Petőfi Népe, 1989. február (44. évfolyam, 27-50. szám)

1989-02-01 / 27. szám

IDŐJÁRÁS Előrejelzés az ország területére ma estig: Többnyire bo­rongás, párás, néhol tartósan ködös idő várható. Főleg észa­kon és keleten kell ködszitálásra, ónos szitálásra, hószállin- gózásra számítani. Gyenge marad a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 0 Fok kőről alakul. VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! AZ MSZMP BACS-KISKUN MEGYEI BIZOTTSÁGÁNAK NAPILAPJA * XLIV. évf. 27. szám Ára: 4,30 Ft 1989. február 1., szerda SZÓVIVŐI SAJTÓTÁJÉKOZTA TÓ Ülést tartott a Politikai Bizottság A Magyar Szocialista Munkáspárt Politikai Bizottsága keddi ülésén febru­ár 10-ére összehívta a Központi Bizott­ságot. Napirendjéül időszerű politikai kérdések megtárgyalását javasolja. . i ‘ '■ i- • - - .. % ­Egyes ágazatok szerény sikerei Berecz Frigyes az ipar helyzetéről és feladatairól 1988-ban az iparban nem születtek kiugró gazdálkodási eredmények, de a szerkezetátalakítási törekvések valóra váltásában az egyes ágazatok szerény sikereket elértek. így jellemezte az el­múlt esztendő ipari eredményeit Berecz Frigyes ipari miniszter keddi sajtótájé­koztatóján. Mint mondta, az állami ipar eredményei az előző évhez képest (Folytatás a 2. oldalon) A párt fölkészül a választásokra Ülést tartott a megyei párt-végrehajtóbizottság Tegnap tartotta első munkaértekez­letét az MSZMP Bács-Kiskun Megyei Végrehajtó Bizottsága — á testületet a múlt héten választotta meg a pártbi­zottság. Az ülésről délután dr. Kovács István tájékoztatta a sajtót, előrebo- csátva, hogy ezzel új szakasz veszi kez­detét, véget vetve annak a gyakorlat­nak, hogy a tanácskozásra a megyei lap szerkesztőjét — aki egyben testületi tag is — hívják meg.. A végrehajtó bizottság négy napiren­det tárgyalt meg dr. Szabó Miklós első titkár elnökletével. Először az első fél­évben megtárgyalandó témákról dön­töttek — ezek között szinte kizárólag a párt belső életével kapcsolatos kérdé­sek szerepelnek, de például az alterna­tív szervezetek tevékenységéről is tájé­kozódni kívánnak —, majd a párt- és állami testületek munkájáról készített jelentést vitatták meg: a tizenöt fős vég­rehajtó bizottság tiz tagja kapott szót. A jelentés készítői 21 településen vizsgálódtak — a KB egy, még 1971- ből származó irányelve alapján, mely szerint a különböző testületekben a pártirányítás a testületi tag kommunis­tákon keresztül valósul meg. Ez azon­ban csak elv — a gyakorlat más: igazá­ból vezetők irányítanak más vezetőket, formális (hivatalos) és informális kap­csolatok egybefonódnak, ami nyilván­valóan gátolja az érdemi munkát — hangzott el az ülésen. De kikből is lesz­nek egyáltalán testületi tagok? A kivá­lasztok eddig az apparátus tagjai vagy tisztségviselők voltak, ez a gyakorlat azonban nem adott teret rátermett fia­talok kiemelkedésének — Miskolczi János sürgette is ifjabb, aktív közéleti szerepet vállaló emberek fölfedezését, feladatokkal való ellátását. A vitában a kommunista tanácstagi csoportokról szólva dr. Gál Gyula azt mondta, hogy létük, ha nincs valódi funkciójuk, kárt okoz. Ugyanakkor a jövő szempontjá­ból létkérdés, milyen lesz a kommunis­ták befolyása a tanácsokban. A testü­letek közötti kontaktusok vezetők kap­csolatát jelentik — áll a jelentésben, és ezt többen megerősítették. Mindez — derült ki a vitából — az úgynevezett kettős testületi tagságból is következik. Szabó Tamásné úgy vélte, mindenki csak egyetlen testületnek lehessen tag­ja, ezzel ellentétben Miskolczi János arra a nézetre jutott, hogy a tanácséi­Munkásőrpargncsnokok tanfolyama Kunfehértón Ezekben a napokban többnapos módszertani felkészítésen vesznek részt Kunfehértón a megyei mun- kásőregységek parancsnokai és he­lyettesei. Kedden csatlakoztak hozzájuk az együttműködési fel­adatok egyeztetésére a megyei rendőrkapitányság és a kapitány­ságok közlekedéssel és közbizton­sággal foglalkozó munkatársai. Ez alkalommal a délutáni órák­ban előadást tartott az aktuális po­litikai kérdésekről dr. Szabó Mik­lós, az MSZMP Bács-Kiskun Me­gyei Bizottságának első titkára. Előadásában — amelyben első­sorban a résztvevők előre, írásban eljuttatott kérdéseire adott választ — egyebek között szólt a politikai pluralizmusról, a közélet tisztasá­gáról, történelmünk újraértékelé­sének szükségességéről, azáz: tisz­tázni kell, mi az, amit az elmúlt évtizedekből felvállalhatunk, és mi az, amit meg kell tagadnunk. A munkásőrség jövőjéről ezt mondotta: „A munkásőrség párt­irányításával kapcsolatban van egy olyan gondolkodás, hogy a szervezet egyfajta népőrség jelleg­gel működjön tovább. Ez azt is jelentené, hogy nem közvetlenül a párt fegyveres szervezete lenne, de továbbra is a népet szolgálná. Fel­vetődik ebben az esetben, hogy más pártok tagjai lehetnek-e mun­Nemzetközi sajtótájékoztató A szovjet kormánynak a fegyveres erők és a fegyverzet egyoldalú csökken­téséről hozott határozata értelmében Magyarország területéről kivonnak 22 szovjet katonai egységet, köztük egy teljes létszámú páncélos hadosztályt, egy kiképző páncélos ezredet, egy de- szant-rohamzászlóaljat, egy vadaszre- pülő-ezredet, egy vegyvédelmi zászlóal­jat és egy katonai tisztesiskolát. A már korábban bejelentett szovjet csapatki­vonás részleteiről kedden a Szovjet Kultúra és Tudomány Házában Borisz Sztukalin, a Szovjetunió magyarorszá­gi nagykövete, Matvej Burlakov vezér- ezredes, az ideiglenesen hazánkban ál­lomásozó Szovjet Déli Hadseregcso- porf parancsnoka és Fedot Krivda hadseregtábornok, a Varsói Szerződés tagállamai egyesített fegyveres erői fő- parancsnokának magyarországi képvi­selője tájékoztatta a magyar és a nem­zetközi sajtó képviselőit. Matvej Burlakov sajtónyilatkozatá­ban elmondta, hogy a most sorra kerü­lő csapatkivonás után a déli hadsereg­csoport létszáma több mint 10 ezerrel csökken; mintegy 2400 tiszt és zászlós, s csaknem 8000 altiszt, illetve katona hagyja el Magyarországot. I Ugyancsak jelentős mértkben csök­kentik a harci eszközök számát is: ki­vonnak több mint 4S0 tankot, több mint 200 löveget és aknavetőt, több mint 3000 gépkocsit, illetve más eszkö­zöket. A több szakaszra osztott csapat- kivonás során elsőként május—június­ban a harckocsi hadosztály és a kikép­ző harckocsiezred hagyja el Magyar- országot. Az év második felében távo­zik a vadászrepülő-ezred és a deszant- rohamzászlóalj. A többi egységet jövő­re vonják ki. A részleges csapatkivonás 1990'végére fejeződik be. A nagy létszámot és jelentős mennyi­ségű haditechnikát megmozgató csa­patkivonás zökkenőmentes előkészíté­se nagy feladatokat ró a szovjet kato­nai vezetésre. A gyakorlatban ezt úgy szeretnék végrehajtani, hogy a lehető legkisebb mértékben akadályozzák a forgalmat, illetve ne zavaiják a lakos­ságot. A csapatokat főként vasúton szállítják majd, amihez — számításaik szerint — mintegy nyolcvan vasúti sze­relvényre lesz szükség. Burlakov hadseregtábomok utalt arra is, hogy a kivonás után megszűnik II szovjet helyőrség, s létesítményei a magyar fél tulajdonába kerülnek. Köz­tük lesz számos műemlék.is, így például a gödöllői Grassalkovich-kastély és az esztergomi bazilika szomszédságában lévő történelmi értékű épület. A szovjet csapatok a többi között átadnak mintegy 900 lakást, illetve 19 laktanyát, s felszabadul negyven olyan objektum, amelyet mintegy 38 millió rubeles költséggel a déli hadseregcso- port épített. A létesítmények átadásá­nak rendjét és módját az illetékes szov­jet és magyar hatóságok a közeljövő­ben egyeztetik. A parancsnok külön kiemelte, högy a Varsói Szerződés védelmi doktrínájá­val összhangban visszavonják a szovjet csapatokat az osztrák határtól. Meg­győződését fejezte ki, hogy a csapatok kivonása Szombathelyről, Mosonma­gyaróvárról, Fertődről és Győrből jó példája lesz a biztonsági övezet gyakor­lati megteremtésének. A csapatkivonás menetrendjének is­mertetése útán a sajtókonferencián részt vevő szovjet vezetők válaszoltak a nagy számban megjelent újságírók kérdéseire. A Heti Világgazdaság munkatársa az iránt érdeklődött: hosszabb távon elképzelhető-e a szovjet csapatok teljes kivonása Magyarországról. Borisz Sztukalin nagykövet válaszában emlé­keztetett arra, hogy a szovjet kormány már többször szorgalmazta a két szem­(Folytatás a 2. oldalon) nők legyen tagja a helyi pártbizottság­nak, ám a párttitkár ne vállaljon tagsá­got a tanácstestületben. Fokozza a testületi munka bonyo­lultságát, hogy számos kérdésben köte­lező állást foglalniuk — a tanácsülési témák kereken 60 százalékát felülről határozzák meg. Fontos segítő szerep jutna az apparátusok tagjainak — az ő elismerésük a jelentés szerint' kívánni­valót hagy maga után. Meg kell# őrizni az MSZMP prog­ramadó képességét, a munkában a köz­érdek jelenjen meg, egyébiránt pedig helyi kérdésekkel ne fönt, másutt, ha­nem keletkezésük helyszínén foglalkoz­zanak — összegezték a tanulságokat a vita résztvevői. Dr. Szabó Miklós arra hívta föl a figyelmet, hogy egyszer s mindenkorra vessenek véget a májusi pártkonferencia előtti „értük dolgo­zunk, de nélkülük” gyakorlatának, ugyanakkor vessenek számot azzal az új helyzettel is, amikor a közéletnek egyre több a iésztvevője. A maga részé­ről a pártnak is erőteljesen föl kell ké­szülnie a következő választásokra. (Folytatás a 2. oldalon) Megtartjuk korábbi ígéreteinket 99 kásőrök? A testület tagjai között ma is vannak pártonkívüliek. Ha tehát az a más párt ténylegesen szocialista talajon áll, szocializ­must akar, bizonyára befogadják majd maguk közé tagját a munkásőrök”. — mondotta befe­jezésül az első titkár. G. B. 99 Megbeszélés a közlekedési, hírközlési, építésügyi miniszter és a megye vezetői között Január utolsó napján Kecskemétre látogatott Derzsi And­rás, közlekedési, hírközlési és építésügyi miniszter, akit dr. Szabó Miklós, a megyei pártbizottság .első titkára fogadott. A kora délelőtti órákban a megyei tanácson Derzsi András vezetői megbeszélést folytatott dr. Gajdócsi Istvánnal, a megyei tanács elnökével. Elsőként a közlekedés gondjait vitat­ták meg. A megyeszékhely belső for­galmi viszonyait javitó új hálózati kap­csolatok kialakítására, a meglévő pá­lyák korszerűsítésére a helyi tanács ál­tal is elfogadott, ütemezett javaslat ké­szült. A minisztérium ezzel összefüggő intézkedések komplex kezelésével, a megvalósításban való közös érdekelt­séggel, a költségmegosztás elvi rögzíté­sével egyetértett. Jelenleg mi a minisztérium szándé­ka? A miniszter elmondta, hogy min­den korábbi ígéretet megtartanak, de ehhez tudni kell, hogy az állami költ­ségvetés jelentős összeget vont el, de igyekeznek a finanszírozáshoz megfele­lő forrásokat találni. A legfontosabb­nak a Bethlen és a Kuruc körút, illetve az északi körút megépítését tartják. A megye és a város vezetői az 5-ös számú főközlekedési úttal összefüggő gondok végleges megoldását az M5-ös autópálya továbbépítésében, az elkerü­lőszakasz megvalósításában látják. En­nek érdekében szükséges a lajosmizsei vasútvonal-korrekció nyomvonalának mielőbbi véglegesítése, illetve a magán­építési tilalom helyett a kisajátítás el­végzése. Derzsi András kijelentette, hogy a lajosmizsei vasútvonal végleges nyomvonalában dönteni kell, mégpe­dig szakértői szinten, s utána erről is­mét tárgyalni szükséges. A magán ki­sajátításhoz csak városi eszközökkel le­het hozzákezdeni, de amennyiben a tárcának lesz elég pénze, nem elképzel­hetetlen az ehhez való segítségnyújtás. A megyei tanács elnöke arra kérte a minisztert, hogy kapcsolják be Kecske­métet a világkiállítás vérkeringésébe, ehhez nagy lehetőséget nyújt az autó­pálya, a város idegenforgalmi neveze­tességei, amelyhez még kertészeti be­mutatót is lehetne rendezni. A minisz­ter ezzel kapcsolatban elmondta, hogy az M5-ÖS autópálya építésének reális lehetősége van, ugyanis megpróbálnak külföldi tőkét bevonni, fgeretet tett, hogy amennyiben Budapest—Bécs megkapja a világkiállítás rendezésének jogát, segíti a varost, ugyanis Kecske­met mindenképpen kulturális vonzerő. ( Derzsi András (közé­pen) megte­kintette a színházat is. (Straszer András felvé­tele) Kiskunfélegyháza városközpontjá­nak elkerülése ügyében több nyomvo­nal-variációt dolgozott ki a Szegedi Közúti Igazgatóság. A műszaki és pénzügyi előkészítés érdekében szüksé­ges lenne a Honvédelmi Minisztérium­mal való egyeztetés. A miniszter egyik munkatársa elmondta, hogy januárban ez megtörtént. A miniszter az építés megkezdésének időpontjára ígéretet nem tudott tenni, de javasolta, hogy a közúti igazgatóság rendelje meg a ter­vet. A megbeszélés következő pontja a bajai közös vasúti—közúti Duna-híd konzoros szélesítésének mielőbbi befe­jezése volt. A miniszter türelmet kért, hiszen alapvetően minden a pénzen múlik, s mint mondta, a befejezés csak 1990-ben valósulhat meg. Egy külön témaként került szóba a Kalocsa— Szekszárd térségében tervezett új dunai nagy híd építésének előkészítése. A mi­niszter szerint csak a VIII. ötéves terv­ben lehet reális lehetőségeket teremteni a kivitelezés megvalósításának előké­szítéséhez. Az ezredfordulóig minden­képpen felépül az új híd. A megye országos közúthálózatára fordítható források reálértéke folya­matosan csökkent, s az 1989. évi keret az előzőkhöz viszonyítva 15 százalék­kal kevesebb. Ezt a helyzetet a megye vezetői aggasztónak tartják. Az volt a kérés, hogy a Szegedi Közúti Igazgató­ság az útfenntartási és útüzemeltetési lehetőségeket javitsa. Ebben az évben sajnos több pénzt nem tudnak erre for­dítani — közölte Derzsi András —, a megoldás talán egy új világbanki hitel lenne, amely csak nagyon kemény fel­tételekkel vehető fel. Lehet, hogy ezt választják, de mindenesetre az elosztás mértékét ellenőrzik. A megye közforgalom-személyszállí­tásában nagy jelentősége van az autó­busz-közlekedésnek. ám a Kunság Vo­lán eszközpótlási lehetőségei romlot­tak. Ez egyre élesedő konfliktust jelent. A viteldíjemeléssel egyidejűleg kap-e a Volán valamilyen eszközbeszerzéshez anyagi lehetőséget? A válaszból egyér­telműen kiderült, hogy a tarifaemelés­ből nem juttatnak a Kunság Volánnak, a vállalatnak saját erejéből kell megol­dani az eszközbeszerzést. A miniszter (Folytatás a 2. oldalon) Dél-koreai gyárakkal ismerkedett Horn Gyula Horn Gyula államtitkár és kísérete kedden Dél-Korea büszkesé­geivel ismerkedett. Látogatást tett a Samsung konszern szuvoni elektronikai gyárában, májú felkereste a puphjongi Daewoo autó­gyárat. Horn Gyula a magyar—dél-koreai diplomáciai kapcsolatok fel­vételének előestéjén a külügyminisztérium külügyi és nemzetbiz­tonsági intézetének felkérésére előadást tartott a világpolitikai helyzet alakulásának magyar megítéléséről, valamint Magyaror­szág külpolitikájáról. Az államtitkár a meghívott körülbelül 100 külpolitikus, diplomata, politológus, professzor és újságíró előtt hangsúlyozta korunk új realitásait, a népek kölcsönös egymásra utaltságát, valamint a világgazdaság és a biztonság közötti össze­függéseket. Kifejtette hogy a világbéke megőrzése osztályok és társadalmak fölött álló egyetemes érdek. Horn Gyula felvázolta az enyhülés okait, továbbá az európai folyamatokat. Hangsúlyozta: a legfontosabb az, hogy sikerül egyre inkább kiiktatni az ideológia elemeit a nemzetközi kapcsolatokból, és hosszú idő óta először a politikai akaratnak rendelik alá a katonai szempontokat. GONDOS MÉRÉSEK, GYORS INTÉZKEDÉSEK LEZÁRULT A VIZSGALAT ELSŐ SZAKASZA Sajtótájékoztató a kunszentmiklósi környezetszennyezésről A Kiskunsági Állami Gazdaság vegyi üzeme nemcsak saját területét és Apajpusztát szennyezte veszélyes hulladékkal, hanem jutott a környékre is. A szomszé­dos Kunszentmiklös szeméttelepére hordták 1982— 83-ban az ártalmatlanításra átvett vegyszert, és itt folyamatosan égették. A Bács-Kiskun Megyei Tanács felkérésére hatósági vizsgálatot indított az Alsóduna- völgyi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság. Az újságírókat tegnap Baján tájékoztatták e vizsgálat most lezárult, első szakaszáról. Amint Simor József igazgatóhelyettes elmondta, január 9-én kapták az első jelzést és másnap már megkezdték a helyszínen a feltáró vizsgálatokat. Megállapították, hogy a kunszentmiklósi tanács költ­ségvetési üzemével évi 200 tonna hulladék égetésére kötött szerződést az apaji állami gazdaság. Az első szállítmányok 1982 áprilisában érkeztek. Októberben a költségvetési üzem elkezdett érdeklődni a vegyi összetétel iránt, de mivel nem kaptak választ, decem­berben felmondták a szerződést. A számlák szerint összesen 1235 köbméter szerves oldószer és elrontott festék került a régi, valamint az új szeméttelepre. A harmadik égetési helyszínen — az Egyetértés Tsz területén — hivatalosan csak a Temaforg Vállalat égetett rongyot. Ám itt is találtak a talajban festék­alapanyagot és vegyi égetésre utaló nyomokat. Mint elhangzott, az eddigi vizsgálatok alapján va- lószínüsithető, hogy Bács-Kiskun megye területén csak a fenti három helyre érkezett Apajpusztáról ve­szélyes hulladék. A sajtó képviselőit tájékoztatták az eddig tett intéz­kedésekről is. A szeméttelepen talált hordókat — 34 darabot — betonkonténerbe zárták. (A többit annak idején széthordták a környékbeliek.) A szennyező­dött területek közelében 9 talajvízészlelő kutat fúrtak. A Mélyépterv Vállalatnak pedig megbízást adtak kárelhárítási terv készítésére: hogyan lehet legolcsób­ban felszámolni az esetleges szennyezést. Bekapcsolódott a vizsgálatokba a megyei Köjál is, melynek vezetője, dr. Tempfli Ágnes elmondta: meg­állapították, hogy a mélyfúrású kutakból származó ivóvíz nem tartalmaz semmiféle szennyezőanyagot. A környékbeli tanyák ásott kútjaiban viszont találtak a határértéket meghaladó cink-, réz- és ólomszennye­zést, két helyen pedig — határérték alatti — ciánt is. Azt még pülanatnyilag nem lehet tudni, hogy mindez összefügg-e az égetésekkel. Mivel az ásott kutak vize bakteorológiailag is erősen szennyezett, felhívták a tanyák lakóit — 12 idős embert —, hogy a kijelölt ivóvízkút vizét fogyasszák. Kérdésekre válaszolva Szenti János igazgató elmondta, hogy a vizsgálatok költsége várhatóan meghaladja az egymillió forintot. Legfontosabb fel­adatnak tekintik, hogy minél gyorsabban feltáiják az esetleges szennyeződést és a környékbeliek biztonsá­ga érdekében minden intézkedést megtegyenek. Az már biztosnak látszik, hogy a szeméttelepeken nem kell hatalmas költséggel földcserét elvégezni, s a kun- szentmiklósiak az ivóvíz miatt is nyugodtan alhat- nak. A méréseket azonban mindenütt megismétlik, s az időigényes laboratóriumi vizsgálatok sem zárultak még le. Ezekkel párhuzamosan két héten belül felülvizsgál­ják Bács-Kiskun megye 61, veszélyes hulladékot elő­állító üzemét is: hová szállítják, hogyan tárolják e különleges kezelést igénylő anyagokat. — lovas —

Next

/
Oldalképek
Tartalom