Petőfi Népe, 1988. augusztus (43. évfolyam, 182-208. szám)

1988-08-26 / 204. szám

4 • PETŐFI NÉPE • 1988. augusztus 26. MA AVATJÁK: Korszerű általános iskola és diákotthon Baján • Az intéz­mény pedagógusai, óvónői a díszítésért tettek sokat. (Straszer András felvételei) hhül-beliil modern, hangulatos az új intézmény. A hajaink éppen ma ünnepelnek, délelőtt avatják az általános iskolát és diákotthont, melyet hamarosan az enyhén fogyatékos gyermekek birtokba vesz­nek. Régi alom vált valóra most. Pontosan tizenöt évvel ezelőtt kezdődött a történet. A Művelődési Minisztérium és a Műber beruházásában, a Délterv ter\ezésében és a Blévisz kivitelezésében épült fel a szép oktatási intézmény, ahol óvodások, általá­nos iskolások, speciális szakiskolások szerezhetik meg a szükséges ismereteket és tölthetik el napjai­kat a diákotthonban. Lapunkban már hírül adtuk, hogy elkészült a bajai gyógypedagógusok büszke­sége, az új iskola. Rövid tudósításunk nem kis elégedetlenséget szült. Először erről beszél dr. Nagy Istvánná igazgatónő: • Dr. Nagy Istvánné: — Az intézményi önállóság jegyében kezdünk munkához. bán nyilatkozta, hogy a modern iskolá­ban európai színvonalú oktatás-nevelés valósítható meg. — Megint csak az oktatási törvényre hivatkozom először: az intézményi ön­állóság jegyében kezdünk munkához. Törekszünk az eredmények növelésére, a képességek fejlesztésére. A kísérletezé­sektől sem zárkózunk el; például az első osztályban az Országos Pedagógiai In­tézet Az örömelvű iskola elnevezésű kí­sérletét kívánjuk megvalósítani. Újszerű lesz a technikatanításunk, különös hangsúlyt fektetünk a tanórán kivüli foglalkozásokra. Céljaink elérésében a videolánc, a számítógép-hálózat segít. Nem feledkezünk meg a közművelődés­ről sem. Ez utóbbi jelzi, hogy nyitottak akarunk lenni a város felé is. Szeret­nénk, ha koncepciónk igazolásához időt kapnánk feletteseinktől. Éveken belül elválik majd, jó úton indultunk-e el. Azt akarjuk, hogy a gyerekek ne csak megél­jenek, hanem boldogabban is tudjanak élni. Jó lenne véget vetni a sajnáltatás- nak, hiszen az legtöbbször megalázó szi­tuációkat szül. Intézményünk százötven bentlakónak, 50-60 bejárónak készült, de többen jönnek hozzánk ősszel. Az összlétszámúnk biztosan eléri a 320-at, 350-et. Tizennégy tanterem, három óvo­dai foglalkoztató jut 25 tanulócsoport­nak. Gondolja csak el... Miután me­gyei beiskolázású intézmény vagyunk, szűkebb pátriánkból vesszük fel a gyere­keket. — Győzelem ez a nap? — Persze, hogy örülünk a korszerű iskolának. Borzák Tibor küket. A gyerekpárti gyógypedagógus természetesen örül az oktatási törvény kínálta új lehetőségeknek, melyek a szakterületet érintik. Az eltelt évtizedek legszembetűnőbb változása éppen a névválasztásban rejlik. A másik pedig, hogy megszűnt a zártság, vagyis az értel­mi fogyatékosok továbbmehetnek szak­iskolába vagy szakmunkásképzőbe. Többen sikerrel veszik az akadályokat. Képességeik a döntőek. — Ez a szép intézmény nagyon kellett. Talán úgy, mint egy falat kenyér? — Mondok valamit, vagy inkább megmutatom az aktákat... Először 1973-ban vetődött fel a létesítmény gon­dolata, miután korábban szűkös helyen nyomorogtunk. Baján 1930-ban indult az értelmi fogyatékosokkal való foglal­kozás, tehát már távoli múltra tekinthe­tünk vissza. A régi épületünket alakít­gattuk, bővítgettük, de új létrehozására nem volt mód, hiába akarták többen is Baján. Eljutott a tervünk a minisztéri­umba, itt láthatja a dokumentumokat. 1978-ban kaptunk volna 50 millió forin­tot, de a megyétől elutasító válasz érke­zett, és tervünket eleddig nem tudtuk megvalósítani. — Mikor fordult a kocka? — 1980-ban. Akkor a Művelődési Minisztérium, a megyei tanács és a vá­ros illetékesei helyszíneltek, megkezdőd­hettek a tárgyalások, a tervezések. Azt mondhatom: Baja kezdeményezett, a minisztérium kart nyújtott és végül me­gyei intézmény vált általános iskolánk­ból, diákotthonunkból. — Gondolom, minden küzdelmet, ha­dakozást megszépít már a múlt. Koráb­Nem örültünk a cikknek! Azt ír­ták. miért kellett eltitkolni az intézmény nevéből, hogy enyhén értelmi fogyaté­kos gyerekek járnak majd ide. Most, amikor az új oktatási törvény is hangsú­lyozza, hogy nem szabad a megnevezés­ben használni megkülönböztetéseket. A figyelmes bánásmód az értelmileg sé­rültek esetében követelmény! Igenis: ké­pezhetők, nem csak fejleszthetők. Ezért hadakoztunk már évek óta, és most vég­re lehetőségünk adódott arra, hogy a nevünk is a többi iskoláéval azonos le­gyen. Nálunk még mindig megbélyegzett­nek számítanak az értelmi fogyatékosok? — Érthetetlen! Külföldön együtt ne­velkednek, tanulnak a sérültek és az egészséges gyerekek. Miért kellene őket kirekeszteni? A felnőtt társadalomban is együtt él sokféle ember. Sajnos, a hazai tapasztalatok lehangolóak, a beidegző­déseken nemigen lehet Változtatni. Jó lenne végre emberivé, egyszerűvé tenni a kapcsolatokat. — Az iskola nevével kapcsolatosan mégsem értek egyet önnel. Nem hiszem, hogy hasznos lenne a „titkolózás”. Vala­hol mégiscsak becsapják a szülőket, a gyerekeket. — Miért nem hiszi el, hogy emberibb, ha nem derül ki a megkülönböztetés? Miért induljanak hátránnyal a fogyaté­kosok? Ha elvégzi a nyolc osztályt, je­lentkezhet középfokú intézménybe. Per­sze, nem biztos, hogy felveszik, nincs garancia arra, hogy eleget tud tenni a követelményeknek. De legalább a szülő és a gyerek tudja, érzi: nem más, mint a többi, próbálkozhat, továbbtanulhat. Becsapásról tehát szó sincs, ahogy állít­ja! •— Érdekelne, mik a korábbi tapaszta­latai. — A Petőfi Népében közölt híradás után több szülő sírva keresett fel, hogy miért kell megint bántani őket és gyere­•Ott- jártunkkor készült az aula dobogója. AUGUSZTUS 27—28. NÉPZENEI TALÁLKOZÓ KECSKEMÉTEN Bartók és Kodály közös életműve* Szinte regénybe illően érdekes, ahogyan a XIX—XX. század fordulóján új tudomány, új művészet támad Magyarországon. Gyö­kerei több országból és népből, több tudo­mányból és művészetből erednek — hatásuk pedig szétárad a kultúra többi ágára s a világ mind több tájára. A legfőbb és legkorábbi szál északi roko­nainkhoz, a finnek Kalevala-eposzához ve­zet. Ezt akarta leforditani Vikár Béla úgy, hogy mind a magyar, mind a finn nyelvet a helyszínen, a nép közt járva-kelve figyeli, s hogy e népek észjárását, nyelvi fordulatait dalaikban és balladáikban, meséikben és közmondásaikban tanulmányozza. Vikár eleinte gyorsírással jegyezte a szövegeket, majd 1895-ben — Európában elsőként! — áttért a fonográfos gyűjtésre, amellyel a szö­vegek dallamait is megmentette az utókor számára. Már csak képzett zenészek kellet­tek, hogy a fonográfhengereken fölhalmo­zott dallamok százait-ezreit lejegyezzék. Kodály 1903 őszén látott a felvételek meg­hallgatásához. Eleinte csak példákat keresett doktori értekezéséhez, melyet A magyar nép­dal strófaszerkezeté-ről készített. Ám a hangszerekről hallható zene igencsak elütött attól a stílustól, amit addig magyar népdal­nak tartottak. Hasonló élményben volt része Bartóknak is 1904-ben, egy székely cseléd­lány énekét hallva. Ekkor még nem ismerte Kodályt, két évfolyam különbség volt köz­tük a Zeneakadémián, ami akkoriban erős válaszfalat jelentett. És azért sem igen tud­hattak egymásról, mert egyéb tanulmányaik folytán Bartók a zongora tanszakhoz, Ko­dály pedig a tudományegyetemhez és az Eöt- vös-kollégiumhoz kötődött. Közelebbi kapcsolatuk 1905-ben fejlődött ki. Ekkor tervezték meg nagyszabású gyűjtő­útjaikat. Egymás eredményeit időről időre összeve­tették, összerakták, majd az előttük-utánuk járó többi gyűjtő anyagával is kiegészítették, egyszóval: teljességre törekedtek. Más népek zenéjét is behatóan vizsgálták, hogy a ma­gyart még jobban megismerjék. Egyfelől át­néztek minden hozzáférhető kiadványt, más­felől maguk is gyűjtöttek szlovák, ukrán, román, bolgár és szerb nemzetiségű falvak­ban. Több ezer dallam áttekintéséhez, összeha­sonlításához, osztályozásához azonban egy­séges írásmód, egységes mértékrendszer szükséges. Ebben szintén a finn nemzet mu­tatott példát. Ilmari Krohn a század első éveiben több ezer finn dallamot adott ki egy­séges hangmagasságban: a Dó-végűeket, dúr-szerüeket egyvonalas g-re írva, a Lá- végűeket, moll-szerűeket pedig egyvonalas c-re hozva. Bartók és Kodály átvette Krohn rendszerét, de azzal a módosítással, hogy minden sorszerkezetű dallamot g-re írt. A következő két osztályozási mozzanat a sorok záróhangjaiból adódó számképlet, majd a sorok szótagszáma lett. így sok olyan rokondallam került össze, amely akár szöve­ge, akár lelőhelye, akár gyűjtőhelye szerinti * Részletek Olsvai Imre hosszabb, egy régebbi kecskeméti tanácskozáson elmondott, Bartók és Kodály közös életműve: az összehasonlító népzenetudomány című előadásából. csoportosításban messze sodródott volna egymástól. * * * Az 1918-ig tartó első nagy gyüjtőkorszak közel 8000 magyar dallamot eredményezett. Ez már elegendő volt az alapvető törvénysze­rűségek, a stílusok és típusok megállapításá­hoz. A sort az ötfokúságról írt Kodály- tanulmány nyitja meg. A benne közölt fölfe­dezést igazi tudományos türelem, tízévi meg­figyelés érlelte ki. Ezt magától Kodálytól tudjuk, aki egy 1950-ben tartott előadásában elmondta, hogy az ötfokú hangsor jelentősé­gét már tíz évvel a tanulmány megírása előtt, 1907-ben észrevették Bartókkal, amint ösz- szevetették egymás székely és palóc gyűjté­sét. Mégis vártak egy évtizedet, gyüjtve-vizs- gálva a további bizonyítóerejü adatokat, míg jónak látták nyilvánosságra hozni fölfedezé­süket. Több tudományos eredményüket a húszas évek elején készített két könyvbe sűrítik. Az erdélyi magyarság jellegzetes anyagából 150 dalt válogatnak ki s a módositott Krohn- rendben teszik közzé. Igen sok dal ebből a gyűjteményből vált nemzeti közkinccsé. Aki végigénekli e példatárat, azt a magyar népze­ne legklasszikusabb árama járja át. A másik könyvben Bartók Béla A magyar népdal átfogó jellemzését, zenei felosztását adja három osztályban, 349 dallampéldával. Az A és B osztály népzenénk legjellemzőbb, legáltalánosabb két stílusa, a Régi és az Új, a harmadik osztály pedig az összes többi kis stílus tarka együttese, sokféle egyébből áll össze. A Régi Stílus elnevezést zenei és néprajzi tulajdonságok indokolták. E dallamok ural­kodó hangsora az ötfokúság, mind a négy soruk azonos szótagszámú és egy részük be­szédszerűén, szabadabban előadott Parlan­do vagy Rubato ritmusú dallam, nemritkán díszített előadásban. Első soruk mindig ma­gasabban hangzik, mint a negyedik, ezáltal a dallam vonala egészében véve ereszkedő jellegű. Főleg öregektől lehetett gyűjteni eze­ket, legnagyobb számban épp a legelzártabb, leghagyományőrzőbb vidékeken. És ami ta­lán a legfontosabb: ezek a dallamok ütnek el legélesebben a népies műdaloknak és a szom­széd népeknek a stílusaitól. Minden amellett szól tehát, hogy ez a dallamfajta magyar földön keletkezett és régóta él a nép haszná­latában. Előbb az erdélyi magyarság gyűjte­ményéből csupa régi stílusú dal hangzott el. Bartók az 1921-ben rendelkezésre álló ro­konnépi anyagban is fölfedezte ugyanezt a stílust, ötfokúságnak és ereszkedő dallam­szerkezetnek ugyanilyen összefonódását: könyvének függelékében három Volga vidé­ki mari vagy cseremisz dalt közöl. A másik stílus azért kapta új jelzőjét, mert dalait főleg fiatalok énekelték. E dallamok­nak kezdő- és zárósora zeneileg azonos, har­madik soruk viszont mindig más. Igen nagy szótagszámúak is akadnak köztük. Hangsor tekintetében nem egységesek: egyaránt talál­ható közöttük ötfokú, hatfokú és különféle diatonikus skálában mozgó dallam. E tulaj­donságok arra vallanak, hogy ez a stílus jó­val újabb a réginél. ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________» KÉSZENLÉTBEN A HÉT VÉGÉN ORVOSOK KECSKEMÉT: az ügyelet ideje hétfőtől péntekig 18 órától másnap reggel 8 óráig tart, szombaton, vasárnap, és ünnepnapokon reggel 8 órától folyamatosan a következő hét­köznap reggel 8 óráig. Az ügyelet helye felnőtteknek: Kecskemét, Nyíri út 38. (T.: 20-488), központi tömb, diagnosz­tika. Gyermekeknek: Kecskemét, Izsá­ki út 5. C pavilon, földszinti ambulan­cia (T.: 22-822). Ágasegyháza, Ballószög, Helvécia, Hetényegyháza, Jakabszállás, Nyárlő- rinc, Városföld gyermek és felnőtt be­tegeit munkaszüneti napokon a kecske­méti kórház említett két épületében lát­ják el. Orgovány: központi rendelő: (T.: 25); Lajosmiz.se, Felsőlajos. Ladánybe- ne: Lajosmiz.se, központi rendelő (T.: 24); Szabadszállás, Fülöpszállás, Solt- szentimre: Szabadszállás, központi rendelő (T.: 220); Kunszentmiklós: központi rendelő (T.: 51-222); Dunave- cse, Szalkszentmárton, Apostag: Du- navecse, központi rendelő (T.: 75); Ke­rekegyháza, Fülöpháza, Kunbaracs: dr. Gódor G. (Kerekegyháza, Lenin tér 14. T.: 71-340); Lakitelek: dr. Glied Imre (Lakitelely, Alkotmány u. 3. T.: 42-015); Izsák: dr. Pap Gy. (Izsák, Ber­csényi u. 13. T.: 74-844); Tiszaalpár: dr. Fekete F. (Tiszaalpár, Mátyás király u. 2'.. T.: 44-050). Lelki segélyszolgálat: a kecskeméti 28-222-es telefonszámon naponta 18 órától másnap reggel 6 óráig hívható. BAJA: az ügyeletcl a bajai kórház baleseti sebészeti pavilonjában látják el. (Pokomy u. T.: 11-244). Itt fogadják a bajai, bácsbokodi, bácsborsódi, bács- szentgyörgyi, bátmonostori, csátaljai, csávolyi, dávodi, érsekcsanádi, felső- szentiváni, garai, hercegszántói, ne­mesnádudvari, sükösdi, szeremlei és vaskúti betegeket. BÁCSALMÁS: a rendelőintézetben a bácsalmási, bácsszőlősi, tataházi, má- tételki, kunbajai, csikériai, madarasi, katymári lakosokat látják el. (T.: 124). KISKŐRÖS: a Kossuth utcai rende­lőben látják el a betegeket (T.: 11-922). Fogászati ügyelet a város és a környék lakói részére minden szombaton 8-tól 12 óráig. Szakorvosi rendelőintézet: Kiskőrös, Petőfi tér 12. Az ügyelet ide­jén ellátják a kiskőrösi, akasztói, csen­gődi, tabdi, kaskantyúi betegeket. Kecel, Imrehegy: Kecel, központi rendelő (T.: 21-575). Soltvadkert: köz­ponti rendelő (T.: 31-231). KISKUNFÉLEGYHÁZA: a köz­ponti ügyelet szombaton reggel 7 órá­tól hétfő reggel 7 óráig tart. Helye: Kiskunfélegyháza, Fadrusz J. u. 4. (T.: 62-520). Ellátják a kiskunfélegyházi, gátéri, kunszállási, pálmonostori, pető- fiszállási, bugaci betegeket. A gyermekorvosi ügyelet rendje szombaton és vasárnap 7-től 19 óráig tart. Helye és telefonja azonos a köz­ponti ügyeletével. TISZAKÉCSKE: a rendelőintézet­ben a tiszakécskei és szentkirályi bete­geket látják el. (T.: 41-011). KALOCSA: a rendelőintézetben tar­tanak ügyeletet: Kossuth u. 34—36. lu látják el Bátya, Foktő, Géderlak, Ho­mokmégy, Miske, Ordas, Dunaszent- benedek, Öregcsertő-Csoma, Szak­már, Úszód és Kalocsa betegeit. Az ügyelet ideje szombaton reggel 7 órától hétfő reggel 7 óráig tart. (T.: 10, 122, 234). Éjszakai ügyelet: 213-as mellék. URH-szoba: 219-es mellék. A rendelőintézetben a munkaszüneti napokon a fogászati ügyelet sürgős esetben vehető igénybe 9-től 12 óráig. A fogászati ügyelethez tartozik: Kalo­csa, Solt, Harta, Dunapataj, Duna- szentbenedek, Dusnok, Fájsz, Hajós és a csatolt községek. Solt, Újsolt, Dunaegyháza: Soll, központi rendelő (Vécsey tér 1. T.: 167); Fájsz, Dusnok: dr. Kiss J. (Dus­nok, Vörös Hadsereg 27. T.: 12); Du­napataj, Harta: dr. Jaksa J. (Dunapa­taj, Baross u. 6. T.: 84); Hajós: dr. Pap I. (Hajós, Kossuth u. 1. T.: 10). KISKUNHALAS: a Semmelweis kórház központi ambulanciáján tarta­nak ügyeletet. (T.: 21-011 275-ös mel­lék.) Itt látják el a balotaszállási, har- kakötönyi, zsanai, kunfehértói, kis­szállása pirtói betegeket. Kiskunmajsa, Szánk, Jászszentlász- ló, Csólyospálos, Kömpöc; Kiskun­majsa, központi rendelő (T.: 31-211); Jánoshalma, Rém, Borota, Kélesha- lom: Jánoshalma, központi rendelő (T.: 88); Kelebia, Tompa: dr. Máriási K. (Tompa, Rákóczi u. 15. T.: 31). GYÓGYSZERTÁRAK \ péntek esti zárástól hétfő reggelig a következő gyógy­szertárak tartanak ügyeié­iül: Kecskemét: Szabadság tér L; Baja: Tóth Kálmán tér 2.; Bácsalmás: Hősök tere 4.; Izsák: Dózsa Gy. u. 7.; János­halma: Béke u. 1/A; Kalocsa: Széche- nyi-lakótelep; Kiskőrös: Luther tér .5.; Kiskunfélegyháza: Attila u. 1; Kiskun­majsa: Hősök tere 3.; Kunszentmiklós: Kálvin tér 7; Soltvadkert: Ifjúság u. 2; Tiszakécske: Béke tér 4.; Kiskunhalas: Kossuth u. 15—19.; Solt: Béke tér 6. ÁLLATORVOSOK Az ügyelet szombat reggel 7 órától hétfő reggel 7 óráig lart. BÁCSALMÁSI ÁLLAT­KÓRHÁZ. dr. Veréb J. (Bácsalmás, Marx u. 36 T.: 106). KECSKEMÉTI ÁLLATKÓRHÁZ: dr. Lakos K. (Kecskemét, Halasi út 34. T.: 28-344). BAJAI ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI KERÜLET: Baja, Bátmonostor, Sze­retnie: dr. Németh P. (Bátmonostor, Mátyás u. 6.), Nemesnádudvar. Sü- kösd, Érsekcsanád: dr. Punczman T. (Baja, Kossuth u. 11. T.: 12-482), Bács- szentgyörgy, Gara, Vaskút: dr. Tálas L. (Gara, Vörös Hadsereg u. 7/A), Fel- sőszentiván, Csávoly, Bácsbokod: dr. Lipokatich S. (Csávoly, Arany J. u. 37. T.: 29), Bácsborsód, Madaras, Katy- már: dr. Mátrai J. (Katymár, Kossuth u. 11. T.: Madaras 47), Hercegszántó, Dávod, Csátalja, Nagybaracska: dr. Makay G. (Dávod, Tolbuhin u. 4.) KALOCSAI ÁLLATEGÉSZSÉG­ÜGYI KERÜLET: Kalocsa, Bátya, Foktő, BAFAMI: dr. Kovácsffy Cs. (Kalocsa, Újhelyi u. 2.) Tass, Szalk­szentmárton, Dunavecse, Apostag: dr. Magyar K. (Dunavecse, Bajcsy-Zs. u. 17/A.), Solt, Újsolt, Dunaegyháza, Ál­lampusztai Célgazdaság Solti kerülete: dr. Bíró F. (Solt, Liget u. 6. T.: 85). Harta, Dunatetétlen, Állampuszta, Dunapataj, Ordas, Géderlak, Úszód, Dunaszentbenedek: dr. Mészáros J. (Harta, Rákóczi u. 9.), Szakmár, Öreg­csertő, Homokmégy: dr. Farkas A. (Homokmégy, Dózsa Gy. u. 14. T.: 8.), Miske, Drágszél, Hajós, Császártöltés, Fájsz, Dusnok: dr. Bajusz I. (Dusnok, Vörös Hadsereg u. 23.) KECSKEMÉTI ÁLLATEGÉSZ­SÉGÜGYI KERÜLET: Kecskemét, Hetényegyháza,: dr. Holló I. (Kecske­mét, Bánk bán u. 12. T.: 21-325). Kecs­kemét, Ballószög, Helvécia, Városföld: dr. Nagy L. (Kecskemét, Jégvirág u. 28. T.: 24-862), Jakabszállás, Orgo­vány: dr. Bartal J. (Orgovány, Hajma A. u. 22. T.: 42), Szentkirály, Nyárlő- rinc: dr. Pillér J. (Szentkirály, Dózsa Gy. u. 1. T.: 45-012), Lajosmizse: dr. Cserényi P. (Lajosmizse, Vereb u. 2/A. T.: 137), Tiszakécske: dr. Csitári J. (Ti­szakécske, Tiszasor u. 64. T.: 41-095), Kerekegyháza, Kunbaracs, Ladánybe- ne: dr. Tóth B. (Ladánybene, Piactér u. 12. T.: 7). KISKŐRÖSI ÁLLATEGÉSZSÉG­ÜGYI KERÜLET: Kiskőrös: dr. Bo­ros A. (Kiskőrös, Vattay u. 10. T.: 12- 280), Ágasegyháza, Fülöpháza, Izsák: dr. Mészáros I..(Ágasegyháza, Kossuth u. 23. T.: 20), Kunszentmiklós, Kunpe- szér, Kunadacs: dr. Szalay B. (Kun­szentmiklós, Marx tér 10. T.: 8), Sza­badszállás, Fülöpszállás: dr. Bálint'T. (Szabadszállás, Könyves K. u. 7.), Soltvadkert, Bocsa, Tázlár: dr. Pais K. (Bocsa, Mező I. u. 19. T.: 53-043), Akasztó, Csengőd, Tabdi, Páhi, Solt- szentimre, Kaskantyú: dr. Bozi R. (Akasztó, Vörös Hadsereg u. 3. T.: 51- 336), Kecel, Imrehegy: dr. Sőreghy A. (Kecel, Nádas u. 10/1. T.: 21-184). KISKUNFÉLEGYHÁZI ÁLLAT­EGÉSZSÉGÜGYI KERÜLET: Kis­kunfélegyháza: dr. Lombár L. (Kiskun­félegyháza, Lónyái u. 2/A. T.: 62-115), Kiskunfélegyháza, Gátér, Pálmonosto- ra, Petőfiszállás: dr. Fekete M. (Kis­kunfélegyháza, Jókai u. 61. T.: 61 -447), Tiszaalpár, Lakitelek: dr. Berényi F. (Tiszaalpár, Alkotmány u. 7. T.: 44- 111), Kiskunmajsa, Kömpöc, Csólyos­pálos: dr. Szűts M. (Csólyospálos, Szé­chenyi u. 2. T.: 3), Jászszentlászló, Szánk: dr. Borotai Gy. (Jászszentlászló, Szánk: dr. Borotai Gy. (Jászszentlászló, Radnóti u. 3. T.: 72-622), Bugac, Kun­szállás: dr. Bogdán A. (Bugac, Felső­monostor 577. T.: 72-570). KISKUNHALASI ÁLLATEGÉSZ­SÉGÜGYI KERÜLET: Kiskunhalas: dr. Mészáros I. (Kiskunhalas, Attila u. 3.), Zsana, Harkakötöny, Pirtó, Balota- szállás, Kunfehértó: dr. Erdődi J. (Kis­kunhalas, Schönherz Z. u. 5. T.: 21- 070), Jánoshalma: dr. Vass I. (Jánoshal­ma, Magyar L. u. 18. T.: 415), Borota, Rém: dr. Joó L. : (Rém, Petőfi u. 23.), Mélykút, Kisszállás: dr. Holló A. (Ks- szállás, II. kér. 1/C. T.: 19), Tompa, Ke­lebia: dr. Varga L. (Tompa, Szabadság tér 3. T.: 35), Bácsalmás, Csikéria, Bács- szőlős, Kunbaja: dr. Koletics Gy. (Bácsalmás, Rákóczi u. 8.), Tataháza, Bácsalmás, Mátételke: dr. Harmat S. (Tataháza, Kossuth u. 39. T.: 10). /

Next

/
Oldalképek
Tartalom