Petőfi Népe, 1986. szeptember (41. évfolyam, 205-230. szám)

1986-09-12 / 215. szám

/ IDŐJÁRÁS Előrejelzés az ország területére ma estig: Tovább csökken • felhőzet, számottevő csapadék már nem való­színű, túlnyomóan napos, száraz idő várható. A szél napközben délnyugat felöl időnként élénk lesz. A legmagasabb nappalt bő- mérséklet 21 és 23 fok között alakul. VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! MX MSZMP BÁCS-KISKUN MEGYEI BIZOTTSÁGÁNAK NAPILAPJA MÁR A KATONÁK IS ELLENZIK Chile — ostromállapot A chilei rendőrség könnygáz- gránátokkal és vízágyúkkal osz­latta szét szerdán azt az ezer főé tömeget, amely Santigóban az ostromállapot ellenére részt vett a kedden brutálisan meggyil­kolt Jósé Carrasco ellenzéki új­ságíró temetésén. A rendőrök több tüntetőt őrizetbe vettek. Több magasrangú chilei ka-; tonatiszt is elítélte Carrasco és két másik baloldali személy el­rablását és brutális meggyilko­lását. A' szárazföldi erők Punta Arenasban működő körzeti pa­rancsnoksága közleményben kö­vetelte a tettesek gyors azonosí­tását. Az ostromállapot hétfői be­vezetése óta ez az első eset, hogy vezető beosztású tisztek nyilvá­nosan így foglalnak állást Chi­lében. A gyilkosok szigorú megbün­tetését sürgette Washington is. Bemard Kalb, az amerikai kül­ügyminisztérium szóvivője kije­lentette: az Egyesült Államok re­méli, hogy a ^chilei hatóságok alapos vizsgálatot indítanak a kegyetlen bűntettek felderítése érdekében. Az amerikai kor­mányzat ugyanúgy elítéli Car­rasco meggyilkolását, mint a Pi­nochet tábornok ellen vasárnap megkísérelt merényletet — mon­dotta Kalb. Az olasz külügyminisztérium szerdán tiltakozott a chilei kor­mánynál, mert a hatóságok meg­tiltották az ANSA olasz hírügy­nökségnek, hogy tudósítson a dél­amerikai országról. Az Olasz kül­ügyminisztérium közleménye a „szabad információáramlás dur­va megsértésének” nevezi az iro­da munkájának leállítását, és hangsúlyozza, hogy az olasz kor­mány megfelelő válaszlépéseket tesz. » Argentínában emigrációban élő chilei ellenzéki '“'politikusok a Pinochet-rendszer elszigetelé­sére szólítottak fel. , A lakosság és a szén (3. «Idái) Amikor az üzlet nem üzlet (3. oldal) Szeretik hivatásukat és a gyerekeket (4. oldal) Józsi bácsi, a kultúros (4. oldal) Az á után a bé jön, nem? (5. oldal) XLI. évf. 215. szám Árai 1,80 Ft 1986. szeptember 12. péntek A családjogi törvény módosítása a kormány napirendjén Országgyűlés elé kerül a tervezet \ A kormány Tájékoztatási Hivatala közli: A Minisztertanács csütörtöki ülésén Lázár György' tájékoztatásit adott a Zbigniew Messnerrel, a Lengyel Népköztársaság Miniszterta­nácsa elnökével Budapesten és a Willi Stoph-íal, a Német Demokra­tikus Köztársaság Minisztertanácsa elnökével Berlinben — hivatalos, baráti látogatások keretében — folytatott tárgyalásairól. A kormány a tájékoztatóikat jóváhagyólag tudomásul vette. * .•> o A Minisztertanács megtárgyalta a családjogi törvény módosításának tervezetét, és úgy határozott, hogy azt az Országgyűlés elé terjeszti. A javasolt módosítások elsősorban a családi ikapcsolatok erősítését, a gyermekek fokozottabb védelmiét kívánják szolgálni. A kormány jóváhagyólag tudomásul vette a Gazdasági Bizottság je. lenitését a védett kastélyok és középületek helyzetéről és az állagvé­delmi munkákkal összefüggő, központi Intézkedéseket igénylő további feladatokról. ÓVODÁSKORTÓL A PÁLYAKEZDÉSIG Az ifjúságpolitikáról tárgyalt Kalocsa tanácsa ünnepélyes aktussal kezdődött tegnap a városi tanács ülése Kalo­csán. Az elmúlt években végzett kiemelkedő városszépítő, -gyarapító tevékenységükért hatan vehették át a társadalmi munkáért odaítélt emlékérmet. Ennek átadása után Szalóki István tanácselnök két fon­tos bejelentést tett: biztató tárgyalások kezdődtek a Baja—Kalocsa- 11 gázvezeték kiépítéséről, s így lehetővé válik a város földgázellátása. A tervezés rövidesen elkezdődik. Ugyancsak ajánlatot tett a posta — átmeneti megoldásként.— egy 2000 állomásos konténerközpont telepí­tésére. A tanács mindkét beruházás részbeni fedezetére kötvényt bo­csát ki, várhatóan 40 millió forint értéiben. A telefonhálózat bővíté­sére a-posta is hasonló megoldást fontolgat. Ezt követően a testület a ta­nácsi ifjúságpolitikai feladatok­ról szóló beszámolót vitatta meg. Az írásos anyagban megállapí­tották, hogy a tanács tevékeny­ségében megkülönböztetett he­lyet foglal el az ifjúság nevelé­sével, munkára való felkészíté­sével, a pályakezdéssel, az élet- és munkakörülményeivel való foglalkozás. Ezt külön feladat­terv is rögzíti, amely megszabja az intézmények tennivalóit, s egy-egy részterülettel a testület is gyakran foglalkozik. Szalóki István kiegészítőjében szólt a három legfontosabb té­nyezőről, amelyek feltételeit .min­denképpen meg kell teremteni. Ezek pedig: a tanulás, oktatás, az elhelyezkedés, munkaválasz­tás és a családalapítás, lakáshoz jutás. Mindezekhez kapcsolódik a szabadidő hasznos eltöltésé­nek biztosítása. Az oktatás területén két fe­szültségforrás van: a pedagógus­hiány és a demográfiai hullám, amely az óvodától indulva már elérte a középiskolát. Az elhelyez­kedés korábban nem jelentett gondot a városban, ám a végzős fiatalok növekvő számából ki­indulva már most összhangba kell hozni a szakmai képzést, a helyi üzemek, szövetkezetek munkaerőigényeivel. Növekvő feszültség várható a lakáshoz ju­tásban. mert csak azon lakások érhetők el reális áron a fiatalok­nak. amelyeknél mód van a ka­lákamunkára. A szabadidős prog­ramok megszervezésekor a je­lenlegi igények, s ne a mai fel­nőttek gyermekkori vágyai le­gyenek meghatározók. Meg kell teremteni a középiskolások nyá­ri munkalehetőségeit is. A beszámolót és a határozat- tervezetet — amely a feladatterv mellett néhány egyéb teendőt is rögzített'— a' testület elfogadta. Ezután az életszínvonal, az infra­struktúra és a kereskedelem ösz- szehangolt fejlesztéséről készült beszámolót vitatta meg a tanács. A testület végül elfogadta az új, a mai viszonyokhoz igazodó lakásrendeletet, majd kitünteté­si ügyekben döntött V. T. Olcsóbb, hatékonyabb növényvédelem Bemutató Kecelen A Bács-Kiskun megyei Nö­vényvédelmi és Agrokémiai Állomás tegnap a keceli Sző­lőfürt Szakszövetkezettel kö­zösen a nagyközség nevelési központjában a szőlő növény- védelmének aktuális kérdé­seiről rendezett tájékoztatót, tanácskozást. A megnyitót Csipkó Sándor, a házigazda szövetkezet elnöke tartotta. A homoki szőlőtermesz­tés megítéléséről beszélt, arról, hogy a mind jobb fajtájú szőlők, borok már egyre gyakrabban megállják helyüket — a köztu- datban jobbnak ismert — hegy­vidéki versenytársak között.- Dr. Kovács Gáborj a MÉM Nö­vényvédelmi és Agrokémiai Köz­pontjának főigazgató-helyettese az idei védekezési munkákról adott számot. Véleménye szerint ez a száraz esztendő, ha sok me­zőgazdasági kultúrának nem is, de a növényvédelemnek kedve­zett. A betegségeket okozó gom­bák sem érezték jól magúikat a kánikulában, ezért például a szo­kásos 4—6, peronoszpóra elleni permetezés helyett országos át­lagban elegendőnek bizonyult a 2—3-szori. A rovarkártevőkkel, különösen a levélatkákkal már inkább meggyűlt a bajuk. A vegyszeres gyomirtások általá­ban jól sikerültek, bár egyre több — a hagyományos vegy­szereknek ellenálló — rezisztens . faj versenyez a szőlővel a vízért, tápanyagért A főigazgató-helyettes beszá­molt arról a szerkijuttatási mód­szerről, amelyet a MÉM—NAK szakemberei dolgoztak ki. A Ker- titox típusú permetező gépeket viszonylag egyszerűen átalakí­• Mező Gábor, a kecskeméti növényvédő állomás laboratóriumveze­tője beszámolt a kísérleti eredményekről. tották, így a korábbinál nyolc­szor—tízszer kevesebb vízzel tud­nak vegyszerezni, ami hatéko­nyabb gépkihasználást, nagyobb teljesítményt, üzemanyag-meg­takarítást eredményezhet. Ezzel a módszerrel azonban szélcsen­des és hűvös időben, éjszaka ajánlatos permetezni. A gép át­alakításához szükséges egység­csomagot, ha a most folyó tár­gyalások sikerrel járnak, az Ag- rotek fogja forgalmazni. Ára körülbelül 20 ezer forint lesz, és az átalaíkítás néhány óra alatt elvégezhető. Egy-egy ilyen be­ruházás költsége két-'háromszori permetezés után megtérül. Az országos helyzet után az ál­lomás két főmérnökétől, Bodor Lászlótól és Pollák Istvántól a megyei tapasztalatokról is hall-' hattak a tanácskozás résztvevői. Mind több gondot okoz a szőlő szőlő utáni telepítése. Ugyanis a talajok fertőzöttek a gyökér­golyva kórokozótól. Ezért aján­latos 5—8 évet várni újratelepí­tés esetén, Ajánlatos jól elvégez­ni a telepítés előtti tápanyag- feltöltést, hiszen ilyenkor egy 25—30 éves vegetációt'kell meg­alapozni. Pollák István beszélt arról is, hogy sok helyütt taka­rékoskodnak a műtrágyával, ugyanakkor a kijuttatás módsze­re olyan, hogy sok megy veszen­dőibe. Például, ha a szőlő gene­ratív részeinek fejlődéséért „fe­lelős” foszfort nem tudják gyor­san a 30—60 centiméter mélysé­gű felvevőzónába juttatni, aikkor ajánlatos egy esztendőt kihagyni. A tanácskozás után a szakszö­vetkezet egyik szőlőtáblájában ismerkedhettek meg a vendégek a Bács-Kiskun megyei állomás és a szakszövetkezet kísérletei­vel. Tizenhét vegyszer kombiná­cióját próbálták ki. A legérdeke­sebb az az újszerű peronoszpóra- előrejelző módszer volt, amely kiegészíti az elterjedt Istvánffy— Pálinkás, csapadék és hőmérsék­leten alapuló előrejelzését, mert egy Luft nevű készülékkel a le­vél felületének időbeni nedves­ségtartalmát is tudják mérni. így a másodlagos fertőzésekre job­ban felkészülhetnek, s azzal, hogy a vegyszer időben megaka­dályozza a gombák elterjedését, jelentős költséget takaríthatnak meg. A bemutatón a szövetkezet szolgáltatóágazata felsorakoztat­ta azokat a hiányt pótló szőlő- művelő eszközöket — ásógépet, támoszlop-felszed őt, középlazí­tót, gödörfúrót —, amelyeket már régóta nagy sikerrel gyártanak külső megrendelőknek is. Cz. P. Sikeres . a kiskunhalasi nemesítők munkája Tegnap Kiskunhalason a Kis­kun Növénynemesítő Kutatásfej­lesztő és Termeltető Gazdasági Társulás tenyészkertjébe invi­tálták a kukoricatermelő gazda­ságok szakembereit, ahol a már köztermesztésben és az új, még kísérletekben szereplő hibrideket mutatták be. Huri Béla, az igazgatótanács igazgatója a kukoricatermelés hatékonyságának kérdésével fog­lalkozott. Elmondta, hogy a ta­pasztalatok szerint ma hazánk­ban a szemeskukorica egy részét különböző okok miatt kénytele­nek silózni. Ezzel nemcsak a sze­mestermés lesz kevesebb, hanem a siló minősége sem javul. A tár­sulásban nemesített silóhibridek elterjedésével könnyíthető len­ne ez a helyzet. A Kiskun GT nemcsak hazánkban, hanem kül­földön is igyekszik kínálni faj­taválasztékát: Egyiptomban már két hibridet regisztráltak, ami azt mutatja, hogy ezeket ott is reménykeltőnek tartják. Németh Ákos, a Seedinvest igazgatója arról beszélt, milyen szerepe van a Kiskun GT-nek a külföldi, különösen a fejlődő or­szágokkal kialakult kapcsolatok­ban, ami nemcsak vetőmagex­portot jelent, hanem a termesztés- technológia kivitelét, sőt szak­emberképzést is. Dr. Eke István, a MÉM osztályvezető-helyettese elmondta, hogy az első magyar szövetkezeti kukoricanemesítő gazdasági társulás tenyészkertjé- ben az országban egyedülálló kukoricagenetikai alapanyag ta­lálható. Az ezekből nemesített hibridek jelentősége, használha­tósága azonban a gazdaságokban dől majd el. Dr. Mohamed Samir Radi, a GT igazgató-nemesítője vezet­te végig a tenyészkertben a részt­vevőket, ahol az aszály ellenére igen szépen díszlenek a növények, különösen a fehér silókukorica, a Kiskun 380-as és a szuperkorai Memphis—190-es. G. E. NÖVELNI SZÜKSÉGES A TERÜLETET « Dusnok, Fájsz, Bátya határában a legintenzívebb az öntözés, az értékes zöldségnövények meghálálják a mesterséges csapa­dékot. Csapadék—csövekből Bács-Kiskun megyében annak ellenére, hogy két nagy folyó határolja, összesen alig 30 ezer hektár az öntözhető terület. Saj­nálatos, hogy ebből az idén a. hatalmas károkat okozó — eddig a mezőgazdaság termelésiérték-kiesése másfél milliárd forint — aszály ellenére mindössze 22,5 ezer hektárt öntöztek. A másik furcsaság, hogy a Tisza vizét szinte egyáltalán nem használják, alig kétezer hektárt öntöznek vele. A megye távlati terveiben az öntözhető terület jelentős növe­lése szerepel, kiemelten foglalkoznak a Tisza vizének felhasz­nálásával. (P. Z ) Hulladékszegény technológiák Tudományos konferencia ALKOTÓK, MÜVEK KÖZÖNSÉG ELŐTT Csalogató a szépség termeibe Most, hogy hamarosan beköszönt az ősz, ismét pezsgőbb az élet a művelődési intézményekben. Nemcsak szórakoztató, ismeretterjesztő előadásokra várják az érdeklődőket, hanem a kiállítótermekben is gazdag kínálatot adnak. A vizuális kultúráért sokat tehetnék a külön­féle tárlatok szervezésével, legyen az egy-egy megyebeli vagy meghí­vott művész alkotásainak, festményeinek, szobrainak, textiljeinek be­mutatása. Az ugyancsak fontos, hogy az amatőrök, a művészeti cso­portok, szakkörök is közönség elé tárhassák munkáikat. Az alkotások: megörökítik szűkebb pátriánk tájainak szépségét, s az elvont művé­szet képviselőivel is találkozhatunk. A gazdaságos anyagfelhaszná­lás a fejlett ipari országokban mindig feladata volt a műszaki fejlesztésnek, a hetvenes évek második felétől pedig egyik leg­főbb szempontként lebeg a mér­nökök szeme előtt. 1977-től 86-ig ennek eredményeként például a Chevrolet egyik típusának súlya 2007-ről 1617 kilogrammra csök­kent. Ugyanebbe a kérdéskörbe, tartozik a hulladékok csökkentése és a mégis keletkező hulladékok alapanyagként való újra-, vagy továbbfelhasználása. Komoly gaz­dasági verseny is kibontakozott, melynek nyomán az USA-ban napjainkban terjednek a mini­kohók, a fémhulladékok haszno­sítását tűzve ki célul. A téma fontosságával a hazai illetékesek is tisztában vannak, hiszen kormányprogramban sze­repel a gazdaságos anyagfelhasz­nálás. A KGST-országok szakem­berei is rendszeresen kicserélik a tárgyban szerzett tapasztala­taikat. Ebbe a folyamatba illesz­kedik az a tudományos konferen­cia, amelyet Hulladékszegény technológiák ’86 címmel szeptem­ber 16-a és 19-e között rendez Budapesten a KGST Tudomá­nyos-Műszaki Együttműködési Bizottsága, a MTESZ és a FEN- TO Környezetvédelmi Állandó Bizottsága. (A FENTO a szocia­lista országok mérnökszerveze- (Folytatás a 2. oldalon.) Kecskeméten, az Erdei Ferenc Művelődési Központban ma dél­után fél négykor nyílik Bodor Miklós grafikusművész tárlata, melyet október 10-ig tekinthe­tünk meg. Ebben a hónapban még két képzőművészeti rendezvény lesz ebben az intézményben: Si- gurdur O’Gryhnjörfson izlandi grafikus mutatkozik be, s köz­szemlére tárják a kecskeméti Nemzetközi Zománcművészeti Al­kotótelepen készült műveket is. Az SZMT Művelődési Központ­ban az ősszel is folytatódik a Mesterek, mesterségek dicsérete elnevezésű kiállítássorozat. Ok­tóberben Szabó Zsuzsa batikjait és Szekeresné Kovács Anna üveg­munkáit mutatják be, majd de­cemberben Bodacz Tibor asztalos és Vellai Jánosné gyertyaöntő legszebb darabjait nézhetjük meg. Kalocsán, a Városi Kiállítóte­remben szeptember 14-től 28-ig tart nyitva Kiss István és Hor­váth Attila művésztanárok tárla­ta. ezt követően Vinczellér Imre Liszt Ferencről, valamint Krúdy Gyula irodalmi alakjairól készí­tett festményeit ismerheti meg a közönség. November 1-től de­cember végéig Nagy Judit gobe­linjeit tárják közszemlére. A Mű­velődési Központ és Ifjúsági Ház­ban szeptember 22-től 29-ig, ke­reshető fel a nemzetközi környe­zetvédelmi fotópályázat legsike­resebb képeiből rendezett kiállí­tás. Kiskunhalason, a Gózon Ist­ván Művelődési Központ Csont- váry Stúdiójában október 5-ig még megnézhető a Csontváry a kortársak között című tárlat. Pontosan egy hónapig — október 9-től november 9-ig — Makoldi Sándor festményeinek és Makol­di Gizella gyerekrajzainak ad­nak helyet a stúdióban. Novem­ber 13-tól december 31-ig pedig Bors István kisplasztikáiból ren­deznek tárlatot. Az Általános Mű­velődési Központban e hónap vé­géig kereshető fel a Berki Viola grafikáit bemutató kiállítás. A Kiskunhalasi Állami Gazdaság (Folytatás a 2. oldalon.) SZŐLŐ UTÁN SZŐLŐT — KIVÁRÁSSAL

Next

/
Oldalképek
Tartalom