Petőfi Népe, 1989. november (44. évfolyam, 259-284. szám)

1989-11-01 / 259. szám

TAB A C* Várható időjárás az ország területére ma estig: Változóan fel- LxJkJÖ hős 1^ ^ ég, főként északon lehet egyregy zápor. Az észak­nyugati szelet eleinte az Alfoldön még kísérhetik erős széllökések, majd többnyire mérsékelt délnyugati szél várható. A legmagasabb nappali hőmérséklet 14 és 19 fok között alakul. 1956 (II.) Szökés Jugoszlávián át (5. oldal) Magyarország, (5. oldal) Szovjet—amerikai csúcs decemberben Mihail Gorbacsov és George Bush első találkozójára idén december 2—3-án kerül sor a Földközi-tengeren: a megbeszélések felváltva egy szovjet, illetve egy amerikai hadihajó fedélzetén zajlanak majd — jelen­tette be keddi moszkvai sajtóértekezletén Eduard Sevardnadze, szovjet külügyminiszter. DEMONSTRÁCIÓK AZ NDK VÁROSAIBAN Demokráciát, ; szabad választásokat! Hétfőn este az NDK számos városában békés demonstrációk voltak és vitafórumok alakultak ki a lakosság és a helybeli vezetők között. A tüntetők legfőbb követelései ezúttal a közélet demokrati­zálására és szabad választásokra irányultak. Lipcsében hivatalos adatok szerint 200 ezer, más becslések sze­rint mintegy 300 ezer ember vonult ismét az utcákra. A tömeg jelszavaiban követelte a válságért felelős politikusok „elszámolta­tását”, igazi reformerők hatalomra juttatását, valóban szabad j szakszervezeteket, a másként gondolkodók rehabilitálását, az Új Fórum nevű ellenzéki csoport engedélyezését. A Karl-Marx-Platzon maga Lipcse főpolgármestere folytatott párbeszédet a város lakosaival. Bernd Seidel egyetértett azokkal, akik sürgős megoldást szorgalmaztak a városi tanács ülésein is fölvetett kommunális problémákra, igy az egészségügy helyzetére, a kereskedelmi és ellátási zavarokra, a lakásépítés vontatott üte­mére és a pusztuló városrészek állagának helyreállítására. I Halle belvárosában mintegy 50 ezren vettek részt a hétfő esti megmozduláson, a többi között „környezetvédelmet környezet­szennyezés helyett” követelve. Schwerin 40 ezer felvonulójának nevében egy szóvivő utazási szabadságot, a teljesítményelv érvény­re juttatását, szólás- és információszabadságot szorgalmazott. A szászországi iparváros, Karl-Marx-Stadt központjában húszez­ren vonultak föl hétfőn este. Magdeburg utcáin 15 ezer polgár vonult végig, új választójogi törvényt, alternatív szolgálatot és a környezetvédelmi adatok nyilvánosságra hozatalát követelve. Drezda és a környező helységek lakosai közül mintegy húszezren vettek részt a hétfő esti megmozduláson. DOLGOZNAK AZ ÉRETTSÉGI KORSZERŰSÍTÉSÉN Alapfokú vagy emelt szintű vizsga — tantárgyanként Titkosság helyett nyilvánosság A T. HÁZ DÖNTÉSE: NÉPSZAVAZÁS NOVEMBER 26-ÁN Köztársaságielnök- és címerválasztás januárban A parlament fölhatalmazta a kormányt a vízlépcsőépítés szerződésének módosítására Gyökeresen megváltozik az érettségi vizsgáztatás módszere hazánkban, erről tájékoztatta az újságírókat Benedek András, az Országos Pedagógiai Intézet főigazgatója. Olyan vizsga- rendszer kialakítására törek­szenek, amely megfelel a közép­iskola kettős funkciójának; szá­mon kéri az általános műveltsé­get, és figyelembe veszi a felvé­teli követelményeket. A nem­zetközi gyakorlat szerint egyes tárgyakból alapfokú, másokból emeltszintű vizsgára jelentkez­het rpajd a tanuló. Mivel erre még sem a diákok, sem a taná­rok nincsenek felkészülve, ez a szisztéma 1990-ben még nem vezethető be. Ám így is jelentős módosítá­sokat javasolt az intézet, kiin­dulva abból, hogy egyértel­műbbé akarják tenni a követel­ményeket, s egyszerűsiteni az ügyvitelt, minimálisra csök­kentve a tételek „kiszivárogta­tásának” lehetőségét. Ezért a legtöbbeket érintő tantárgyak­nál — magyar nyelv és iroda­lom, matematika, fizika és ké­mia — a titkosságot teljes nyil­vánossággal óhajtják felváltani, és ehhez a tévét és a rádiót is igénybe veszik. A részletekről a szaktárgyi érettségiket előkészítő pedagó­gusok adtak tájékoztatást: a magyar nyelv és irodalom tan­tárgy írásbeli tételeire pedagó­gusoktól kérnek javaslatokat, és ezekből állítanák össze a 100- 120 tételt tartalmazó listát. Ezt az érettségi vizsga előtt egy-két hónappal tervezik nyilvános­ságra hozni, majd az írásbeli napján tv-közvetítés keretében húznának ki a tételek közül hármat. Végül is a tanuló vá­lasztana egyet a három tételből. Hasonlóan bevonják a tö­megkommunikációt a matema­tika, a fizika és kémia érettségi vizsga folyamatába is. Mindhá­rom tárgyból közkézen forog az összefoglaló feladatgyűjte­mény, ezek a könyvek képez­nék a tervek szerint az írásbeli vizsga anyagát. A vizsga napján a tévében és a rádióban monda­nák be a több ezer feladat közül kiválasztott példák sorszámát, a helyes megoldásokért járó pontszámokat, továbbá az elégséges és jeles érdemjegy ponthatárait. Nyitott kérdés még a dolgozatok javításának módja: vagy az esti tv-adásban ismertetik majd a részletes javí­tási útmutatót, vagy rábízzák a javítást a szaktanárokra. Ami a történelmet illeti, való­színűleg a pedagógusok fogják összeállítani és a tanulóknak előre kiadni a tételsort, mely a gimnáziumokban 40-45, a szakközépiskolákban 30-35 té­telt foglalna magában. Az MTI munkatársa az iránt érdeklődött, hogy nyilvánossá teszik-e a kijavított dolgozato­kat, vagyis lehetőség lesz-e be­tekinteni azokba. A válasz: nem. A sajtótájékoztató végén Be­nedek András újból hangsú­lyozta: mindezek egyelőre ter­vek, a pedagógusok és a szak­minisztérium véleménye, állás­pontja formálhat az elképzelé­seken. (MTI) Az előzetes várakozástól eltérően interpellációk tárgyalásával foly­tatta munkáját kedden az Ország- gyűlés októberi ülésszaka. A napi­rend megváltoztatására azért volt szükség, mert a plenáris ülés meg­kezdése előtt — reggel 9 órakor — a terv- és költségvetési, valamint a jogi, igazgatási és igazságügyi bi­zottság még nem tudta befejezni az előző napon elhangzott, a népszava­zás elrendeléséhez kapcsolódó mó­dosító indítványok megvitatását. interpellációk, válaszok 1 lsükéin azokról a korábban be­nyújtott interpellációkról határozott a plenum, amelyeket jóváhagyás hiányá­ban a testület újratárgyalásra vissza­utalt az illetékes bizottságoknak. így a szeptember 26-án kezdődött üléssza­kon Tollár József (Zala m., 6. vk.) in­terpellált Nagykanizsa város és kör­nyéke vízdijának rendezése ügyében a környezetvédelmi és vízgazdálkodási miniszterhez. A miniszter — a házsza­bály adta lehetőséggel élve — írásban válaszolt a képviselőnek. Az abban foglaltak szerint a kialakult díjarányta­lanságok a lakossági ivóvíz- és csator­nadíjak rendezésével megszüntethetők. A minisztérium támogatja, hogy a je­lenlegi hatféle lakossági díjkategória megszűnjék, és helyettük — az egyes vállalatok működési területén belül — egységes lakossági díjat alkalmazza­nak. Ezek kialakításán dolgoznak, s az új szabályozást 1990. január 1-jével ter­vezik bevezetni. A miniszter írásos válaszát mind az interpelláció képviselő, mind az Orr szággyűlés elfogadta. A június 27-ei ülésszakon Vass Jó- zsefné (Békés m., 15. vk.) a mezőgazda- sági termények, az állatok és állati ter­mékek termelői árának emelését indít­ványozta. Az interpellációra adott vá­laszt sem akkor, sem pedig a szeptem­beri ülésszakon nem fogadta el a képvi­selő, illetve a parlament. Az Országos Árhivatal elnökének, a kereskedelmi miniszternek, az Országgyűlés kereske­delmi bizottságának előterjesztését vé­gül is a terv- és költségvetési bizottság vizsgálta. Ennek alapján az a döntés született, hogy az Országos Árhivatal az érintett tárcákkal kialakított előze­tes egyeztetés alapján a jövő évi termés­re új gabonaárakat állapított meg. Ez addig érvényes, amíg az ártörvényt az Országgyűlés meg nem tárgyalja. En­nek várható időpontja jövő év eleje. A válasszal a képviselő egyetértett, s az Országgyűlés is elfogadta. A szeptember 26-án kezdődött ülés­szakon Técsy László (Szabolcs-Szat- már m., 19. vk.) interpellált a minisz­terelnökhöz annak érdekében, hogy a mezőgazdasági ágazatban 1990. január 1-jétől oldják fel a keresetszabályozást. A kormány megbízásából az interpellá­cióra a mezőgazdasági és élelmezésügyi miniszter válaszolt, azt azonban sem a képviselő, sem a parlament nem fogad­ta el. Az Országgyűlés mezőgazdasági bizottságának és a minisztériumnak a véleménye szerint — ahogyan ez az újabb válaszban olvasható — annak, hogy a mezőgazdasági jövedelmek el­maradtak a többi ágazatétól, nem a keresetszabályozás az oka. Ha azon­ban indokolt a mezőgazdaság kiemelé­se a keresetszabályozásból, ez csak a vállalkozási nyereségadóról szóló tör­vény módosításakor válik lehetségessé. Az interpelláló képviselő a választ kizárólag azzal a megkötéssel fogadta el, hogy a mezőgazdasági keresetszabá­lyo/.ás megszűnése korüljön bo a/ adó­törvény-tervezetbe. A választ az Or­szággyűlés elutasította. Bozsó Jánosné (Tolna m., 7. vk.) és Debreczeni József (Bács-Kiskun m.. 3. vk.) a szeptemberi ülésszakon Kárpáti Ferenc honvédelmi miniszterhez inter­pelláltak a megüresedett vagy részben kihasznált, illetve a szovjet csapatok által kiürített kecskeméti laktanyák hasznosítása érdekében. Az interpellá­ciókra az a válasz született, hogy a lak­tanyák hasznosítására a kormány által felállított tárcaközi bizottság tesz konkrét javaslatot, ennek kialakítása a napokban várható. Az interpellációkat tárgyaló honvédelmi bizottság megíté­lése szerint egyébként ez a kérdéskör nem parlamenti, hanem kormányzati és helyi intézkedéseket igényel. Mindezekre tekintettel Horváth La­jos azt javasolta Bozsó Jánosnénak és az Országgyűlésnek, hogy értsen egyet a bizottság jelentésével, illetve a plé- num a kormány döntésétől függően ha­tározzon arról: a további vizsgálattal melyik bizottságot bízza meg. A javas­lattal a képviselőnő egyetértett. A má­sik interpelláló, Debreczeni József vi­szont ezt nem tehette, hiszen a téma tárgyalásakor nem volt a teremben. Kevesebb örökbe fogadott gyermek Árvái Lászlóné (Heves m., 1. vk.) a családjogi törvény módosítása tárgyá­ban interpellált az igazságügy-minisz­terhez. A családvédő bizottság egyik tagjaként arra kérte a parlamentet, hogy újból módosítsák az 1986-ban hozott családjogi törvényt, ugyanis an­nak több pontját az élet nem igazolta. A képviselőnő példaként említette, hogy a törvény kedvezőtlen hatásaként drasztikusan csökkent az örökbefoga­dott gyermekek száma. Kulcsár Kálmán igazságügy-minisz­ter válaszában elmondta: a kormány hamarosan beterjeszti a módositó ja­vaslatot az Országgyűlés elé, így ezt a Ház még az idén megvitathatja. A mi­niszter válaszát az interpelláló képvise­lő is és az Országgyűlés is elfogadta. Nagy Józsefné (Heves m., 9. vk.) a miniszterelnökhöz intézett interpelláci­ót a hatvani internáltak rehabilitáció­jának ügyében. Egy kiprovokált tünte­tésben való részvétel miatt 1950-ben letartóztattak 44 hatvani vasutast. A férfiakat a recski táborba küldték kényszermunkára, az asszonyokat és a gyerekeket pedig Hortobágyra telepí­tették ki. Az elmúlt csaknem négy évti­zed nem volt elegendő, hogy ügyüket megfelelő módon rendezzék, ezért kér­te a képviselőnő, hogy részükre az er­kölcsi, politikai rehabilitáció mellett anyagi jóvátételt is nyújtsanak. A kormány nevében Kulcsár Kál­mán igazságügy-miniszter válaszolt az interpellációra. Emlékeztette a képvise­lőnőt, hogy a jelenlegi kormány kötele­zettséget vállalt az igazságtalan Ítéletek semmissé tételére, s az ezzel kapcsola­tos rehabilitációra, az anyagi jóvátétel­re. Ám ez nem történhet egyik napról a másikra, figyelembe kell venni az ország teherbíró képességét is. A kép­viselőnő elfogadta a miniszter válaszát, s az Országgyűlés is egyetértett azzal. Fenyvesi Henrik (Somogy m., 7. vk.) a pénzügyminiszterhez interpellált a fi­zető-vendéglátásról szóló miniszterta­nácsi, illetve pénzügyminiszteri rende­let módosítása tárgyában. Elmondotta, hogy az üdülőkörzetekben, a Balaton környékén az állandó lakosságra mére­tezett költségvetésből nem tudják a vendéglátáshoz szükséges infrastruktú­rát kialakítani. Véleménye szerint a Ba­latonnál termelődő jövedelmek jóval nagyobb részét kellene a térség fejlesz­tésére fordítani. A jelenlegi jogszabály azonban ezt nem teszi lehetővé. Békési László pénzügyminiszter el­mondotta, hogy a kormány több terü­leten tervez változtatást. így ennek eredményeként az idén a gyógy- és üdülőhelyi díjakból 400 millió forint bevételhez kívánják juttatni a kiemelt üdülőkörzeteket. Jövőre pedig minden egyes forint gyógy- és üdülőhelyi díj­hoz két forint állami támogatást ad­nak, § az ebből származó fejlesztési for­rás elérheti a másfél milliárd forintot. 1991-ben a pénzügyi kormányzat tör­vényjavaslatot terjeszt a parlament elé a helyi adóztatás rendszeréről. Ennek megfelelően a helyi önkormányzatok fognak dönteni a lakás, a telekadó, a településfejlesztési hozzájárulás mérté­kéről és felhasználásáról. A képviselő és az Országgyűlés a pénzügyminiszter válaszát elfogadta. Tornai Endre (Veszprém m., 11. vk.) a szeptemberi ülésszakon Békési Lász­ló pénzügyminiszterhez interpellált an­nak érdekében, hogy a lakossági bor- forgalmi adót 1990-re szüntessék meg. Az interpellációra adott pénzügymi­niszteri választ akkor sem a képviselő, sem az Országgyűlés nem fogadta el, ezért a parlament elnöke további vizs­gálat céljából kiadta a terv- és költség- vetési bizottságnak, amely részletes vi­ta után a következő döntést hozta: „1990-ben a jelenlegi adónemek fenn­tartása indokolt, mert ha a mai adó- szerkezetből a borforgalmi adó ellenté­telezés nélkül kiesne, úgy a bort értéke­sítő mezőgazdasági kistermelők — évi 2 millió forint árbevételig — lényegé­ben adó nélkülivé válnának. Ezért az 1990-es év egyfajta kényszerpálya ma­rad, mert a jelenlegi költségvetési hely­zetben az így kieső évi mintegy 210 millió forint tanácsi bevétel pótlását az érintett tanácsok nem tudnák kompen­zálni. 1991. január 1-jétől életbe lép az új adózási rendszer — a helyi adók rendszere —, és ennek megfelelően ren­dezhető a borforgalmi adó kérdése is. Az interpelláló képviselő — aki a bizottsági döntéssel a testület ülésén egyetértett — most kijelentette: a vá­laszt csak megjegyzéssel i fogadja el. Konkrét ígéretet kér arra: a borforgal­mi adó 1990-ben szűnjön meg, ugyanis ez az 1989-es év adója. Az Országgyű-. lés a bizottság jelentését fogadta el. Kékestetői rekonstrukció Dobos Józsefné (Heves m., 6. vk.) a szociális és egészségügyi miniszterhez interpellált a Mátrai Állami Gyógyin­tézet kékestetői egysége rekonstrukció­jának tárgyában. Részletesen beszá­molt a meg nem valósult felújítás okoz­ta károkról, a rekonstrukció mielőbbi megkezdését sürgette, s kérte az egész­ségügyi kormányzatot, valamint a segí­teni tudó minisztériumokat, hogy az ehhez szükséges, 1991-re megígért anyagiakat már 1990-ben biztosítsák. Válaszában Csehák Judit elmondta, hogy az intézményt 1987-ben ki kellett üríteni, mert életveszélyessé nyilvání­tották. Elkerülhető lett volna gondo­sabb és pontosabb szakértői munká­val, hogy a kiürítés, valamint a felújítás költsége 80-100 millió forintra emel­kedjen. (Folytatás a 2. oldalon)

Next

/
Oldalképek
Tartalom