Petőfi Népe, 1987. június (42. évfolyam, 127-152. szám)

1987-06-13 / 138. szám

4 • PETŐFI NÉPE • 1987. június 13. Vita az adóreformról dtoere«*gäk Dízel-elektromos fúróberendezés Konzervgyártók gépkezelők, szerelők Nem járunk rosszabbul Az utóbbi hetek slágertémája az ál­talános forgalmi adó. Szinte nincs nap, hogy a tele vízió, a rádió valamely adá­sában vagy a lapokban ne jelenne meg egy-egy elemző cikk, vagy az előkészítő munkában részt vevők egyikével ké­szült interjú. Információból tehát nincs hiány, ám ritkán hallani a leginkább érdekeltek véleményét, a vállalatokét. Néhány héttel ezelőtt a Pénzügyminisz­tériumban csaknem száz vállalatvezető gyűlt össze, s véleményt és tapasztala­tot cseréltek a:z eddigi munkáról. Sokféle véleményt, egymástól olykor alapvetően eltéirő álláspontot képvisel­tek a megjelentek, ám egy kérdésben teljes volt köztülk az egyetértés: a jelen­legi állapot nem tartható fönn tovább, a népgazdaság münden szektorát, s fő­leg az ipart s'újtj.a a rendkívül magas elvonás. Több maroid a jó vállala toknál Szinte a már elért technikai színvo­nal fenntartását sem teszi lehetővé a mostani adórendszer , amelyben átla­gosan minden száz forint nyereségből 80 forintot kell a költ. ségvetésnek befi­zetni. A másik, szinte :n sokat hallott véleménnyel is egyetéi "tett a többség, csak egy olyan pénzüg yi .és ezen belül adószisztéma segítheti ölő a gazdaság dinamizálását, amely n em fedezi to­vább automatikusan a veszteséges vál­lalatok kiadásait úgy, he >gy azt a jók­tól, a hatékonyan gazdáik odóktól von­ja el. Az új, általános forgal.miadó-rend- szer bevezetésétől mindez© n anomália megszűnését várják, s ezt íg érik a szak­értők is. De az már az előzet es számítá­sok alapján kiderült, hogy a 'változások rendkívül eltérő módon érintik nem­csak az egyes ágazatokat, hanem azon belül az egyes vállalatokat is. Az április végére elkészült számítási modell szerint a vállalatok kétharmada nem kerül a mostaninál nehezebb hely­zetbe, néhányuk előtt pedig sokkal tá- gabb fejlődési perspektíva tárul ki. Ám ide csak azok közül a vállalatok közül kerülhetnek néhányan, akik eddig tu­lajdonképpen semmiféle mentességet, kedvezményt sem kaptak, s ennek da­cára is képesek voltak jó minőségű ter­méket előállítani és eladni. Ennél jóval nagyobb csoportot alkotnak viszont azok a cégek, ahol a gazdálkodás ala­pos átalakításával, önkéntes fogyókú­rával léphetnek majd a későbbiekben előre. A legrosszabbul a korábban nagy kedvezményeket élvezők járnak majd, hiszen számukra az adómérséklés — a forgalmi adó bevezetésével számos vál­lalati egyéb adónem megszűnik mint a vagyonadó és a béradó, néhány pedig csökken — már nem jelent nagy ked- " vezményt, hiszen eddig sem fizettek túl sokat. Pontosabban szólva, jóval keve­sebbel járultak hozzá a köz kiadásai­hoz, mint a többiek. Az előzetes számításokat a különbö­ző államigazgatási szervektől kapott adatok alapján már jó néhány helyen elvégezték. Bár sokan panaszolták: az alapvető adatok is megváltoztak már akkor, amikor el sem készültek a végle­ges eredménnyel, így nagyon nehezen dönthették el, tulajdonképpen kedve- ző-e számukra a változás, vagy sem. Ugyanannyi a borítékban Az ipar mellett a kereskedelem sincs könnyű helyzetben. Az árak a jövő év­ben alaposan átalakulnak, egyes cik­kek jóval drágábbak, mások viszont olcsóbbak lesznek. Viszont az itthoni gyakorlat szerint már most meg kell rendelniük az árut, anélkül, hogy tud­nák, pontosan mekkora lesz az ára, és ennek alapján miként változik meg a kereslet. E problémák már elvezetnek azok­hoz a gyakorlati teendőkhöz, amelyek majd az esetleges bevezetést megelőzik, illetve az első hónapokban alaposan megváltoztatják a vállalatok könyvelé­sét, bérszámfejtését stb. A legnagyobb gondot a bérek bruttósítása fogja okozni — állítják szinte minden fóru­mon a vállalati vezetők. A bérbruttósí­tás a személyijövedelem-adó bevezeté­sét kíséri: az emelkedő adótételek, illet­ve a minden keresőre kiterjesztett adó­zás miatt a bérből és keresetből élők nem járhatnak rosszabbul. Tehát a bé­reiket úgy kell fölemelni, hogy az adó levonása után ugyanannyi maradjon a borítékban, mint ebben az esztendő­ben. Még nincs döntés Mi lesz a teljesítménybérben, a nor­mában dolgozókkal, akik tehát nem egyhavi fix összeget kapnak, hanem a teljesítményüktől függően alakul a ke­resetük? Átlagot kell majd számításba venni, vagy sem? Egyáltalán miként lehet majd megoldani, hogy senkinek se csökkenjen az előző évihez képest a keresete? E kérdésekre egyelőre nincsen végle­ges válasz, hiszen nem született meg a döntés az adóreform bevezetéséről. így nem készültei! el a végrehajtást szabá­lyozó rendeletek és egyéb jogszabá­lyok. Éppen ezért hallani mind több­ször: csak akkor lehet, sőt szabad beve­zetni e nagy horderejű változást, ha a tervezett időpont előtt legalább négy hónappal már nemcsak a döntés végle­ges, hanem napvilágot látnak a szüksé­ges kiegészítő rendelkezések is. Ezek nélkül a megvalósítás megoldhatatlan problémákat okozna a vállalatoknál. Lakatos Mária Amerikából jöttek Annak idején Drake ezredes Texasban fúrta az első, mai értelemben vett olajkutat, nem csoda hát, ha a kőolajipari gépgyártásban napjainkban is az Amerikai Egyesült Államok viszi a prímet. A hetvenes években, s a nyolcvanas évek elején a kutatással és a kitermelés­sel együtt rohamléptekkel haladt az érré a célra alkal­mas, egyre korszerűbb berendezések kifejlesztése is. A csillagokig szökő olajárak mellett dollármilliók múl­hattak a fúrás gyorsaságán, s a különböző cégek ver­sengve kínálták az egyre nagyobb termelékenységre képes, számítógépes vezérléssel és teljesítményelektro­nikával is felszerelt gépóriásokat. Ma ezek a fúróberen­dezések javarészt kihasználatlanul állnak, kínálkozik tehát a lehetőség, hogy bérbe vegyük őket. Hazánkban ugyanis — bár a szénhidrogénipar szintén felértékelő­dött — az említett időszak nem hozott ilyen látványos műszaki fejlődést, a kőolajkutató és -fúró vállalatok elöregedett, elavult gépekkel dolgoznak. Az Országos Kőolaj- és Gázipari Tröszt a közeljövőben -— lízingszerző­dés keretében — két dízel-elektromos fúróberendezést hoz be az USA-ból, amelyek közül az egyik a Kőolaj- és Földgázbányászati Vállalat kezelésébe kerül, s 1988-ban a Kiskunságon is hozzájárulhat újabb lelőhelyek feltárá­sához. Csömör Lajos üzemmérnök, az itteni üzem villamos- és irányítástech­nikai részlegének vezetője a közelmúlt­ban Houstonban járt, s részt vett a szóban forgó berendezés működésének tanulmányozásában s a különböző részegységek összecsomagolásában. Megkértük, hogy élményeiről számol­jon be a Petőfi Népe olvasóinak. A berendezések a Continental szénhidrogén-ipari vállalat tulajdoná­ban vannak, de mi a Branham cégnél jártunk, a Houston melletti Conroe- ban. Ez egy kis családi vállalkozás, amely kőolajipari gépek javítására és karbantartására szakosodott. Összesen negyven alkalmazottjuk lehet. A het­venes években Amerikában mindenki meggazdagodott, aki pénzét az olaj­iparba fektette. A tulajdonost ritkán láttuk, akkor is helikopteren látogatta meg az üzemet. Számomra az első meg­lepetést a kis létszám okozta, de még nagyobb volt a csodálkozásom, ami­• Csömör La­jos: ... amelyik a legolcsóbban ad­ta, attól rendel­tek. (Tóth Sándor felvétele) kor megláttam a raktárakat. Méretre is kicsik voltak, ráadásul alig volt bennük valami. Ha alkatrészt kellett beszerez­ni, körbetelefonáltak vagy öt lehetséges szállítót, s amelyik a legolcsóbban adta a portékát, attól rendeltek. Nyugod­tan, komótosan dolgoztak, de óriási szakértelemmel. Látszott rajtuk, hogy a legkisebb csavar funkcióját is ponto­san ismerik, ezért semmit sem kell két­szer csinálniuk. Mi egy dízel-elektromos fúróberen­dezéssel ismerkedtünk, ilyen jelenleg Magyarországon még nincs. A lényege az, hogy a dízelmotorok nem a fúróbe­rendezést hajtják, hanem a generátoro­kat, S a közvetlen hajtást olyan villany- motorok végzik, amelyeknek — tirisz­torral — jól szabályozható a fordulat­száma: így gyorsabb és csendesebb a fúrás. A berendezés Caterpillar moto­rokból, KATÓ generátorokból, Dreco fúrótoronyból és Ross Hill vezérlőele­mekből áll. 1980-ban gyárották, akkor a csúcstechnológiát képviselte. Mivel a mi hagyományos berendezéseinket olyan országok, ahol esetleg bérfúrást vállalhatunk, már be sem engedik, mu­száj megtanulnunk a dízel-elektromos technikát. A szóban forgó generátorok műszaki érdekessége, hogy 600 voltos váltófeszültséget állítanak elő, ez a 380- hoz szokott hazai szakembereknek új­donság lesz. A fúróberendezésekhez il­leszteni tudjuk a már meglévő, számí­tógéppel felszerelt Geosefvices műszer­kabinokat, így lehetőség lesz a fúrási adatok komputeres kiértékelésére is. A különböző részegységek jelenleg ha­jón vannak, rövidesen Hollandiába ér­keznek, majd onnan szárazföldön Ma­gyarországra. Bálái F. István / Az élelmiszeripar jövendő szakemberei • Sándor Katalin mikroszkópos vizs­gálatot végez. m A nagykőrösi Toldi Miklós Élelmiszeripari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet hazánk élelmiszer-ipari szakképzésé­nek ej;yik fellegvára. Az itt folyó oktató-nevelő munkának már hagyományai v annak, hiszen az intézetet 1953-ban hozták létre. Nehéz lenne megszámolni, hogy megyénk élelmiszer-ipari üzemeiben hány olyan szakember dolgozik, aki itt szerezte meg képesítését. Dr. Bognár Gyula igazgatótól a tanév utolsó napjainak egyikén kértünk rövid tájékoztatót az intézet életéről. — Igaz, hogy a hivatalos tanév ha­marosan befejeződ ik, de nálunk a ta­nulás nem ér véget — mondta az igaz­gató. — Tanulóink nagy része külön­böző üzemekben k ezdi meg a nyári szakmai gyakorlatod, s csak azután él­vezhetik az igazi szül lidőt. Az érettségi­zők és végzős szakm unkástanulók ha­marosan vakációzhat nak, hogy azután augusztusban, vagy szeptemberben .***•" ff*’' megkezdjék valamelyik üzemben a fel­nőtt életet, a munkát. A szakközépiskolában ebben a tan­évben 337 lány és 152 fiú „gyűjtötte” az osztályzatokat, míg a szakmunkáskép­zésben 222 lány és 168 fiú vett részt. A bajai, kalocsai, szigetvári és nagyatá­di kihelyezett osztályokban 199 lány és 55 fiú tanult. A továbbiakban az igazgató el­mondta, hogy az általuk irányított • A laboratóriu­mi oktatást jól se- ^gíti a kecskeméti Ezermester Ipari Szövetkezet által gyártott vegyifül­ke is. Sebestyén Gábor tanár irá­nyításával az egyik másodéves sütőipari tanuló lisztvizsgálatot végez. ■S& szakmunkások szakközépiskolájában évente átlag húszán szereznek érettségi bizonyítványt. A tanfolyamos képzé­sük igen szerteágazó. Évente sok fel­nőtt szerez konzervipari, húsipari, ba­romfi-feldolgozó, valamint más szak- képzettséget. Jelentős a betanítottmun- kás-képzés is. Hütőgépkezelők, sterile­ző berendezések kezelői, savanyúság­készítők és több más szakmában dol­gozók ismerkednek meg a munkakö­rükhöz tartozó tudnivalókkal. — Amikor 1953-ban megkezdődött itt a szakemberek képzése — emléke­zett az igazgató —, mindössze 12 tanár, oktató és kollégiumi nevelő foglalko­zott a három osztály kilencven növen­dékével. Később szükségessé vált a je­lentős fejlesztés. Mostani intézetünk építése 1968-ban kezdődött s 1971-ben már birtokba vehettük a tantermeket, a korszerű gépekkel felszerelt mini konzervgyárat es sütőüzemet. A kon­zerv- és hűtőgépszerelők tavaly kapták meg a korábbinál korszerűbb tanmű­helyüket, ahol a többi között 4 eszter­gagép, egy maró- és egy gyalugép és sok más eszköz nyújt segítséget ennek a speciális szakmának az elsajátításához. ’ — Városunk boltjaiban igen kere­settek az itt készülő kenyerek és péksü­temények — mondta nem kis büszke­séggel az igazgató. — Az oktatómunka eredményeként naponta háromféle ke­nyérből mintegy 15—18 mázsa kerül a boltokba, a'8 ezer sóskiflivel és a 3 ezer zsemlével együtt. Túrós batyuból, ízes táskából és más édesáruból naponta ezret sütünk. A város üzemeiből több­ször kapunk külön megrendelést és ezeket a lehetőségekhez mérten szíve­sen teljesítjük. — Konzervgyártóink tanulásuk so­rán a nagykőrösi és a kecskeméti gyár­nak dolgoznak. E tanévben 100 ezer üveg körtebefőttet, különböző dzse­mekből 50 ezer, míg őszibarackbefőtt­ből 30 ezer üveggel készítettek. A sze­relők főleg a Vegyépszer tiszakécskei gyárának dolgoznak, rozsdamentes acélból különböző gépalkatrészeket készítenek. Nagy szükség van erre a tevékenységre, illetve az oktatómunka eredményeinek hasznosítására. Intéze­tünk évi költségvetésé 75 millió forint, ebből húszmillió diákjaink munkájá­nak eredménye. Az igazgató tájékoztatója után vé­gigjártuk a műhelyeket, s módunk volt találkozni néhány Bács megyei szakkö­zépiskolással is. — Szívesen emlékszem majd vissza az itt töltött három évre — mondta a hetényegyházi Sándor Katalin, aki az egyik töltőgépen dolgozott. — Az Uni- ver Áfész konzervüzemében fogok dol­gozni, remélem, jól tudom majd hasz­nosítani az itt tanultakat. Hálák Borbála Kerekegyházára láto­gatott haza a hétvégeken három évig. — Hamarosan bebizonyíthatom a Dózsa Tsz tejüzemében, hogy nem töl­töttem itt hiába az időt — nézett fel egy pillanatra a mikroszkóppal végzett vizsgálatból. — Nagyon jó volt a kollé­giumban és Nagykőröst is nagyon megszerettem. Remélem, majd lesz al­kalmam visszatérni látogatóba. A kiskunmajsai Rába Anita büszkén újságolta, hogy már — remélhetően sikeres — írásbeli felvételi vizsgát tett a kertészeti egyetem élelmiszer-tartósí- tó szakára. Most várja a hívást a szóbe­lire. — Ha esetleg nem sikerül, jövőre újra megpróbálom. Addig pedig dol­gozni fogok a Jonathán Tsz-ben, szük­ség van ott a szakemberekre. Gyárfás István Méntelekről jött, a vegyi- és élelmiszeriparigép-szerelő szakmát tanulta. — Elhatároztam, hogy jogász leszek — mondta. — Ha nem sikerül a felvé­teli, a legközelebbi jelentkezési lehető­ségig valahol dolgozni fogok, de előbb- utóbb megszerzem a jogi diplomát. Intézetünkben egyre magasabb színvonalú a képzés — tájékoztatott az igazgató. — Ősztől kezdve a szakkö­zépiskolában már tantárgy lesz a szá­mítástechnika. Számítógépeinket e'ddig csak a szakkörök használták, közülük hét szeptembertől az oktatást szolgálja majd. Opauszky László BULGÁRIA Az enzimek és a biotechnológiai program • Hálák Borbá­la a töltőgépsor mellett. Bulgáriában 1990-ig szóló nem­zeti programot dolgoztak ki bio­technológiák fokozott ütemű fej­lesztésére és gyakorlati alkalmazá­sára. A figyelem elsősorban az en­zimgyártásra irányul. A biológiai folyamatok ilyen nagy teljesítmé­nyű gyorsítói ugyanis nemcsak a hagyományos technológiákat vál­toztatják meg, hanem a mezőgaz­dasági nyersanyagok teljes értékű hasznosítását is biztosítják. Botevgrádban, a Mikrobioló­giai Termékek Gyárában tizenegy eredeti bolgár technológiát hasz­nálnak enzimkészítmények terme­lésére. A többi között amilázenzi- mek egész skáláját állítják elő. Ezek keményítőt, szőlőcukrot és más, hasonló eredetű poliszachari- dokat bontanak el. Nagy mennyi­ségben gyártanak fehérjebontó proteázenzimeket is, melyek pél­dául a fehérjéket különítik el az aminosavaktól. Az üzem fontos termékei közé tartoznak a pektin- készítmények, melyek révén 20— 40 százalékkal több gyümölcslevet nyerhetnek a gyártók — azonos mennyiségű alapanyagból. Ismeretes, hogy egyszeri haszno­sítás után a szőlőből már csak pré­selt bor nyerhető. A törkölyből nyert sötét színű masszát koráb­ban főként ecet gyártáshoz alkal­mazták. Az új botevgrádi enzim, a Sztabilin már alaposan megnehezí­ti a borszakértők munkáját a friss szüretelésű szőlőből és a törköly­ből készült borok megkülönbözte­tésénél. A másik jól sikerült botev­grádi enzimgyártmány, a Nivozin, amely a bolgár sörök tartósságát, tisztaságát és kellemes zamatát ga­rantálja. Az eredeti bolgár enzimkészít­mények gyártási .technológiáinak szerzője Szimeon Csaga, tudomá­nyos főmunkatárs, a plovdivi Bio­technológiai Kutatóközpont igaz­gatója. Legjelentősebb munkája a hőálló pektinkészítmény gyártás- technológiájának kidolgozása. Ezért kapott aranyérmet az idei Plovdivi Vásáron. Ez a termék le­hetővé teszi a kevés cukrot tartal­mazó élelmiszerek zselésítését és különösen alkalmas diabetikus és általában diétás cukrászati termé­kek előállítására. A hőálló pektin- készitmény másik értékes tulaj­donsága, hogy képes elnyelni az emésztőrendszer mérgező hatású anyagait, ezért a gyógyászat is al­kalmazhatja. Adalékanyagként gyümölcslevek gyártásánál is hasz­nosítják. A terméket már tömege­sen gyártják Betovgrádban. Szimeon Csaga másik fontos ta­lálmánya a glukózoxid-enzim gyártástechnológiája. A prepará­tum Penicillin B néven ismert, pe­nészgombából nyerik. A készít­ményt szalámifélék, kolbászok és vajtartalmú termékek konzerválá­sához és tartósításához használják fel, mivel a savakat eltávolítja, a zsiradékot megőrzi. Ha ehhez a ké­szítményhez még katalázenzimet is adagolnak, többszörösen megrövi­díthetik a szalámi- és kolbászfélék érlelési idejét is. Glukózoxiddal kombinált katalázenzimet vérplaz­ma feldolgozásánál is hatásosan alkalmazhatnak. A vérplazma nemrégiben még hulladéknak szá­mított a húsfeldolgozó iparban, noha 2 kilogramm vér 1 kilo­gramm húsban lévő tápanyagot tartalmaz. (BUDAPRESS-SOCIAPRESS)

Next

/
Oldalképek
Tartalom