Petőfi Népe, 1987. november (42. évfolyam, 258-282. szám)

1987-11-02 / 258. szám

VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! AZ MSZMP BÄCS-KISKUN MEGYEI BIZOTTSÁGÁNAK NAPILAPJA XU1. évf. 258. szára Ára: 1,80 Ft 1987. november 2., hétfő SZOVJET—AMERIKAI CSÚCSTALÁLKOZÓ Kedvező visszhang az egész világon MOSZKVA Az újabb szovjet—amerikai csúcstalálkozó bejelentését az egész világon elégedetten és nagy megkönnyebbüléssel fogadták, remélve, hogy Washingtonban majd konkrét megállapodások születnek a bizalom erősítéséről, a leszerelésről, a tartós béke meg­teremtésének útjairól — hangsú­lyozza vasárnapi nemzetközi ösz- szefoglalójában a Pravda, Eduard Sevardnadze washingtoni tár­gyalásainak első visszhangjait értékelve. Az SZKP KB központi napilap­ja emlékeztetett rá, hogy Genf és Reykjavik után ez már a harma­dik legfelső szintű találkozó lesz a Szovjetunió és az Egyesült Ál­lamok vezetői között. A decemberi csúcstalálkozó tartalmas napirendjét ismertet­ve a Pravda rámutat, hogy a két ország vezetői a szovjet—ameri- (Folytatás a 2. oldalon.) Infúziós laboratóriumot avattak Kecskeméten I HM Űj létesítménnyel bővült a Bács-Kiskun Megyei Hollós Jó­zsef Kórház—Rendelőintézet. In­fúziós laboratóriumot adtak át a napokban az Izsáki úti épület­tömbben. A több mint 600 négyzetméter alapterületű, korszerűen fel­szerelt — Miele mosogatógéppel, gyorshűtéses autokláyvial, hói ég­sterilezővel ellátott — létesítmény különböző összetételű infúziós ol­datokat készít a kecskeméti és a kiskunfélegyházi kórház számá­ra, valamint rendkívüli helyze­tékben kisegíti a megye többi egészségügyi intézményét is. A megnyitón dr. Zsembéry Bé­la intézeti főgyógyszerész el­mondta, hogy a Nyíri úti épület­tömbben a Központi Gyógyszer- tár szerves részeként működő in­fúziós laboratórium csak nagy nehézségek árán tudta ellátni az évek során 1600 ágyasra bővült megyei kórházat. A kiskunfél­egyházi kórház pedig ennél is rosszabb helyzetben volt — sa­ját laboratóriummal nem rendel­kezett, infúziós készítményeket csak központi ellátásból, a HU­MAN Intézettől kapott. Döntés 1984-ben született egy nagytelje­sítményű infúziós laboratórium létrehozásáról a két egészségügyi intézményegyüttes ellátására. A beruházáshoz szükséges 28 mil­lió forintot fele-fele részben az Egészségügyi Minisztérium és a megyei tanács adta össze. A la­boratórium építésére és felszere­lésére a Bácsépszer, illetve az OMKER Vállalat kapott megbí­9 E helyiségben állítják elő a desztillált vizet, amely alapanyaga min­den infúziós oldatnak. zást. Az új létesítmény húsz dol­gozója az egyenletes ellátás meg; teremtése mellett tovább kíván­ja bővíteni a készítmények vá Jasztékát is. T. M. Elénk érdeklődés, több száz látogató a kecskeméti természetgyógyászati napon A rendezők sem hitték volna, hogy ilyen érdeklő­dés kíséri szombaton a kecskeméti természetgyó­gyásznap programját, amelyet a Magyar Természet- gyógyászok Tudományos Egyesülete és az Erdei Fe­renc Művelődési Központ szervezett. Az eseménysorozat megnyitóján dr. Sense László, a tudományos egyesület titkára üdvözölte a jelen­lévőket, imajd dr. Hodossi Sándor kandidátus, a me­gyei pártbizottság titkára méltatta a rendezvény je­lentőségét, s külön is kiemelte az egészséges táplál­kozás témakörét. Hangsúlyozta, hogy az változatos, gondosan összeállított étrendet jelent, amely vala­mennyi nélkülözhetetlen tápanyagot tartalmazza. Szólt arról, hogy az étkezés korszerűsítése új szem­léletet sürget, s az ezzel kapcsolatos ismeretek leg­alább olyan fontosak, mint az analfabétizmus fel­számolása. Közismert a lakosság egészségi állapotának ha­zánkban tapasztalható általános romlása. A folya­mat megállítása csak résziben orvosi-egészségügyi feladat. Az pedig tény, hogy csak egészséges embe­rekből álló társadalom képes sikeresen végrehajta­ni céljait. A természetgyógyászati nap rendezvényei összhangban vannak politikai törekvéseinkkel, egész­ségvédő nemzeti programunkat szolgálják — fejez­te be megnyitó beszédét a megyei pártbizottság tit­kára. A megnyitót követően a Magyarországon még nem vetített, akupresszúráról szóló kínai filmet mutat­ták be. E gyógymód segítségévéi bizonyos betegsé­geknél fájdalomcsillapító, más esetekben gyógyító hatást lehet elérni, ha a pontmasszázst rendszeresen, szakszerűen alkalmazzák. Sokan megtekintették Kissné dr. Fügedi Agáta nyíregyházi főorvos moxatherápiát bemutató tevé­kenységét. A bőrkiégetéses gyógymóddal sokféle be­tegséget orvosol a nyíregyházi doktornő. Számos résztvevője volt az egészségről szóló fó­rumnak, amelyen dr. Oláh Andor, szentendrei nyu­galmazott főorvos, dr. Eöry Ajándok kandidátus, a természetgyógyászok tudományos egyesületének el­nöke, dr. Antal Lajos, a Natura GT igazgatója vá­laszolt a kérdésekre. Többen sürgették, hogy a kor­szerű táplálkozáshoz szükséges alapanyagokat az ed­digieknél nagyobb mennyiségben hozzák forgalomba, mert sokszor nem lehet kapni azokat. Azt is kifo­gásolták, hogy e termékek ára kissé magas. A rendezvényisorozat a italpmasszás bemutatásá­val fejeződött be. Ez utóbbit a szabadszállási Major Etelka nagy szakszerűséggel ismertette. Sokan felkeresték a kecskeméti, Zöldségtermeszté­si Kutató Intézet Fejlesztő Vállalat, a gabonaforgal­mi és malomipari vállalat, a Bács-Kiskun Megyei Gyógyszertári Központ Fitotéka szaküzlete, a Kecs­keméti Sütő- és édesipari Vállalat, a Natura GT, valamint az Izsáki Állami Gazdaság termékeit áru­sító helyeket. A reformkonyha egészséges, ízletes éte­leit, amelyek természetes alapanyagokból készültek, sokan megkóstolták. A jógabemutató is nagy sikert aratott. Ez utóbbi1!, valamint a reform konyhát Csá­szárné Benke Mária irányította. Nagy mennyiség­ben fogyasztották a látogatók a 'kellemes aromájú gyógyteákat, amelyek széles választékban álltak a közönség rendelkezésére. KÁDÁR JÁNOS MAGAS KITÜNTETÉSE MOSZKVÁBAN Vasárnap koszorúzási ünnepségeken vett részt 1 a magyar párt- és állami küldöttség • Andrej Gromiko átadja a kitüntetést Kádár Jánosnak. A nagy októberi szocialista forradalom 70. évfordulójá­nak ünnepségsorozata alkal­mából Kádár Jánosnak, az MSZMP főtitkárának vezeté­sével Moszkvában tartózikodó magyar párt- és állami kül­döttség vasárnap délután ko­szorút helyezett el Lenin mauzóleumánál. Ezt követően Kádár János, Németh Károly, az Elnöki Tanács elnöke, Szűrös Má­tyás, az MSZMP Központi Bizottságának titkára és Raj­nai Sándor, Magyarország szovjetunióbeli nagykövete a Kreml falánál, a Sándor- kertben megkoszorúzta az is­meretlen katona sírját. Délelőtt Németh Károly és Szűrös Mátyás a moszkvai központi kiállítóteremben megtekintette az évforduló alkalmából megrendezett, áz ország hetvenéves művésze­ti fejlődését bemutató, A szovjetek országa elnevezésű kiállítást. * i' Kádár Jánosnak, a Magyar Szocialista Munkáspárt főtit­kárának vezetésével szomba­ton érkezett a magyar párt- és állami küldöttség Moszk­vába, hogy részt vegyen a nagy októberi szocialista for­radalom 70. évfordulója al­kalmából rendezendő ünnep­ségeken. A küldöttséget a szovjet főváros Kijevi pálya­udvarán Lev Zajkov, az SZKP KB Politikai Bizottsá­gának tagja, a KB titkára, és több más szovjet párt- és ál­lami vezető köszöntötte. Je­len volt Borisz Sztukalin, a Szovjetunió magyarországi nagykövete is. Szombat este Moszkvában a Kreml Katalin-termében Andrej Gromiko, a Szovjet­unió Legfelsőbb Tanácsa El­nökségének elnöke átadta az Októberi Forradalom Érdem­rendet Kádár Jánosnak, az MSZMP főtitkárának. A magas kitüntetést a Leg­felsőbb Tanács Elnöksége a szovjet és a magyar nép kö­zötti testvéri barátság és együttműködés fejlesztésé­ben szerzett érdemeiért, a béke és a szocializmus meg­szilárdításához nyújtott je­lentős hozzájárulásáért 75. születésnapja alkalmából adományozta. A kitüntetés átadása alkal­mából Andrej Gromiko és Kádár János beszédet mon­dott. (Folytatás a 2. oldalon.) NYOLCVANMILLIÓS BERUHÁZÁS Átadták Hosszúhegyen az új gyümölcs- feldolgozót Átadták a Hosszúhegyi Mező­gazdasági Kombinált gyümölcsfel­dolgozó gépsorát. A minőségi al­maié gyártására alkalmas gépsor mintegy 80 millió forintos költ­séggel épült. Az üzembehelyezé­sen megjelent Mátyás András, a Tenimpex vezérigazgatója, akinek dr. Mátyus Gábor, a kombinát vezérigazgatója mutatta be az új. korszerű gyümölcsfeldolgozó üze­met. Szabó Ferenc felvételén a gép­sor egy része. Az alsó tagozatos gyermekek polcain tornyosuló könyvek közül a képregények a legfor- gatottabbak, s a gyerekszobá­ban a tévé a legfőbb kultúra- hordozó. Mint valami kép­anyagdaráló — könnyen fo­gyasztható látványtömeggel látja el az élményekre szom- • j as, kíváncsi gyerektekinte- teket. Nem is ez a baj: sokkal inkább az, hogy a képernyőn megjelenő világ számukra ne­hezen, vagy alig-alig fordítha­tó le a tartósabb információ, a gondolkodás és Írás nyelvé­re. Egyszerűen nem tudják fel­dolgozni a rájuk zúduló kép- özönt, nincsenek erre beálli- tódva, felkészítve. Az iskolá­ban sem. Két nyelv rögzül a hét—tíz­éves fejekben, melyek párhu­zamosan futnak egymás mel­lett: a képi-vizuális és a fo­galmi-írásbeli megnyilatkozá­sé. A kép és a szó mind távo­labb kerül egymástól. A nyel­vi-fogalmi közvetítés nincs ínyére gyermekeinknek. Nincs, mert fárasztó — el­lentétben a képi „fogyasztás” kellemes érzületével. Imi, gondolkodni, küszködni a he­lyesírás rejtett buktatóival, s a végén, amikor erőfeszíté­seik nyomán megszületik a kis dolgozat: a mesesorozatról, a nyári kalandokról, a kirán­dulásokról, a nyaralásról, ak­kor a szülő „belejavít" a szó- ■ vegbe, aláhúzza a hibákat. Íme, tapasztalja gyermekünk, ezeknek a szülőknek semmi sem elég. Kezd megszilárdul­ni benne.-az írás és olvasás un­dora, a mesék és történetek fellapozatlanul porosodnak & polcon. Jobbik esetben a min­denható képek végiglebegnek a gyermeki tekintetek előtt, gyorsan, felületesen, és persze a szöveg összefüggései nélkül. Mintha a könyv is átalakul­na egy sajátos képalbummá, telehintve fölösleges írásje­lekkel. A „négyszögletes szemű“ nemzedék — már több generá­cióval — képviselteti magát nálunk is. Nehéz mit kezdeni velük. Nehéz egy régi kultúra- modellben felnőtt szülőgene­rációnak átállni, vagy egyálta­lán megérteni: miért kényszer az gyermekeinek, ami neki él­vezetet okozott? Csak azt lát­ja: a képernyő vonzásával nem versenghet semmi. Félreértés ne essék: nem a tévé ellen beszélek. Csupán ar­ra figyelmeztetnék, a képi és vizuális nyelv lassan elnyom­ja, degradálja, félreszorítja az írást-gondolkodást. S ennek eltárgyiasult formáját, a köny­vet. Mit tehetünk? Próbálkozzunk a fordított­jával! A látott mesét, történe­tet, természettudományos vagy történelmi epizódot mese I- tessük el a gyerekkel! Ragad­junk ki a képernyő áradatából egy-egy, a tizenévesek érdek­lődéséhez közelálló mozzana­tot, jelenséget, bármit, ami fantáziájukat megragadta, és beszélgessünk el róla! Vegyük elő azt a könyvet, amiben ol­vashatunk is a képernyőn lá­tottakról! Erősítsük meg a bennünk bizonytalankodó ér­zést: á könyvek a tartós, min­dig előszedhető ismeretek tár­házai! Tehát: érdemes olvas­ni. A mostani első számú kép­ernyőkedvenc, Willy Fogg és diszes állatsereglete, Verne nagyszerű regényéből vált tévésorozattá. Vajon hányán ismerik a tizenévesek közül az tró nevét? Regényeit, amelyek sajnos kezdenek kimenni a di­vatból? De talán akad majd egy-két kisfiú, és kisleány, aki otthoni biztatásra kiveszi a könyvtárból a Nyolcvan nap alatt a Föld körült, s felfedezi a kép mögött az írást, a sorok mögött a saját meglóduló fan­táziáját, melyet nem korlátoz a képernyőn adagolt, előre gyártott látvány. Az ö Willy Foggja más lesz. mint a spa­nyol rajzfilmé, saját, elvehet ét­ién olvasmányélményévé vá­lik. Ennek a fordított — s elég­gé kitaposatlan — útnak a be­járása nemcsak feladatunk, kötelességünk. Hogy eljus­sunk a képtől az érteliries szóig! Nyolcvan vagy még ke­vesebb nap alatt. Péntek Imre

Next

/
Oldalképek
Tartalom