nok maradnak. A komfortos állami lakások bére négyzetméteren­ként 12 forintról 15 forintra, az összkomfortosoké 15-ről 22 forint­ra emelkedik. A helyi tanács a lakbér konkrét megállapításánál a műszaki állapottól és a településen belüli fekvéstől függően a |Folytatás a 3. oldalon) Gorbacsov cáfol Mihail Gorbacsov szerdán kategorikusan cáfolta, hogy szándékában állna lemondani pártvezetői tisztségéről, és alap­talannak nevezte a CNN ameri­kai tévéállomás erre vonatkozó keddi értesüléseit. Gorbacsov Fernando Collor de Mello meg­választott brazil elnökkel tar­tott találkozója előtt válaszolt az újságírók kérdéseire. HAZANK KÉSZ A KOLOZSVÁRI FŐKONZULÁTUS MEGNYITÁSÁRA A magyar külügyminisztérium szerdán dél­előtt megkapta a román kormány hivatalos értesítését arról, hogy hozzájárul a kolozsvári magyar fökonzulátus újbóli megnyitásához. Szokni Imre külügyminiszter-helyettes az MTI érdeklődésére elmondta: a román válasz úgy értékelhető, hogy az abban foglaltak to­vábbi pontosítása szükséges. Aláírásgyűjtés a megyei lapok függetlenségéért Aláírásgyűjtést kezdeményeznek a Sajtószervezet és a megyei MUOSZ-csoportok titkárai a jelenleg MSZP-tulajdonban lévő megyei lapok státusának megváltoztatására. A Sajtószervezet Titkári Tanácsa, szerdai kibővített ülésén, felhívást fogadott el, amelyben a megyei sajtó olvasóihoz fordul támogatásért. A felhívás megállapítja: a hiteles tájékoztatáshoz ma elenged­hetetlenül szükséges, hogy a megyei lapok, a szellemi önállóságon túl, gazdaságilag is a pártoktól függetlenekké váljanak. A szerkesztőségek eddigi kezdeményezései rendre meghiúsul­tak. A népi kezdeményezéssel azt akarják elérni, hogy a több mint 1,2 millió példányban megjelenő megyei lapokat az Országgyűlés nyilvánítsa nemzeti médiákká, felügyeletüket pedig a mindenkori parlament által kijelölt, központi államigazgatási szerv vegye kezébe. (MTI)

Next

/
Oldalképek
Tartalom