Petőfi Népe, 1988. március (43. évfolyam, 51-77. szám)

1988-03-01 / 51. szám

VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! PETŐFI PÉPE AZ MSZMP BÁCS-KISKIJN MEGYEI BIZOTTSÁGÁNAK NAPILAPJA XLIII. évf. 51. szám Árai 1,80 Ft 1988. március 1., kedd FOL YTA TÁS ALBERTVILLE-BEN Befejeződött a téli olimpia Magyar idő szerint hétfő hajnalra virradóra négy száip győzteseinek, és további dobogós helyezettjeinek adták át Calgaryban, az Olympic Plazán az érmeket, majd ugyanitt elhangzott a kanadai városban olimpiai bajnoki címeket szerzett tizenegy ország himnusza is. Nem sokkal ezután ismét a McMahon stadion felé fordult a figyelem. Február 13-án ebben a létesítményben nyitották meg a XV. téli olimpiai játékok küzdelme­it, majd tizenhat nappal később itt bonyolították le a záróünnepséget is. A hatvan­ezer néző valószínűleg a világ legnagyobb jeges show-ját láthatta ezen a hideg estén, a stadionba ugyanis óriási jégfelületet varázsoltak a rendezők. Erre korcso­lyáztak be az ötvenhét részt vevő nemzet zászlóit hordozók, majd felvonultak a sportküldöttségek is. Juan Antonio Samaranch, a NOB elnöke rövid beszédében hangoztatta, hogy ez volt minden idők legjobban sikerült téli olimpiája. Samaranch közép-európai idő szerint 4 óra 39 perckor hivatalosan befejezett­nek nyilvánította az olimpiát. A 16 napos küzdelmek nagy sikert arattak, és sok szurkoló még tovább nézte volna a színpompás versenyeket. A stadionban az olimpiai láng magyar idő szerint 4 óra 49 perckor aludt ki. Ezt követően — amint az ünnepélyes megnyitón is — színpompás müsorszámok követték egymást. Az ünnepélyes percek folytatásaként, egyben záróakkordként Ralph Klein, Calgary polgármestere átadta az olimpiai zászlót Albertville képviselőjének. 1992- ben a francia város rendezi meg a XVI. téli olimpiát. Calgary érmeseiről lapunk 7. oldalán, á sportrovatban találhatnak olvasóink olimpiai összeállítást. Hat megye újságíróinak tanácskozása Kecskeméten Baranya, Békés, Csongrád, Pest, Tolna és Bács-Kiskun megye újságíróinak képviselői tanácskoztak tegnap Kecs­keméten, a Magyar Újságírók Országos Szövetségének vezetőivel. Megyeri Károly, a MUOSZ főtitkára részlete­sen beszámolt arról a megbeszélésről, amelyet a közelmúlt­ban tartott Grósz Károly miniszterelnök a Magyar Sajtó Házában a MUOSZ elnökségének tagjaival. A tegnapi tanácskozáson — ahol részt vett dr. Kárpáti Tamás, a Szakszervezetek Országos Tanácsának titkára is — szó esett a sajtónyilvánosság, az érdekképviselet kérdéseiről, az újságírók élet- és munkakörülményeiről, a szövetség szervezeti munkájáról. Megfogalmazódtak azok az elvárások is, amelyekkel a kibontakozási program sike­res végrehajtása érdekében fordul a politikai vezetés, a kormányzat a sajtó dolgozóihoz. A MUOSZ vezetőit fogadta dr. Szabó Miklós, az MSZMP Bács-Kiskun Megyei Bizottságának első titká­ra. t FILMNAPOK FALUN Programok a legfrissebb alkotásokból A Filmnapok falun című rendez­vénysorozat keretében idén tizenkette­dik alkalommal találkozhatnak a leg­újabb magyar filmekkel vetítéseken, al­kotó-közönség találkozókon a megye kisebb településein is az érdeklődők. Tegnap délután Borotán, a filmszín­házban Korill Ferenc, a Művelődési Minisztérium Filmfőigazgatóságának főigazgató-helyettese mondott beveze­tőt a programsorozat megnyitóján, majd ifj. Schiffer Pál és Havas Gábor nagydíjas alkotásának rövidített válto­zatát, az Ibafai kovboj című dokumen­tumfilmet láthatta a közönség. A vetí­tést követő beszélgetésen a produkció rendezője válaszolt a kérdésekre. A március 7-éig tartó programsoro­zat további két, kiemelt rendezvényé­nek középpontjában is a legújabb alko­tások állnak: 3-án, Sükösdön Kosa Fe­renc: Az utolsó szó jogán, 7-én Tiszaal- páron pedig — a minden korosztály­nak készült — Szeleburdi vakáció című alkotást vetítik. Mindkét alkalommal jelen lesznek az alkotók is. A három ünnepi esemény talán ke­vés lenne hozzá, de a mindennapok műsorprogramja már egyértelműen bi­zonyítja, hogy az utóbbi esztendőben milyen mértékben nőtt meg az igény a falvakban, kisközösségekben is a jelen­kor problémáit feldolgozó — nemegy­szer még a játékfilmeknél is hosszabb — dokumentumalkotások iránt. A kö­zelmúltban egyre gyakrabban fordult elő, hogy kisközösségek képviselői ma­guk kérték ezeket a műveket. KECSKEMÉTI SZÁLLODA, SOLTI PINCE, KALOCSAI LÓ VASÚT Idegenforgalmi készülődés A turizmus is érzékeny az árakra • A megyébe érkező turisták egyik első megállóhelye: a kecs­keméti főtér. eredményként könyvelnek el a Pusztatouristnál: a valutával fize­tők átlagosan háromnál több éjsza­kát töltöttek a megye szállodáiban. Kiugróan, 40 százalékkal nőtt a valutabeváltás a tíz — többnyire hétvégén is nyitva tartó — beváltó­helyen. Tavaly megkezdték — uta­zási irodaként — a kiutazások szer­vezését is. Főként Ausztriába, az NSZK-ba és Törökországba indí­tottak csoportokat. Egyetlen üzlet­ág, a belföldi utazás esett vissza. Ennek oka azonban közismert. A pénzhiányt nem ellensúlyozhatja a legjobb reklám sem. Erre — ittho­ni és külföldi propagandára — az előző évi összeg kétszeresét fordí­tották. Az előttünk álló turistaszezonról kevésbé biztató képet festett a Pusz- tatourist vezetője: — Nem vagyunk olyan optimis­ták, mint tavaly. A nyugati beuta­zás területén nem látok gondot. Már most van elegendő megrende­lés. Komoly problémát jelent vi­szont számunkra is, hogy a szoci­alista országok nem fogadták el a bruttósitott magyar árakat és még mindig nincs végleges megállapo­dás. Kiskunhalasi szállodánk for­Márciust mutat mától a naptár. Az első tavaszi hónapban hagyo­mányosan élénkülni kezd az ide­genforgalom is. Ahol pedig még nincsenek vendégek, ott is megkez­dik a készülődést fogadásukra. — Milyen évet zártak és milyen kilátá­sokkal várják az idei szezont a Pusz­tatouristnál?— erről kérdeztük Ko­vács Zoltánt, a megye idegenforgal­mi hivatalának vezetőjét. — Tavaly ilyenkor 20 százalékos forgalomnövekedést jósoltam, és ezt akkor sokan kételkedve fogad­ták. Pedig még ennél is nagyobb arányban, 35 százalékkal bővült vendégforgalmunk, s a bevételünk meghaladta a 150 millió forintot. Érdemes részletesebben is megis­merkedni a Pusztatourist adataival, hiszen ők fogadják a megyébe érke­ző turisták túlnyomó többségét. Tavaly a szervezett formában idelá­togatók egynegyede érkezett nyu­gatról, 22 százaléka pedig szocialis­ta országokból. A többi belföldi csoport volt. Bugacot 68 ezren ke­resték fel, szinte kivétel nélkül nyu­gatiak. A bolti—kalocsai program résztvevőinek száma megközelítette a 30 ezret. A szállodák közül kiemelkedik a bajai Sugovica Hotel és az itteni kemping forgalma. S amit fontos (Folytatás a 2. oldalon.) Újabb kedvezményes akciót hirdet a Zöldért A lakosság folyamatos zöldségellátása érdekében március l-jétől kéthe­tes akciót hirdet a Bács-Kiskun Megyei Zöldért. A vállalat fővárosi kiren­deltségeiben és a megyei boltokban 6-féle terméket kínál olcsóbb áron. A vöröshagymát, petrezselyemgyökeret és almát egységesen 10, míg a fejes káposztát, kelkáposztát és sárgarépát 5 forintos kilónkénti’ áron ajánlja vevőinek. A tavalyi téli időszak 40 forintos sárgarépa-, és 25-30 forintos gyökéráraival szemben az idei olcsóbb kínálat arról árulkodik, hogy a vállalat sokkal jobban felkészült és több áruval rendelkezik. Nedelkovics Antal értékesítési osztályvezető nyilatkozata szerint a télre tárolt készletek kitartanak tavaszig, az új áru megjelenéséig. Bár az enyhe időjárás jelentős raktározási nehézségeket okozott, a hűtőházakban tartott zöldségek minősége jónak modható. De ami a legfontosabb, hogy a téli időszakban is kedvező áron juthatunk az egészséges táplálkozást szolgáló vitaminforrásokhoz. Nagyobb tételű vásárlás esetén a meghirdetett árakon a kecskeméti raktáráruházban is kiszolgálják a vevőket. A KALOCSAI SÜTŐIPAR ALAPELVE: J „Nem mondunk le a legkisebb üzletről sem” Mitől profi egy vállalat? Elég vajon, ha évről évre növeli árbevételét és nye­reségét, jelentős összegeket költ fejlesz­tésre, bővíti termelését, korszerűsíti műszaki színvonalát, javítja érdekeltsé­gét és fokozza piaci versenyképességét. Ez mind igaz lehet, de mégsem elegen­dő. A számokban kifejezett dinamiz­mushoz párosulnia kell a vezetés ambí­ciójának, fogékonyságának, vállalko­zói készségének. Ez a szemléletmód hatja át évek óta a Kalocsai Sütő- és Édesipari Vállalat törekvéseit. A vállalat tevékenységével kapcsola­tos gazdasági jellemzőkről már több­ször beszámoltunk, most arra voltunk kíváncsiak, hogyan lehet profi módon gazdálkodni? — Például úgy — válaszolja Körösi András igazgató —, hogy nem mon­dunk le a legkisebb üzletről sem. Le­gyen az akár egy vállalati büfében vagy vasúti mozgóárus kosarában elhelyez­hető áru. Marketingmunkánk célja, hogy termékeinkkel mindenhol megje­lenjünk. Fontos az ösztönzés, ezért gazdálkodásunk új szempontot követ, és 1989-ben az eddigiektől teljesen elté­rő érdekeltségi rendszert vezetünk be. A termékszerkezet-váltást sem akkor kell elkezdeni, amikor egy áru iránt csökken a kereslet. Abból indulunk ki, hogy a piacon semmi sem örök érvé­nyű. Már akkor az asztalfiókban tart­juk az új gyártási dokumentációt, a másikat pedig előkészitjük a kísérleti műhelyben, amikor az előző termék még keresett és gazdaságosan előállít­ható. Másképpen nem tudnánk gyor­san és rugalmasan követni a változó igényeket. • Új hatóanyaggyártó és sütőszerüzem épül a vállalat központi telepén. (Méhesi Éva felvétele) Tavaly óta élénk kereskedelmi tevé­kenységet is folytatunk és új üzemet hoztunk létre, ahol üveges, hűtőgépsze­relő, festő-mázoló és egyéb lakossági szolgáltatásokat végzünk. Lehet, so­kan azt mondják majd erre: „a pék maradjon a sütőlapátnál.” Pedig a piac követése, a lehetőségek kihasználása egyfajta menedzseriskola, ahol dolgo­zóinknak alkalma nyílik képességeik kibontakoztatására. A vállalkozói szellem erősítése végső soron a vállalat érdekeit szolgálja. Épül a hatóanyaggyártó és sütőszerüze­münk. Bizonyára az sem véletlen — állítja Körösi András —, hogy ehhez az új gyártási technológiát, amely tőkés importot helyettesít, szakembereink sa­ját vállalati szabadalom alapján dol­gozták ki. K. A.

Next

/
Oldalképek
Tartalom