Petőfi Népe, 1987. szeptember (42. évfolyam, 205-230. szám)

1987-09-19 / 221. szám

művelődés T s izeaöt év óta — 1972-ben jártam először Maikon — szinte semmi sem változott a pusztán. A szövet­kezeti majortól induló dűlő homokos, poros; az akácok és az ecetfák is sápa- doznak, mint a régmúlt szeptemberben. A lakóépületet bővítették ugyan azóta — hisz felserdültek a gyerekek — de a műhely, az udvar, a „szemes”-kemence a régi. A sikernek, a show-businessnek hány táltosa zarándokolt el Matkóra az el­múltévekben, hogy a „baltásszobrászt” megtanítsa „eladhatóan viselkedni”. Kí­náltak neki lakást, tágas fővárosi mű­termet, de nem hallgatott a hívó szóra. A fél világot bejárta — látott metropoli­szokat, óceánokat, hegycsúcsokat — de nem feledte: az 6 művészetét csak a mai­kéi „tiszta forrás” tudja igazán táplálni. I * \ X' c Bá i ' t r -U '/■{ < - # ’ ~i *' T > M4, POLYAK FERENC A NÉPMŰVÉSZET MESTERE „Egy óriásfolyam cseppje vagyok .. 7­Pólyák Ferenc fafaragót — aki au­gusztus húszadikán, a Parlamentben vette át a Népművészet Mestere kitün­tetést, először a hűségről kérdeztem ... — Ez a kétszáz éves épület, amely­ben élünk, ahol az őseim is védelmet, nyugalmat találtak: erősen köt. A Pó­lyák család Lengyelországból jött e táj­ra. „Gyütt-mönt” ősapánk itt, a dolgos kecskeméti gazdák között talált szál­lást, életlehetőséget. A mi famíliánk a szegényebb ág leszármazottja, amely már csák itt a pusztán lelt otthonra. De a kenyeret adó földbe aztán mint a tarack, kiirthatatlanul belemarkol­tunk. Gyerekkoromban úgy terveztem: nem fogom elhagyni Matkót sosem. Pásztorkodok, s mint az őseim, fara­gok a nyáj mellett. Azután Dobos Jenő hívására elkerültem a kecskeméti ke­gyesrendi iskolába. Matematikataná­rom Helyes László mikor látta, hogy a differenciál- és az integrálszámítás nem megy könnyen a fejembe, mással pró­bált megnyerni. Korrepetálások alkal­mával sokszor beszélt nekem néprajzos iskolatársairól, tanítványairól: Rábai Miklósról, Vásárhelyi Lászlóról; a Pe­sovár testvérekről. Ahogy nyílt az el­mém, rájöttem: annak, amit látok, ér­zek, s művelek, gazdag előzménye van. Egy óriásfolyam cseppje vagyok csak; egyszerre elkülönülő és hasonlító ré­szecske. Ekkor kezdtem el gyűjteni a környék dalait, régi tárgyi emlékeit; szobraimban megörökíteni a táj szikár, keményen metszett arcú öregjeit. — Azután — már a felfedezése után — nehéz volt megmaradni mátkái Pó­lyák Ferencnek? — Legalábbis nem volt könnyű! Mi­után Heltai. Nándor és Gémes Balázs megírták rólam az első jelentősebb cik­keket, majd a televízió önálló műsort készített velem, átjáróház lett a ta­nyám. Jöttek ide írók, néprajzosok, rendezők; komoly, tiszteletre méltó emberek és szélhámosok is. Volt, aki csikósgatyába akart öltöztetni, más táncoltatott volna, akadt, aki cirkusz­ban akart felléptetni jó pénzért. Szeren­csére hivatalos -és egyéni támogatóim között akadtak mindig olyanok is, akik úgy szerettek, tiszteltek, amilyen vol­tam. Bár lehet, hogy néha megkeverte a fejemet egy-egy mágus, paraszti ösz­tönöm jól válogatott. Tudtam, hogy Bálint Sándornak, Weöres Sándornak, Rónay Györgynek és Amerigo Tótnak kell hinnem, mert — a többi között — ők látták meg igazi lényegemet. Á sikerhajhász mecénásokat már el is felejtettem... — Pályáját lehet-e sikeres és sikerte­len periódusok szerint korszakolni? — Nem. Az elismerés jólesik, de nem biztos, hogy kedvez az alkotásoknak. Vallom: az maradtam, aki voltam: pásztor fafaragók unokája, aki férfias szerszámmal,, baltával maija ki a fából az alakot. Sosem akartam elfinomítani, simává csiszolni szobraimat, pedig töb­ben is —jó (üzleti) szándékkal —java­solták ezt. Szerintem a nyeles vésővel kiszabott ábrázatok — mint a totem­arcok — delejeznek, mert erőt hagyok bennük, nyers, ősi erőt. Azt a kemény­séget, ami a matkói, Kecskemét kör­nyéki emberekben volt, amikor az ir­datlan sivatagokat gyümölcsösligetek­ké tették. Ma már kultusza van ha­zánkban a fafaragásnak: teljed, mint a népbetegség. A piac — a souvenir­divat — gombamód termi a „népművé­szeket”. Jó lenne rendet teremteni a piacon, kiszedni a konkolyt a tiszta búzából. — Még terem a „tiszta fórráí” is, ugye? — A folklór mindig meg tud újulni. E műveltségkörben munkálkodnak ma is olyan mesterek, olyan tehetségek —jelentkeznek már a legfiatalabbak is —, akik gyarapítani képesek a hagyo­mányt. Benne élnek a közösségben, birtokolják e kultúrát, de a változtatás­ra is képesek, szabadon, éretten. Am vaktában semmit sem lehet teremteni, hiszen a megtartó és felnevelő közösség kontrollálja az alkotásokat, s ami nem illeszkedik a hagyományba, az kihul­lik. így van otthon a szubjektum a folk­lórban, az egyedi alkotás ezért nem le­het sosem jellegtelen... — Végre — húszéves folyamatos munkálkodás után — megkapta a „Mester” címet. Elégedett? — A kitüntetés néhány napig, hétig felvidítja az embert; örömet ad. De a sors igen pallérozott: ott töri meg az embert, ahol a legjobban fáj. Örültem az elismerésnek, de most már a terveim nyugtalanítanak. Szeretném a tanyámat rendbehozatni, hiszen rogyadozik a tető. Jó lett volna itt a szomszédos házban egy kiállítótermet és műhelyt berendez­ni, hogy családomat ne zaklassák a látogatók, de nem kap­tam segítséget senkitől. Most próbálok még többet dolgozni a földeken, gyarapítóm a sertésállományt, hogy legyen pénz a „fejlesztésre”. A kapálás, a kukoricatörés, és persze a szoborfaragás közben gyakran tovább folytatom magamban a beszélgetést a rég elment barátaimmal, mestereimmel. Tán­cos Péter bácsinak például már felajánlottam díjamat: ő biztosan jobban megérdemelte volna. Hívogatom az értékvé- dőket’ is? a -népéleHgazi ismerőit, akiknek volt erejük, hogy tovább éltessék^Bartók és Kodály testamentumát; az érték­tiszteletet. Nagyon hiányzik Órtutay Gyula, Rábai Miklós, Bálint Sándor, Tálasi István okos, szelíd szava, melyben persze mindig erő volt: megtartó, éltető... Pólyák Ferenc faragónak, a Népművészet Mesteré­nek 1968 óta száznál több önálló kiállítása volt. A bal- tás fafaragást megcsodálták a Szovjetunióban, Kubá­ban, Jugoszláviában, Portugáliában, Franciaország­ban, Dániában, Ausztriában és az NSZK-ban is. A Cziffra-alapítvány és a TOT ösztöndíjasának számos nagyméretű szobra díszíti városaink, falvaink parkjait és középületeit. Farkas P. József ÁGH ISTVÁN: így történik Apám szeméből a szemedbe anyám szeméből a szemembe micsoda messzi sugár planéták •tüzelnek egymásra így történik kezem hasamra való lelőtt madárrá változása. Eszmélet X. fnvtir MiU f h>-ál>r i Bodri Ferenc grafikája „Az meglett ember, akinek szívében nincs se anyja, apja, ki tudja, hogy az életet halálra ráadásul kapja s mint talált tárgyat visszaadja bármikor — ezért őrzi meg, ki nem istene és nem papja se magának, sem senkinek." (József Attila) BERTÓK LÁSZLÓ: A vasgolyó A vasgolyó, a jobb-lett-volna-ha, beleakad arcod ráncaiba, egy szempillantás hidege elég, hogy jéggé váljon alatta a fék, egy tétova gondolat huzata elindítja síkos útjaira, s a lejtőnél, ha meglódul kicsit, az emlékek az örömig lökik, s ahol megállni készteti a mély, mindig fölvillan valami tökély, hogy visszafelé, mikor megakad, jobban sajogjon tükrében a nap. TI M~ár esztendők óta özvegyi sor­J\/iw ban és egyedül élt az öreg A. YJL Nagy Mihály. Úgy is teltek a napjai, örök egyformaságban, akár a Megakadt folyócska ahogy folydogál. s Végre azonban mégis történt valami. Pedig az a nap is, amelyen megtörtént 1 a nagy esemény, egészen úgy indult, mint a többi. Vagyis hajnalban a kaka­sok, versengve és nagy buzgalommal, szólani kezdtek; s majd imitt-amott vaktában ugatni kezdett egy-egy kutya is. A kakasokat és a kutyákat egyaránt hallotta Mihály bácsi; sőt azt is meg tudta volna mondani, csupán a hang után, hogy melyik milyen s hol van ott­hon. De hát ez nem is csoda, mert amió­ta özvegyen és egyedül él az öreg, azóta az első kakasszóra mindig felébredett. S ettől az időtől kezdve aztán, akár egy öreg óra, nagy egyformasággal így ke­tyegte tovább ébren a perceket. Hát a kakasok szóltak; s itt-ott vak- kantott egy-egy kutya. Aztán derengeni kezdett. S a derengés csendjében pedig a Mi­hály bácsi két lába is elindult az ágyból, s követte ő maga is a lábát. Vagyis föl­kelt, hogy a házban és a gazdaságban elvégezze mindazt, amit így hajnalban máskor is végezni szokott. Amikor min­den szükséges dolgot megtett, egy kövér cigarettát sodort magának, s arra rá­gyújtott. Aztán odaállott az ablak elé, hogy kinézzen a világba. Eregette lassan a füstöt, s úgy szemlélte, a füstön ke­resztül, hogy mily csend van mindenütt. S hogy nem történik semmi. Csak a keleti égen erősödött egyre jobban a fény, s csak a pirosba hajló falevelek villudozuik. mint a madarak tükrei. Mert bizony, már ősz volt. így nézte Mihály bácsi, hogy vajon mit lehet látni; s miközben nem látott úgyszólván semmit, lassacskán valami enyhe és derűs nyugtalanság kezdett re­zegni benne, mint ahogy a lég is megunja néha, hogy ne legyen semmi szél. Hát igen, legalább egy kis fuvalomra vágyott az öreg. ~W’T" imént tehát az útra, s ott men- gA degélni kezdett, hátha lesz vala- A Mjni. Ment az öreg, egyre tovább a falu között, az országúton. De hát nem jött senki, s nem történt semmi, oly ko­rán volt még az idő. Végre azonban mégis feltűnt egy teherautó, amint nagy hatalmasan törtetni látszott szembe ve­le. Haragos ember lehetett aki vezette, mert senkit és semmit nem tekintett, hanem csak robogtatta a kocsit, ami ládákkal és hordókkal volt telerakva. Több időt gondolván az öreg, mint amennyit a robogó alkotmány hagyott neki, csak az utolsó pillantásban tudott az út szélire ugrani; s bizony onnét az útszélről is szinte a híd alá fújta a kocsi szele, mert a dolog éppen egy híd mellett történt. No hát — puffant meg az öreg —, ez a teherautó mondhatni keresztülment rajtam! A nagy porfelhőben utánanézett a /■ kocsinak, majd megindult ismét, A A és szép csendesen mendegélni kezdett visszafelé• S amint így mende- gélt, hát egyszer egy ember tűnik elő, TAMÁSI ÁRON:* msh Erre jobban odanézett a rokon, hátha igaz lenne csakugyan, amit mondta az öreg. — S mért van maga rosszul? — kér­dezte. — Én azért, kedves öcsém, mert egy nagy teherautó keresztülment rajtam! ~W~ ános jobban az öregre kapta a m szemét, s hát csakugyan, az öreg %ß igen meghuppanva és gyámoltala­nul álldogál. Ejnye, tűnődött magában János, tréfa lenne a szó, vagy a valósá­got takarja mégis?! Tréfa nem lehet, ■■l * Holnap lenne kilencvenesztendős Tamási Áron. (1897. szeptember 20-án született Farkaslakán.) A jeles prózaköltőre, az Ábelt hősül választó három könyv írójára Öreg pillangó című elbeszélésével emlékezünk. aki friss mozgással éppen feléje tart az úton. Nézte, de az első pillantásokkal nem ismerte meg. Ahogy azonban köze­lített az ifjú ember, egyre bizonyosabb lett, hogy János, aki jön. Vagyis ama rokon, akire nézett az örökség. — Jó reggelt, Mihály bátyám! — kö­szönt is János, elég kedvesen. — Jó reggelt, egy-öcsém! — fogadta az öreg. — Hát hogy-mint van? — Biza rosszul! —felelte Mihály bá­csi. mert csakugyan igen roncsaiban áll az öreg; de a valóhoz mérten igen épségben mégis! Mit szóljon hát, ez most a kérdés. Mert ha megesve sajnálkozik, esetleg nevetség tárgya lesz majd; ha pedig po- gányul veszi a dolgot, az örökséget ve­szítheti el.- Más ember ágyba dől .ilyenkor — mondta hát János. — Engemet is igen húz —felelte erre Mihály bácsi. Aztán elváltak. A szél is meg libbent, s meg az öregben is a kedv, hogy hát mégis történik vala­S mosolyogva hazament. De egy óra sem telt belé, már nagy búsulásban egy vénasszony érkezett, |_ hogy vajón még életben van-e, mert ép­pen most hallotta azt az elborzasztó nagy szerencsétlenséget. — Ki mondta? — János beszéli —felelte a vénasz- szony. Hát ha így van, gondolta magában az öreg, akkor csakugyan folytatni kell, amit unalomból és tréfából elkezdett. Folytatnia kell, mert különben János marad a győztes. — Bizony, csak pislákolok — nyö­szörgőit az öreg. — Hát akkor miért nem fekszik le? — Nem tudok levetkőzni! ~W~ a nem tudott, hát az öregasz- m. m szony megkönyörült rajta, s A. A gyöngéd kezekkel levetkőztet­te. Aztán szépen ágyba is fektette, de imádkozni már nem tudott érte, mert új látogatók jöttek, akik mind törötten ül­ték körül az ágyat. Majd a sor végén János is megérkezett, hogy a halált ne­hogy lekésse. Idejében is jött, úgy talál- ■ ta, mert a helyzet nemcsak egészen si­ralmas volt, hanem maga Mihály bácsi is a végső szóhoz folyamodott.- Hagyakozni akarok! — mondta nehezen. S mindjárt ki is nyilvánította, hogy a jelenlévő tanúk előtt s lelkiismeretes szokás szerint minden vagyonát Jánosra hagyja, aki viszont, ennek ellenében, két dolgot megtenni tartozik. Nevezetesen tartozik azzal, hogy illendő temetésről gondoskodjék; másodszor pedig tarto­zik azzal, hogy húsz pengőforintot rög­tön lefizessen. Ennyit és nagy nehezen elmondhatván az öreg, végső megerőltetéssel félig fel­ült az ágyban, és János felé fordult. — így jó lep-e? — kérdezte. I megtört szivűek mind Jánosra Inéztek, a szerencsés rokonra, s a hála kibuggyanását megille- tődve várták. S amit vártak, abban nem \is csalódtak, mert János fájdalmas sza­vakkal jelentette ki, hogy az illendő te­metésről gondoskodni fog; majd a sza­vak után sújtotton felállt, és a húsz pen­gőforintot átnyújtotta Mihály bácsinak: Az öreg megnézte a pénzt, majd a mar­kába szorította, mintha a fájdalom gör­csében tette volna. Aztán visszaereszke­dett lassan a párnára, és úgy nézte fek­téből a gerendát, mintha ott a tetőn egy nyílást keresne, amelyen a lelke elszáll­hasson az egekbe. Egy öregasszony simi kezdett. De akkor hirtelen, mintha valami cso­da történt volna, az öreg könnyűszerrel felült az ágyban, és biztos mozdulattal lelépett a földre. S elkezdett öltözködni. Olyan erőben és egészséggel mozgott, hogy egy darabig szólani sem tudott sen­ki. De aztán János felugrott a helyéről, s nagy szemrehányással sxlott az öreg­re, mondván: — Mért hazudta, hogy egy teherautó keresztülment magán?! — De bizony, keresztülment! — mondta az öreg. — Magán?! — Hát nincs magának semmi baja! — Nincs, mert a híd alatt voltam — nevetett az öreg. S nevettek mások is, az'egész gyüle­kezet. Mihály bácsi pedig bort vett elő, hogy a húsz forint háta mögül az ő ille­delmes vendégeit megkínálja.

Next

/
Oldalképek
Tartalom