Petőfi Népe, 1988. december (43. évfolyam, 286-311. szám)

1988-12-21 / 303. szám

PETŐFI NÉPE | Kétszázhús: éve születeti Győrben, és Pes­ten halt met; Schedins Lajos (1768—1847) nyelvész, író és esztéta, egyetemi professzor, aka­démikus, 1790-től az első magyar December 20-án, kedden KECSKEMÉTI KATONA JÓZSEF SZÍNHÁZ Este 7 órakor: CSÁRDÁSK ÍRÁLYNŐ. Páger Antal-bcrlct. ERDEI FERENC MŰVELŐDÉSI KÖZPONT 17 órakor: ERDÉLY TÖRTÉNETE A XIX—XX. században. Előadó: dr. Ralíai Ernő. 14—17 óráig: Karácsonyi játszóház. 18 órakor a főtéren Széki betlehemes. MOZI KECSKEMÉT Városi mozi: fél 4, háromnegyed 6 és 8 ómkor: A SZAKASZ. Sz., amerikai film. 16 éven felülieknek. Árpád mozi: fel 4, háromnegyed 6 és 8 /órakor: A BIRODALOM VÉDÉLME. Sz., mb., angol krimi. 14 éven felülieknek. Otthon mozi: délelőtt 10 és fél’6 órakor: A SZENVEDÉLY HATALMA. Sz., hol­land tilmv Fél 8 órakor: Médium-filmklub. Stádiómozi: 7 órakor: MÁTER JOHAN­NA. Lengyel film. Videomozi: a műkertvárosi pártházban: 6 órakor: REPÜLŐ GUILLOTINE. Sz., hongkongi film. BAJA Uránia mozi: fel 4, fél ff és fél 8 órakor: A KOBRA. Sz., mb., amerikai film. 16 éven felülieknek. .Stúdiómozi: 5 és 7 órakor. TÖRVÉNY­TŐL SÚJTVA. Amerikai film. BÁCSALMÁS Árpád mozi: órakor: HUPIKÉK TÖRPI- KÉK ÉS TÖRPICUR. Sz., belga rajzfilm. 7 órakor: MASNAP HÁBORÚ VOLT. Sz., szovjet film. KALOCSA Otthon mozi: 4,6 és 8 órakor: HÁLÓSZO­BAABLAK. Sz., mb., amerikai krimi. 14 éven felülieknek. KISKUNFÉLEGYHÁZA Petőfi mozi: 4, 6 és 8 órakon FEKETE ÖZVEGY. Sz., mb., amerikai krimi. 14 éven felülieknek. Stúdiómozi: 6 órakon CÁRMEN. Sz., spanyol operafilm. KISKUNHALAS: Fáklya mozi: 4 órakor: MICIMACKÓ. Sz., mb., amerikai film. 6 órákor: JÓ REG­GELT, BABILÓNIA. Sz.. mt>„ olasz—fran­cia film. 8 órakór: HATOSÉ OGAT. Ameri­kai film. TISZAKÉCSKE Szünnap Több lehetőség, nagyobb kockázat Kisszövetkezeti konferencia színtársulat drámáiitig/ti. Egyebek közt Pozsonyban és Sopron­ban tanult. 1792-től a pesti egyetemen az esztétika tanára, ahol görög nyelvet és irodalmat, valamint pedagógiát is ok- tatott (1835-ben az egyetem rektora voftj. 1841-től a Kisfaludy Társaság tagja, egyben másodelnöke. Az evangé­likus iskolák számára készített tanterve (1816) a neohumanizmus újabb törek­véseit tükrözi. Kármán Józseffel együtt részt vett a: Uránia című folyóirat meg­indításában (1794). Több német nyelvű folyóiratot szerkesztett, amelyekben el­sősorban Magyarországot, a hazai vi­szonyokat igyekezett megismertetni a külfölddel. Szoros baráti kapcsolatban állott, többek között. Kazinczy Ferenc­cel és Kisfaludy Károllyal. írt magyarul, németül és latinul verseket, s a maga korában bibliográfiai, filozófiai, esztéti­kai, történeti, társadalmi .földrajzi, gaz­dasági munkái is olvasottak voltak. 1836-ban nagy falutérképet jelentetett meg Magyarországról (ezt Blaschnek Sámuel Benjámin pesti földmérő szer­kesztette). Esztétikai főműve Principia seu doct- rinae pulchri... címmel 1828-ban Pes­ten jelent meg nyomtatásban. A kisszövetkezetek helyzete és jövője címmel rendezett hétfőn konferenciát a Reform’s Management Center Kisszö­vetkezet a Budapest Kongresszusi Központban. A tanácskozáson Pulai Miklós mi­niszterhelyettes, a gazdaságirányítási konzultatív bizottság elnökhelyettese, a Világbank magyarországi kormány­zója bevezető előadásában az import- és a bérszabályozás liberalizálásáról tartott tájékoztatót és felvázolta a jövő évi várható gazdasági folyamatokat. Mint mondta, jövőre az eddiginél kiéle­zettebb verseny várható, s ennek ered­ményeképpen megkezdődik egy erőtel­jesebb differenciálódási folyamat. Bár a vállalkozók nagyobb lehetőséget kapnak az eddigieknél, arra számítani­uk kell, hogy befektetéseik során az eddiginél is nagyobb kockázatot kell vállalniuk, mert a kiépítendő piacgaz­daság szigorúbb követelményeket tá­maszt munkájuk iránt. Az import és a bér liberalizálása ugyanis csak az első lépés egy valódi piacgazdaság kiépíté­séhez, s egyelőre hiányzik egy lényeges elem: a tulajdonosi érdekek megfe­TP rr rr t r Tűnődés az áruvásárlási hitelről Levelet kaptunk egy hunyadivárosi asszonytól: „Férjemmel elhatároztuk, hogy ve­szünk egy automata mosógépet kará­csonyra. Tegnap utánajárt, hogy mennyi mindent kell hozzá elintézni, de sajnos, leforrázva jött haza. Ugyanis automata mosógépre nincs OTP-hitel. Vehetnénk videomagnót vagy ITT té­vét, vagy rádiós magnót, abba bele sem kellene fizetni, de sajnos, a videót még nem tudom úgy beprogramozni, hogy mosson is! .. .Ez az igazság kora?” Elgondolkodtam az eseten. Megkér­deztem kolléganőmet, aki tapasztalt vásárló: szerinte az áruvásárlási hitel üzlet vagy szociálpolitikai kedvez­mény? Üzlet, válaszolta, s én ebből in­dultam ki. S ha így van, nem lehet csodálkozni, hogy automata mosógép­re nincs OTP-hitel, hisz készpénzért is elfogy. (Igaz viszont, hogy az ifjú háza­sok kölcsönéből meg lehet vásárolni.)­A Kereskedelmi Minisztérium tehát nem engedélyezi az OTP-hitelt az auto­mata mosógépre, mint ahogyan nem engedélyezi a videomagnóra sem, szá­mos más szórakoztatóelektronikai cik­kel együtt. A kecskeméti Alföld Áru­házban viszont -r- itt szerezhette levél­írónk ellentmondásos tapasztalatát-^ mégiscsak lehet videót hitelbe kapni! Ám ez nem OTP vásárlási kölcsön, ha­nem úgynevezett áruházi hitel. A dolog pénzügyi-technikai részleteit Szabó Ba­lázs áruházigazgató üzleti titokként ke­zeli, annyit azonban sikerült megtudni, hogy a hitelt az épületben fiókot mű­ködtető lakiteleki takarékszövetkezet finanszírozza, lényegében személyi köl­csönt nyújtva. (Személyi kölcsönből pedig bárki bármit vehet, videót is, au­tomata mosógépet is.) Ám hogy valaki a lakiteleki takarék- szövetkezettől személyi kölcsönt kap­jon — legalábbis az Alföld Áruház-beli fióknál — ahhoz olyan árucikkeket kell vásárolni, amiből ott helyben felhal­mozódott készletek vannak. Bármilyen furcsa, ilyen a videomagnó és számos más szórakoztatóelektronikai cikk is, mert az új útlevéltörvény óta'— az itt­honi ár feléért, harmadáért — az effélé­ket Bécsben vásárolják vagy onnan ho­zatják az emberek. Meg kell jegyezni, hogy az OTP- hitclnyújtási gyakorlat meglehetősen ellentmondásos. Lehet például áruvá­sárlási hitelt kapni.tárcsás mosógépre, amit többféleképpen is értelmezhe­tünk. Szociális támogatás, azoknak, akiknek csak ilyenre telik. Úgy is fel­foghatom, hogy támogatás a honi ipar­nak — § akkor ez logikus lenne a video esetében is —, ne maradjon a nyaku­kon a termék. Ám tekinthetem úgy is, mint a termékszerkezet-váltás akadá­lyozását, hisz egy elavult termék vásár­lásához teremtünk fizetőképes keresle­tet. Nem tudhatom tehát, mikor vagyok jó hazafi! Ha támogatom a videovásár- lás hitelezését, vagy ha ellenzem? Bálái F. István Megyénk az országos sajtóban If/* Of Ö.j Magyar Hírlap, 1988. december 19-ci szám: Kovács Imre: Születésnapok. I. (A cikkben említik Tóth László hartai traktorost.) *, Új írás, 1988. 12. szám: Lukácsy Sándor: Tollak és esetek. A Nyugat írói - művészekről. (Szép Ernő: A Kecskeméti Festők című írása a Nyugat 1912-es II. számában jelent meg, s a kecskeméti művésztelepről szól.) Méhészet, 1988. 11. szám: D(ögei) I(mre):, Hozhat-e áttörést a vándorméhes? „Nagyüzem a kisüzemben.” Bemutató Cserkeszőlőn. (Közük Mackó Ferenc és Gyetvai Gyula mélykúti méhészek hozzászólását is.) Növényvédelem, 1988.10. szám: Farády László: Kezelési idő és Fungicid-kombi- nációk hatása a napraforgó Phomosis hclianthi Munt. —| Cvet el. al. és Scleronti-' nia scelotioruni (Lib.) de By fcrtőzöttségérc.) A kísérletet a Bajai Mezőgazdasági Kombinát mátéházi kísérleti állomásán végezték.) lelő érvényre juttatása. A következő időszak legfontosabb feladata éppen áz e területen való előrelépés, vagyis, hogy az állami vállalatok körében is megte­remtik a tulajdonosi érdekek érvényre juttatását. így a kisszövetkezetek, ame­lyekben most a tulajdonosi érdekek közvetlenül jelennek meg, számíthat­nak arra, hogy ez az előnyük előbb- utóbb megszűnik. A. kisszövetkezeteknek már a közel­jövőben újra kell értékelniük helyzetü­ket, hiszen a január 1-jétől életbe lépő társasági törvény hatására ehhez a szervezeti formához szinte semmiféle előny nem járul. Felhívta a figyelmet arra is, hogy a kisszövetkezeteknek számítaniuk kell arra, hogy a nagyvál­lalatok versenyképességük növelése ér­dekében harcot indítanak a kiváló szakemberek megszerzéséért. Mivel a vállalkozások szerepe általában megnő a gazdaságban, fel kell készülni arra, hogy a kisvállalkozók eddigi élőnyös helyzete relatíve romlik. Meg kell talál­ni például azt a formát, amely a keres­kedelmi bankokat is érdekeltté teszi abban, hogy akár a legkisebb vállalko­KONYV A FOCIBOTRÁlSfYRÓL A bunda ára Az utolsó kéziratot 1988. december 9-én adták nyomdába, s máris itt van, megvásárolható az elmúlt évek legna­gyobb honi futballbotrányáról szóló könyv. Az ismert sportújságíró, Hámo­ri Tibor felkeresi a legnevesebb és „leg- sárosabb” vesztegetőket, szétnéz a bun- dázó csapatok háza táján, elemzi a gya­nús meccseket, megszólaltatja a szur­kolókat — és persze a nyomozókat is — igen olvasmányos stílusban. A bunda ára már kapható Kecske­méten, a Centrum és az Álföld Áruház­ban, a MÁV-pályaudvaron, az Árpád moziban, a piacon és az Arany J. utcai könyvesboltban; Kiskunfélegyházán, a Szigma műszaki áruház hanglemez­osztályán; Kiskőrösön, a Skála ABC- ben; valamint Baja, Kalocsa, Kiskunha­las, Bácsalmás és Jánoshalma áfész- boltjaiban is. (X) Műholdasműsor-vétel Bácsalmáson Egy hónappal ezelőtt a Fürst Sándor és a Dózsa György utcai társasház lakóinak a kezdeményezéséje parabolaantennát szereltek fel Bácsalmáson. Fzzcl jobb vételi lehetőség nyílik a lakóközösségeknek, valamint a magyar és a jugoszláv adások mellett a Channelt is nézhetik a képernyőn. Jövő év első negyedévében további bekapcsolásokra lesz lehetőség, lakóházanként 5-10 ezer forint hozzájáru­lással. Tervek között szerepel az is, hogy a posta hozzájárulásával á műhold további két csatornájának a lehetőségét is kihasználják. (Juhász Jenő tudósítónk^ tói) Napóleon fogkeféje Képünkön Na­póleon egykori francia császár aranyberakásos fogkeféje, amely 39 ezer márkáért, azaz mintegy 21 ezer dollárért kelt el, a Hermann Historica cég ár­verésén. A becses, ám újólagos hasz­nálatra meglehe­tősen alkalmatlan higiéniai eszközt egy angol tiszt zsákmányolta a császár végső bu­kását eredménye­ző vereség után a Waterlooi csata­mezőn. A háttér­ben Napóleon porcelán lovas­szobra. (MTI-fotó) A hónap legudvariasabb magángépkocsi-vezetője Kedves Olvasónk! December 27-éig küldje be a mellékelt szavazólapon annak a magángépkocsinak a forgalmi rendszámát, amelynek vezetőjét a legudvaria­sabbnak, legelőzékenyebbnek tartja. Cím: Megyei Közlekedésbiztonsági Tanács, Kecskemét, Rákóczi út 17—19. A borítékra írja rá: A hónap legudvariasabb magángépkocsi-vezetője. 12 SZAVAZÓLAP Véleményen szerint a hónap LEGUDVARIASABB MAGÁNGÉPKOCSI-VEZETŐJE frsz. HÍREK • HÍREK zó hiteligényével is úgy foglalkozzon, mint egy nagy cégével; Ezt megkönnyí­ti, ha a kisszövetkezetek együttesen lépnek fel. Lendvai István, az Okisz főtitkára arról tájékoztatta a résztvevőket, hogy az Okisz, amely a hagyományos szerve­zeti formában működő szövetkezetek mellett a kisszövetkezetek érdekvédel­mi, érdekképviseleti szervezete is, tár­gyalásokat folytat a kormányzattal a vagy önérdekei tség jelenlegi problémái­nak mihamarabbi megoldásáról. Az Okisz olyan javaslatot dolgozott ki, amelynek lényege, hogy a kol­lektíva maga döntse el: a közösség va­gyonából mekkora hányad az osztha­tó, illetőleg az oszthatatlan rész. A cél­részjegy mellett ennek érdekében az Okisz véleménye szerint elengedhetet­len a piacon értékesíthető, részvény­ként működő piaci részjegy bevezetése, és fontos a saját részjegy értékének nö­velése is. Mindezek bevezetéséről még folyik a vita, és világos az is, hogy élet­be lépésük esetén szükséges a szövetke­zeti törvény jelentős módosítása. Az Okisz azonban azt szorgalmazza, hogy a jövő évi módosítások után legkésőbb 1990-ig új szövetkezeti törvény szüles­sen. (MTI) NAPTÁR 1988. december 20., kedd Névnap: Teofil Napkelte: 7 óra 29 perc Napnyugta: 15 óra 55 perc Holdkelte: 13 óra 18 perc Holdnyugta: 4 óra 35 perc IDŐJÁRÁS Várható időjárás ma estig: A legala­csonyabb éjszakai hőmérséklet mínusz 2 és plusz 3 fok között alakul. Ma északnyugat felől csökken a felhőzet, a szél egyre többfélé északnyugatira, északira fordul és helyenként viharossá fokozódik. Napközben felhőátvonulá­sok lesznek, futó záporokkal, estefelé néhol már hózáporral. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 4 fok körül, északkeleten kevéssel fagypont i fölött alakul. — MESEMONDÓ GYEREKEK. Kecskeméten, a Szórakaténusz Játék­műhely és Múzeumban rendezték az idei megyei mesemondóversenyt. A magas színvonalú versenyen a zsűri . csak több dij átadásával tudott ered­ményt hirdetni. Kisdobosoknál 1. helye­zett: Gombkötő Hajnalka (Kalocsa, EZI), Kiss Ferenc (Kiskunfélegyháza, Platán U. Ált. Isk.), Takaró Edit (Baja, Központi Ált. Isk.). Az úttörőknél első helyezett: Gyukity István (Felsőszent- iván, Arany János ÁMK), Pirisi Zsu­zsa (Miske, ált. isk.). Valamennyi versenyző emléklapot és a Nagymama mesél című mesekönyvet kapta, melyet a szerző, Kovács Paula és az illusztrátor, Csáky Lajos dedikált. ÚJ HELYEN! A Kecskeméti Agrometeorológiai Obszervatórium és a Bajai Meteoroló­giai Főállomás jelenti: December 18-án Kecskeméten a kö­zéphőmérséklet mínusz 3,0 (az 50 éves átlag mínusz 0,1), a legmagasabb hő­mérséklet 1,2 fok volt. Csapadék nyo­mokban hullott, a nap 4,3 órán keresztül sütött. Tegnap reggel 7 órakor 0,5, 13 órakor 3,8 fokot mértek. A legalacso­nyabb hőmérséklet mínusz 0,3 fok, a tengerszintre átszámított légnyomás 1010,7 millibar — erősen süllyedő —' volt. , December 18-án Baján a középhő­mérséklet mínusz 3,8 (az 50 éves átlag 0,0), a legmagasabb hőmérséklet 1,3 fok volt. A nap nem sütött, csapadék nyo­mokban hullott. Tegnap reggel 7 órakor mínusz 0,2,13 órakor 4,5 fokot mértek. A legalacsonyabb hőmérséklet mínusz 0,9 fok, a tengerszintre átszámított lég­nyomás 1011,7 millibar — süllyedő — volt ÚJ HELYRE KÖLTÖZÖTT a Kecskeméti Városi Népi Ellenőrzési Bizottság. Jelenlegi címe: Kecskemét, Kossuth tér 1., I. 24. Telefon 22-874 (158 és 235-ös mellék). — BAJÁN, AZ ADY ENDRE VÁ­ROSI KÖNYVTÁRBAN (Munkácsy Mihály u. 9.) csütörtökön 18 órakor Kabdebó Tamással, az Írországban élő íróval rendeznek találkozót. A vendé­get bemutatja Endrődi Szabó Ernő és Kőrössi P. József, kabdebó Tamás Írország két arca című műve a helyszí­nen megvásárolható lesz. — BALESET. Solton december 17- én este Martinovics Ferenc 49 éves he­lyi lakos (Kecskeméti u. 39.) egy féktá­volságon belül lévő személygépkocsi elé lépett, amely elütötte. A gyalogos súlyosan megsérült. — ŰJKÖNYVEK: Tóth István: Vitorlás hajók modellezése -jr Moldova György: Ki ölte meg a Holt-tengert? Riport Izraelről — Bende Ibolya: Csalók és balekok fin Ez az Ön horoszkópja az 1989. esztendő 365 napjára. Nyilas. November 23.—decem­ber 1., Oroszlán. Július 23.—augusztus 23. Mérleg. Szeptember 24.—október 23. Szűz. Augusztus 24.—szeptember 23. Vízöntő. Január 21.—február 20. (Horoszkóp könvek). MFrederick Forsyth: Az Odessa ügyirat—Jár-kel, mint zsidóban a fájda­lom — Kamarás István: Megjelöltek — Olaszné Kállai Kamilla—Zimányi Katalin —Horváth Iván: Melléknévragozás a német nyelvben. (Tesztre szabott feladatok) — Olaszné Kállai Kamilla—Zimányi Katalin—Horváth Iván: Módbeli segédigék a német nyelvben. (Tesztre szabott feladatok) — Paulina Éva: Közös ágyban, mégis széjjel—Andersen: A rút kiskacsa^ Rózsaszín párduc. Börtönből börtönbe ^Uta­zás keleten. 1881 — Krausz Tamás—Tütő László: Válaszúton — Molnár Miklós: Nics/van tovább. (Jak-füzetek, 37.) — Világtörténet évszámokban. I—III. ffcö/.S Buda Béla—Oláh Tamás—-Pécsi Tibor: Neurózis Gero András: Ferenc József, a magyarok királya ™ Góliát album—- Régi szép mesék — Várnai Zsuzsa: Receptek a boldogsághoz — Linda Taylor: A halálos ütés... — Tények könyve '89 — Ábel Olga: Tanulságos utak 3 kontinensen — Devecseri Gábor: Állatkerti útmutató — Dunai Imre: Karácsony (Éabakönyvtár.) Kós Károly: Székely balladák. holnapi Lapszámunkból Áfei Nógrád megyében jár, annak érdemes ellátogatni Szügy községbe, ahol egyéb látnivalók között két kis barokk kastély található. Ezekről bővebben a negyedik oldalon olvashat sz érdeklődő. Ugyancsak itt talál az újságot lapozgató egy ajánló írást a Szovjet Irodalom decemberi számáról, és egy novellát, Boíjúbecsinált címmel. Miért drágák a szolgáltatások? — kérdezi az ötödik oldalon megjelenő riport szerzője. A választ keresve egyebek közt ezeket a megállapításokat rögzíti: „a fogyasztói árak és ezzel együtt a számlák úgy híznak, ahogyan a vattacukrot fújják”, valamint „20 forint a sarok, mire felteszik: egy százas”. Az írásból kiderül, miért Két másik cikk — szintén ezen az oldalon — egy nyugati és egy keleti ország gazdasági életébe nyújt bepillantást. A VÁLTOZÁS — Örülök, hogy nem változtál meg. A négymillió, amit örököltél, nem ártott meg. — De, bizonyos mértékig megváltoztam. Azelőtt udvariatlan voltam, most: ex­centrikus; régebben azt mondták rám: közönséges. Ma: rendkívül vicces. KÍGYÓFARM GANÁDPUSZTÁN Különös vál­lalkozásba, egy kígyófarm létre­hozásába és kígyóméreg hasznosításába kezdett egy gmk. A Varanus Gazdasági Munkaközösség az Ipoly mentén lévő Ganád- pusztán megvá­sárolt egy régi majorépületet, 15 millió forin­tos költséggel felújította, és benne négy la­boratóriumot rendezett be. Ezekben két ku­tatócsoport az MTA Kémiai Kutató Intézeté­vel együttmű­ködve már meg­kezdte a mun­kát. A kígyó­farmnak eddig 180 lakója van, a tervek szerint azonban az állo­mányt a kétsze­resére i növelik. A kígyóméreg­ből készült, lljlpsjp nagy értékű reá- gensek és egyéb vegyületek iránt máris nagy az érdeklődés. Ké­pünkön: texasi vipera a terrári­umbán. iMI ■811Ilf A Magyar Szocialista Munkáspárt Bács-Kiskun Megyei Bizottságának napilapja Főszerkesztő: dr. Gál Sándor Kiadja: a Bács-Kiskun Megyei Lapkiadó Vállalat Felelős kiadó: Preiszinger András igazgató • Készült a Petőfi Nyomdában, Kecskemét, Külső-Szegedi út 6. 60pl Felelőá vezető: Birkás Béla vezérigazgató Wii ^ mjBMgSm Telefon: 28-777 \ ÍÉN1988, XII. 20-án, megrendelés sorszáma: 830011 Szerkesztőség és kiadóhivatal címe: 6000 Kecskemét, Szabadság tér 1/A 6001 Telefon: 27-611 Telexszám: 26-216 bmlv h. Terjeszti a Magyar Posta Előfizethető a nirlapkézbesítő postahivataloknál és kézbesítőknél. Előfizetési díj: egy nóiiapra: 43,— Ft, negyedévre: 129,— Ft, \ félévre: f 258,- Ft, egy évre: .516,— Ft. , HU ISSN 0133- 235x

Next

/
Oldalképek
Tartalom