Petőfi Népe, 1987. szeptember (42. évfolyam, 205-230. szám)

1987-09-01 / 205. szám

VTlAG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! AZ MSZMP BÁCS-KISKUN MEGYEI BIZOTTSÁGÁNAK NAPILAPJA XUI. évf. 205. szám Ára: 1,80 Ft mi. szeptember 1„ kedd .« % «f MAGYAR—CSEHSZLOVÁK KORMÁNYFŐI TÁRGYALÁSOK Kádár János fogadta Lubomir Strougalt Grósz Károlynak, a Miniszter- tanács elnökének a meghívásá­ra hétfőn baráti munkaiátogatás- ra hazánkba érkezett Lubomir Strougal, a Csehszlovák Szocia­lista Köztársaság kormányának elnöke. A magas rangú vendéget és kí­séretének tagjait Grósz Károly, Marjai József miniszterelnök­helyettes és Várkonyi Péter kül­ügyminiszter fogadta a nemze­ti zászlókkal díszített Ferihegyi repülőtéren. Jelen volt: Ondrej Durej, Csehszlovákia budapesti és Kovács Béla, hazánk prágai nagykövete is. Kádár János, a Magyar Szo­cialista Munkáspárt főtitkára a déli órákban a Központi Bizott­ság székházában fogadta Lubo- mir Strougalt, Csehszlovákia Kommunista Pártja Központi Bizottsága elnökségének tag­ját, a Csehszlovák Szocialista Köztársaság kormányának el­nökét. A szívélyes, elvtársi lég­körű találkozón véleményt cse­réltek a két országban végbe­menő társadalmi-gazdasági meg­újulási és reformfolyamatok ta­pasztalatairól, az időszerű fel­adatokról, valamint a magyar- csehszlovák kapcsolatok — el­sősorban a gazdaságot érintő — dinamikus fejlesztésének lehető­ségeiről. Áttekintették a nem­zetközi élet néhány fontos kér­dését, különös figyelmet fordítva az európai biztonság és együtt­működés erősítésére. Grósz Károly délután dísz­ebédet adott Lubomir Strougal tiszteletére a Parlamentben. Az ebéden a két kormányfő pohár­köszöntőt mondott. Grósz Károly üdvözölte a ven­déget, majd a két ország törté­nelmi múltban gyökerező kap­csolatrendszeréről szólva han­goztatta: — Pártjaink és kormányaink mindig nagy jelentőséget tulaj­donítottak a kapcsolatok fejlesz­tésének. Azonos elveket és célo- (Folytatás a 2. oldalon.) • Kádár János, az MSZMP KB székhazában fogadta Lubomir Stroa- , galt. A találkozón jelen volt Grósz Károly, valamint Csehszlovákia budapesti és hazánk prágai nagykövete. LÁZÁR GYÖRGY BESZÉDE A POLITIKAI FŐISKOLÁN Növekvő feladatok a tudatformálásban Feladataink teljesítésének feltétele: járjuk azt az utat, amelyet a XIII. kongresszus elvi útmutatá­sára alapozott ez év júliusi köz­ponti bizottsági állásfoglalás, a gazdasági-társadalmi kibontako­zás programja jelöl ki — hang­súlyozta. — A kibontakozási program, a kitűzött célok és követelmények társadalmi fogadtatása kedve­ző — állapította meg Lázár György. — Az országos méretű párbeszédben a megnyilatkozók túlnyomó többsége szerint a párt őszintén, önkritikusan szembe­nézett a nehézségekkel, a fejlő­dést gátló tényezőkkel, reális programot adott a stabilizáció és a kibontakozás számára. Voltak és vannak azonban más vélemé­nyek is. A vitát tovább folytat- (Folytatás a 2. oldalon.) • Aa elsősök fogadalom- tétele. (Gaál Béla felvétele) Diplomakiosztó és tanévnyi­tó ünnepséget tartottak hétfőn a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának Politi­kai Főiskoláján. Szabó József rektor köszöntötte a végzős nap­pali és levelező, valamint a ta­nulmányaikat most kezdő, első­éves hallgatókat. Mint bejelen­tette: az új tanévben a nappali tagozaton 67-én, a levelező kur­zuson 185-en kezdik meg tanul­mányaikat. Az 1987—88-as okta­tási évben a főiskola 4 éves le­velező tagozatán 719-en, a 3 éves nappalin 180-an tanulnak. Az MSZMP Központi Bizottsá­ga nevében Lázár György, a párt főtitkárhelyettese üdvözölte az ünnepi esemény résztvevőit. Be­szédében felhívta a figyelmet ar­ra, hogy a világban zajló folya­Tanévnyitó a kertészeim Címzetes főiskolai tanárok kinevezése Bács-Kiskun megye felsőokta­tási intézményei közül elsőként , Kecskeméten, a Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem Kerté­szeti Főiskolai Karán tartottak tegnap délután tanévnyitó ün­nepi tanácsülést, melyen többek között részt vett Hodossi Sándor, az MSZMP Bács-Kiskun Megyei Bizottságának titkára, Zsitvay Attila, a Mezőgazdasági és Élei» mezésügyi Minisztérium főosz­tályvezetője, országos főkertész és dr. Filius látván rektorhelyet­tes. A Himnusz elhanzása után dr« Király László főigazgató köszön­tötte a diákokat, köztük kilenc­vennyolc elsőst. Hangsúlyozta, hogy lassan egy évszázados múlt­tal büszkélkedhetik Kecskemé­ten a kertészképzés. Ez az idő elegendő volt a , hagyományok kialakítására, s arra, hogy meg­határozó szerepet vállaljanak a mérnökképzésben. Ezúttal is az . ország legkülönfélébb pontjai­ról érkeztek fiatalok a hírős vá­ros főiskolájára. A főigazgató arra is felihívta a jelenlévő hall­gatók figyelmét, hogy túl a sike­res felvételi vizsgán, a tanév el­ső napjától kezdve új erőpróbák, újszerű feladatok várnak rájuk. Ezt követően Fehér Béláiíé dr., főigazgató-helyettes ismertette, hogy az 1987/88-as tanévben Népköztársasági ösztöndíjat Ra­gó Ildikó és Stiedl Éva másod­éves hallgató kap. Dr. Verák Ist­ván kollégiumigazgató Erdei Ferenc-emlékérmet adott át Tóth Agnes és Túri Ilona nevelőtaná­roknak. A tegnapi ünnepi tanácsülésen címzetes fői skálái tanárokat is kineveztek: dr. Bálint György nyugalmazott v főszerkesztő, szakíró (az Ablak munkatársa), Borsódy Miklós, a Kecskemét- vin vezérigazgatója és dr. Bubán Tamás, az újfehértói Gyümölcs­termesztési Kutató Intézet tu­dományos főmunkatársa kapta e megtisztelő címet. A tanévnyitón az elsősök foga­dalomtétele után dr. Filius Ist­ván és dr. Király László az in­tézmény hallgatóivá fogadta a „gólyákat”. JAVULÓ MUNKAKÖRÜLMÉNYEK AZ ALFÖLDI CIPŐGYÁRBAN Üj üzem a Nap utcában Kecskeméten, a László Károly utcában a szűk hely már eszten­dőik óta gátolta az Alföldi Cipő­gyár fejlődését. E helyzet tartha­tatlansága miatt a gyár 1982-ben a Nap utcában megvásárolta a • A tííMí í» * «»»bánat már álkcIMit m új IteacniBokba városgazdasági vállalat sírkőüze­mének telkét, majd hozzálátott az itt lévő hasznosítható épüle­tek felújításához. A munkák ered­ményeként két esztendő múlva már ideiglenesen átköltözhetett a szabászat. Ezt követően lépcső­zetesen megkezdték egy új, kor­szerű üzem kiépítését. Tavaly a fűtési szezonra átadták a kazán­házat, a napokban pedig egy 1100 négyzetméteres üzemcsarnok egyik „hajójában” kezdték meg a munkát a cipőfelsőrész-készí­tők és a szabászok. A felszaba­duló ideiglenes szabászműhely helyén tanműhelyt rendez be a ci­pőgyár. Az új csarnok másik fe­le egyelőre raktár, de a későb­biekben ide telepítik át az alja- szalagot is. Ezt megelőzően azon­ban új szociális létesítményt épí­tenek, ahol alapanyag- és kész- áruráktárat Is kialakítanak. Az 1989 első negyedére elké­szülő 70 millió forintos beruhá­zás eredményeként jelentősen ja­vulnak majd a termelés feltéte­lei és a dolgozók munkakörül­ményei az Alföldi Cipőgyár Nap utcai üzemében. a hatékony cselekvés, az összefogás és az együttműködés erősítése — Valós intézkedésre vám szükség! — hangsúlyozta beveze­tőjében Romány Pál, a megyei pártbizottság első titkára azon a tegnap megtartott értekezleten, amelyen ötven pártbizottsági — .városit községi, vállalati —, vala­mint tanácsi, társadalmi érdek- képviseleti szerv vezetője . vett részt. Kecskeméten, a szakszer­vezetek házában megtartott érte­kezlet célja volt, hogy a megye politikai vezetői reális helyzetké­pet kapjanak és eszmecserét foly­tassanak az eddigi gazdaságfej­lesztő folyama tokáról, arról: hol tartanak az ipari, mezőgazdasági kereskedelmi . vállalatok, meg­valósították-e saját kezdemé­nyezéseiket, vagy a kormányprog­ramra várva ülnek babérjukon. — Igen sok a helyi tennivaló — mondotta Romány Pál —, ami­hez nem kell a kormány munka- programját megvárni. Csupán ar­ra van szükség, hogy terveiket, határozataikat elővegyék és vég­rehajtsák. A jövedelemtermelő képesség, az export fokozásának módját, útját a gazdasági egysé­gékben kell kidolgozni és meg­valósítani. Reális, végrehajtha­tó intézkedések már születtek, a következetes és gyors valóra vál­tásra a példa már kevesebb. Te­hát tettekre van szükség, amit a pártszervek vezetőinek minden szinten ösztönözniük kell, vagy­is nemcsak a gazdaságokban dol­gozóknak. Szakolczai Pál, a megyei párt- bizottság titkára, az értekezlet szónoka e gondolatokat folytat­va előadása elején kifejtette: — Az elkövetkező feladatok tel­jesítése nagyobb fegyelmet, akti­vitást és összpontosítást kíván mindannyiunktól, ugyanakkor szükséges elősegíteni a demokra­tizmus kiszélesedését is. A gaz­dasági-társadalmi kibontakozási programot szóhasználatában mondhatjuk újnak, de már ezt szolgálták a tavaly és az idén megfogalmazott megyei politi­kai határozatok, melyek nyomán kedvező gazdasági folyamatok bontakoztak ki. Ugyanakkor el­maradások, helytelen tendenciák is tapasztalhatók. Szakolczai Pál emlékeztetett arra, hogy megyei párthatározat foglalkozott a gazdasági szerke­zet korszerűsítésével, az élelmi­szer-gazdaság és az ipar fejlesz­tésével, a gazdaság élénkítésével stb. Ezeket a határozatokat — a jelenlegi körülmények figye­lembevételével — végre keli haj­tani, gondoskodva az ellenőrzés­ről, és ha szükséges, a felelősség­re vonás sem nélkülözhető. — A politika fő irányát a jú­lius 2-ai központi bizottsági ál­lásfoglalás sem változtatta meg — folytatta a megyei pártbizott­ság titkára —, de a feladatvégre­hajtásban nagyobb határozott­ságot, következetességet jelölt meg. Fontos feladat, hogy a gaz­dasági stabilizáció helyi teendői­ben a pártszervek aktívabban, kezdeményezőbben vegyenek részt. Legyenek partnerei a gaz­dasági vezetőknek a káderpoliti­kában, az anyagi és erkölcsi ér­dekeltség kidolgozásában és be­tartatásában, a fedezet nélküli anyagi előnyök elleni fellépésben. A gazdasági-társadalmi ki­bontakozás legfontosabb feltéte­leként a vezetői munka megúju­lását, a tehetséges, kezdeménye­ző vezetők térnyerését jelölte meg Szakolczai Pál. A vezetőket min­den esetben a gazdasági egység eredményessége alapján érté­keljék, ami a pártszervek veze­tőinek is feladata. A gazdaság­élénkítő tevékenység során szük­séges az eddigi — a társadalom és a gazdaság különböző terüle­teire vonatkozó — dokumentu­mokat, cselekvési programokat egymással összhangba hozva figyelembe venni, s ennek alap­ján meghatározni a tennivalókat. Szólt arról, hogy az új beruhá­zások, korszerűsítések mellett — többször helyett is! — a meg­lévő termelőkapacitások jobb kihasználása, a termelési feltété­(Folytatás a 2. oldalon.) „A kibontakozáshoz, a tár­sadalmi, gazdasági és kultu­rális felemelkedéshez, az em­beri élet jobbá tételéhez cél­szerű eszközöket kell lelnünk. A nevelés és az oktatás, a szel­lem kiművelésének mással ! nem pótolható, nagyhatású eszköze, amely a modern kor­ban minden korábbinál haté­konyabban befolyásolja a nemzet sorsát. A világ egy­I behangzó tapasztalata szerint korunkban csak azok az or­szágok és népek képesek a gazdasági és társadalmi váltó- m zás felgyorsult áramlatainak fő sodrában haladni, amelyek birtokában vannak az ehhez I v szükséges tudásnak és képes­I ségeknek. Ilyen módon a ne­velés és oktatás fejlesztésé­nek ügye semmiképpen nem kezelhető másodrendű kér­désként ..." — hangsúlyozta Köpeczi Béla művelődési mi­niszter vasárnap Barcson, az országos tanévnyitó ünnepsé­gen mondott beszédében. Az oktatás fejlesztése, az iskolák önállóságának növe­kedése, a tartalmi megújulás megfelelő feltételek híján el­képzelhetetlen. Nem vélet­len tehát, hogy a Bács-Kis­kun Megyei Tanács ebben a tervidőszakban kiemelt prog­ramként foglalkozik a köz­oktatás fejlesztésével, majd­nem kétmilliárd forintot for­dítva az új tantermek építésé­re, illetve az oktatási intéz­mények felújítására, korsze­rűsítésére. Országosan is ki­emelkedő ütemben halad a kö­zépiskolák bővítése Bács- Kiskunban. A ma kezdődő tanévre 46 új tanteremmel gyarapodik a megyében a kö­zépfokú oktatás intézmény- hálózata. Ez azt jelenti, hogy az öt évre tervezett gimnáziu­mi, szakközépiskolai és szak­munkásképzői tantermek 55 százaléka már felépült. Ma délelőtt avatják fel Kecskemé­ten, a Széchenyivárosban az új 16 tantermes gimnáziumot. Ez az esemény egyben az 1987 88-as tanév megyei meg­nyitó ünnepsége is. Említést . érdemel egyéb­ként, hogy a korábbi évekkel ellentétben, csaknem minde­nütt befejeződtek Bács-Kis­kun iskoláiban szeptember elsejéig a bővítési, felújítási munkák — a határidőnek megfelelően. Az általános is­kolákat tekintve, csak Szent­királyon és Nyárlörincen kés­lekednek az új tantermek át­adásával. Sajnos a meghirdetett és be nem töltött pedagógusállások aránya továbbra is elszomorí­tó képet mutat. A legutóbbi kimutatások szerint még több mint kétszáz tanítót és ta­nárt vártak a megye általá­nos és középiskolái. Haszta­lanul tesznek egyre nagyobb erőfeszítéseket a települések tanácsai, hogy megszüntessék a pedagógushiányt, és hiába végeznek sok százan az or­szág főiskoláin, egyetemein: a pályaelhagyók száma egyre nagyobb. Bács-Kiskun általános is­koláiban összesen 68 és fél ezer diák kezdi meg tanulmá­nyait ‘ma, közülük nyolcezer első osztályos. A középisko­lákban tízezren tanulnak, s az elsősök száma meghaladja a háromezret. A szakmunkás­képzőkben és szakiskolákban tízezer-négyszáz az ősszlét- szám (mintegy huszonöt szá­zalékuk elsőéves). „Az iskola korszerűsítésének egyik legnagyobb akadálya magának a rendszernek bü­rokratikus-hivatali szerve­zetként való működése. Ezen kíván változtatni az elmúlt évben bevezetett új oktatási törvény. Ennek alapján lépé­seket tettünk az iskolák szak­mai önállóságának, önfejlesz­tő képességének kibontakoz­tatására, belső világuk demok­ratizálására ...” — mondta vasárnap Köpeczi Béla mű­velődési miniszter. Tehát a megfelelő lépések ezen a téren is megtörténtek. A megújulás feltételeinek megteremtése következetesen, tervszerűen folyik országos és megyei szinten egyaránt, ami az oktatás is nevelés külön­böző területeit illeti. Mond­hatni: a többi a tantestülete­ken múlik. Csakhogy nem­zetnevelési programunk sike­re megköveteli, 'hogy a csa­ládok és a kisebb-nagyobb közösségek is segítő kezet nyújtsanak ahhoz, hogy az oktatási intézmények minél felkészültebb, műveltebb, kő- zösségszeretö szakembereket adhassanak a jövőnek. Vagy­is olyan társadalmi érdek ez, amely nem nélkülözheti fi társadalmi összefogást. Kotoh Elek G. B. mátokat egyetlen ország sem hagyhatja figyelmén kívül. Az az ország, amelyik nem ismeri fel a változások jelentőségét, vagy csak nagy késéssel kezdi meg az új követelményekhez va­ló alkalmazkodást, menthetet­lenül lejjebb kerül a fejlettség rangsorán, kiszorul a nemzetkö­zi munkamegosztás fő áramlatai­ból, és egy sor társadalmi konf­liktussal kerül szembe. Ez a mai kor igazi kihívása, ezzel kell ne­künk is szembenézni, erre kell választ adnunk. De nem akármi­lyen, hanem szociálist? választ, amely összhangot teremt társa­dalmunk humanizmusa és a gaz­dasági racionalitás szigorú köve­telményei között. Ez a feladat úgy oldható meg, ha következe­tesen és ingadozás nélkül végig-

Next

/
Oldalképek
Tartalom