Petőfi Népe, 1988. október (43. évfolyam, 235-260. szám)

1988-10-27 / 257. szám

4 • PETŐFI NÉPE • 1988. október 27. A tárgyak története és a történelem tárgyai KIBŐL LEGYEN ÚTTÖRŐ? Kunfehértói kísérlet A Kecskeméti Galéria új időszaki kiállítása |'já/Kfr Az emberi gon­dolkodás történe­tének egyik meg­határozó idősza­ka az ókor volt. Térben és időben hatalmas, böl­csességben és ár­nyalatokban pe­dig mérhetetlenül gazdag e korszak. Töredékében megidézni is szin­te képtelenség. Amitől mégis megkísérli c/t mindig és min­denkor az ember: a tudás, a tisztaság örök visszatérése. Ettől értjük Szophoklészt, helyeslünk Mareus Aurélius bölcsességeinek, vagy feszül meg izmunk Müron szob­rát látva. A „nézés” művészete minden embernek megadatott, s így a tárgyak „történetírása” sokaknak szól. E gazdag kor tárgyait (műalkotása­it) megismerni ritkán van lehetősé­günk. A Szépművészeti Múzeum gyűj­teményének mintegy ötezer darabjá­nak csak -a negyede látható a nemrég megnyílt budapesti állandó kiállítá­son, de vidékre alig-alig jut ebből. Ezért vállalkozott Csomay Boldizsár klasszika-archeológus, a Szépművé­szeti Múzeum munkatársa arra, hogy egy országos vándorkiállítással hozza cl nekünk a görögök;' rómaiak, pro­vinciabeliek — bronzkortól a császár­korig szóló —' történelmét. Százkilencven tárgy idézi a múltat január 29-éig a Kecskeméti Galéria időszaki kiállításán. A legrégebbi Cip­rusról való, az i. e. 2300—1900 körüli időkből: egy fényes, vörös felszínű agyag teknősbéka szobrocska. Szen­télyleletből maradt fönn, egyszerű for­mákat mutató testét agyaglapokból vágták ki, majd meggörbítették és ki­égették. A fazekaskorongot csak a késő bronzkorban használták a szige­ten. Az i, e. tizenkettedik században a tengeri népek, hazát keresve, végig­pusztították a bronzhoz szükséges ón- lelőhelyeket is, ezért új anyag, a vas fölhasználása vált szükségessé. Új technikák alakultak ki, hogy a kemé­nyebb fémet meg tudják munkálni. Csak a nyolcadik században fejlődött • Múmiamaszkok Egyiptomból. .„Sä? • Ciprusi edények. • Szigorú stílusú görög eredeti nyomán készült ifjúszobor. 9 Hellenisztikus agyagfejecskék sorozata. ki — politikatörténeti okok miatt — a geometrikus művészet. Ecset és körző segítségével egyszerű díszítéseket vittek a keleti luxuscikke­ket tartó edényekre, de egyre erősebbé vált az igény a mítoszok ábrázolására. A görög művészet archaikus perió­dusa (i. e. 700—480) már igényesebb formákkal, de még mindig funkcioná­lisan alakította a tárgyakat. A korin- thoszi vázafestészet a közvetítő keres­kedelem szolgálatában állt: a keleti illatszerek „csomagolóedénykéje” volt. A bronzfegyvereket, -sisakokat egyet­len lemezből kalapálták ki, s mivel ezek az ötvözőanyagok miatt aranyos fényűek voltak, lenyűgöző látványt nyújthattak benne a harcosok, mond­juk, a marathoni harcmezőn. A hato­dik század végétől való feketealakos vázákon az olymposi istenvilág alakja­it antropomorf módon ábrázolták. A Dionysos-kultusz emlékei a bortá­roló amphorák. A perzsa háborúkkal lezárult a gö­rög művészet archaikus korszaka, s az i. e. ötödik századtól vezető műfaj a monumentális szobrászat lett. Erről tanúskodnak a templomok- szobordí­szítésének maradványai, illetve a bronz eredetikről a Görögországot meghódító rómaiak számára készített márvány-másolatok (ilyen a kiállítá­son látható ifjútorzó is.) A peloponnészoszi háború után az állami építkezések, megrendelések el­maradtak, előtérbe került a magánem­ber, s így a hangsúly a portré- és síremlékszobrászatra tevődött. A hellenizmus korában'(i. e. 330 —30) a Nagy Sándor világbirodalmá­ból létrejött utódállamok művészete már kevertebb — műfajban, témában egyaránt. Az itáliai, majd római művészet szép darabjai is láthatók a kiállításon, például a Gorgó-fejes antefix templom vagy szentély bejáratánál állt a rossz szellemek elriasztására. A kiállításon minden egyes tárgy­nak története van, e történetek fölidé­zése „megidézése” teszi lehetővé szá­munkra történelmünk igaz megismeré­sét. Kiscsatári Marianna Október 27-étől 29-éig műholdas adás vételére alkalmas parabolaantenna- rendszerek bemutatója Gyári szaktanácsadás, előnyös vásárlási feltételek! Ajánljuk kisközösségek és családiház­tulajdonosok részére! 16022C ********************** * * Dusnoki telepünkre * * KERESÜNK * * faipari technikusi £ * végzettséggel * üzemvezetőt * Jelentkezés személyesen * * Szikra Műbútor és Faáru * * Kisszövetkezet, Budapest * £ XIII., Újpalotai u. 22. sz. * * Harmat Mihály műszaki * * vezetőnél. * * * * i * ELADÓ X 1 db TDO—100-as X * terményszárító * berendezés, * * faanyag szárítására * * is alkalmas. / * * * Megtekinthető a Szikra * Műbútor és Faáru * * Kisszövetkezet dusnoki * * .. telepén. * % Telex: 028-1317 X * Érdeklődni lehet * * a kisszövetkezet központi * telepén, Budapest XIII., í Újpalotai u. 22. sz. alatt. í * Tx.: 22-5007 * * Tel.: 298-045 * * Harmat Mihály műszaki . * * vezető. 2668 * * * ********************** A Kunfehértói Általános Iskola körülményei nem általánosak. Nem csupán azért, mert a szom­szédos nevelőotthon lakóiból áll a tanulók zöme, hanem mert — el­lentétben a városi iskolákkal — kifejezetten optimális létszámmal dolgozhatnak. Háromszáznegyvenhárom diák jut a tizenhat tanulócsoportra, így például a két párhuzamos első osz­tályba tizenhat, illetve tizenhét gyerek jár. Felesleges részletezni, milyen könnyebbség ez a pedagó­gusnak, s mekkora pluszt jelenthet a diákoknak.-— Néhány különleges igényű szülő azért akad — mondja Zentai István igazgató —, aki gyerekét nem íratja be hozzánk, inkább na­ponta hordja Kiskunhalasra. Az okát nem értem. Hiszen képesítés nélküli pedagógusunk az alsó ta­gozatban egyáltalán nincs. — Úgy tudom, hogy az önök in­tézménye általános művelődési köz­pontként működik. Divatos, elterje­dőben lévő forma ez. Kunfehértón is bevált? — Az általános iskola a napközi otthonnal, az óvoda és a községi könyvtár a mi általános közpon­tunk része. Természetesen a nép­művelés is a feladataink közé tar­tozik. Igen ám, de mindehhez mű­velődési házunk nincs. Hol itt, hol ott kell népipűvelnünk. Néhány hónapja sikerült egy főállású nép­művelőt találnunk, így valamics­két javult a helyzet. Érdemi mun­kát azonban csak úgy végezhet­nénk, ha lenne egy művelődési házként funkcionáló épületünk. Az igazat megvallva: így, az adott körülmények között nem sok értel­me van az összevonásnak. Azt te­hát, hogy nálunk is bevált az ÁMK gondolata, nem állíthatom. — Azért ■ kezdeményezésekben nincs hiány. Már két olvasói levél is felhívta ra figyelmünket: a Kunfe­hértói Általános Iskolában történik valami. Hogy mi, azt igazából a levélírók sem értik. — Új klubrendszerrel kísérlete­zünk. Az 1988—89-es tanévtől el­hagytuk a hagyományos rajokat, s PETŐFI NÉPE AJÁNLATA KÖNYV Mi a megoldás? / A közelmúltban látott napvilágot a Gondolat Könyvkiadónál A család című könyv. A Pro és'kontra sorozatban szél­sőségeket is felvonultató kiadvány el­gondolkodtató válogatás. Hogy miért? Megtudhatjuk Kerekes Magdolna ajánlatából: A család A családok szerkezeti átalakulásá­nak, a család által ellátott feladatok összeszűkülésének, a famílián belüli szerepek módosulásának időszakát él­jük. Közismert: Magyarországon egyre kevesebb gyermek születik, és kiugróan magas a válások száma. A fiatalkorúak körében megnövekedett a bűnözési arány, a kábítószer-használat, nőtt az öngyilkosság, a vandalizmus, az erő­szak, egyre több gyermek él csonka most valami újjal igyekszünk fel­lendíteni a szabadidős tevékenysé­get. Szembenéztünk a tényekkel: a pedagógusok érdeklődése és a vál­lalkozó kedve épp úgy különböző, mint a gyerekeké. Nem mindenki vállal szívesen pluszmunkát, ami­ért ráadásul semmiféle jövedelem nem jár. Ezért felkértük azokat, akik szívesen foglalkoztatnak gye­rekeket a szabad idejükben, hir­dessenek meg klubokat. Ezt nem­csak pedagógusok tehetik meg, ha­nem bárki. Szülő, népművelő, akár nagyszülő. Több mint tíz ötlet Vált így valóra: ákom-bákom, zenebo­na, kincskereső, MHSZ, tűzoltó, időseket segítő,, idegen nyelven le­velezők ... Honoráriumot ezért nem tudunk adni, de legalább ön­kéntességi alapon, mindenféle rá- kényszerített tematika nélkül fog­lalkozhat ki-ki a gyerekekkel, rá­adásul abban a témakörben, amely leginkább kedvére való. A gyere­keknek sem kötelező így szabad idejüket osztálytársaikkal tölteni. Hasonló érdeklődésű és gondolko­dású diákokkal lehetnek együtt, más évfolyamokról és osztályok­ból is barátokat szerezhetnek. — Mi lesz azokkal, akik a meg­hirdetett klubok között nem talál­nak érdeklődésükhöz közel állót? — Úgy gondoljuk, hogy ezeket a tanulókat összehívjuk, s közösen döntjük el, mi az, ami valamennyi­ükben közös. Ez lesz a klubon kí­vüliek klubja. Ám félreértés ne es­sék. A tagság senkinek sem kötele­ző. — Mibe kerül mindez a szülők­nek? — Vannak klubok, ahol kiadá­sok is felmerülnek. Ez természete­sen a szülőket terheli. Ám a kíná­latnak ez mindössze egy része. — Egyéb vonzásai is vannak a kísérletnek? — Szakítani akarunk a megszo­kott gyakorlattal, miszerint az út­törővé válás automatikus. Próba- rendszerhez szeretnénk kötni, s így elérni azt, hogy a vörös nyakken­dőnek tekintélye legyen, a gyerek büszke lehessen, ha felkötheti. G. Tóth Tímea családban, illetve állami gondozásban. Hosszan sorolhatók az okok és okoza­tok: kétségtelen tény: a gondok gyöke­rei — többségben — a családi háttérre vezethetők vissza. Mi a megoldás, az elfogadható kiút? A nyitott házasság, a kommunák és kibucok, a poligámia és a csoporthá­zasság, a válás és újraházasodás? Min­dennapjaink beszed- és vitatémája. Válsággal küszködő családi életünk, életformánk, gondjaink' megoldási le­hetőségei ezek lennének? A felmerülő kérdések sorára kutatja a választ a kö­tet. Kezdve a gondolatsort a család tényítéletek és értékítéletek képével, át­tekintve a történeti jelentésváltozato­kat, a bomlás vagy alkalmazkodás le­hetőségét, a család funkciózavarait, a nemek szerepét, bepillantva a gyermek —szülő kapcsolatba is. ' Nemcnyi Mária szerkesztő a szoci­álpszichológus nézőpontjából gyűjtöt­te össze a könyv írásait, tizenegy téma köré csoportosítva a nyitott házasságot propagáló O’Neill házaspár, Alexand­ra Kollontai szovjet diplomata, Mis- kolczi Miklós író, Sigmund Freud pszi­chiáter és a többi, mintegy száz „társ­szerző” gondolatait. Fele cukor; fele méz A napokban jó néhány popzenei lemezúj- donság jelen t meg, köztük a Modem Hungá­ria, a Napóleon Boulevard, az Első Emelet, a Dolly Roll és a Step együttes korongja. Eze­ket hallgatva Boizák Tibor arra jött rá: való­ban az LP-kegyikfele„cukros”,amásikfele „mézes”, ahogyan énekelik a dalban. * Minden a tervek szerint halad: a szoká­sos évi nagylemezüket elkészítették már a most futó szólóénekesek, ezúttal pedig az együtteseken a sor. Szépen, soijában jön­nek is. Azután kiderül: egyik sem kiemel­kedő, a megszokott színvonalon kerülnek TOLLPRÓBA Egy nagy író átkozottul lus­ta volt, a gondolattól is elbor­zadt, hogy megtöltse tintával a tollát. Golyóstollal nem akart nagy műveket írni, jogosan fel­tételezve, hogy a kulimász esz- tétikátlanul elmázolódik a pa­píron, az ő ujján meg bütyök nő. Ceruzáról szó sem lehetett — ugyan ki ír korszakalkotó művet ceruzával! ■ Az ötletek egymást kerget­ték fejében, fényes jellemek csillogtak, stílusos figurák vá­gyódtak papírra. Az író leül az asztalhoz, kezét a tollért nyújt­ja, a toll a papírhoz ér... de nem! Egyetlen csepp tinta sind benne, megtölteni pedig ször­nyű, hogy mennyire nem aka- ródzik. Sőt, egészen meggör­nyed, már-már összecsuklik az undortól, a lustaság egyre job­ban hatalmába keríti, szinte húzza a széles pamlagra — rá­gyújtani, elnyújtózni... Emiatt nem olvastuk a Taj- gai tűz című művét, akárcsak a Cservjakov hasonmását, az Arany és ezüstöt. Nem olvas­tuk az öreg színész életéről szóló trilógiát, a Darij Belou- szov éveit, vagy az Egyszer a parkban című regényt, továbbá több mint hetven kitűnő elbe­szélést. Egyáltalán semmit sem olvastunk, mert semmit nem írt meg, bár annyi ötlete, elgondo­lása volt... Nemrég meghalt a nagy író. A sors akarata szerint tolla hozzám került. Miután sike­rült leküzdeni lustaságomat, magam elé húztam a tintás­üveget, megtöltöttem a tollat és írni kezdtem vele. Egész jól ír. Tolipróba. Szárnypróba... Andrej Bogaszlovszkij Horváth Lilla fordítása Zakatol a szív». le a „futószalagról”. A Modem Hungári például még. mindig az azóta már nen létező Modem TaUdng nyomdokaiba: halad. Most éppen arról énekelnek: Egy szer fenn, egyszer lenn. És: Fele cukor, fel méz. Milyen igaz! Cukros, mézes nótái áradnak a lemezjátszó hangfalából. Ért heteden, miért ragad le egy profi csapati semmitmondó dalszövegeknél. Nem hi szem el, hogy csak „szívküldis”, „emlék könyves” témákra telik nekik. Ha mégi így van, legalább a muzsika lenne kima gasló. De az sem az. A Dolly RoD ugyan csak a bejáratott szlogeneket alkalmazza így hát esetükben sem lehet szó újdonság ról, netán megújulásról. Előszeretette nyúlnak a rock and roll nagyjaihoz, mos is jutott hely feldolgozásnak. A tizenhá rom szám közül kevés pályázhat sikerre talán csak a Zakatol a szív és a Horgas: a pácban jut majd fel a listákra. A Stei együttes második nagylemeze megint csal egy a tucat közül. Hiába a fiuk külse átváltozása: a szőke paróka, a dísze egyenruha, ez még nem jelent zenei kiug rast. Megmaradtak ők is a „fele cukor, feli méz”-receptnél. Nem véletlenül, hiszen í szakács, a menedzser a jól ismert Fényi Miklós. Az újdonságok közül talán csak a Na poleon Boulevard és az Első Emelet albu ma élvezhető igazán. Az előbbi csapa harmadik nagylemezével lépett elő, igé nyes szmtetizatormuzsikával és jó szőve gekkel. Júlia nem akar a földön járni — jelentik ki címadó szerzeményükben. Var a kínálatban még három-négy dal, am kompozícióját, dallamát tekintve tökéle tes. Éz viszont kevés egy évente lemezze sorra kerülő együttesnél. Az Első Emele az idén két LP-vel indul a popversenyben A koncertalbum, bizony, jobban sikerült mint a mostani, stúdióban rögzített, vado natúj dalokat felsorakoztató korong, fia Emelet esetében is áll a képlet: a Naplemea című albumukat is elkerülte az újszerűséf szele. Nem hagyhatom ki a megjegyzést: ho vannak a regiek, az igazán értékteremtő profik? Az LGT, az Omega, a Fonográf Koncz Zsuzsa vagy Kovára Kati?

Next

/
Oldalképek
Tartalom