Petőfi Népe, 1986. október (41. évfolyam, 231-257. szám)

1986-10-01 / 231. szám

IDŐJÁRÁS Előrejelzés az orszás területére ma estis: Általában kevés felhőre szá­míthatunk, sok napsütéssel. Eső nem várható. At eleinte még erős északi, északnyugati szél fokozato­san mérséklődik. A legmagasabb nappali hőmérséklet IS és S3 fok között alakul. VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! AZ MSZMP BÁCSrKISKVN MEGYEI BIZOTTSÁGÁNAK NAPILAPJA xli. évi. 231. szám Ára: 1,80 Ft 1986. október 1. szerda Befejeződtek a tárgyalások Lázár Györgyöt fogadta a belga király BRÜSSZEL Kedden, hivatalos belgiumi látogatásának második napján Lázár György miniszterelnököt tíz órakor a brüsszeli királyi pa­lotában audiencián fogadta Bau- douin belga király. Ezt követően a magyar minisz­terelnök és felesége, H. Brouhon brüsszeli polgármesterrel talál­kozott. A városházáról a vendégek Brüsszel híres szépművészeti múzeumának régi képtárát te­kintették meg H. Pauwels, a múzeum főigazgatója kíséretében. A délelőtti program azzal a díszebéddel zárult, amelyet Her­man de Croo közlekedési és kül­kereskedelmi miniszter adott Lá­zár György, valamint a magyar miniszterelnök kíséretében levő államférfiak tiszteletére az Eg­mont-palotában . OKTÓBER 11—12., IZLAND: Találkozik Mihail Gorbacsov és Ronald Reagan Eduard Sevardnadze szovjet külügymi­niszter New Yorkban, Ronald Reagan amerikai elnök Washingtonban egyidejű­leg jelentette be, hogy Mihail Gorbacsov, az SZKP KB főtitkára és Reagan amerikai .elnök október 11—12-én Izland fővárosá­ban, Reykjavikban találkozik egymással. A találkozót Mihail Gorbacsov javasol­ta, s Ronald Reagan e javaslatot elfogadta. A reykjaviki találkozó része azoknak az előkészületeknek, amelyek Mihail Gorba­csov Egyesült Államokban teendő látoga­tását szolgálják. Ez utóbbiról a felek 1985 novemberében Genfben állapodtak meg. A Szovjetunió és az Egyesült Államok hálásak az izlandi kormánynak, hogy kész a reykjaviki találkozó megrendezésére — tette hozzá a TASZSZ. (Részletes beszámoló a 2. oldalon.) A GAZDASÁGOS EXPORT FELE Bővíti kivitelét az Újpesti Gépelemgyár (Folytatás a 2. oldalon.,)* Kádár János megbeszélése Alessandro Nattávai Kádár János, a Magyar Szocia­lista Munkáspárt főtitkára tegnap délelőtt a. Központi Bizottság székházában megbeszélést folyta­tott Alessandro Nattávai, az Olasz Kommunista Párt hazánkban tar. tápodé főtitkárával. A szívélyes, elvtársi légkörű találkozón a két párt vezetői vé­leményt cseréltek a nemzetkö­zi helyzet legfontosabb kérdései­ről, mindenekelőtt az emberiség létét fenyegető veszélyek elhárí­tásának feladatairól. Sürgették a fegyverkezési verseny további kiszélesítésének megakadályo­zását, és állást foglaltak amel­lett, hogy a fegyverzetkorlátozás és a leszerelés "terén mielőibb konkrét megállapodások szüles­senek. Méltatták a Szovjetunió, a szocialista országok ez irányú erőfeszítéseit, és üdvözöltek minden erre vonatkozó konstruk­tív kezdeményezést, bárkitől is származzék. Különösen nagyra értékelték a Szovjetunió egyolda­lú döntését a nukleáris robban­tások felfüggesztéséről. Megállapították, hogy a nemzet­közi béke és biztonság szempont­jából különös jelentősége van az összeurópai párbeszédnek, ame­lyet a helsinki folyamat kereté­ben a részt vevő államok a fe­szültség és a bizalmatlanság csök­kentéséért, az együttműködés bő­vítéséért folytatnak. Üdvözölték a stockholmi tanácskozás eredmé­nyes befejezését és kifejezték reményüket, hogy a novem- - bér elején kezdődő bécsiútókon- ferencián lehetőség'iiyílik az eny­hülés újabb területekre való ki- terjesztésére. Kölcsönös egyetértésben nagy­ra értékelték a kommunisták, más baloldali erők, a különböző de­mokratikus szervezetek és a szé­les társadalmi bázisra épülő há­borúellenes mozgalmak erőfe­szítéseit. Ezeket az erőket, szer­vezeteket és mozgalmakat a jelen­kor fontos tényezőinek tekintik. Állást foglaltak a kommunista, a szocialista és szociáldemokrata pártok kapcsolatainak elmélyi- x tése mellett, és síikraszálltak min­den olyan erő szolidaritásáért, amely a békéért, a társadalmi ha­ladásért, a népek szabadságáért és függetlenségéért küzd. Kádár. János és Alessandro Natta kölcsönösen, tájékoztatta egymást az MSZMP és az OKP helyzetéről, tevékenységéről és időszerű feladatairól. Áttefk in­tették a két párt közötti hagyo­mányosán jó kapcsolatokat, és megelégedéssel állapították meg, hogy a magyar és az olasz kom­munisták együttműködése ered­ményesen járul hozzá a két nép közötti barátság erősítéséhez, a két ország közötti kapcsolatok fejlődéséhez, és az európai béke, a népek közötti barátság ügyé- hez^/ /A megbeszélésen részt vett An­tonio Rubbi,. az- OKP vezetőségé­nek tagja, a KB nemzetközi osz- tályának'vezetője és Renato Sand- ri, a KB tagja, valamint Gecse Attila, az MSZMP KB külügyi osztályának helyettes vezetője. *• A találkozót követően Kádár János ebédet adott Alessandro Natta tiszteletére, amelyen ma­gyar részről jelen volt Óvári Mik- lós, a Politikai Bizottság tagja, a Központi Bizottság titkára, Szű­rös Mátyás, a KB titkára és Ge­cse Attila, olasz részről az OKP főtitkárának kíséretében lévő Antonió Rubbi és Renato Sand, ti. • Mészáros Zoltán NC-technikus az új oktatógépet tanulmányozza az Újpesti Gépelem gyár kecskeméti gyáregységében. tanműhelynek, ennek a korszerű­sítésére fordítanak elsősorban gondot. A közelmúltban félmillió forintért egy nyugatnémet—oszt­rák kooperációban készült EMCO Compact—5 típusú CNC oktató­gépet vásároltak, a szakmunkás- képzés színvonalának emelésé­re. így hosszú távra biztosítani tudják a technológiai fejlesztés személyi feltételeit. A kecskeméti kollektíva mun­káját akadályozó tényezők közül az import tömítőgyűrűk hiányát és a Csepeli Csőgyár akadozó szállításait kell megemlíteni, de Dömötör Tibor gyáregységigaz­gató szólt a vezetői példamutatás hiányáról is. A közelmúltban el­járás indult a főmérnök és az üzemvezető éllen. Azzal a vád­dal kell szembenézniük, hogy il­legálisan gyártottak munkahen­gereket mutatványos kisiparo­sok megrendelésére. A megüre­sedett főmérnöki állást a gyár­egység pályázati úton kívánja betölteni. B. F. L VÁRKONYI PÉTER KÜLÜGYMINISZTER FELSZÓLALÁSA NEW YORKBAN őszinte együttműködésre törekszünk Az ENSZ-közgyűlés 41. ülés­szakán kedden délelőtt (közép­európai idő szerint délután) szó­lalt fel a magyar külügyminisz­ter, Várkonyi Péter. Ismertette országunk álláspontját a legfon­tosabb nemzetközi kérdésekben. A magyar külügyminiszter ENSZ-közgyűlésen kedden el­hangzott felszólalásában emlé­keztetett arra, hogy egy évvel ezelőtt, az ENSZ fennállásának 40. évfordulóján átfogóan érté­kelték a szervezet több évtizedes tevékenységét ,és a nemzetközi politika- rendszerében betöltött szerepét. ' A Magyar Népköztársaság kor­mánya úgy Ítéli m'eg,. hogy a je­lenlegi világhelyzet az ENSZ min­den tagállamától fokozott erő­feszítéseket kíván, mert vala­mennyi ország felelős azért, hogy minden tőle telhetőt megtegyen az egész emberiség sorsát veszé­lyeztető kedvezőtlen irányzatok megállítása és visszafordítása ér­dekében. A Magyar Népköztársaság kor­mányának őszinte meggyőződé­se. hogy a Varsói Szerződés tag­államainak kezdeményezései a tömegousztító' fegyverek felszá­molására az ezredfordulóig, va­lamint a hagyományos fegyverek és fegyveres erők csökkentésére Európában jó alapot.adnak ah­hoz. hogy az egymással szemben­álló szövetségi rendszerek köpött a katonai egyensúly a lehető leg­alacsonyabb szinten valósuljon meg. A csökkentési folyamat be­indítása érdekében minden meg­levő leszerelési fórumot ki kell használni, és egyetlen kölcsönösen elfogadható kompromisszumos lehetőséget sem szabad elszalasz­tani. Kiemelkedő jelentőségűnek tartjuk ebből a szempontból is az atomkísérletekre több miint egy éve egyoldalúan vállalt és azóta többször megújított szovjet mo­ratóriumot — mutatott rá a kül­ügyminiszter. ’- A Magyar Népköztársaság kész támogatni minden olyan kezde­ményezést, amely a válsághely­zetek felszámolását célozza. Meg­győződése, hogy az ENSZ-ben is az őszinte, közös útkeresésnek, a megoldás. irányába vivő együtt- , működésnek, és nem a konfrontá­ciónak kell jellemeznie a regio­nális válsághelyzetekről folyta­tott yitákat. ’, - ­Vonatkozik ez valamennyi re­gionális problémára, így a közel- keleti válságra, amelyben tartós és igazságos megoldást hozhat az ENSZ égisze alatt, minden ér­dekelt fél részvételével megtar­tandó nemzetközi értekezlet. Az iraki—iráni konfliktusra, amely­nek valódi megoldása csak az immár hét éve tartó értelmetlen háború békés úton történő, hala­déktalan befejezése esetén lehet­séges. Az ENSZ keretén belül az em­beri jogok tárgyában létrejött • nemzetközi egyezményeket • mél­tatva a magyar külügyminiszter kiemelte: hazámban az emberi jogok érvényesülése és védelme az ország társadalmi rendszeré­nek egyik alapelve. A magunk részéről társadalmunk politikai* intézményeinek, jogalkotásának fejlesztése, a szocialista demok­rácia folyamatos kiterjesztése, valamint nemzetközi kötelezett­ségeink teljesítése révén mozdít­(Folytatás a 2. oldalon.) Zene és közérzet Zene szól reggel a rádióból, muzsika harsog a szélesre tárt ablakokból, zenegép or­dít jó néhány étteremben, le­mezek százai találnak gazdá­ra az üzletekben, kedvenc együtteseit füleli magnóján a nagyfiú, óvodások ősrégi mon­dókat dúdolnak, a másnapi leckét tanulgatja a diáklány, kóruspróbára. gyülekezik a megfogyatkozott számú férfi­kar .,. Muzsika reggel, délben, es­te. Muzsika falun és városon. Muzsika fiatalnak és öregnek. Muzsika a lakásokban és az intézményekben. Muzsika au­tózóknak, strandolóknak, kis­mamáknak, mindenkinek. Mindenkinek? óvatosan az örvendezéssel! Messze vagyunk még a Ko­dály nevéhez kötődő „legyen a zene mindenkié” mozgalom kiteljesülésétől. Megkockáztatom: talán ki­csit messzebb, mint néhány esztendeje. Valahol, valami hibádzik. A felnőttkórusok lámpással keresik a fiatal dalosokat. Ke­vesebb hazánkban az ének­kar, mint a hatvanas évek­ben, pedig énekesiskoláink százszámra búcsúztatták volt növendékeiket. (Jó, jó, tudom: megélhetési gondok, második, harmadik műszak, kell a pénz, fogy az időnk, a hobbi is eszi a napokat, az órákat, mégis, mégis.) A kalocsaiak éppen e na­pokban bimbóztatják a távoli Afrikában a magyar folklór virágait, .több kiváló' ifjúsági, éppen hogy felnőtt népi együt­tes örökíti újabb nemzedékek­re a századok lelkét őrző nép­dalokat. Bugac on, Szabad- szálláson, Lakiteleken, Tisza- kécskén — és boldogan sorol­hatnám a citerazenekarukról hires falvakat — valóban köz­ügy kedvelt együttesek fellé­pése. Olyan nagyszerűen ügybuz­gó emberek táplálják a (nép-) zenei mozgalomban a reményt, mint a kecskeméti Tamburi- ci, a hirös városi, a kalocsai zeneiskola igazgatója, a ma­darast, a mélykúti fúvószene­kar, a kiskunfélegyházi gim­náziumok kórusának vezető­je. Korábban kevéssé ismert népdalkörök tapsoltatták meg a közelmúltban a szakértő­ket, közönségüket: a duna- pataji, a kerekegyházi, a bács- bokodi. Szószaporítás volna a bajai és a kecskeméti fesztiválkóru­sok méltatása, a magyar ze­nei nevelés több helyütt fény­lő műhelyeinek dicsérete. Bár­hol a világon büszkék lenné­nek a Régi zene együttesre, vagy a Tisza-parti citeratá- borokra. A nyolcvanas évekre több helyen megteremtődtek a hangversenyélet pompás fel­tételei: orgona épült Kecske­méten, gyönyörű környezet­ben■ muzsikálhatnak Kalo­csán, Baján. Mégis, mégis a tennivalókról kell beszélnünk a zene világ­napján. Még több, és mégin- kább jobb és jobban aján­lott, megkedveltetett muzsika kell az iskolábant Az életben! A rádióban például. Meg az ifjúsági szervezetekben. "Változtatni kell a módszere­ken, a szokásokon, mert las- san-lassan már a nemzet Him­nuszát sem tudja elénekelni alkalmi közönség. A zenei ne­velés hatékonyabb módszereit sürgeti a munkások egyre fájdalmasabb hiánya a muzsi­kál 6 önművelés, öngyarapitás fórumairól. Ma is időszerűek Németh László intelmei, megállapítá­sai: „Az, hogy a zene milyen közérzethez szoktatja egy nemr zet fiait, s főként a fiatalt, nemcsak művészi kérdés. A zenének olyanféle hatása van a tudatalatti rétegekre, mint a filozófiának a tudatra, vagy a vallásnak volt mindkettőre: a megrendülés s az öröm, ame­lyet közöl, beveszi magát éle­tünkbe.” Hcltíl Nándor Bábolnai tervek A jövő évben a Bábolnai Ipar­szerű Kukoricatermelő Közös Vállalat előtt három .kiemelt fel­adat áll: az integrációba vont nö­vények hozamainak növelése, a termelés gazdaságosságának ja­vítása és ezáltal mind nagyobb hozzájárulás a taggazdaságok vállalati eredményéhez. Mindez az IKK tegnap Bábolnán meg­tartott közgyűlésén hangzott el, ahol a taggazdaságok képviselői a közös vállalat jövő évi tervét vitatták meg. E szerint a 256 termelő tag­gazdaság jövőre már csaknem hatszázezer hektáron alkalmaz­za az IKK technológiáját. Vala­mennyi rendszemövény átlag­termését növelni kívánják. A fajtaszelekciós rendszerből új, nagy termőképességű fajtákat, hibrideket ad a közös vállalat tagjainak. A növénytáplálási és növényvédelmi technológia is több új elemmel bővül. így az IKR a gazdaságok igényeinek . megfelelően nagyértékű gépe­ket, speciális gépsorokat üzemel­tet majd bérmunkában. Azt is elmondták, hogy az IKR közre­működésével jövőre újabb öt biokémiai központot létesítenek az országban, s elkészül a közös vállalat kukorioavetőmag-üzeme is, amelyben évente tízezer ton­na kiváló minőségű, fémzárolt vetőmagot állítanak elő. Bejelentették a közgyűlésen, hogy az IKR tovább csökkenti az agronómiai-műszaki szolgál­tatások díját. Az intézkedés 55 millió forinttal javítja majd a taggazdaságok eredményét A tanácskozáson felszólalt Vdn- csa Jenő mezőgazdasági és élel­mezésügyi miniszter. Kiemelte, hogy az aszály ellenére semmi­lyen mezőgazdasági termékből nem lesz hiány, ellátási zavar. Az elkövetkező időszak fő felada­tai között a mezőgazdasági ter­mékek exportjának növelését, va­lamint az áilatlétszám csökkené­sének a megállítását jelölte meg. Az Újpesti Gépelemgyár — s így kecskeméti gyáregysége is—, háttéripari tevékenységet foly­tat. Fő termékük a járműipar­ban, a mezőgazdasági és építőipa­rit erőgépeken, munkagépeken felhasznált hidraulikus munka- . henger. Jelentős mennyiséget szállítanak hazai felhasználásra, de' emellett elengedhetetlenül ''konvertibilis bevételhez is kell jutniuk. A gyártmányaikhoz fel­használt tömítőgyűrűket, gömb­csuklókat ugyanis csak tőkés im­portból tudják beszerezni. A de­vizabeszerzés forrása a tőkés ex­port, ám ez általában nem gaz­daságos. A jelenlegi, a hazai me­zőgazdasági és építőipari gép­gyártás visszaesésével terhelt piacon azonban nincs más válasz­tásuk, mint a tőkés export növe­lése. Az' tehát a feladat, hogy ezt a tevékenységet gazdaságossá te­/ Milyen változásokat hozhat ez a kecskeméti kollektíva életében? Kiss Attila üzemfenntartási ve­zető — egyben a 220 fős gyár­egység párttitkára —, elmondta, hogy míg erre az évre 110 milli­ós termelés mellett 12 millió fo­rintos tőkés exportot terveztek, jövőre 120 milliós termelés mel­lett a nem rubelelszámolású ki­vitelt megduplázzák. Napjaink­ban már 1987-es szállításra meg­kötött szerződéseik is vannak a Volvó, Kleine, Kinshofer, Welger és Gehl cégekkel, több mint 10 ezer darab munkahenger gyár­tására. A tőkés export gazdaságossá­gának igénye megköveteli a tech­nológiai fejlesztést, a termeléke­nyebb NC gépek szélesebb körű alkalmazását. Jelenleg Kecske­méten négy ilyen termelőeszkö­zük van, s még az idén hozzá­jutnak egy számjegyvezérlésre alkalmassá tett hagyományos esz­tergához. További három gépet lízingszerződés keretében 1987- ben állítanak üzembe. A korszerűbb technológia ter­jedése megváltozott szemléletet követel a gépiforgácsoló szak­munkásoktól is. Mivel a gyár­egység munkaerő-utánpótlásában jelentős szerepe van az itteni

Next

/
Oldalképek
Tartalom