Petőfi Népe, 1988. július (43. évfolyam, 156-181. szám)

1988-07-21 / 173. szám

2 • PETŐFI NÉPE • 1988. július 21.. SZERBIAI—VAJDASÁGI VITA A tartományi autonómia a tét AFGANISZTÁN Szerbia és a hozzá tartozó autonóm tartományok pártvezetőségei között kölcsönös a vádaskodás, a vezetőket személy . szerint becsmérlő rágalom­hadjárat folyik, szélsőséges vélemé­nyeknek is teret adó sajtóhadjárat for­májában. Ennek azonnali beszünteté­sét követeli a Jugoszláv Kommunisták Szövetsége Központi Bizottságának Elnöksége. A párt legszűkebb vezető testületé két napon át ülésezett Belg- rádbari, s tanácskozásáról kedden este hoztak nyilvánosságra rövid közle­ményt. A pártelnökség a Koszovóban élő szerbek egy csoportjának júüus 9-ei új­vidéki tüntetését, s az annak nyomán kialakult helyzetet értékelte. Az egysé­ges Szerbia megteremtését követelő tüntetést a vajdasági tartományi párt- bizottság nacionalista megmozdulás­nak értékelte, visszautasítva azt a pró­bálkozást, hogy egyenlőségjelet tegye­nek a két autonóm tartomány, Koszo­vó és Vajdaság helyzete közé. Mint rá­mutattak, Koszovóban az albán szaka- dárok tevékenysége nemzeti megosz­tottságot, gyűlölködést okozott, a Vaj­daságban viszont hosszú ideje harmo­nikusan élnek együtt a különböző nem­zetiségek. Erre az állásfoglalásra azonban szin­te példátlanul heves támadással reagál­tak a szerb pártvezetés és a tagköztár­saság állami, társadalmi testületéi. Az­zal vádolják a vajdasági és általában a tartományi vezetőket, hogy az ország „egységét bomlasztják, létét veszélyez­tetik”. Az utóbbi napokban Szerbiá­ban mindenütt politikai gyűléseket szerveztek, követelték egyes vajdasági politikusok leváltását, és támogatásuk­ról biztosították a szerb alkotmány módosítását célzó törekvéseket, ame­lyek a tartományi önállóság szűkítésé­vel kívánják a tagköztársaság egységét „helyreállítani”. Erre azért is szükség van — hangoztatják a különböző ta­nácskozások, gyűlések szerb szónokai —, mert az alkotmány garantálta na­gyobb hatáskör nélkül semmit sem te­hetnek a még mindig feszült koszovói helyzet rendezéséért. Az országos pártelnökség közlemé­nye helyteleníti ezeket a gyűléseket, tüntetéseket. Az azonban nem derül ki belőle, hogy az elmérgesedett vitában a testület hogyan foglal állást. Ilyen ál­lásfoglalást későbbre ígértek. A Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsá­nak Elnöksége határozatot hozott Pa- rujr Ajrikján ügyében, amely kimondja: az örmény nemzetiségű Ajrikjánt fel­mentik büntetőjogi felelőssége alól, ugyanakkor a törvények értelmében ál­lamellenes felforgató tevékenysége mi­att megfosztják állampolgárságától, és kiutasítják a. Szovjetunióból. A hatá­rozatot szerdán hozták nyilvánosságra Moszkvában. A tavasz óta a Karabah autonóm terület körül Örményországban és Azerbajdzsánban kialakult hangulatot kihasználva, Ajrikján elsősorban a szélsőséges nacionalista nézeteket val­ló elemeket — mindenekelőtt a fiatalo­kat — gyűjtötte maga köré, és kinevez­te magát két szervezet, a politikai fog­lyok védelmére alakult örmény bizott­ság és a nemzeti önrendelkezési egye­sülés vezetőjévé. Ajrikján a Szovjet­unió nemzetiségi-közigazgatási hatá­rainak módosítására irányuló követke­zetes harcra szólított fel.' „Ingázott” Moszkva és Jereván között, és a nyu­gati hírközlő szerveket rendszeresen „tájékoztatta” a jereváni és a karabahi helyzetről. Tevékenységéhez a nemzetiségi el­lentétek szításában érdekelt nyugati köröktől is támogatást kapott. Parujr Ajrikjánt március végén vet­ték őrizetbe a jereváni hatóságok. Külföldi tanácsadók a kormányellenes erőknél A végleges adatok szerint 15 halálos áldozata — köztük 8 gyermek — és 23 sebesültje volt a Kabul elleni keddi ra­kétatámadásnak. A reggeli csúcsforga­lom idején több rakéta csapódott be az afgán főváros lakónegyedeiben, s jelen­tős anyagi kárt is okozott. A Bahtar hírügynökség jelentése sze­rint az ország több tartományában folytatódó ellenzéki akciók következ­tében az Utóbbi három nap alatt 27 polgári személy vesztette életét, 37-en megsebesültek. Az afgán hírügynökség értesülései szerint tovább növekszik a fegyveres kormányellenes csoportokat segítő külföldi tanácsadók száma. Az utóbbi napokban Parvan tartományba egyip­tomi katonai tanácsadók érkeztek, akik részt vesznek a fegyveres akciók megszervezésében, s videofelvételeket készítenek az amerikai rakéták és kínai légelhárító fegyverek használatáról. Kandahar tartományba a napokban érkezik húsz iráni „instruktor”, akik egyenként mintegy kétszáz fős csopor­tokat készítenek majd fel terrorakciók végrehajtására. Pakisztáni területen to­vább működnek a főleg külföldi szak­értők által irányított kiképzőtáborok. DÖNTÖTT A LEGFELSŐBB TANÁCS ELNÖKSÉGE Parujr Ajrikjánt kiutasítják DEMOKRATA PLATFORM Rövidebb és általánosabb A georgiai Atlantában kedden a párt programjának vitájával folytatódott az amerikai demokrata párt elnökjelölő gyűlése. A programot, az úgynevezett platformot, kedden éjjel a küldöttek elfogadták. A nap két legjelentősebb szónoka az előválasztáso­kon hétmillió szavazatot szerző Jesse Jackson fekete polgárjogi vezető, valamint Edward Kennedy szenátor volt. Jackson beszédében hangoztat­ta, hogy az elnökválasztási kam­pány következő szakaszában „me­rész vezetésre” van szüksége a de­mokrata pártnak, és összefogásra szólította fel a küldötteket az „új vezetés támogatására” a republi­kánus elnökjelölt legyőzése érde­kében. Hangoztatta, hogy a de­mokraták atlantai tanácskozásá­val a párt „válaszúihoz érkezett”, amikor döntenie kellett jövőjéről. „Elkötelezettek vagyunk az új pártvezetés mellett. Olyan kor­mányt akarunk, amely a demokrá­cia eszköze, amely a közegészség- ügy, az oktatás, a lakásépítés szol­gálatában áll” — hangoztatta Jackson, s felszólította a párt bal­MUNKALÁTOGATÁSON Ceausescu a településrendezést sürgette Nicolae Ceausescu kérésére Giurgiu megyében új, szigorúbb tervekét dolgoznak ki a beépíthető terület korlátozása és csökkentése érdekében. Az RKP főtitkára, az RSZK elnöke kedden tett mur.i alátogatást a Bukaresttől délre levő megyé­ben. A megyeszékhelyen találkozott a megyei párt- bizottság irodájának tagjaival, megtárgyalták a megyei településrendezési programot. Nicolae Ceausescu rámutatott, hogy a megyé­ben többet kell tenni a településrendezés megvaló­sításáért. Közölte, hogy Giurgiu város rendezését és korszerűsítését 3-4 éven belül be kell fejezni, növelni kell a lakásépítések ütemét, hogy a megye- székhely egy modern, virágzó város arculatát öltse. A találkozón olyan állásfoglalás született, hogy elsőbbséget kell biztosítani a megye jövendő agrár­ipari központjainak, amelyeknek minden szüksé­ges ellátási intézménnyel rendelkezniük kell. A ter­vek szerint az* agráripari központokban ipari s különösen kisipari egységek működnek majd, mindegyikben lesz kórház saját szülőotthonnal, közfürdő, pékség, élelmiszerpiac, 12 osztályos ok­tatási intézmény, és „Megéneklünk Románia” el­nevezésű kulturális és alkotóközpont. oldali és jobboldali erőit, haladja­nak együtt tovább az úton. Jackson nagy tisztelettel szólt korábbi ellenfeléről, a párt leendő elnökjelöltjéről, Michael Dukakis massachusettsi kormányzóról. Edward Kennedy hatásos be­szédben emlékezett meg két meg­gyilkolt bátyjáról, Johnról és Ró­bertról, valamint Martin Luther King fekete polgárjogi vezetőről. Elismerő hangon szólt Dukakisról és Jacksonról, és élesen támadta George Bush jelenlegi alelnököt, a republikánusok várható jelöltjét. Edward Kennedy szerint Bush olyan alelnök, aki „semmit nem lát, semmit nem hall és semmit nem csinál”. Kedden éjjel a demokrata párt küldöttei nyílt szavazáson nagy többséggel fogadták el a pártprog­ramot, amely rövidebb és általáno­sabb a korábbi évek programjai­hoz képest. Fegyverkezési kérdésekben egyebek mellett olyan kölcsönös és ellenőrizhető szerződések megkö­tését sürgeti, amelyek a hadászati fegyverek terén jelentős csökken­téshez vezetnek. Üdvözli a közép­távú atomrakétákról megkötött szovjet—amerikai (INF) egyez­ményt. A demokraták támogatják az atomrobbantások és rakétafej­lesztési próbák kölcsönös felfüg­gesztését, javasolják az európai ha­gyományos fegyverzetek csökken­tését és kiegyenlítését, a vegyi fegy­verek és az űrfegyverek teljes betil­tását. ÍRORSZÁGI JEGYZETEK A Smaragdsziget IV. Kerry az egyik legérdekesebb vi­dék a Smaragdszigeten. Hosszú öblök és félszigetek, tagolt tengerpart, vad ko­mor hegyek jellemzik. Kerry és Cork között a határ jelentős részét gyönyörű hegységek képezik, s ha valaki eljutott ide, nem szabad kihagyni, hogy néhány szép túrát tegyen bennük. Ez a három hegység a Caha, a Derrynasaggart és a Boggeragh ho *zú láncot alkotnak dél­nyugati—északkeleti irányban. A Caha Mountains-ben egész nagy magasság­ban is folyik a híres ír tőzeg kitermelése. Kerryben van Írország legmagasabb hegysége a Macgillycuddy’s Reeks, s ennék legmagasabb csúcsa az 1131 mé­ter magas Cerrauntoohill egyben a szi­get legmagasabb pontja. Sajnos, ami­kor itt jártunk, egyfolytában zuhogott az eső, és egy teljes napi várakozást nem engedhettünk meg magunknak, mert még sok mindent meg akartunk nézni. így nem jutottunk fel Carraun- toohillre. Az ország „leghíresebb” vidéke a Dingle-félsziget. Itt szinte nincs, aki be­széli az angolt, s a kiírások is többnyire egynyelvűek. Északabbra, eléggé az or­szág belsejében, de egy mélyen benyúló öböl végében fekszik Luimneach (Li­merick), az ország harmadik legna­gyobb városa, 64 ezer lelket számlál. Érdekessége, hogy három egymáshoz közel épült város összenövéséből jött létre: English Town, Irish Town és Newton Pery. Természetesen Írország nyugati partja is sok érdekességet tartogat az idevetődő látogatónak. Cläre megye partja sok kilométeren át töredezett kopár sziklás, esetleg fű borítja, és a táj ilyen a tengerparttól befelé néhány ki­lométeren át. A hasadékokban, „göd­rökben” meghúzódó falvak (Doolin, Liscannor) szinte nem illenek a képbe, mintha egy másik bolygóról készült fo­tóra földi falvak házacskáinak képét retusálták volna. A közelben van egy csaknem ötszáz lakosú, szórakozóhe­lyekkel tele falu, Lisdoonvarna, a Bur- ren nevű vad mészkőplató tövében. A környéken kén-, ásványvíz- és vas­tartalmú vízforrások sora található, van itt számos vízmosta, katlanszerű sziklaüreg, valamint barlangok, ame­lyek között igen hosszúnkat is fellelhe­tünk. Itt található még a sziget leghosz- szabb barlangja a Pollnagollum, amely több mint 11 kilométeren át tekereg a mészkőtömbben. Van itt még egy „leg”-je az ír szigetnek: a lélegzetelállí­tó látványt nyújtó Cliffs of Moher. Minden bizonnyal Írország leglátvá­nyosabb tengerpartja. A félelmetes, sö­tétbarna sziklaormok 250 méter ma­gas, függőleges fala csipkés partot ké­pez. A teteje elég hullámos, sok kis vágat és letörés teszi egészen változa­tossá. Közvetlen a part közelében né­hány alacsonyabb sziklatű ágaskodik ki a hullámokból. Itt a sziklaormok tetején igen ritka a szélcsend, de olykor a legviharosabb szél után is bekövet­kezhet. Permetező eső és napsütés vál­togatta egymást ittjártunkkor, gyorsan vonuló szürke felhők rohantak végig az égen ide-oda. A nyárnak híre-hamva sem volt. A vidék keresztmetszete olyan, hogy fokozatosan magasodik a part felé haladva, a végén már egész hirtelen. Ezután következik a függőle­ges fal, amelyen nagyon szépen megfi­gyelhetők a rétegek. Sirályok ezrei röp­ködnek itt, s süvítésük halk cincogás­nak tűnik a tomboló szélben. A nyugati partvidék középső részén húzódik meg írföld egy leglenyűgö­zőbb tája: Connemara. A terjedelmes Mayo-félsziget déli végében van, amelynek bejárata az ország negyedik legnagyobb városa, a 37 ezer lakosú Gaillimch (Galway). Ehhez a városhoz is fűződik egy nevezetes esemény. A nagy utak során a nem túl változa­tos, konzervből és zabpehelyből álló étrend az ember számára elég felőrlő, s nagy ritkán megenged magának egy kis „dorbézolást”. Messze földön híre­sek az ír péksütemények. Elhatároztuk, hogy nem megyünk tovább, amíg nem kóstolunk meg néhányat, hisz már az út eleje óta sóvárogva néztük az igen sűrűn előforduló pékségek nyálcsorga­tó kirakatait. Ez persze nem kis anyagi áldozat, mert például egy kiló sima barna kenyér általában 70-80 penny, s ez a legolcsóbb. Írország a „krumpli­evők földjeiként ismert, nagy hagyo­mányai vannak a burgonyaételeknek. A legalapvetőbb a zöldséges burgo­nyakrémleves, szalonnával, petrezse­lyemmel, snidlinggel ízesítve. A legen­da szerint Európában itt, Írországban ültettek először krumplit. A héjában sült krumplit vastagon bekenjük vajjal, fóliába csomagolva tesszük a sütőbe. Az igazi ír reggeliből nem hiányozhat a tojás, a szalonna, a sonka, a kolbász, a lepényhal és a krumpliskenyér, vala­mint a földiszederpuding. Az írek ter­mészetesen — mint minden tengeri nemzet — igen nagy halevők. Connemara területe kb. 700 négyzet- kilométer, , középen egy észak Tiéli irányban hosszan elnyúló tó szeli ketté, a Loch Inagh (Inagh-tó). Partján merede­ken emelkednek a komor hegyek, keleti oldalán a Maamturk hegység, nyugati oldalán pedig Connemara leglátványo­sabb része, Írország legvadabb hegysé­ge, a The Twelve Bens (a név jelentése a tizenkét csúcs). Érdekes, hogy a név an­gol—ír keverék, hiszen a twelve angolul tizenkettő, a ben pedig az ír „beann” szó egyszerűsített angol átírása, amely csú­csot jelent. A „ben” után a „s” már ismét angolul van, hisz ez az angolban a töb­besszámjele, nem az írben. Már koráb­ban a Caha hegységben, vagy a Mac­gillycuddy’s Reeksben is tapasztaltuk, hogy pár száz méteres magasságban olyan volt a táj, mint az Alpokban vagy más igazi hegységekben 2500-3000 mé­teren, de ez itt a legfeltűnőbb. A Loch Inagh partján egyszerűen hihetetlennek tűnik, hogy csak kb. 200 méterrel va­gyunk a tengerszint fölött. A hegység legmagasabb csúcsa a Benbaun nem éri el a 800 métert, alacsonyabb, mint ami­lyen magasra az Inagh-tó mellett képzel­jük magunkat. Connemarában van egy kis területű nemzeti park is (páirc nái- sunta). Központja Letterfrackban van. Területe a The Twelve Bens’ alacso­nyabb részére esik. Tartalmaz néhány, a hegyoldalakba vezető ösvényt, így azok A is bepillanthatnak a „Benek” világába, akik tartanak a nehezebb túráktól. Amint észak felé, a Maaturk lábánál elhagyjuk Connemarát, és visszatekint­ve még látjuk a The Twelve Bens gúla­szerű ormait, ez a megragadó vidék egy tüneményes vízeséssel búcsúzik tőlünk: ez az Asleagh Falls. Tóth Zoltán (Folytatjuk ) Pénteken nyit a Szegedi Ipari Vásár A Szegedi Ipari Vásár július 22-én, pénteken nyitja meg kapuit, s a látoga­tók 10 napon át tekinthetik meg a részt vevő csaknem 500 hazai és külföldi cég termékeit—jelentette be szerdai sajtó- tájékoztatóján Csonka István, a városi tanács elnökhelyettese, a vásár igazga­tótanácsának elnöke. Elmondta, hogy a szegedi vásárok hagyományos terüle­tén, a Marx téren 34 ezer négyzetméteres területen kaptak helyet a kiállítók, jó­részt állandó csarnokokban, pavilonok­ban. A rendezők szándéka, hogy a mos­tani vásár a termelők, a kereskedők és a fogyasztók mellett a közgazdászoknak, a pénzügyi és reklámszakembereknek, az üzleti élet valamennyi képviselőjének a találkozóhelye is legyen. Nemzetközi jelleget kölcsönöz a vá­sárnak a testvérvárosok vállalatainak szereplése. Ezúttal a finn, jugoszláv, lengyel és szovjet testvérvárosok: Tur­ku, Szabadka, Lódz és Odessza össze­sen 150 vállalata mellett jelentős szám­ban vonulnak fel a vásáron francia — nizzai — cégek is. A hazai kiállítók közül az élelmiszer- ipari vállalatok a helyszínen is árusítják új termékeiket. Az idén is kialakították a vásárlóutcát, ahol az egymás mellett so­rakozó pavilonokban kisiparosok — papucsosok, keramikusok, ötvösmeste­rek, üvegművesek, kötöttáru-készítők, mézeskalácsosok és más szakmák mű­velői — kínálják portékájukat. A vásár idején különböző szakmai napokat és divatbemutatókat rendeznek. A MÁV 50 százalékos utazási kedvez­ményt nyújt a július 31-éig nyitva tartó vásárra utazóknak. A vásárigazgatóság a korábbihoz hasonlóan a huszonöt fo­rintos belépőjegyek árából 5 forintot „A rák ellen az emberért, a holnapért” ala­pítvány javára ajánlott fel. A gyermek-, a nyugdíjas-, a katona- és a csoportos belépőjegyek ára 10 forint. Szétválik a Labor Műszeripari Művek Miniszteri döntés a vállalat sorsáról Alapos egyeztetést, mérlegelést követően miniszteri döntés született a nehéz hely­zetbe került esztergomi Labor Műszeripari Művek sorsáról; a 2700 dolgozót foglal­koztató nagyvállalatot átalakítják több kisebb, önálló vállalattá. A szétválasztás után önálló vállalat lesz a művek budapesti és esztergomi műszergyára, valamint az esztergomi járműgyára. Korábban már alakítottak egy önálló elektronikai leány- vállalatot, s nemregiben Agroteszt néven magyar—szovjet vegyes vállalatot is ala­pítottak. így a mostani új döntés szerint öt kisebb önálíó vállalattá szervezik át a műveket. Ä szétválás gyakorlati megvalósítását, az ezzel kapcsolatos vagyon- és tehermegosztást, a létszám csökkentését stb. miniszteri biztos irányítja majd, akit rövidesen kinevez az ipari miniszter. ■ A műszeripari művek átszervezését főleg az tette szükségessé, hogy kihasználat­lanná vált kapacitása, és ez kedvezőtlenül hatott a termelési költségekre is. Az elmúlt években jelentős hitel felhasználásával új termelőkapacitást alakítottak ki egyik ter­mékük, a járműfelépítmény gyártásának növelésére. Ugyanakkor e termék iránt fo­kozatosan csökkent a kereslet, a megrendelések hiányában a kiépült kapacitásnak csak a töredékét tudták kihasználni. Gazdálkodási zavarok keletkeztek a vállalat­nál, csökkent a termelési érték, romlott pénzügyi helyzete, növekedett a 90 napon túli szállítási tartozások volumene. A szétválás után megalakuló kisebb és önálló szerve­zetek lehetőséget kapnak az újrakezdéshez, a gazdaságosabb munka és termékszer­kezet kialakítására. A Labor Műszeripari Művek középtávú szervezetfejlesztési ter­vében már szerepelt a vállalat átrendezése, átalakítása, a most született miniszteri döntés azonban ezt a folyamatot meggyorsította, fél évvel előbbre hozta. Magasabb tanszerárak Kedvezményes akció július 25-étől augusztus 6-áig Lesz elegendő iskolaszer a tanévkez­désre — jelentették be szerdán a Piért Kereskedelmi Vállalat sajtótájékozta­tóján a Fészek Klubban A vállalat, amely a tanszerek, iskola­szerek meghatározó hazai forgalmazó­ja, az idén 900 millió forint értékű tan­szert értékesít. Mintegy 90 százalékban saját boltjaiban, illetve közvetítésével más üzletekben szerezhetők be az író­szerek, füzetek, iskolai felszerelések. A sajtótájékoztatón a vállalat vezér- igazgatója, Tóth György elmondta, hogy igyekeznek igazodni a megválto­zott igényekhez és olyan széles választé­kot kialakítani, amelyben megtalálha­tók az olcsóbb árucikkek is. Ennek elle­nére a szülőknek számítaniuk kell arra, hogy az idén lényegesen többet fizetnek a tanszerekért, mint tavaly. Ennek oka: részint az általános forgalmi adó beve­zetése, részint a korábbi jelentős állami támogatások megszűnése. Mindezek következtében egyes cikkek árai jelen­tősen megemelkedtek. A füzetek ára csaknem megkétszereződött, a hazai gyártású írószerek 3-5, a tőkés import­ból származóké 10-12 százalékkal emel­kedett. Ennél is lényegesen nagyobb mértékben, több mint négy és félszere­sére nőtt a rajztábla ára, ami most 100 és 200 forint közötti áron kapható. El­hangzott az is: októberig újabb áremel­kedésekre nem kell számítani, mert bár a termelők jelezték áremelési szándéku­kat, a Piért az iskolaszerek szezonjában, vagyis májustól októberig nem fogad el áremelési igényt. Mivel az iskolaszerek beszerzése egy- egy család számára igen nagy terhet jelent, a Piért különböző — immár ha­gyományos — akciókkal igyekszik megkönnyíteni a beszerzést. Az idei en­gedményes tanszervásárt, amely július 25-étől augusztus 6-áig tart, a vállalat teljes egészében saját árrése terhére fi­nanszírozza. A Piért boltjaiban az isko­latáskákat 10, a kötelező egységcsoma­gokat 15, az ajánlott iskolai felszerelé­seket 20 százalékos árengedményekkel árusítják ezekben a napokban. Mint a sajtótájékoztatón elhangzott, e cikkek­ből lesz elegendő, mindössze tankönyv­borítóból, illetőleg egyes speciális füze­tekből lesz kevesebb, mint a várható igény. Bár krétából a tavalyinál 40 szá­zalékkal többet kínálnak, arra számíta­nak, hogy az idén a tavalyi hiány miatt e cikkük kelendőbb lesz, ezért további tételeket rendeltek, ezek a harmadik, negyedik negyedév végére érkeznek boltjaikba. Növekvő követelmények a felsőoktatásban (Folytatás az 1. oldalról) tároztak meg. Mivel a háromszoros túljelentkezés a tavalyihoz hasonló, re­mélhető, hogy minőségi változás okoz­ta a fokozott elvárásokat. Erre utal az is, hogy a már felvételt nyert, kiértesí­tett 85 fő átlaga meghaladja a 100 pon­tot. A tizenkét fellebbező közül hatan mehetnek majd évnyitóra. Százhuszonhatan felvételiztek Baján a Pollack Mihály Műszaki Főiskola Vízgazdálkodási Intézetében, s közü­lük 53-an feleltek meg. Az átirányítá­sok és fellebbezések után összesen het­ven fővel indul idén az első évfolyam nappali tagozaton, mely a minimálisan 80 pontot elérőkből áll össze. Huszon­kilencen próbálkoztak meg bejutni a levelező tagozatra, amely húsz fővel indul. A ponthatárok itt is ötpontos emelkedést takarnak az 1987—88-as tanévhez képest. Ezek után már csak abban bizakod­hatunk, hogy valóban az arra legérde­mesebbek maradtak fenn a rostán. Az viszont elgondolkodtató, hogy az évről évre emelkedő számú elutasítottak kö­zött nincs-e elfecsérlődésre ítélt tehet­ség. G. T. T. Tej kánikulában Kecskemétről (Folytatás az 1. oldalról) mizséig — is többet gyűjtenek be. Na­ponta 100 ezer litert. Ugyanennyi porí- tásra való is bejön a vállalat ellátási körzetéből, Kiskunhalastól a főváros­sal szomszédos Gyálig. Ezt mind fel kell dolgozni. Az adott termelőkapaci­tásnál másfélszer több termék készül ilyenkor az üzemben. Általában 60 ezer liter fogyasztói — döntően alacsony zsírtartalmú — tej, tízezer liter tejből kakaó, átlagosan 25 ezer pohár tejföl, 10 ezer pohár kefir, ezer pohár tejszín, 25-30 mázsa túró, több mint 60 mázsa vaj, közel egy vagon tejpor. Elképzelni is nehéz ekkora mennyiséget, pedig ez (vagyis az üzem által gyártott) csak egy része annak, amit a kecskeméti cég az ellátási körzetében szétterít. Társüze­meik termékeinek egy részét — mint­egy a felét — is nekik kell átmenetileg tárolniok, és a közel 700 boltba elszállí- taniok. A. M.

Next

/
Oldalképek
Tartalom