Petőfi Népe, 1988. július (43. évfolyam, 156-181. szám)

1988-07-21 / 173. szám

VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! PETŐFI NÉPE AZ MSZMP BÁCS-KISKUN MEGYEI BIZOTTSÁGÁNAK NAPILAPJA XLBI. évf. 173. szám Ára: 1,80 Ft 1988. július 21., csütörtök IRAK—IRÁN Katonai és politikai szakértők a térségben Javier Pérez de Cuellar ENSZ-főtitkár szerdán New Yorkban bejelentette, hogy ha­ladéktalanul katonai és politi­kai szakértőket küld Bagdadba és Teheránba. Ezek feladata a tűzszünet „technikai feltételei­nek” felderítése lesz. A szakér­tők, akiknek vezetője Martin Vadset ríorvég tábornok, a kö­zel-keleti ENSZ-erőket felügye­lő szervezet vezetője lesz, nyolc napon belül visszatérnek New Yorkba. Pérez de Cuellar nyomban javaslatot tesz a há­borúzó feleknek arra, mikor lépjen életbe köztük a teljes tűz­szünet. A fegyvernyugvást és a szembenálló erőknek a nemzet­közi határra való visszavonását azután ENSZ-megfigyelők el­lenőriznék. Grósz Károly Chicagóban Megbeszélések a gazdasági élet képviselőivel Az MSZMP főtitkára, a Miniszter- tanács elnöke kedden délután — kö­zép-európai idő szerint röviddel éjfél előtt — érkezett meg amerikai útjának első állomására, az Egyesült Államok harmadik legnagyobb városába, Chi­cagóba, a Swissair légitársaság menet­rendszerű járatával. Grósz Károlyt és kíséretét Illinois állam és Chicago vá­ros képviselői köszöntötték. Átnyúj­tották neki a város Lincoln elnök egy mondását idéző pecsétjének másola­tát. A kormányfő megköszönte a ked­ves ajándékot: „Nagy várakozással jöttem az Önök városába, amelyről sokat olvastam, hallottam. Érdeklődéssel várom a küszöbönálló találkozókat” — mond­ta. Útjáról rövid nyilatkozatot adott a magyar sajtó munkatársainak: A szó konkrét értelmében nem üzle­tet kötni jöttünk, mert ez nem a minisz­terelnök, a pártfőtitkár dolga. Olyan politikai feltételeket igyekszünk terem­teni, amelyek segítik a jövőben a gaz­dasági együttműködés kibontakozását — mondotta a többi közt. Grósz Károly és kíséretének tagjai motoros rendőrök díszkíséretével in­dultak a chicagói O’Hare repülőtérről a város központjába, a Drake Hotel­ben lévő szállásukra. A szálló homlok­zatán magyar lobogó lengett, a bejárat­nál magyar nyelvű felirat köszöntötte őket. A szálloda épületében lévő és vá­rosszerte ismert elegáns porcelánüzlet a hallban lévő kirakataiba erre az alka­lomra a pécsi Zsolnay gyár és a Holló­házi Porcelángyár általa árusított mű­vészi termékeiből rendezett be kis kiál­lítást. Grósz Károly és kíséretének tagjai este vacsorán vettek részt, amelyet Ro­bert Pritzker, a Marmon Group nevű, mintegy ötven vállalatot tömörítő tröszt elnöke adott a tiszteletükre. A Marmon az Egyesült Államok egyik jelentős gépipari csoportja, számára a győri Rába évente mintegy kétmillió dollár értékben szállít futóműveket, és az amerikai cég érdeklődést mutat az együttműködés iránt más magyar vál­lalatokkal is. A magyar pártvezető és miniszter- elnök programja a késő esti órákig tar­tott. Tegnap pedig már kora reggel megkezdődött a munka, amelyben leg­elsőnek a most már Budapesten is üzle­tet nyitó McDonald’s International vállalat vezetőségével tartott találkozó és murtkareggeli következett. Grósz Károly szerdán látogatást tett még a világhírű chicagói árutőzsdén, amely a világ mezőgazdasági termény­kereskedelmének egyik legjelentősebb' központja, és részt vett egy új amerikai —magyar üvegipari közös vállalat ala­pításáról szóló megállapodás aláírá­sán. Délután rövid városnézés és több további megbeszélés, találkozó szere­pelt a programban. SZÁMÍTÓGÉPES SZA VAZA TSZÁMLÁLÁS Hild-emlékérem Kiskunhalasnak Tegnap Szabó Károly elnökletével ülést tartott Kiskunhalas Város Taná­csa. A napirend előtt a testület meg­hallgatta dr. Vilonya Balázsnak, az ügyrendi bizottság elnökének jelentését a tanácsülésről rendszeresen távolma­radó tanácstagok körében végzett vizs­gálatról. A vizsgálat nyomán Kovács István kisiparos, a 38-as választókörzet tanácstagja — aki 1985-ös megválaszt tása óta egyetlen ülésen sem vett részt — lemondott tisztségéről, s helyére Püspöki Istvánná póttanácstag került. Az ülés első napirendi pontjaként a település környezetvédelméről, s a köz- tisztaság helyi feladatairól szóló ta­nácsrendelet módosítása került a jelen­lévők elé. Az előterjesztés — amelyet elfogadtak — a korábbi tanácsrendele­tet annyiban módosította, hogy ponto­san szabályozza a szemétszállítás útvo­nalait, és annak ütemét, valamint kitér a zajártalommal kapcsolatos intézke­désekre is. Második napirendi pontként a testü­let kitüntetések adományozásáról dön­tött. Az előkészítő bizottság 26 sze­mélyre kapott javaslatot „Pro Űrbe” kitüntetésre, s ezek közül öt nevét ter­jesztették a tanácstagok elé. A testület tagjai először próbálhatták ki az új, nyomógombos, elektronikus szavazat- számláló gépet, amely nyílt és titkos szavazást egyaránt lehetővé tesz. Dön­tésük nyomán végül dr. Szabó Miklós, a megyei pártbizottság első titkára, Vas Lajos nyugalmazott pedagógus, vala­mint Gál Mihály ezredes, a Brinkus Lajos munkásőrezred parancsnoka nyerte el Kiskunhalas város „Pro Űr­be” kitüntetését. Puskás Sándor szín­művész és Váczi György könyvkötő mester a város díszpolgára lett. Szabó Károly tanácselnök felolvasta a Ma­gyar Urbanisztikai Társaság levelét, mely közli, hogy 1988-ban a Hild Já- nos-emlékérmet Kiskunhalas városa kapja. A kitüntetések átvételére októ­berben, ünnepi tanácsülésen kerül sor. B. F. I. Természetkutatók Nagy-Britanniából Tanulmányúton a Kiskunsági Nemzeti Parkban • A fiilöpházi kckcsőrűréce-telepre indulnak a Brit Ökológiai Társaság tagjai. __________ I Brit Ökológiai Társaságot a növény- 1 és állatvilág elterjedését, életfeltételeit I kutató szakemberek. A nagy múltú, ■ tekintélyes szervezet minden nyáron I más-más országban szervez találkozót tagjainak. Az idén először szocialista J országot választottak hagyományos j tanulmányújuk színhelyéül: hazán­I kát. A szigetországból érkezett tizenhá­rom természetkutató célja, hogy — az MTA Növényvédelmi Kutató In­tézete vendégeként — ismerkedjenek az itteni állat- és növényvilággal, a természetvédelmi területekkel, a kü­lönböző kutatási programokkal. A magyarországi tartózkodás legna­gyobb részét a Kiskunsági Nemzeti Parkban töltik. Az angol botanikusok, zoológu­sok, természetvédelemben dolgozó szakemberek kedden érkeztek Kecs­kemétre, s mindennap a Kiskunsági Nemzeti Park más-más tájegységét keresik fel. Először a bugaci pusztát és ősborókást, s az ott folyó állatöko­lógiai kutatásokat tanulmányozták. I Tegnap a fiilöpházi kékcsőrűréce- telepre látogattak. Köztudott, hogy a visszatelepítési programot az Angliá­ból érkező récetojásokra alapozták. A péntekig tartó Bács-Kiskun megyei tartózkodás arra is alkalmat nyújt, hogy a mezőgazdasági tevékenység és a természetvédelem összehangolásá­nak lehetőségeit is tanulmányozzák a j vendégek. A Brit Ökológiai Társaság tagjai I magyarországi tartózkodásuk során í ellátogatnak a kiskörei víztározóhoz, 5 a Bükki Nemzeti Parkba, a Vértes g hegységbe, s végül a Balatonnál feje- ; zik be a tanulmányutat. L. D. * Félidő a gabonatáblákon Jókor jött az eső a kapásnövényeknek • A félegyházi határban is teljes erővel arattak az elmúlt napokban. Országszerte jó ütemben halad a kalászos gabona betakarítása; a MÉM adatai szerint az aratás a fél­időhöz érkezett. A tavaszi árpát már mindenütt levágták, a búzának pedig 50 százalékát takarították be, a rozsnak ötödét, a tavaszi árpának pedig több mint egyharmadát. A munka az elmúlt évinél egy héttel korábban kezdődött, és ezt az előnyt jelenleg is tartják a mező- gazdasági nagyüzemek. Annak elle­nére így van ez, hogy a magborsó és a tavaszi árpa a szokásosnál előbb érett be, és mivel ez a két növény a vágást megelőző napokban különö­sen érzékeny az esetleges viharokra, esőzésekre, az agronómusok úgy döntöttek, hogy a kombájnokat be­takarításukra összpontosítják. Emiatt a búza átmenetileg hátrább került a rangsorban, most azonban már teljes ütemben dolgoznak a gé­pek, és naponta 80-90 ezer hektár­ról takarítják be a kenyémekvalót. Amennyiben az időjárásban nem következik be döntő változás, a hét végéig a termőterületnek akár 80 százalékát is learathatják, és a déli országrészekben lesz olyan üzem, ahol a betakarítás nyári szezonja véget is ér. A mezőgazdászokat az elmúlt két hétben különösen sokat foglal­koztatta, hogy a kapásnövények nem kapták meg a szükséges ned­vesség-utánpótlást, s ezért fejlődé­sük némileg megtorpant. A július közepi esőzések ezért a lehető leg­jobbkor jöttek, még olyan áron is, hogy egy-két napra félbe kellett sza­kítani a munkát a kalászosgabona­táblákon. Különösen a kukorica várta az esőt; ez a növény a fejlődésnek ép­pen abban a szakaszában van, ami­kor a legtöbb nedvességre van szük­sége. A napraforgó országszerte vi­rágzásban van és ugyanúgy várta a csapadékot, mint a kukorica. A cu­korrépa szintén meghálálja a szára­zabb időszak után beköszöntő eső­zéseket, amelyek különben az or­szág termőterületének 80-85 száza­lékát érték el, a mérések szerint 15- 25 milliméteres átlagos hozammal. Tej kánikulában Kecskemétről Sokat utazik a tej, mire a termelőtől eljut a fogyasztóig. Ez az út nem csak kilométerben mérve hosszú: állomások szakítják meg, s egyiktől a másikig a várakozás körülményei nem mindig megfelelőek. Kezdve azon, hogy a kis­termelőnek általában nincs akkora hű­tőszekrénye, amelybe az átadásra váró tej beférne, a fogyasztói tejnek tehát már az alapanyaga sem biztos, hogy használható. Ez a tej gyári vizsgálat so­rán derül ki. (Bár a nagyüzemi tejet előhűtve kapja meg a feldolgozó, azért ezt is alaposan megvizsgálják.) Végül a sok költséggel, fáradsággal fogyasztás­ra alkalmassá alakított tej sincs teljesen biztonságban. Annak ellenére sem, hogy a gyár kocsijai éjfélkor kezdik széthordani a boltokba: ha meleg az éjszaka, reggelig veszélyben a tej. Ilyen­kor nyáron tehát ideje is, alkalma is van megsavanyodni. Amivel ez valóban megtörténik, an­nak egy részét a boltok visszaküldik a „feladónak”, azaz, a gyártónak. Régi gyakorlat, hogy a kereskedelem és a feldolgozóipar közösen vállalja a kárt, beleértve a zacskószakadásból szárma­zót is. Az kellene következzék mindeb­ből, hogy a Középmagyarországi Tej­ipari Vállalat kecskeméti üzemébe is több visszáru érkezik kánikulában, mint például télen. A valóság azonban az: ilyenkor sincs több selejt, mint más­kor. Aradi László üzemigazgató el­mondta: ezt úgy tudják elérni^ hogy jobban kihasználják az üzem lehetősé­geit. Azaz, a lehető legjobban lehűtik, pasztőrözik és a lehető legtovább tárol­ják a tejet; akkor veszik ki a hűtőből, amikor a szállítást már nem lehet to­vább halasztani. Ez bizony nem tűri a kényelmes munkatempót a szállítóktól, de ugyan a termelésben dolgozóktól sem. A tej­gyáriak számára azonban mégsem csak ez jelent pluszterhet ilyenkor nyáron, a munkában. Nyárelőtől késő őszig ugyanis több tejet adnak a tehenek, következésképpen a vállalat felvásárlá­si körzetében — Kiskunhalastól Lajos­(Folytatás a 2. oldalon) TEHETSÉGMÉRÉS KÉRDŐJELEKKEL Növekvő követelmények a felső- oktatásban Bács-Kiskun megye felsőfokú ok­tatási intézményeinek felvételi pont­határait tekintve megállapítható, hogy nem egyedi jelenséggel állunk szemben, amikor a felvételi követel­mények rohamos emelkedéséről be­szélünk. Tendenciáról van szó, mely az idén tovább gyűrűzik. Egyre töb­bet, s egyre magasabb színvonalon kell teljesíteniük azoknak a hátatok­nak, akik érettségi után főiskolán szeretnék elmélyíteni tudásukat. Amíg két éve elég volt 86 pontot elérni ahhoz, hogy valaki az Eötvös József Tanítóképző Főiskola hall­gatója legyen Baján, addig tavaly 91, az idén pedig már 92 pont volt az alsó határ. Igaz, az óvodapeda­gógusi szakra már 85 ponttal felvé­telt nyertek a jelentkezők. A 140 tanítói helyre 2,5-szer, a 60 levele­zőire pedig 3-szor annyian pályáz­tak, ami arra enged következtetni, hogy a bekerülők igen magas szín­vonalat képviselnek. Ebben az év­ben húsz óvodapedagógus kezdi meg Baján az első évfolyamot. Az átirányítási kérelmeknek júli­us 29-éig kell megérkezniük, a fel­lebbezési kérelmekről pedig au­gusztus 8-án döntenek. A Kecskeméti Tanítóképző Főis­kolán a tavalyi 86 és 91 pontos alsó határhoz képest jelentős emelkedés tapasztalható. Az 1988—89-es tan­évben ugyanis csak azok kezdhetik meg itt tanulmányaikat, akik amennyiben nappali tanítói szakra jelentkeztek — 101, óvodapedagó­gusként .99, levelező tagozaton pe­dig legalább 100 pontot elértek. Ha azonban figyelembe vesszük, hogy a 22 levelezős helyre például 206-an pályáztak, már nem is olyan megle­pő a magas követelmény. Néhá- nyan bizakodhatnak még abban, hogy fellebbezés útján bekerülnek, ám az új rendelkezés hatására — mely mindenkinek lehetővé teszi a fellebbezést, aki a felvételi vizsgán 50 pontot elér — annyira sokan élnek ezzel a lehetőséggel, hogy ki­választásuk komoly feladat lesz. A kecskeméti Gépipari és Auto­matizálási Műszaki Főiskola kereti száma 150 az első évfolyamon, s ezen felül 20 hely várja a műszaki szakoktatókat A 353 felvételiző közül a legalább 84 pontot produ­kálók nappali, a 78 pontot teljesí­tők pedig levelező tagozatra juthat­nak be. Ez utóbbira 79-en felvéte­liztek, a követelményeknek azon­ban mindössze heten feleltek meg. Ez természetesen még nem a végle­ges létszám, hiszen az csak az átirá­nyítási kérelmek és a fellebbezések eldöntése után lesz bizonyos. Azt mindenesetre már most látni lehet: a 35 fős keretszám nem feltétlenül lesz betöltve. Öt ponttal emelkedett a felvételi követelmény az előző évihez képest a Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem Kertészeti Főiskolai Ka­rán, melyet az idén 96 pontban ha­(Folytatás a 2. oldalon) • Minden tartályból mintát vesznek. Az Uzembeli munkát bemutató további képeink az 5. oldalon.

Next

/
Oldalképek
Tartalom