Petőfi Népe, 1986. szeptember (41. évfolyam, 205-230. szám)

1986-09-11 / 214. szám

PETŐFI NÉPE ÉVFORDULÓ Százhuszonöt éve született Juhani Aho (1861—1921) finn író, a finn kritikai realiz­mus egyik leg­nagyobb alakja. Apja pap volt, 6 maga a kuopiói líce­umban tanult, s Helsinkiben egyetemet végzett. Eleinte verse­ket írt, majd később prózaíróként vált ismertté. Első jelentős műve az 1884-ben publikált A vasút cí­mű elbeszélése volt. Sok szerkesz­tőség számára dolgozott, és sokat -utazott. A pap lánya, valamint A tiszteletesné asszony című regé­nyei kora időszerű társadalmi kérdéseivel foglalkoznak. Élet­műve nagy hatással volt sok kor­társára. Mesterien kimunkálta a finn próza nyelvét, amelyet eu­rópai színvonalra emelt. Hősei többnyire kisemberek; gondolata­ik is kevésbé jelentősek, hiszen életük eleve kisszerű. Tipikus embereket rajzol műveiben, s fi­nom humora valóságos helyzete­ket tükröz. A századfordulón könyvei egyebek közt Magyarországon is népszerűek voltak. Anyakönyvi hírek KECSKEMÉT SZÜLETTEK (augusztus 28. és szep­tember 5. között): László Dorottya (anyja: Vén Anna Magdolna), Már­ton Csaba (Szakái Adél), Blczók Dó­ra (Kulcsár Edit Mária), Barcza Dó­ra (Dobos Zsuzsanna Rozália), Szí­jártó Viktória (Jászgulyás Margit), Adám Judit Julianna (Csonka Julian­na Mária), Horváth Éva (Nyilas Ilo­na Mária), Miklós Milán (Nánási Ani­kó), Balogh József (Csatlós Hona), Kele Tamás (Thurzó Mária), Olé István (Tormási Márta), Kormos Ist­ván (Rácz Margit), seres Norbert (Kanyiik Mária), Zsigó József (Nagy Márta Rozália), Fehér Dávid (Mé­száros Mária), Balogh András (Kraj- csovicz Márta), Juhász Tamás (Kiss Katalin), Tekes Péter (Bajzáth Er­zsébet), Szamosi Kitti (Németh Er­zsébet), Duró Mónika (Takács Ibo­lya), Bereute Erika Lilli (dr. Laza Erika Gyöngyike), Kovács Ivett Krisztina (Székely Hedvig Éva), Vá­lik Erika Erzsébet (Bálint Mária Te­rézia), Nagy Erika (Tamási Mária), fiilek Nikolett (Lovas Marianna), Péter Melinda (Mozsár Csilla), Tóth Nándor (Veres Erika), Tarjányi Ist­ván (Kovács Julianna), Nagy Adám Lajos (Kovács Jolán), Kasos József (Németh Mária), Csernus Nikolett (Fazekas Mária), szabó Szón ja (Skandik Mária), Mali Péter (Szabó Anikó), Marozsi András (Kuthy Ju­dit Erzsébet), Horváth Zoltán (Re- ketyei Éva Zsófia). Dóka Lola (Sza­bó Ildikó), Kiss Loránd (Vágó Mária Terézia). Lénárd István (Darabos Andrea), Bernáth Roland (Nagy Irén), Babják Krisztián (Tímár Már­ta Andrea), Rafael Márió (Lakatos Angéla), Tercsi Tamás (Dávid Ilo­na), Gebei Alexandra (Tamás Er­zsébet), slrkó Martina (Gácsi Alice). HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK (szep­tember 0-án): Lemmer József és Dar­vas Ildikó Zsuzsanna, Radics Sán­dor és Kállai Terézia, Schuller Jó­zsef és Gulyás Mária. Völgyi Ferenc és Csizmadia Erzsébet, Lovász Sán­dor és Papp Ilona, Csányi Rudolf és Püspök Ilona, Kis Zoltán Pál és Vi­rág Márta, Vakulya László és Urbán Ilona, Nagy József és Foki Etelka, Koncz Ferenc és Százdl Irén, Máté Sándor és Tóth Hona, Báli Gábor István és Molnár Sára Katalin, Fa­ragó Sándor és Schróbár Klára Sá­ra, Tohal István és Kutas! Margit, Juhász Péter Pál és Fekecs Ildiiké, Bene Jenő és Ignáez Éva, Oláh Mi­hály és Bodor Márta Zsuzsanna, Mák Tibor és Szűcs Terézia Mária. He­gedűs Mihály Ernő és Görbe Márta, Pleskó Lőrinc István és Varjú Ag­nes, Szabó Ferenc és Pap Hona. MEGHALTAK: Szabó István (Kecs­kemét), söröli Antalné Szíjártó Ho­na (Kecskemét). Bogár Lajosné Wiszt Ottilia (Tiszakécske), Somogyi Ist­ván (Lajosmlzse), Horváth István­ná Durucz Rozália (Lajosmizse), Deák Jánosné Márkid Erzsébet (.Kecs­kemét), Marozsi Sándomé Németh Irén Ilona (Kecskemét). Kovács Má­ria (Kecskemét). VikorLászló (Izsák). Tímár Lászlóné Szúnyog Erzsébet (Kiskunfélegyháza), Fábián Jánosné Varga Rozália (Ballószög), Holló Ist­ván (Kecskemét), Gyulai Ferencné Nagy Krisztina (Kecskemét). Luká­csi Lászlóné Kiss Ibolya (Kecske­mét), Nemes Lajosné Sváb-Kovács Rózsa (Kecskemét), Üjvári Lászlóné Kollár Mária (Kerekegyháza). Van- csura Imréné Balogh Zsófia (Izsák), Ambrus Dezsőné Kállay Vilma (Kecs­kemét). Krasznói András (Kecske­mét), Géró József (Kecskemét). Panp Tibor Jenő (Kiskunhalas), Juhász Antalné Csík Ilona (Kecskemét), Szatmári Józsefné Deák Etelka (Kecs­kemét), Bajagos Gábor (Kecskemét), Karai János (Kecskemét). Borbély Ferenc (Kecskemét), Nagy Károly (Kecskemét), Jakubecz Ilona (Kecs­kemét), Varga Józsefné Romhányi Rozália (Kecskemét). Varga Józsefné Nyirl Mária (Nyárlórincl, Adamko- vlcs Lajosné Horogszegi Rozália (Kecskemét). Tóth Pálné Mihá'.ka Rozália (.Laiosmizse), Mészáros Jó­zsef (Kecskemét). Beviz Istvánné Tohal Sára (Kecskemét), szlnkó Mi­hály (Kecskemét). Szőke Sándomé Szabó Sára (Kecskemét), Fábik Já­nos (Nagykőrös), Gulyás István (La­kitelek), Kollár János (Kecskemét), Kolozsvári Antal (Kecskemét). KISKÖRÖS HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK (szep­tember 1. és 7. között): Krlzsán Já­nos és Balázs Terézia. Gyimesi Já­nos és Szőgyi Zsuzsanna, szabó Gá­bor és Farkas Hona. HÉTHAVI MÉRLEG: Tizenkét milliárd idegenforgalomból Az Országos Idegenforgalmi Hivatal tájékoztatója szerint az év első hét hónapjában összesen 7 és fél millió külföldi járt hazánkban, az idegenforgalmi bevételek összege megközelítette a 12 milliárd forintot, ami 1,6 milliárddal nagyobb, mint tavaly Ilyenkor. A devizabevételek a beutazásokat jelentősen meghaladó ütemben nőttek, a kiadások nö­vekedési üteme viszont mérséklődött. A tőkés forgalomból származó 17, éa « rubelelizámolású turizmusból adódó 13 százalékos bevétel­növekedés jórészt abból fakad, hogy egy-egy turista többet költött, mint korábban. • Bács-Kiskun kempingjeiben Is azép számmal fordultak meg külföl­diek; képünkön a bajai látható. A tőkés országokból csaknem 2 millióan érkeztek az év első hét hónapjában, e százalékkal többen, mint az előző év azonos időszakában. A legjelentősebb partnerek közül továbbra is tö­retlen az Ausztriából származó forgalom, a szomszédos országból 1,2 millióan látogattak Magyaror­szágra. Az NSZK-ból érkezők száma a tavalyihoz hasonló, az Egyesült Államokból pedig a ta­valyi érdeklődőknek mindössze a kétharmada látogatott hazánkba, A skandináv országokból, Olasz­országból és Franciaországból nőtt a beutazók száma. A rubelelszámolású szocialis­ta országokból 4,7 millióan ér­keztek januártól július végéig Magyarországra, valamivel ke­vesebben, mint az elmúlt év hasonló időszakában. Ez a vár­ható éves forgalomnak alig kétharmada. A turisták körülbe­lül 20 millió éjszakát töltöttek el a különböző szálláshelyeken, ez 8 százalékkal kevesebb a tava­lyinál. Bár továbbra is Csehszlo­vákiából érkeznek a legtöbben a szocialista országok közül Ma­gyarországra, az idén eddig fél­millióval kevesebb csehszlovák turista jött hazánkba, mint ta­valy ilyenkor. Romániából fele­annyian jöttek, mint a múlt év első hét hónapjában, Csaknem 900 ezer jugoszláv lá­togatója volt az országnak, ez 45,6 százalékkal több, mint ta­valy. Külföldre 3 millió magyar uta­zott az év első hét hónapjában, ez 10 százalékkal több, mint ta­valy ilyenkor. A szocialista or­szágokba 2,5 millióan, a tőkés országokba mintegy 500 ezren látogattak el. Az idegenforgalmi kiadások elérték a 6 milliárd fo­rintot, ez kissé meghaladja a ta­valyit. MELYIKET VÁLASSZUK? Szavazzanak Olvasóink! Megyénk az országos sajtóban Népszava, 1986. szeptember 10-1 szám: Horváth Ildikó: Szövő­gépről varrógépre. A Treff király Baján. (Riport a Bajai Finom­posztó Vállalat konifekcióüzeméről.) Magyar Hírlap, 1986. szeptember 10-1 szám: A kecskeméti ke­mámiastúdióban megkezdték a ikerámia-massza gyártását. (Hír.) Turista Magazin, 1986. 9. szám: Kecskemét. (Könyvismertetés, Heltai Nándor — Juhász István könyvének ajánlása.) Családi Lap, 1986. 9. szám: Regős József: Amikor a gyerek kért pofont. (Kiskunhalasi pedagógus írja meg tapasztalatát.) Élelmezési Ipar, 1986. 8. szám: Sánta Istvánné dr.: Élelmiszer­ipari technológiák fejlesztése a századfordulóig. (Elhangzott Kecskeméten, a III. Élelmiszergépészeti Kollokviumon, 1985, ok­tóber 22—24-én.) óvodai Nevelés, 1986. 7*—8. szám: Horváth Béla: Az Intenzív továbbképzés tapasztalatai a Kecskeméti Óvónőképző Intézet­ben. (A szerző az intézet tanára.) — Bodnár Gabriella—Szabó Ferencné: Mese az óvodában és a családban. (A felmérésben részt vevő intézmények között van a kecskeméti megyei kórház óvodája és a Hosszú utcai óvoda is.) — Ivanovicsné Halász Má­ria: Változatos mozgáslehetőségek az udvaron. (A szerkő a Kecs­keméti óvónőképző Intézet gyakorló óvodájának óvónője.) Lo- son-cz Mihályné: Kardos Mária-—Nagy Mari: Játékkészítés és kézművesség óvodásokkal. (Ismertetés a Szórakaíéntssz 1885-ben megjelentetett könyvéről.) Lapunk szombati száma — múlt héttől — 12 oldalas lett, s ez, reméljük, jelentős tar­talmi változással jár együtt, hiszen négy plusz oldalon ki-1 nálhatunk olvasnivalót. Nem kevésbé lényeges azon­ban a tálalás: az a forma, aho­gyan cikkeinket kínáljuk. Sok lehetőség ugyan nincs a tör­delőszerkesztőink előtt, ám ket­tő mégiscsak akad. Az egyik: a múlt szombati formában, az­az, mondjuk így: hagyomá­nyos Petőfi Népe-tördelésben jelenik meg lapunk. Kézen­fekvő azonban a másik meg­oldás is: úgy tervezni a több­let négy oldalt, hogy már kül­sőleg is eltérjen a lap többi részétől. Kézenfekvő, hiszen a tévé- és rádióműsor a leg­részletesebben amúgy is csak „keresztbe fektetve” fér el két lapon. Miért ne lehetne a mellette levő oldalakat is így szedetni? Lehetni lehet — és mi most meg is próbáljuk. Ez ugyan azzal jár, hogy olvasóinknak ollóval, kiskéssel, egyéb alkal­mas szerszámmal föl kell majd vágniuk ezeket az olda­lakat — ám, mivel a műsor­ral ugyanez volt eddig is a teendőjük, azt hisszük, nem fognak megneheztelni ránk. Ausztriai államtitkár látogatása Tegnap Bács-Kiskunba lá­togatott dr. Herbert Neuma- yer, az Osztrák Köztársaság tájékoztatási államtitkára, aki a Minisztertanács Tájékozta­tási Hivatala meghívására tar­tózkodik hazánkban.. A ven­dég délelőtt dr. Mező Mihály tanácselnök kíséretében Kecs­keméttel ismerkedett, majd a Kecskemét-Szikrai Állami Gazdaságba utazott, ahol Ma­gyar Ferenc igazgató és Ba­logh Sándor főmérnök mutat­ta be a nagyüzem életét. Dr. Herbert Neumayer különös figyelmet fordított a helyi tá­jékoztatásra. Ezzel kapcsolat­ban dr. Sztrapák Ferenc, la­punk főszerkesztője válaszolt kérdéseire. i ■HMM HÍREK • HÍREK MŰSOR NAPTAR 1914. szeptember 1I„ csütörtök Névnap: Teodóra Napkelte: 6 óra 15 perc Napnyugta: 19 óra (7 perc Holdkelte: 15 óra 06 perc Holdnyugta: 22 óra 40 perc IDŐJÁRÁS Szárnyal-e a szárnyasipar? Szakmai napok Debrecenben Az alapításának ötvenedik év­fordulóját ünneplő Debreceni Ba­romfifeldolgozó Vállalat rende­zésében egy hétig tartó baromfi- ipari szakmai napok kezdődtek tegnap Debrecenben, a Kölcsey Ferenc Művelődési Központban. Az ország minden részéből ér­kezett szakemberek előtt a meg­nyitó előadást Sebestyén György, az Országos Baromfiipari Egye­sülés fejlesztési főmérnöke tar­totta az iparág műszaki fejlesz­tésének fő irányairól. Elmondta, hogy a baromfiipar az élelmi­szeripar legdinamikusabban fej­lődő ágazata. Hazánkban évente - mintegy négyszázezer tonna ba­romfit dolgoznak fel, ennek nagy­része csirke, de növekszik a puly­ka, valamint a kacsa és a liba részaránya. A fejlesztésekről szólva kiemelte, hogy tovább kell növelni a feldolgozott ter­mékek arányát, s korszerűsíteni kell a csomagolást, aminek kü­lönösen nagy jelentősége van az exportra szánt áruknál. KISKERTTULAJDONOSOK FIGYELMÉBE Támad a szürkepenész A szőlő most, az érés utolsó fázi­sában a legérzékenyebb a szürkepe­nészes rothadásra. A nedvességigé­nyes kórokozó gomba kártétele a szá­razság miatt eddig még az érzékeny fajtákon is csak szórványos, legin­kább a sérült, vagy a darázsrágta bogyókra korlátozódik. Viszont egyet­len nagyobb eső is gyors rothadást okozhat. A MÉM Növényvédelmi és Agroké­miai Központja ezért azt tanácsolja, hogy eső után kísérjék figyelemmel a szőlőt, s ha rothadást észlelnek, az éréshez közeli fajtákat legokosabb gyorsan leszüretelni. A késel érésű szőlőt viszont még permetezni kell, a szert azonban rendkívül körülte­kintően válasszák meg. Ahol még van Idő az érésig, szóba jöhetnek a hosszabb várakozási idejű, s egyút­tal hosszabb hatású szerek, például a Sumilex, a Chlnoln-Fundazol, a Topsin-metil. a Rovral stb„ Ahol vi­szont már sürgető a szüret, ott csak a Rovralt használják, mert ennek a várakozási ideje mindössze egy hét, ■ nemcsak a fertőzést gátolja, ha­nem a beteg bogyókat Is gyógyítja. Előrejelzés az ország területé­re ma estig: Országszerte csök­ken a felhőzet. A szél időnként megélénkül. A legmagasabb nap­pali hőmérséklet 19 és 24 fok között alakul. A Kecskeméti Agrometeorológiai Obszervatórium és a Bajai Meteoroló­giai Főállomás jelenti: Szeptember S-én Kecskeméten a kö­zéphőmérséklet 18,0 — az 50 éves át­lag 17,7 —, a legmagasabb hőmérsék­let 26,6 Celsius-fok volt. A napsüté­ses órák száma 8 volt. Tegnap reg­gel 8 órakor 12,8, 14 órakor 24,6 fo­kot mértek. A legalacsonyabb hő­mérséklet 11,4 fok, a tengerszintre átszámított légnyomás 1012,3 millibar — süllyedő — volt. Szeptember 9-én Baján a középhő­mérséklet 18,2 — az 50 éves átlag 18,4 —, a legmagasabb hőmérséklet 26,6 Celsius-fok volt. A nap 9,7 órán ke­resztül sütött. Tegnap reggel 8 óra­kor 13,1, 14 órakor 22,2 Celsius-fok volt. A legalacsonyabb hőmérséklet 11,4 fok, a tengerszintre átszámított légnyomás 1012,1 millibar — gyen­gén süllyedő — volt. — Kísérleti műhely. A Mező­gép Vállalat tiszakécskei gyár­egységénél a tavasszal fogtak hozzá — saját kivitelezésben —' annak a kísérleti műhelynek az alapozásához, amelyben majd az új fejlesztésű konzervipari gépek prototípusait gyártják. A 348 négyzetméteres épület 1,8 millió forintba kerül. A munkahelyen év végétől már 10—12-en dol- ' gozhatnak. TŰRAHÍRADÓ Ismét nyílt túrát hirdet a kecskeméti Vörös Meteor ter­mészetjáró-szakosztály szep­tember 21-re, vasárnapra, Vi- segrád, Rám-szakadék úticél­lal. A túrázók autóbusszal in­dulnak reggel 6 órakor, a Do- mus Áruház előtti parkoló­ból. Jelentkezni szeptember 16-ig lehet a 28-271-es tele- fonszámon, vagy személyesen a Március 15. u. 1—3. szám alatti munkaruházati bolt­ban, Juhász Pálnál. Szeptember 11-én, csütörtökön MOZI KECSKEMÉT Városi mozi: tél 4, háromnegyed 8 és 8 órakor: MARADOK HŰTLEN HÍVE. sz.. mb., amerikai filmvig- Játók. Árpád mozi: fél 5 és fél 8 órakor: PISZKOS TIZENKETTŐ. Sz., kétré­szes, mb„ amerikai kalandfilm. 14 éven felülieknek. Otthon mozi: délelőtt 10. fél « és fél 8 órakor: KÉPVAD ASZOK. Sz., magyar film vígjáték. 14 éven felü­lieknek. Mesemozi: háromnegyed 6 órakor: A BAROMFIUDVAR REME. Videomozl: 4. 6 és 8 órakor: A FE­KETE FARMER. Sz., mb., angol wes- temfilm. BAJA Uránia mozi: fél 4, fél 6 és fél I órakor: TAMADAS A KRULL BOLY­GO ELLEN. Sz., mb„ amerikai film. 14 éven felülieknek. Központi mozi: 4 és í órakor: A LÁTHATATLAN EMBER. Sz., mb.. amerikai film. 14 éven felülieknek. I órakor: MEGBILINCSELTEK. Ame­rikai film. 14 éven felülieknek. BÁCSALMÁS Árpád mozi: 6 és 8 órakor: HÁ­BORÚBAN NŐTTEM FEL. Sz.. mb.. Japán film. KALOCSA Otthon mozi: 4. 6 és 8 órakor: A SAJRKANY közbelép, sz., ameri­kai-hongkongi film. 14 éven felü­lieknek. KISKUNFÉLEGYHÁZA Petőfi mozi: fél 4. háromnegyed • és 8 órakor: A SHAOLIN TEMP­LOM SZENT KÖNTÖSE. Sz., kínai- hongkongi kalandfilm. KISKUNHALAS Fáklya mozi: 4, 6 és 8 órakor: IN­DIANA JONES ÉS A VÉGZET TEMPLOMA. Sz.. amerikai kaland- film. 14 éven felülieknek. TI5ZAKÉCSKE Az Arany János Művelődési Köz­pontban: 3 órakor: VÉGSŐ MEG­OLDÁS. sz.. mb„ amerikai krimi. 14 éven felülieknek. — Nagydoktori' értekezés. Ag­ráripari egyesülések a magyar élelmiszergazdaság szervezeti rendszerében című kandidátusi értekezését holnap, pénteken 10 órakor a Magyar Tudományos Akadémia nagytermében védi meg dr. Lakatos Lajos, a Kalo- csa-környéki Agráripari Egyesü­lés igazgatója. A nyilvános vitá­ban minden jelenlevő részt vehet és előzetesen írásban is észrevé­telt tehet. — FOTÓKIÁLLÍTÁS. A Ker­tészeti Egyetem Kecskeméti Ker­tészeti Főiskolai Karán szakmai és képzőművészeti kiállítások váltják egymást. ' A legutóbbi tegnap délután nyílt meg A be­mutatkozó alkotók, Filep Mária és Oláh Nándor a fotóművészet sajátos területét művelik. Az el­készült, felnagyított fényképeket használják a mű végleges nyers­anyagaként, amely vegyszeres rajzolás, ráfestés, nyírás, ragasz­tás után áll össze. „A képek han­gulati irányát a markáns éssze­rűség és a kemény líraisáa jel­lemzi. Oláh Nándornál és Filep Máriánál a munka gyakorlatilag ott kezdődik, ahol mások abba­hagyják” — mondta megnyitójá­ban Oláh Tibor fotóművész. A kiállított alkotásokat szeptember 25-ig tekinthetik meg az érdek­lődők. — KIRÁNDULÓ IDŐSEK. A tiszakécskei, a kiskunfélegyházi, a lakiteleki és a kecskeméti öre­gek napközi otthonának lakói tegnap a Tőserdőben találkoztak, hogy megismerkedjenek egymás­sal. A fehér asztal melletti be­szélgetések után közös séta, ének­lés volt a program. Tavaly a Ba­latonnál s jól érezték magukat, most is több mint százan keltek útral pedig többségük már elmúlt hetven esztendős. Elhatározták, hogy minden évben másik otthon lesz a vendéglátó. — SZŐKE TISZA HÍRŐS KUPA. Ausztria, Csehszlovákia, az NSZK, Olaszország és Magyar- ország versenytáncosai lépnek fel holnap este 19 órától Kecskemé­ten az Árpádvárosi Sporte somok­ban, a nemzetközi társastánc-ver­seny gálaestjén A műsort Mol- doványi Ákos vezeti, bemutatót tart Medveczky Ilona táncművész. — Fiatalkori bűnözés. Sebes­tyén Imre rendőr hadnagy, a kecskeméti rendőrkapitányság if­júságvédelmi előadója a fiatalko­ri bűnözésről tart előadást pén­teken 19 órakor a kerekegyházi művelődési házban. — RENDŐRSÉGI FELHÍVÁS. A kecskeméti rendőrkapitányság büntetőeljárást folytat lopás vét­ségének alapos gyanúja miatt egy fiatalkorú személy ellen. Vallo­mása szerint 1986. július 17-én és augusztus 10-én a kecskeméti piaccsarnokban több árus pénz­tárcáját eltulajdonította. A sér­tettek eddig ismeretlenek. A rendőrség kéri, hogy akiknek a pénztárcáját az említett időben és helyen ellopták, jelentkezze­nek a kecskeméti rendőrkapi­tányság II. emelet, 208. számú helyiségében. GÉPKOCSlATVÉTELI SORSZÁMOK 1986. izeptember 9-én Trabant Limousin Hycomat (Bp.) 784 Trabant Hycomat Combi (Bp.) 202 Trabant Limousin (Budapest) 4 701 Trabant Limousin (Debrecen) 4 04« Trabant Combi (Budapest) 329 Trabant Combi (Debrecen) Wartburg standard (Budapest) 388 Wartburg standard (Debrecen) 229 Wartburg Speciál (Budapest) 545 Wartburg speciál (Debreoen) 211 Wartburg Speciál tolótetős (Bp.) 6 547 Wartburg Tourist (Budapest) 580 Wartburg Tourist (Debrecen) 510 Skoda 105 S (Budapest) 10 708 Skoda 105 S (Debrecen) 6 550 Skoda 120 L (Budapest) 21 341 Skoda 120 L (Debrecen) 12 128 Skoda 120 GLS (Budapest) 1 449 Lada 1200 (Budapest) 44 628 Lada 1200 (Debrecen) - 30 S28 Lada 1300 s (Budapest) 17 520 Lada 1300 s (Debrecen) 18 635 Lada 1500 (Budapest) 14 891 Lada 1500 (Debrecen) 10 997 Lada Combi (Budapest) 7 763 Lada Combi (Debrecen) 4 252 Moszkvics (Budapest) 14 363 Polski Fiat 126 P (Bp.) 28 431 FSO (Polski Fiat) 1500 (Bp.) 5 410 Dácia Limousin (Budapest) 43 170 Dácia Limousin (Debrecen) 25 24« Dácia Combi (Budapest) 227 Dácia Combi (Debrecen) 243 Zastava (Budapest) 13 445 — Szerkesztőségi ügye­let: vasárnap 10-től 18 órá­ig, hétfőtől péntekig na­ponta 9 és 18 óra között Ez idő alatt hírek, rövid tudósítások, információk közölhetők a 27-611-es te­lefonszámon, valamint a 26-216-os telexszámon. Holnapi lapszámunkból A Kecskeméti Katón* József Színház tagjaiból az idén alakult meg az önálló gyermekszínházi társulás, őket mutatjuk be a ne­gyedik oldalon. Ugyanitt megismerkedhetünk a üu- navecsei Petőfi Sándor Művelődési Ház egyik dol­gozójával, s jelentkezünk filmjegyzetünkkel is. A Kecskeméti Zománc- és Kádgyár az a szervezet, amelynek termékei kivétel nélkül veszteségesek. A gyár gazdasági helyzete * félmilliárdos hiányból kö­vetkezően enyhén szólva aggasztó. A kilábalás lehe­tőségei után nyomozó ri­portunk „Az á után a bé jön, nem?” címmel az ötö­dik oldalon olvasható. PETŐFI NÉPE A Magyar Szocialista Munkáspárt Bács-Kiskun Megyei Bizottságának napilapja. Főszerkesztő: dr. Sztrapák Ferenc Főszerkesztő-helyettes dr. Gál Sándor Kiadja: a Bács-Kiskun Megyei Lapkiadó Vállalat. Felelős kiadó: Preiszinger András igaagat* Szerkesztőség, Kiadóhivatal: Kecskemét, Szabadság tér 1/a. «601 Telefon: 27-611 Telexszám: 26-21« bmlv h Terjeszti a Magyar Poéta Előfizethető a hlrlapkézbesltő postahivataloknál és kézbesítőknél. Előfizetési díj: egy hónapra: 43,— Ft. negyedévre: 129,— Ft. félévre: 258 — Ft. egy évre: 51«,— Ft. Készült a Petőfi Nyomdába» ofszet rotáció* eljárássá« Kecskemét, Külső-Szegedi út «. «601 Telefon: 28-777 Igazgató: Birkái Bála HU ISSN «113—Illa / Már csak azért sem, mert könnyen lehet: csak egyszer jelenik így meg a szombati lapszámunk. Olvasóinkra sze­retnénk ugyanis bízni a kér­dés eldöntését — abból kiin­dulva, hogy amit megszavaz­nak, azt jobban is fogják ked­velni. Épp ezért a szombati lapunkban találnak majd egy szavazólapot, amelyen az önök véleményét tudakoljuk a meg­jelenés formáját illetően: ma­radjon-e minden a régiben; azt szeretnék, ha az új mó­don tördelnék szombaton a mellékletet, netán úgy gon­dolják: egyszer így, egyszer meg úgy? A szavazólapon ad­hatnak számunkra témajavas­latot is: miről olvasnának szí­vesen lapunkban? S hogy nagyobb kedvvel ve­gyenek részt a szavazásban, arra a Bács-Kiskun Megyei Lapkiadó Vállalat azzal is igyekszik rábírni olvasóin­kat, hogy 5 negyedéves, 5 fél­éves és 5 egész éves előfizetést- ajánl fel a szavazólapok be­küldőinek — a szerencsés nyerteseket sorsolással választ­juk majd ki. Szavazzon tehát ön is! Sem­mit sem veszthet — viszont megnyerheti 1987-re a Petőfi Népét!

Next

/
Oldalképek
Tartalom