Petőfi Népe, 1987. június (42. évfolyam, 127-152. szám)

1987-06-01 / 127. szám

a • PETŐFI NÉPE • 1981. Június I. A berlini ülés visszhangja (Folytatás az 1. oldalról.) nak a közepes hatótávolságú atomeszközök teljes tartományá­ban, sőt, keretszerződést a ha­dászati fegyverek, a rakétaelhá­rító rendszerek és a nukleáris kí­sérletek területén, is. * ' ROMA Kevés látványos fordulat, csak néhány új — a korábbihoz ké­pest nagyobb fokú tárgyalási ru­galmasságról tanúskodó — elem jellemezte a szombati olasz sajtó szerint a Varsói Szerződés tagál­lamainak berlini csúcstalálkozó­ját. Az II Tempo című napilap az­zal a megállapítással vezeti be- részletes tudósítását, hogy a csúcstalálkozón „semmiféle hang­zatos javaslat” nem született. Hozzáfűzi azonbän, hogy nem hiányzott néhány, kétségtelenül Jelentős újdonság. A többi lap is alapjában véve ugyanígy értei­mezi a berlini találkozó eredmé­nyeit. Az olasz polgári napilapok ér­tékelése legfeljebb csak a hang- súlyozás szempontjából különbö­zik egymástól. Míg a La Stampa .csalódottsággal” állapítja meg, hogy a Varsói Szerződés ülésétől „tényeket” vártak volna a meg­figyelők, a Corriere della Sera tudósítása éppen azt tartja a ber­lini ülés erényének, hogy Gorba­csov nem volt „látványos jele­netek” főszereplője. A lap elé­gedetten állapítja meg: a Varsói Szerződés dokumentumában a Nyugatot partnerként kezelik, és a nemzetközi kapcsolatok újfaj­ta kultúrája mellett foglalnak ál­lást. Az olasz kommunisták lapja, a l’Unitá nem használ minősítő mondatokat a csúcstalálkozóval kapcsolatban, inkább korrekt, részletes és a fontosabb elemeket kiemelő tudósításban számol be az eseményről. ÜLÉST TARTOTT AZ SZKP KB PB Miként fordulhatott elő a Szovjetunió légterének megsértése? Búcsúlátogatások BRÜSSZEL Tanácskozás az európai biztonságról Most, amikor a nukleáris fegy­verektől való megszabadulás le­hetősége közvetlen közelségbe került, a közvélemény nyomásá­nak abba az irányba kell hatnia, hogy a gondolkodásmódból, a katonai doktrínákból kiiktassa a háborús „megoldás” feltételezé­sét — állapította meg az Euró­pai Biztonságért és Együttmű­ködésért Küzdő Nemzetközi Bi­zottság. Pénteken és szombaton 23 európai ország és tíz nemzet­közi szervezet, köztük az ENSZ összesen mintegy 100 képvise­lője tanácskozott Brüsszelben, hogy az európai biztonsági és együttműködési bizottság kere­tében megvitassa: a nukleáris fegyverek Európából való visz- szavonását célzó aktuális javal­latok idején milyen kérdések fog­lalkoztatják a békét akaró nem­zetközi közvényleményt, illetve törekvéseiknek milyen irányba kell hatniok. Nagy figyelem kísérte Oleg Bi- kovnak, a Szovjetunió Világgaz­dasági és Nemzetközi Kapcsola­tok Intézete igazgatóhelyettesé­nek felszólalását. Bikov nyíltan beszélt a NATO által oly gyak­ran felvetett fegyverzeti egyen­lőtlenségről. Kijelentette: a Szov­jetunió kész figyelembe venni fs tárgyalni mind a fegyverzetből, mind a földrajzi helyzetből faka­dó egyenlőtlenségről, és azok megszüntetésére nem “zárja ki az egyoldalú lépések lehetőségét sem. Nagy érdeklődéssel fogadták fejtegetését a katonai doktrínák megtárgyalásának szükségessé­géről, tekintve a Varsói Szerző­dés Politikai Tanácskozó Testü­letének erre vonatkozó friss ja­vaslatát. Kifejtette: a jelenlegi katonai doktrínák a második vi­lágháború tapasztalatai alapján alakultak ki, következésképpen azok katonai konfrontációt, há­borút feltételeznek. Ezeket — mondta — a békét feltételező ka­tonai doktrínákkal kellene he­lyettesíteni, amelyek kizárják a fegyveres összecsapást, lehetet­lenné teszik a támadást, a há­borút. A skandináv országokból, va­lamint a Balkán-félszigetről ér­kezettek felszólalásaiban sok szó esett az európai atomfegyver­mentes övezetek létrehozásának szükségességéről. E kérdés össze­függésében is javaslatot terjesz­tett be az Európai Biztonságért és Együttműködésért Küzdő Nem­zetközi Bizottság jövőbeni mun­kájának és programjának módo­sítására Papp Anna, a magyar nemzeti bizottság titkára. Nyugtalanságát fejezte ki több hozzászóló a vegyi fegyverek je­lenléte, illetve egyes országok­nak a hagyományos fegyverzet növelésére irányuló törekvése miatt. A Szovjetunió Honvédelmi Mi­nisztériumának beszámolóját vi­tatta meg szombati ülésén az SZKP KB Politikai Bizottsága. A beszámoló alapján a testület azt vizsgálta, miként fordulha­tott elő, hogy Mathias Rust, az NSZK állampolgára csütörtökön egy repülőgéppel megsértette a Szovjetunió légterét és Finnor­szág felől Moszkvába repült. A vita során megállapították, hogy az egyik hamburgi repülő­klub tulajdonát képező repülő­gépet a rádiótechnikai eszközök­kel már akkor észlelték, amikor a Szovjetunió határa felé repült. Szovjet vadászgépek kétszer is rárepültek a nyugatnémet gépre. Mindazonáltal — mutatott rá a Politikai Bizottság — a honi légvédelem parancsnoksága meg­engedhetetlen gondatlanságról és határozatlanságról tett tanú- bizonyságot, amikor nem alkal­mazott harci eszközöket a lég­teret megsértő repülőgép tovább- repülésének meghiúsítása érde­kében. Ez a tény azt bizonyítja, hogy súlyos hiányosságok mutat­koznak az ország légterének vé­delmén őrködő harci ügyelet munkájának szervezésében, nem megfelelő az éberség és a fegye­lem, a honvédelmi minisztérium részéről súlyos mulasztások ta­pasztalhatók a csapatok irányí­tásában. Az említett légtérsértés meg­akadályozása terén elkövetett hanyagság és szervezetlenség miatt a Politikai Bizottság szük­ségesnek látta Alekszandr Kol- dunovnak, a honi légvédelmi erők főparancsnokának tisztéből tör­ténő felmentését. Az SZKP KB Politikai Bizott­sága ismételten hangsúlyozta: ha­tározottan emelni kell a fegyve­res erők harckészültségének és fegyelmének színvonalát, hozzá­értően kell irányítani a csapato­kat, biztosítani kell azt, hogy azok állandóan készek legyenek a szovjet állam szuverenitása ellen irányuló bármilyen kísérlet meg* hiúsítására. A testület tudomásul vette, hogy a Szovjetunió ügyészsége vizsgálja a légtérsértés összes körülményeit, felelős beosztású személyeknek az említett eset­ben tanúsított magatartását, to­vábbá a Német Szövetségi Köz­társaság állampolgárának felelős­ségét. Űj szovjet honvédelmi miniszter Dmitrij Jazov hadseregtábor­nokot nevezte ki a Szovjetunió honvédelmi miniszterévé a Leg­felsőbb Tanács Elnöksége. Előd­jét, Szergej Szokolovot, a Szov­jetunió marsallját nyugállomány­ba vonulása miatt felmentették tisztségéből. Dmitrij Jazov 1923-ban szüle­tett, orosz nemzetiségű, 1944 óta tagja az SZKP-nak, 1941-től szol­gál a szovjet hadseregben. 1956- ban végezte el a Frunzéről elne­vezett katonai akadémiát, majd 1967-ben a szovjet fegyveres erők vezérkari akadémiáját. A nagy honvédő háború ide­jén különböző parancsnoki be­osztásokban harcolt a volhovi és leningrádi frontokon. A háborút követően parancsnoki posztokon és törzsekben szolgált. Hadsereg, majd hadseregcsoport parancs­noka lett. Hét éven át volt a kö­zép-ázsiai katonai körzet, majd ezt követően a távol-keleti kato­nai körzet parancsnoka. Dmitrij Jazov az elmúlt időszakban a honvédelmi miniszter személyi ügyekben illetékes helyettese­ként dolgozott. Az SZKP Köz­ponti Bizottságának póttagja, a legfelsőbb tanács küldötte. MOSZKVAI ORVOSKONGRESSZUS MOSZKVA Moszkvában szombaton délelőtt plenáris üléssel folytatta munká­ját a Nemzetközi Orvosmozgalom a Nukleáris Háború Megelőzésé­ért VII. kongresszusa. Ezt köve­tően üléseztek a munkacsoportok, kollokviumokat és nyitott fórumo­kat is tartattak az egészségügyi dolgozók időszerű feladatairól, a nukleáris fegyverek veszélyeiről, az atomkor más kérdéseiről. A magyar küldöttség képviselői — köztük Höllán Zsuzsa akadé­mikus, a mozgalom alelmöke, A Perzsa-öbölben megerősítik az amerikai flottát Reagan elnök pénteken szemé­lyesen jelentette be, hogy jóvá­hagyta az új katonai terveket, amelyekkel az Egyesült Államok megkezdi a Perzsa-öbölben ame­rikai zászló alá helyezett kuvaiti tartályhajók kísérését, s egyúttal megnöveli a térségben állomá­sozó erőit. Részleteket nem kö­zölt, s szóvivője, Mariin Fitzwa- ter és nemzetbiztonsági tanács­adója, Frank Carlucci ugyancsak nem volt hajlandó válaszolni saj­tótájékoztatóján arra, mikor kez­dődik meg a megnövelt amerikai katonai tevékenység. A Pentagon képviselői azt je­lezték, hogy az amerikai flottát megerősítik az öbölben. A hajók „légitámogatást” is kapnak majd, mindenekelőtt különböző radar­felderítő repülőgépeket, s az Egyesült Államok az öbölmenti államokkal tárgyal harci repülő­gépek állomásoztatásáról is. Carlucci tájékoztatóján elsősor­iban azt jelölte meg célként, hogy megakadályozzák a hajók elleni esetleges iráni rakétatámadást a Hormuzi-szorosban. Reagan egyebek között azzal indokolta még a katonai előké­születeket, hogy az Egyesült Ál­lamok nem engedheti meg akár azt, hogy Irán lezárja a hajózása elől a szorost, akár azt, hogy ez a körzet ,.szovjet befolyás” alá kerüljön. Carlucci nem tudta megmagyarázni, mit jelent az el­nöknek ez aiz utóbbi kijelentése, sőt elismerte, hogy „az Egyesült Államok és a Szovjetunió közös érdeke a hajózás szabadságának fenntartása”. Mint ismeretes, a Szovjetunió tartályhajókat adott bérbe Ku­vaitinak az ország kérésére. Murp­hy amerikai külügyi államtitkár egy szenátusi bizottság előtt azt mondotta, hogy az iráni-kontra botrány következtében Kuvait és más öbölmenti államok bizal­ma „megingott az .Egyesült Álla­mok iránt”, s ezért fordult segít­ségért elsőnek a Szovjetunióhoz. a magyar tagozat elnöke, kül­döttségünk vezetője és Hűtős Imre, egészségügyi minisztériumi államtitkár — szombaton talál­koztak a moszkvai fórumon akk­reditált újságírókkal. A kötetlen, baráti beszélgetésen kérdésekre válaszolva .ismertették a magyar orvosak tevékenységét a mozga­lom keretein belül. Hangsúlyoz­ták, hogy sok fiatal orvos, illető­leg orvostanhallgató is eljött Moszkvába erre a jelentős fórum­ra — ez is jelzi: hazánkban nagy jelentőséget tulajdonítanak annak, hogy a fiatalokat mind szélesebb körben vonják be a fontos poli­tikai és szakmai kérdések meg­vitatásába. Ismertették a nukleá­ris energia békés célú hasznosí­tásának magyarországi eredmé­nyeit is. Hollán Zsuzsa akadémikus az MTI tudósítójának kérdésére válaszolva kiemelte, hogy a moszkvai kongresszus nagyon jó légkörben zajlik, ezt támaszt­ják alá az őszinte és nyílt eszmecserék a politikai hely­zetről, a baráti találkozók. A keleti és nyugati országokat kép­viselő orvosok álláspontja nagyon is közel áll egymáshoz a nemzet­közi helyzet kulcskérdéseit illető­en, s a felszólaló .politikusok, vallási vezetők is a nukleáris vi­lágégés megakadályozásáért száll­tak síkra, a küldöttségek támoga­tásukról biztosították a nemzet­közi tanács békefelhívását. A szómba“! kongresszusi felszó­lalók a fegyverkezési hajsza, a nukleáris háború orvosi vonatko­zásairól, a nukleáris kísérletek moratóriumáról, a világűr kérdé­seiről, a nukleáris fegyverek el­terjedéséről, az atomkor pszicho- lógiáj álról tartottak előadásokat. Dél-afrikai támadás Maputo ellen \ A mozambiki biztonsági erők foglyul ejtették annak a dél-af­rikai rohamosztagnak három tag­ját, amely — helyszíni jelentések szerint — péntek hajinaiban tá­madást intézett Maputo egyik vá­rosrésze ellen. A hírt a mozam­biki külügyminiszter közölte, hozzátéve: a három katonát, akik egyike megsebesült, jelenleg ki­cfQ tiáik­Időközben kiderült az is, hogy a támadás három áldozata között van a mozambiki fegyveres erők vezérkari főnökének nővére és annak férje ts. A helyszíni beszámolók szerint a 12 főnyi osztag gépkocsikkal érkezett Maputo .kormánytisztvi­selők és diplomaták lakta negye­débe és négy épületbe hatolt be a sötétség leple alatt. Betörtek az Afrikai Nemzeti Kongresszus (ANC) nevű dél-afrikai ellenzéki szervezet helyi irodájába is, ott azonban senkit nem találtak. A kommandó az akció után meg­semmisítette a gépkocsikat és csónakon a nyílt tenger felé tá­vozott — egyelőre ennyi ismere­tes a támadásról.' Pillantás a hétre Június első hete már az is­kolában is a „levezetés" idő­szaka. A világpolitikában is még egy utolsó nekibuzdulás várható, mielőtt megkezdőd­nének a szabadságolások. Csu­pán péntekre nem találtunk semmit a hírügynökségek elő­rejelzései között, de biztosak lehetünk benne, hogy ezen a napon is történnek fontos dol­gok; a mai világban szinte minden hétre jut váratlan ese­mény. HÉTFŐ: Korunk egyik új ve­szélyéről, az AIDS-ről kezdő­dik nemzetközi konferencia Washingtonban. Az Afrikából kiindult, és az Egyesült Álla­mokon át az egész világba elju­tott betegség ellen egyszerre számos ország küzd. Az erőfe­szítések összehangolása nélkül azonban a kutatások túlságo­san is elhúzódhatnak, ami mil­liók életét veszélyezteti. KEDD: A Varsói Szerződés berlini csúcsértekezlete és a hét legfejlettebb tőkés ország vezetőinek velencei találko­zója előtt megszaporodnak a kelet—nyugati érintkezésről szóló hírek. Ezen a napon Tó­dor Zsivkov utazik az NSZK- ba, és várhatóan tájékoztatja majd vendéglátóit a Politikai Tanácskozó Testület határoza­tairól. Kohl kancellár az elő­zetes bejelentés szerint csü­törtökön nyilatkozik a lesze­relési és fegyverzetkorlátozási kérdésekről. SZERDA: Erich Honeeker hollandiai látogatása során szintén a nemzetközi élet alap­kérdéseiről esik majd szó. Emellett szerepét kap majd a gazdasági együttműködés problémaköre is. CSÜTÖRTÖK: Az európai szocialista országokba teendő körútja első állomására étke­zik Csao Ce-jang kínai minisz­terelnök, a KKP megbízott főtitkára. A látogatás óriási jelentőségű, és a párt- és álla­mi kapcsolatok teljes helyre- állítását jelenti a sokéves el- hidegülés után./ SZOMBAT: Ronald Reagan amerikai elnök, aki szerdán érkezik Rómába, a Vatikán­ban találkozik . II. János Pál pápával. Reagan ezt megelő­zően az olasz vezetőkkel tár­gyal. később pedig részt vesz a „Hetek” velencei csúcsérte- k^zlstén, VASÁRNAP: Helyhatósági választásokat tartanak Török­országban. Az előzetes vára­kozások alapján nem lehet kétséges a kormányt támoga­tó erők győzelme, a szavazás azonban mindenhol a helyi viszonyok tükre is lesz. Kádár János, a Magyar Szo­cialista Munkáspárt főtitkára, Losonczi Pál, az Elnöki Tanács elnöke, Lázár György, a Minisz­tertanács elnöke és Sarlós István, az Országgyűlés elnöke búcsúlá­togatáson fogadta Ernst Friedrich Jungot, a Német Szövetségi Köz­társaság magyarországi rendkí­vüli és meghatalmazott nagykö­vetét, aki végleg elutazott Buda­pestről. Kádár János, a Magyar Szo­cialista Munkáspárt főtitkára, Trautmann Rezső, az Elnöki Ta­nács helyettes elnöke, Lázár György, a Minisztertanács elnö­ke és Sarlós István, az Ország- gyűlés elnöke búcsúlátogatáson fogadta Euclides Vázquez Can- dela-t, a Kubai Köztársaság ma­gyarországi rendkívüli és megha­talmazott nagykövetét, aki vég­leg elutazott Budapestről. (MTI) „Magyarország Hollandiában” BRÜSSZEL Ma kezdődik és június végéig tart Hollandiában a „Magyaror­szág Hollandiában” elnevezésű nagyszabású kulturális bemuta­tósorozat, amely viszonzása az 1986 őszén Magyarországon tar­tott holland kulturális hónapnak. A rendezvénysorozat tárlato­kat, magyar művészek és együt­tesek által adott hangversenye­ket, film- és színházi bemutató­kat, néprajzi, népművészeti, tör­ténelmi, kultúrtörténeti kiállí­tásokat, irodalmi esteket, egye­temi előadásokat és konzultáció­kat, ételbemutatót foglal magá­ba. Több magyar múzeum küld válogatást anyagából. A Szépmű­vészeti Múzeum például — és ezt a holland rendezők külön figyel­mességnek és gesztusnak tartják — a nagy németalföldi meste­rek, köztük Rembrandt, Ruisdael, Jan Steen, Frans Hals 50 alkotá­sát adja kölcsön. Az ANP holland hírügynökség jelentése szerint különösen nagy várakozás előzi meg a Bartók Vonósnégyes és a Liszt Ferenc Kamarazenekar koncertjét, vala­mint a Magyar Állami Operaház balettkarának előadását. A bemutató-sorozat keretében június 9—14. között magyar gaz­dasági napokat is rendeznek. A „Magyarország Hollandiá­ban” sorozat központja Amszter­dam, de több eseményre kerül sor Hágában, Rotterdamban, Ut- rechtben, Groningenben, Til- burgban, Delftben, Amhemben, Nijmegenben és Leidenben is. Átadták a Győr—Sopron közötti villamosított vasútvonalat Szombaton átadták a Győr— Sopron—Ebenfurti vasút Győr és Sopron közötti villamosított sza­kaszát. Az avatás a győri sze­mélypályaudvaron kezdődött, majd Sopronban tartottak ünnep­séget, ahol Tóth László közleke­dési államtitkár mondott beszé­det. A magyar—osztrák érdekelt­ségű vasúttársaság a hetedik öt­éves terv időszakára rendelke­zésre álló beruházási eszközök döntő részét a Győr—Sopron— Ebenfurt közötti, több mint 120 kilométeres fővonalának villa­mosítására költi. A magyar te­rületen, Győr és Sopron között vezető 90 kilométeres szakasz vil­lamosítása, a mintegy félmilliárd forintos beruházás, nem egészen két év alatt valósult meg. A munkák során Győr és Sop­ron között 2 ezer oszlopot állí­Esős Tini-buli tottak, és az állomások vágány­hálózatával együtt 160 kilomé­ter hosszú villamos felsővezeté­ket szereltek fel. Megépültek a korszerű kisegítő létesítmények is. Sopronban villamos alállomás, Fertőszentmiklóson vonalfenn­tartó állomás és Sopron térségé­ben 8 kilométer hosszú, 120 kilo­voltos villamos távvezeték léte­sült. A beruházásból jutott a hír­közlő hálózat korszerűsítésére, és Sopronban egy aluljáró építé­sére. Még az idén megkezdik a vil­lamosítási munkákat. Sopron i és Ebenfurt között is, és 1988-ban már a teljes GYSEV fővonalon villamos vontatás lesz. Ébeníurt- ban műszaki áUomást is építe­nek, ahnelyen keresztül közvet­len kapcsolatot teremtenek az osztrák vasutak villamos hálóza­tával. (MTI) m Gazdag programkínálattal vár­ták a rendezők szombaton a gye­rekeket Kecskeméten, a gokart­stadionban. ötletekben nem volt hiány. Láthattak az érdeklődők gokartversenyt, repülőmodell- bemutatót, meghallgathatták Ha­lász Judit számait, a Bojtorján és az Ars Légió együttes kon­certjét. A vállalkozó kedvűek já­tékos kerékpár- és görkorcsolya­versenyeken mérhették össze ügyességüket. Kár, hogy az időjárás nem fo­gadta a rendezvényt kegyeibe: a> egyre sűrűbben hulló „égi áldás“ miatt a délutáni program így né­mileg lerövidült. Képünkön: As egyik játékos vetélkedő. Ki tud lassabban kerekezni? LAPZÁRTAKOR ÉRKEZETT • Falin nyilatkozata a határsértő pilóta ügyéről Vallentyin Faliin, a Novosztyi szovjet sajtóügynökség igazgatója le­hetségesnek mondotta, hogy Mathias Rust nyugatnémet pilótát a ha- társértósért a Szovjetunióban bíróság elé állítják, mivel ilyen esetek­ben ez a megszokott eljárás. „Feltételezésem szerint mindazonáltal1 a fiatalember hamarosan vi­szontláthatja szüleit és barátait” — fűzte hozzá Falira. Egyben 'kifej­tette azt a véleményét is, hogy az ügy nem jár majd hátrányos kö­vetkezményekkel a szovjet—nyugatnémet kapcsolatokra nézve. Faliam megerősítette, hogy a sportrepüilőgépet a határ átrepütésekor és a fő­város irányában való továbbhaladása köziben a szovjet radarellenőr­zés észlelte. Az illetékesek azonban azt feltételezték, hogy az észlelt gép szovjet, s ezért nem kísérelték meg közelebbi azonosítását. — Az eset megmutatta a szovjet légtér ellenőrzésére hivatott lég­védelmi rendszer fogyatékosságait, s Mathias Rustnak végső soron még hálásaik is lehetünk azért, hogy berepülésével ráirányította » figyelmet e rendszer réseire — hangoztatta. A máris levont személyi következtetések szigoráról szólva Valenrtyln Falin kijelentette: „Képzeljék csalfc el, mi történhetett volna akkor, ha nem sportrepülő érkezik, hanem valami más”. L

Next

/
Oldalképek
Tartalom