Petőfi Népe, 1987. november (42. évfolyam, 258-282. szám)

1987-11-02 / 258. szám

2 • PETŐFI N£PE • 1981. november 2. SZOVJET—AMERIKAI CSÚCSTALÁLKOZÓ Kedvező visszhang az egész világón (Folytatás az 1. oldalról.) kai kapcsolatok egészét tekintik át, a fegyverzet csökkentését, az emberi jogi és humanitárius kér­déseket, a regionális konfliktusok rendezését, valamint a kétoldalú együttműködés fejlesztését. A csúcstalálkozó — minden kétséget kizáróan — jelentős előrelépést hoz majd minden érintett kér­désben .1- állapítja meg a lap. A washingtoni tárgyalások középpontjában a fegyverkezé­si hajsza beszüntetésének problé­mái szerepelnek majd. Befejezé­séhez közeledik a közepes és rö- videbb hatótávolságú rakéták­ról szóló megállapodás előkészí­tése: a „kettős nullamegoldás” do­kumentumának aláírása való­ban történelmi jelentőségű ese­mény lesz. • Korunk realitásai azonban óva intenek az eufóriától, hiszen e fegyverek felszámolása csak a nukleáris arzenál három százalé­kát érinti, így tehát csak a radi­kális csökkentésekhez vezető első lépésként szabad értékelni. A hadászati támadófegyverzet kérdése — amely szorosan kap­csolódik az űrfegyverkezés meg­akadályozásához, az ABM-szer- ződés megszilárdításához — vi­szont valóban kulcsfontosságú a nukleáris leszerelés tekinteté­ben: ezt a washingtoni találkozón meg fogják vitatni, s az 50 szá­zalékos csökkentést szabályozó szerződés gyors előkészítésével azt alá is lehétne írni Reagan elnök moszkvai látogatásakor — hang­súlyozza végezetül a Pravda. Sam Nunn amerikai demokra­tapárti szenátor, a szenátus had­ügyi bizottságának elnöke felté­teles támogatásáról biztosította a szovjet—amerikai rakétameg­állapodás küszöbön álló aláírását. A feltételt abban jelölte meg, hogy „miként kezelik” a nyugati vezetők az Európában szerinte meglévő szovjet fölényt a hagyo­mányos fegyverzetek terén. A szenátor azt az aggodalmát han­goztatta, hogy az amerikai atomrakéták felszámolása után az európai szövetségesek ki len­nének téve a fölényben lévő ha­gyományos szovjet erők veszélyé­nek. Kedvezően nyilatkozott a kö­zelgő szovjet—amerikai csúcs- találkozóról és megállapodásról David Mellor brit külügyi állam- miniszter. Mellor egy rádiónyilat­kozatban szükségesnek nevezte a közepes hatótávolságú eszközök felszámolását, és kormányának azt az óhaját tolmácsolta, hogy a hadászati fegyverekről is ered­ményesek legyenek a tárgyalások. Sten Andersson svéd külügy­miniszter nagy elégedettséggel nyilatkozott arról, hogy hamaro­san a legmagasabb szinten lehet aláírni a szovjet—amerikai szer­ződést. Ugyancsak támogatásá­ról biztosította a nagyhatalmak elvi megállapodását Nicolae Ceausescu, a Román Kommunis­ta Párt főtitkára, román államfő. Javier Pérez de Cuellár ENSZ- főtitkár fontos • fejleményként értékelte az újabb szovjet—ame­rikai csúcstalálkozó bejelenté­sét. Pérez de Cuellár, aki magán­jellegű látogatáson Párizsban tartózkodik, a francia tévének adott nyilatkozatában azt fejte­gette, hogy a két nagyhatalom nem oldhatja meg ugyan az ösz- szes nemzetközi problémát, ám igen sokat tehet azok megoldá­sáért. A nyugatnémet kormány öröm­mel fogadta a csúcstalálkozó hí­rét — mondta Friedhelm Ost. A bonni kormány szóvivője a nyu­gatnémet ZDF televíziónak nyi­latkozva hangsúlyozta: reméljük, hogy a közepes hatótávolságú ra­kéták leszereléséről szóló szerző­dést hamarosan újabbak követik; egyezmény születik a hadászati fegyverek számának csökken­téséről és a vegyi fegyverek ál­talános és teljes betiltásáról is. Nakaszone Jaszuhiro japán miniszterelnök üdvözölte a csúcs- találkozóról szóló megállapodást. Reméljük, hogy Mihail Gorba­csov és Ronald Reagan találkozó­ján megállapodás születik a kö­zepes hatótávolságú rakéták ma­radéktalan felszámolásáról, és haladást érnek el a hadászati tá­madófegyverek mennyiségének csökkentésében is — mondta új­ságírók előtt Tokióban. Üdvözölte a csúcstalálkozó hí­rét a brit külügyminisztérium szóvivője is. GORBACSOV ÚJ KÖNYVE: „Átalakítás és új gondolkodásmód” M. Lengyel László, az MTI tu­dósítója jelenti: Moszkvában vasárnap sajtóér­tekezletet tartottak Mihail Gor­bacsov Átalakítás és új gondol­kodásmód című könyvének meg­jelenése alkalmából. Mint a tájékoztatón elhang­zott, a Politizdat gondozásában 300 ezer példányban kiadott új könyv nem az SZKP KB főtitká­ra beszédeinek és cikkeinek gyűj­teménye, hanem önálló publi­cisztikai alkotás, amely új mó­don mutatja be az ország belső élete és a külpolitikai helyzet problémáit. Alcímében is jelzi, hogy a szerző gondolatai egya­ránt tarthatnak számot a hazai és a külföldi olvasóközönség érdek­lődésére. A könyvben a szovjet vezető részletesen tárgyalja az átalakítás irányvonalát, annak gyökereit, forradalmi jellegét, majd számba veszi a megkezdett folyamat első eredményeit. Kifej­ti gondolatait arról, hogy hogyan látja a szovjet vezetés, a szovjet nép a jelenkori világot. Külön fe­jezet foglalkozik a Szovjetunió­ban kibontakoztatott átalakítási folyamat és a szocialista világ kölcsönhatásával, illetve a „har­madik világnak” a nemzetközi kö­zösségben elfoglalt helyével. A szerző mélyreható alapossággal tanulmányozza Európának a szov­jet külpolitikában játszott szere­pét, a leszerelés témakörét, és ez­zel* összefüggésben a szovjet— amerikai kapcsolatok problema­tikáját. Az előzetes tárgyalások alap­ján Észak-Amerika, Nyugat- Európa és Ázsia húsz nagy ki­adóvállalata kap jogot a könyv kiadására november és december folyamán, ez azonban csak a kez­dete a mű nemzetközi terjeszté­sének. Borisz Jelcin felmentését kérte MOSZKVA Borisz Jelcin, az SZKP KB Po­litikai Bizottságának póttagja, a Moszkvai Városi Pártbizottság első titkára felmentését kérte az SZKP Központi Bizottságának október 21-ei ülésén — közölte kérdésre válaszolva a szombati moszkvai sajtóértekezleten Ana­toli j Lukjanov, a KB titkára. A Központi Bizottság üléséről szólva a titkár elmondta, hogy annak fő témája az évfordulós ünnepségekkel kapcsolatos fela­datok meghatározása volt, s fog­lalkozott más időszerű feladatok­kal is. Az ülésen 27-en szólaltak fel, köztük Borisz Jelcin. A moszk­vai PB első titkára elsősorban a párt vezető szerveinek munkastí­lusáról és az átalakítás meneté­ről beszélt. Több értékelő megái-' lapításaival a Központi Bizott­ság tagjai nem' értettek egyet, azokat politikailag tévesnek mi­nősítették. Mivel Borisz Jelcin az ülésen kérte felmentését, a KB célszerűnek tartotta, hogy az SZKP KB Politikai Bizottsága és a Moszkvai Városi Pártbizott­ság a párt szervezeti szabályával összhangban vizsgálja meg a Bo­risz Jelcin kérése kapcsán felve­tődött kérdést. Befejeződött az SZVSZ ülése Dokumentumok elfogadásával szombaton Bukarestben befeje­ződött a Szakszervezeti Világszö­vetség Főtanácsának 40. üléssza­ka. A háromnapos tanácskozáson, amelyen több mint 70 ország csaknem 100 szakszervezete, to­vábbá 11 nemzetközi ágazati szak- szervezeti szövetség képviseltet­te magát, Gáspár Sándor, a SZOT és az SZVSZ elnöke vezetésével magyar szakszervezeti küldött­ség vett részt. A. főtanács tagjai egyebek kö­zött áttekintették a más irányza­tú szakszervezetekkel való párbe­széd bővítésének lehetőségeit, meghatározták az SZVSZ tenni­valóit a békéért és a leszerelésért vívott küzdelemben, a gyengén fejlettség felszámolásában, a kül­földi adósságok igazságos rende­zésében, az új nemzetközi gazda­sági rend megteremtésében. Kádár János magas kitüntetése Moszkvában Andrej Gromiko beszéde őszinte megelégedéssel nyúj­tom át önnek, a Magyar Szocia­lista Munkáspárt főtitkárának az Októberi Forradalom Érdemren­det. Ezzel a kitüntetéssel Kádár elvtárs nagy érdemeit méltatjuk, amelyeket a szovjet és a magyar nép közötti testvéri barátság és sokrétű együttműködés erősítésé­ben szerzett, nagy hozzájárulá­sát a békéhez és a szocializmus megszilárdulásához. Országunkban az Októberi For­radalom Érdemrend jelképezi a szocializmus értékeinek nemes, múlhatatlan győzelmét minden egyes szovjet ember számára. Külön örömünkre szolgál, hogy ezt a kitüntetést ön ezen érdem­rend alapításának 20. évforduló­ján kapja meg. Ez az érdemrend a Szovjetunió Legfelsőbb Taná­csa Elnökségének 1967. október 31-én kelt rendeletével született meg. Az egyik legelső októberi forradalmi érdemrendet Moszkva városának adományozták. Tehát ön. Kádár elvtárs, a magas ki­tüntetést abban a városban kap­ja, amelynek zászlaján' szintén ez az érdemrend díszeleg. E jelkép erejét sokszorosan növeli az a tény, hogy a mai ün­nepség a nagy október 70. évfor­dulója előestéjén történik. E ki­tüntetés — amely a nép legne­mesebb tettét tükrözi — az igazi szocializmus legodaadóbb, .leg- meggyőződésesebb harcosait il­leti meg, és ilyen harcos ön, Ká­dár elvtárs. Kádár János nevének már sok év óta súlya és tekintélye van a szocialista közösségben. Ismert e név a nemzetközi kommunista és munkásmozgalomban. Az ön neve a szocializmus becsületes, öntudatos szolgálatának a példa­képe. A marxista—leninista, a hazafi és az internacionalista elv­hűsége van mögötte. Olyan ál­lamférfié és politikusé, akiben mélyrehatóan tudatosul az osz­tályban: dialektikája, amelyet egész tevékenységében követ. A szovjet emberek számára Kádár János igazi nagy barát, őszinte tiszteletet érez iránta né­pünk, amely jelenleg a társadal­mi átalakítás óriási feladatain dolgozik. Eltökélt a szándéka, hogy teljesítse a gazdasági, a szociális és a szellemi szférában meglevő feladatokat. Az ön tevékenysége, Kádár elvtárs, elválaszthatatlan a Szov­jetunió Kommunista Pártja és a Magyar Szocialista Munkáspárt, a Szovjetunió és a Magyar Nép­köztársaság eszmei egységének és testvéri együttműködésének nagy­szerű eredményeitől. Ennek kö­szönhetően országaink és népeink közelebb kerültek egymáshoz, őszinte barátságunk alapot ad áhhoz, hogy magabiztosan halad- juhk előre a szocializmus, or­szágaink fejlődésének, új felada­tainak megoldása felé. Kívánok önnek jó egészséget, sok erőt és alkotó energiát. E na­pon és ebből az alkalomból a leg- szívélyesebb üdvözletét és gratu­lációját küldi önnek Mihail Szer- gejevics Gorbacsov, az SZKP Központi Bizottságának főtitkára. Űjiabb sikereket kívánok önnek a szocialista társadalom magyar földön történő építése, országaink szorosabb együttműködése érde­kében, a béke és a szocializmus javára kifejtett tevékenységéhez. Kádár János beszéde Mindenekelőtt köszönöm azo­kat a meleg szavakat, amelyeket Ön most hozzám intézett, és Gor­bacsov elvtárs üdvözletét. Ami­kor hírét vettem, hogy a Szovjet­unió Legfelsőbb Tanácsának El­nöksége 75. születésnapom alkal­mából ilyen magas kitüntetésben részesített — én is ember vagyok —, meghatott a figyelmesség. Kü­lön köszönöm azt a magas érté­kelést, amellyel ennek a kitün­tetésnek az adományozását indo­kolta. Az ember a saját csele­kedete megítélésében nem illeté­kes, és ha önök így ítélik meg, az maga kitüntetés számomra. Ami a Szovjetuniót illeti, régen, amikor mint. munkás ,a kapita­lizmus viszonyai között öntudat­ra ébredtem, kezdtem megérteni a Szovjetunió hatalmas, világtör­ténelmi szerepét. Ez a tíszteler tem, becsületes értékelésem az­óta szünet nélkül növekedett. Amikor én azt az utat jártam, hogy a magyar munkások és né­pünk tisztességes szolgálatára tö­rekedtem, az mindig elválaszt­hatatlan volt számomra a Szov­jetunió barátságától. Végtelen megelégedésül szolgált számom­ra, hogy ma mind a nagy szov­jet nép, mind a magyar nép .kö­zös úton, a szocializmus útján jár. Országainkat, népeinket meg­bonthatatlan barátság és növek­vő, egyre szélesedő együttműkö­dés köti össze. Én' mindig úgy tudtam, hogy a mi népeinket sorsközösség kapcsolja össze ne­hézségben, jó időben, jó sorsban egyaránt. A szocializmus építésének útja. nem könnyű út, nehéz út. De né­peink érdekeinek becsületes szol­gálata más úton számomra elkép­zelhetetlen.. Most, amikor még egyszer meg­köszönöm a magas' kitüntetést, megbecsülést, figyelmességüket, csak annyit mondhatok, hogy én .ezután sem leszek hűtlen a ma­gyar—szovjet barátsághoz, mert ezt. a barátságot, ennek szolgá­latát eszem és szívem nagyon mélyen diktálja. Most, hogy éppen Moszkvá­ban egy ilyen különleges alka­lom adódik számomra, hogy át­adták nekem ezt a kitüntetést,' meg szeretném mondani, nagyon örülök neki, küldöttségünk többi tagjával együtt, ' hogy részesei lenetünk érinek a nagy történel­mi eseménynék, a szovjet állam fennállásai áz októberi forrada­lom győzelme 70. évfordulójának. Szeretném hangsúlyozni, hogy a Szovjetunió {>árt- és állami ve­zetésé népe jelenlegi irányvona­lának végtelenül örülök. Ez az út nehézségekkel jár. De a bol­dogulás egyedüli reális útja. Tö­rekvéseiket a legmelegebben üd­vözöljük, és gondolom, nem té­vedünk, amikor azt mondjuk, hogy a magyar nép ugyanezen az úton jár. A valóságot reálisan nézve, a dolgokat néven nevez­ve, és a valódi feladatokhoz hoz- záállva bízunk abban, hogy meg fogjuk oldani az út közben adó­dó igen nehéz feladatokat is. A magyar-szovjet barátság és együttműködés ebben segít ne­künk. Ez az ünnepség, amely itt Moszkvában kezdődik, világra szóló ünnepség. Én azt hiszem, hogy a magyar párt, minden ma­gyar kommunista, a szocializmust építő magyar nép drukkol Önök­nek a sikerekért. Azt hiszem, hogy az Önök jelenlegi irányvo­nalához, ehhez a kurzushoz a társadalmi haladást, az igazsá­got, az emberiség békés és biz­tos jövőjét óhajtó minden embe­re sikert kíván. Szívemből egész­séget, teljes sikert kívánok Önök­nek, pártjuknak, országuknak. Még egyszer köszönöm. Véget ért a Kínai Kommunista Párt kongresszusa Ma választják meg a KB főtitkárát Gáspár Sándor és Hámori Csaba Moszkvába utazott Gáspár Sándor, a SZOT elnö­ke a Szovjet Szakszervezetek Köz­ponti Tanácsának meghívására szombaton Moszkvába ufazótt. a nagy októberi szocialista farra* dalom 70. évfordulójának ünnep­ségeire. Hámori Csaba, a KISZ KB el­ső titkára a Lenini Komszomol KB meghívására vasárnap Moszk­vába utazott, ahol részt vesz a nagy októberi szocialista forra­dalom 70. évfordulója alkalmá­ból megrendezendő megemléke­zéseken.' Willy Dondelinger magyarországi tárgyalásai A magyar Országgyűlés meghívásá­ra október 25—31. között látogatást -tett hazánkban Willy Dondelinger, a Luxemburgi Parlament külügyi bi­zottságának elnöke. Megbeszélésein áttekintették a nemzetközi élet idő" szerű kérdéseit, különös tekintettel az európai együtműködés távlataira. Véleményt cseréltek a két ország, a két törvényhozó testület közötti kap­csolatok helyzetéről, fejlesztésük le* hetőségeiről is. (MTI) Pillantás a hétre November első napjai iga­zán eseménydúsnak ígérkez­nek a nemzetközi életben. Egymást érik a kiemelkedő jelentőségű külpolitikai ese­mények a hírügynökségek elő­jegyzési naptáraiban, miköz­ben sokan már azt várják, hogy december hetedike le­gyen, és ismét találkozzon egy­mással Mihail Gorbacsov és Ronald Reagan. HÉTFŐ: Moszkvában meg­kezdődik a nagy októberi szo­cialista forradalom hetvenedik évfordulójának ünnepségso­rozata. A Kremlben tartandó ünnepi gyűlésen beszédet mond Mihail Gorbacsov, áz SZKP főtitkára. Felszólalását óriási érdeklődés előzi meg világszerte, hiszen a csúcsta­lálkozón és az amerikai fél­lel aláírandó leszerelési meg­állapodásokon túl a szovjet­unióbeli .átalakításról, a pe­resztrojkáról is fontos érté­kelésre lehet számítani. KEDD: Az egyesült álla­mokbeli Montereyben ülése­zik a NATO nukleáris terve­ző csoportja. A szervezet egész jövőbeni stratégiáját érinti az esetleges szovjet—amerikai megállapodás az atomfegyve­rek különböző kategóriájának leszereléséről, így várhatóan a legújabb fejlemények áll­nak majd a tanácskozás kö­zéppontjában. SZERDA: Kétnapos, hivata­los látogatást tesz Bonnban- Franz Vranitzky osztrák kan­cellár. Elsősorban a gazdasá­gi együttműködés kérdéseit vi­tatja meg majd vendéglátójá­val, Helmut Kohllal. A közel­múltban mindkét részről je­lezték, hogy erősíteni kíván­ják a gazdasági kapcsolatokat, jóllehet Ausztria továbbra sem szándékozik belépni a Közös Piacba. CSÜTÖRTÖK: Űjabb for­dulót tartanak a spanyol— amerikai támaszpont-tárgya­lásokon. A tét az, hogy Wa­shington teljesíti-e Madrid követelését és hajlandó-e ki- _vonni a négy nagy amerikai támaszponton szolgálatot tel­jesítő katonái egy részét. Ez nagyon fontos Felipe Gonzalez számára, hiszen korábban még ennél is radikálisabb program­mal választották meg, és csak nagy nehézségek árán tudta keresztülvinni az ország NA- TO-tagságána'k fenntartását. PÉNTEK: A japán parla­ment rendkívüli ülést tart, hogy megválassza az ország új miniszterelnökét. A szavazás csak formális, hiszen az évti­zedek óta hatalmon lévő libe­rális demokrata párt már ko­rábban eldöntötte, ki örökölje Nakaszone Jaszuhiro posztját és elegendő többséggel rendel­kezik ahhoz, hogy • izgalom- mentesen véghez 'vigye szán­dékát. SZOMBAT: Az UNESCO közgyűlése is szavaz,, mégpedig az új főigazgató személyéről, óriási viharok, heves választá­si csatározások, néha nem ép­pen tiszta eszközökkel folyta­tott kampányok után egy spa­nyol biológus az egyetlen je­lölt, de még az utolsó pillanat­ban is történhetnek furcsa dol­gok ... VASÁRNAP: Hosszú elő­készítő munka után a tervek szerint végre összeül az a rendkívüli arab csúcsértekez­let, amelyen az egyetlen napi­rendi pont az iraki—iráni há­ború kérdése. Mivel az aráb országok a mai napig megosz­tottak a . két fél támogatását illetően, várhatóan heves vi­ták színhelye lesz Amman, Jordánia fővárosa. S. M. PEKING Vasárnap délben ünnepélyes záróüléssel fejezte be munkáját a Kínai Kommunista Párt 13. kongresszusa, amelyen több mint 46 millió párttag képvisele­tében 1959 küldött és meghívott delegátus vett részt. A nyilvános záróülést megelő­zően tartották meg a kongresszus második teljes ülését, amely zárt ' .ajtók mögött zajlott le. Az ülés első napirendi pontja volt az új központi bizottság, a központi ta­nácsadó bizottság és a központi fegyelmi és ellenőrző bizottság titkos szavazással való megvá­lasztása. A küldöttek tetszés sze­rint módosíthattak a szavazóla­pokon szereplő jelöltlistákon, kihúzhattak neveket és más ne­veket írhattak be a kihúzottak he­lyett. A küldöttek 175 teljes jogú ta­got és 110 póttagot választottak be a Kínai Kommunista Párt új központi bizottságába. Az új köz­ponti tanácsadó bizottság 200 ta­gú, az új központi fegyelmi és ellenőrző bizottság - pedig 69 ta­gú. A vasárnapi választást, amely titkos szavazással történt, elővá­lasztások vezették be, amelyeket a többjelöltes módszer alkal­mazásával bonyolítottak le. A jelöltlisták megvitatása és az elő­választás október 27. és 31. között zajlott le. Ennek megfelelően a vasárnapi választáson már csak annyi jelölt szerepelt a listákon, amennyi férőhely van a közpon­ti bizottságban, a tanácsadó bi­zottságban és a fegyelmi és el­lenőrző bizottságban. A kongresszus ünnepélyes zá­róülésén, amelyen Csao Ce-jang elnökölt, a küldöttek nyílt szava­zással határozatokat fogadtak el a párt szervezeti szabályzatá­nak részleges módosításáról, a kongresszus elé terjesztett köz­ponti bizottsági beszámolóról, a központi tanácsadó bizottság, valamint a központi fegyelmi és ellenőrző bizottság munkabe­számolójáról. Az összes határoza­tot egyhangú szavazással fogad­ták el. A határozatok elfogadása után elhangzott zárszóban Csao Ce- jang kijelentette: az egész párt­nak arra kell törekednie, hogy határozottan ültesse át. a gyakor­latba a párt alapvető vonalát a szocializmus kezdeti szakaszá­ról, következetesen hajtsa végre a kongresszuson elfogadott ha­tározatokat, törekedjék a kijelölt feladatok valóra váltására és vezesse a kínai népet a folyama­tos előrehaladásban a kínai jel­legű szocializmus építésének út­ján. Csao Ce-jang köszönetét fejezte ki mindazoknak a politikai pár­toknak és szervezeteknek, ame­lyek a világ különböző részeiből üdvözölték a 13. pártkongresszust. Külön megköszönte a kinai de­mokratikus pártok és pártonkí- vüli személyiségek üdvözleteit és jókívánságait. A körülbelül félórás záróülést az Intemacionálé hangjaival fe­jezték be. Hétfőn tartja első plenáris ülé­sét a KKP 13. kongresszusának zárónapján megválasztott köz­ponti bizottság. Az ülésen meg­választják a KB főtitkárát, a po­litikai bizottságot (majd annak állandó bizottságát is); valamint a KB katonai 'bizottságát. A 13. központi bizottság teljes -jogú tagjainak száma 175, míg á 12. pártkongresszuson 210 teljes jogú tagból álló központi bizottságot választottak. A mostani központi bizottság tagjainak átlagéletkora 55,2 év, csaknem négy évvel ke­vesebb az 1982-ben választott tes­tület tagjainak átlagéletkbránál — jelentette be vasárnap délután tartott tájékoztatóján Csu Mu-cse, a kongresszus szóvivője. Az utolsó kongresszusi sajtóér­tekezleten, illetve rögtön a véze- tő testületek névsorának közzé­tétele után, érthetően nagy érdek­lődést váltott ki az a tény, hogy számos veterán vezető neve — köztük Teng Hsziao-pingé, Csen Jüné, Li Hszien-nieijé — nem szerepel a kb-tagok névsorában. Ennek folyományaként az új ösz- szetételű politikai bizottságba, és annak állandó bizottságába sem választhatók be. A szóvivő kijelentette, hogy Teng Hsziao-ping, tekintélyének és bölcsességének köszönhetően, továbbra is fontos szerepet fog játszani a párt és az ország éle­tében, még akkor is, ha nem tag­ja a központi bizottságnak. Teng vezető szerepe — mutatott rá a szóvivő — nem függ attól, hogy milyen pozíciót mondhat magáé­nak a pártban, vezető szerepét elképzeléseinek helyessége biz­tosítja. Teng Hsziao-pinget — mondotta a szóvivő — sokan a kínai politika fő tervezőjének tart­ják, habár a „négyek bandájá­nak'' bukása után sohasem volt pártfőtitkár, sem pártelnök. LAPZÁRTAKÖR ÉRKEZETT,® • MOSZKVA ÜNNEP ELŐTT Történelmi számvetéssel kezdődik hétfőn az az ünnepségsorozat,, amellyel a szovjet fővárosbaji a nagy októberi szocialista forradalom 70. évfordulóját köszöntik. Hétfőn, délelőtt tíz órakor kezdődik meg az SZKP KB, a szovjet és az oroszországi legfelsőbb tanács, valamint a szovjet kormány együt­tes ünnepi ülése. Ezen hangzik el Mihail Gorbacsovnak, az SZKP KB főtitkárának hetek óta inagy érdeklődéssel várt beszéde, amelyet 75 nyelvre fordítanak le. A várakozásók szerint a főtitkári beszéd elem- . zi a szovjet történelem mindmáig „fehér foltként” kezelt időszakait is. A történelmi mérleg megvonása mellett a beszéd nagy teret szen­tel | mai szovjet társadalom elemzésének és a jövő feladatainak. I <* f i

Next

/
Oldalképek
Tartalom