Petőfi Népe, 1986. szeptember (41. évfolyam, 205-230. szám)

1986-09-11 / 214. szám

1986. szeptember 11. í) PETŐFI NÉPE © 7 Karatézök „fedél” alatt A Szigma nem csalódott a sportolókban • A (portáinak háromszái művelője van Kecskeméten, de a verse­nyeken csak a legjobbak szerepelnek. (Farkas Tibor felvétele) Jó bázis nélkül nem lehetsé­ges minőségi sport — hangzik a manapság oly divatos megállapí­tás. A karatézök szerencsésnek mondhatják magukat, hiszen a •Szigma Kereskedelmi Vállalat igazán jólmenő cégnek számít, behálózza Bács-Kiskun egész te­rületét. foglalkozik külkereskede­lemmel és vendéglátással is. A vállalat 88 egységet, üzletet üze­meltet, s ezek 3 milliárdos for­galmat bonyolitanak le. Ez a cég karolta fel két esztendeje a kecskeméti karatékákat. A Szig­ma igazgatója, Kalmár Pál, akit először az általa vezetett válla­lat és a sportolók „házasságának" létrejöttéről kérdeztem. — Megkerestek a karatézök — mondta. — Éppen a legjobb pil­lanatban, hiszen magunk is gon­doltunk arra, hogy valamilyen formában önálló szakosztályt alakítunk. Több sportágat is tá­mogatunk, de ezek nem a cég nevét viselik. Persze ez még nem lett volna elegendő ahhoz, hogy felkaroljuk az egyesületen kívüli sportolókat. Elmondhatom, hogy igazi sportembereket, fiatal és tehetséges karatézőket ismertünk meg, akiket valamennyi dolgo­zónk elfogad, szurkol értük, s akik nagyszerű reklámot jelente­nek, hiszen ©rszágos bajnokok, magyar válogatottak viselik a Szigma mezét. — Azt mondják, hogy a mai gazdasági viszonyok között na­gyon nehezen jut pénz az él­sportra. Mennyivel támogatja a vállalat a karatézőket? — Az összeg nem titkos, nyu­godtan elmondhatom. Egy évre százezer forintunk van, ezt kap­ják tőlünk a sportolók. Ebből 40 ezer a jóléti alapból, a többi pe­dig a reklámköltségekből. Ehhez jönnek még a különböző kiadvá­nyokban megjelenő reklámaink költségei. Ez, azt hiszem, — te­kintve a vállalat egyéves, 90 mil­lió feletti nyereségét —, nem olyan nagy összeg. — Mit várnak cserébe a spor­tolóktól? ■— Azt, hogy az élsport mellett maradjon meg a karate tömeg- sportjellege. Jelenleg 300 sporto­lónk van, természetes, hogy va­lamennyien nem lehetnek élver­senyzők. De mindannyiuknak meg kell adni a lehetőséget a mozgásra, a sportolásra. Szeret­nénk. amennyiben erre igény mutatkozna, hogy a vállalat dol­gozói és azok gyerekei elsőséget élvezzenek. Elvárásunk, hogy az élsportolók tartsák meg eddigi eredményeiket, legyenek jó hir­detői a Szigma sikereinek, ió reklámozói a vállalatnak. Szeret­nénk kiszélesíteni a sporttevé­kenységünket. A megyeszékhelyen kívül Bács-Kiskun több városá­ban is létre kell hozni karate­központokat a Szigma égisze alatt. S jó lenne, ha a sportoló­kat be tudnánk vonni a nem­zetközi kapcsolatainkba is. — Terveznek-e valamiféle vál­toztatást a sportolás eddig jól be­vált rendszerében? — Különösebb változásokat nem tervezünk, de van egy nagy tervünk. A fővárosban mostaná­ban adnak át egy testkultúra­szalont. Valami ilyesmit szeret­nénk mi is létrehozni, ahol a kozmetika és egyéb testápoló szolgáltatások mellett helyet kap­na egy kondicionálóterem, ott­honra találhatnának a karatézök is. Mindezzel szélesedne a tevé­kenységünk, s a Szigma név az élet újabb területén kerülhetne be a köztudatba, ami szintén jó reklámnak, népszerűsítő tevé­kenységnek tűnik. Ám ez még csak tervekben, elképzelések­ben létezik. A jövő feladata a megvalósítás — mondta végeze­tül Kalmár Pál. Rajtmár István PÉLDÁUL LEHOTA A Dunaújváros csatáráért tíz NB I- es csapat vetélkedett tavaly. Az akasztói származású Lehota ko­rábban mindkét kecskeméti csapattal megpróbálkozott. Finoman szólva egyik helyen, sem marasztalták. Ha a dunán­túli csapat nem fedezi föl, ha egy ka­tonacsapatban nem kerül a második vonal góllövőlistájának élcsoportjába, ha nem olyan tehetséges, talán itt rúg­ná a labdát valamelyik megyei csapat­ban. Néhány éve „a jövő nagy játékosa­ként emlegette ismerősöm az Izsáki Jávorkút. A most 18 esztendős fiatal­ember azóta bekerült az ifjúsági válo­gatottkeretbe, egyik erőssége a Video­ton juniorcsapatának. Szerették volna Kecskemétre igazolni, de — úgy hír- , , akkori szakosztályvezetői szíve­sebben fogadták a fehérváriak hívá- sa, “ kiskunmajsai, már a nagyválo- gatottnal is számításba vett Balogh, a kecskeméti Farkas a Vasas erőssége. A két Hiszti, s Bognár az MTK-ból ba- ‘szarrnazá.siú- Az egyik legtechniká- sabb hazai játékosnak minősített Kat­zenbach soltvadkerti. Súlyos betegség szakította félbe a kiskunfélegyházi KochVZ nPa‘ya f,Utálát- bízunk a haiósi városi £Kzlátaban; ^kük a fő­?.r?si hla-feherek, másikuk a pesti lolSt játékosaként rúgta a gó­Pánc!ic*VTafc«iféVnk íegjobbjai közül Táncsics, a két Dunai, Albert Fptui­vesi Maié Bácska szülötte, Bundzsák Kiskunhalason kezdte sportpályafutá­5?/ következik mindebből > Újabb és újabb tehetségek tűnnek föl megyénkben. lunneK Kinek tűnnek föl? gükbőrjmhfZn0SÍt különleges tehetsé- guKDol a megye sportja? eztrtSp®rt°i<-1^. °kalbftók a legkevésbé » uL A-“ kos hellyel kínlódva csak a labdarúgásra .hivatkozom, de holan­át g^í’íidal küszködik több más sport- ág. Meg annyit: jóval több országos Sét ° kéDv^f'erterk -3 Bács'Kiskuntne- mint képviselő ifjúsági versenyzők, mint a felnőttek. Vagyis: a tehetségek egy része elsikkad, vagy elmegy, má­sutt aratja a babérokat.) A világért se szeretném megbántani a rokonszenves bajaiakat, de — a ma­gyar labdarúgás mai, eszményinek aligha mondható állapotában — örven­dezhetünk Disztl Péter és Disztl László fehérvári sikereinek. Aligha figyeltek volna föl rájuk a szövetségi kapitá­nyok, ha a Sugovica -mentén marad­nak. Az a baj, hogy újabban egészen fiatalon elkerülnek sokra hivatott lab­darúgók. Hiába szerepelnek jól úttörő- és serdülőtornákom a megyebeliek, ha már ifista korukban másutt bontakoz­tatják ki tehetségüket, ha legalább né­hány évig nem segítik magasabb osz­tályba valamelyik csapatunkat. A legújabb országos tehetségkutató versengés válogatottjaiba bekerült há­rom 13—14 éves Bács-Kiskun megyei fiú közül legalább az év végéig há­nyán maradnak Bács-Kiskunban? Heltal Nándor / 9 90 perc unalom A magyar labdarúgó-válogatott bal- sikerű világbajnoki szereplése után kedden este Oslóban a norvégok ellen lépett először pályára. A barátságos találkozó 0—0-ra végződött, amint már mi is beszámoltunk róla. De talán nem árt még egyszer leírni, mert sokan el­zárták a televíziót, s lehet, hogy nem értesültek az eredmény(telenség)ről. Egykor a futballt még gólra játszot­ták. Igaz, hogy az effajta játék kocká­zattal járt, mert vagy győzelmet ho­zott a találkozó vagy vereséget. De egy előnye mindenképpen volt; betöltötte közönségszórakoztató feladatát. A kedd esti tili-toli, unalmas lab- dázgatás,, közönségtaszító hatása mi­att marad emlékezetes. S kétlem, hogy a felkészülést szolgálta. —hanczik— Vízivárosban természetes? A tavalyi elsőség után az idén ismét a megye egyik legeredményesebb szakosztályaként zárhat­ják a hamarosan végződő versenyévadot a Bajai Spartacus Vízügy SC evezősei. A bajaiak többsége közönnyel siklik át e sikerek fölött: „Egy Víziváros­ban ez természetes ...” Természetes? Nos, hosszú éveken keresztül nem volt az. Az elő­retörés csak tavaly kezdődött. A klub és a szakosztály vezetése merész húzás­ra vállalkozott 1985 elején. Leigazolták az akkor már 13 bajnokságot nyert Odor Lajost és kis csa­patát: az exbajai Vörös Jánost és Molnár Jánost. Azt várták tőlük, hogy jó eredmények mellett az utánpótlást is maguk után húzzák. Most már el­mondhatjuk, a tervet alig másfél év alatt teljesí­tették. Az Ódor, Südi, Vörös, Molnár, Fejes, Tóth ösz- szetételű férficsapat legutóbb 4 aranyat produkált, s végre a felnőtt nőknél is született első hely, Bar- tosné jóvoltából. S alig egy héttel az ő bravúrjuk után az utánpótlás is bizonyította: a néhány év múlva következő nemzedékváltás nem töri meg a bajai lendületet. A serdülők, lkotity és Heintz, a lányoknál Urbán és Márity összesen három aranyat nyertek, s ezzel mind a négyen a válogatott keret tagjai. Vörös Já­nos pedig a közelmúltban vett részt az angliai vi­lágbajnokságon. — Persze az idén elért 95 olimpiai pontunk elle­nére is vannak gondjaink — mondja Maros Zoltán szakosztályvezető —, elsősorban anyagi jellegűek. Kevés a hajó, s már az is probléma, hogy melegí­tőket vegyünk minden versenyzőnknek. Nem fel­hőtlen a viszonyunk az iskolákkal, munkahelyek­kel sem, de itt akad jó példa is: a III. Béla Gim­názium engedélyezte az egyhetes edzőtábort tanulói számára. A Vízügy támogatása és elnökségünk né­hány áldozatkész tagja — dr. Vass Zoltán, Szabó István — révén feltételeink így is sokat javultak. Egy éve új csónakházat kaptunk, ez is nagyon kellett már. Jelenlegi négy edzőnk — Odor Lajos és felesége, Bartos Nándor és Erdélyi Szilveszter — túl van terhelve, mégis szívesen fogad bárkit, akit ez a sport érdekel. Az utánpótlást ugyanis bajai bázisra szeretnénk alapozni... És a szakosztályvezető már nem gondokról, ha­nem tervekről beszél: — Jövőre rövid távú, meghívásos, pénzdíjas ver­senyt szeretnénk rendezni a Sugovicán. Reméljük, hogy a fődíjat akkor sem viszik el Bajáról...- Bajnai Gordon MAI MŰSOR TV I. MŰSOR: 8.25: Tv-torna 8.30: Írott malaszt. Tévéjáték két részben - (14 éven felülieknek!) (Ism.) 10.40: Képújság 16.00: Iskolatévé. Nyelvtanárok, figyelem! , Szituatív nyelvoktatás (Ism.) : 16.45: Hírek 16.50: Vasat vassal. Csehszlovák rövidfilm (Ism.) 17.15: Dixieland Drezdában. NDK zenés film 18.15: Képújság 18.20: Reklám 18.30: Telesport 18.55: Reklám 19.05: Tévétorna 19.10: Esti mese 19.20: Reklám 19.30: Híradó 20.00. Reklám 20.05: Családi kör — Budapesti krétakör 20.55: Betűreklám 21.00: Panoráma 22.00: A hét műtárgya. A actiumi relief. (Szépművészeti Múzeum) 22.05: Híradó 3. 22.25: Himnusz TV II. MŰSOR: 18.35: Képújság 18.40: Kuckó (lám.) 19.10: Henry Moore otthonában. Angol film (Ism.) 20.00: Spiró György: Az imposztor. Há- romfelvonásos komédia a Katona József Színház előadásában, felvételről 22.25: Képújság MOSZKVAI TV I. MŰSOR: 16.00: Rajzfilm. 16.10: A szavak mögött tettek. 16.40: Sakk-világbajnokság. 16.45. Világhíradó. 17.00: A világ és az ifjúság. 17.35: Harc a győzelem után — film I. rész. 19.00: Híradó. 19.40: Filmkoncert. 20.10: Világhíradó. 20.25: Nemzetközi atlétikai verseny. 21.25: Hívatlan barát — film. 22.50: Hírek. 22.55: Jereván építészete. 23.20: Hangverseny ÚJVIDÉKI TV: 16.55: Műsorismertetés. 17.00. Tv- napló — magyarul. 17.15: Reklám. 17.20: Műsorismertetés — szerbhorvát nyelven. 17.25: Tv-napló — szerbhorvát nyelven. 17.45: Gyermekműsor. 18.15: Művelődési műsor — ruszinul. 18.45: Dokumentum- műsor. 19.15: Nagy ínyes-mesterek kis tit­kai. 19.20: Rajzfilm. 19.30: Tv-napló — magyarul. 20.00: Színházi közvetítés, utá­na műsorzárás SZLOVÁK TV II. MŰSOR: 16.25: Hírek. 16.30: Rövidfilmek 17.20: Tudományos magazin. 18.00: Céllövészet — ifjúsági tévéjáték. 19.00: Tévétorna. 19.10: Esti mese. 19.30: Tv-híradó. 20.00: Az Önök estje — publicisztikai magazin. 20.50: Csakugyan olyan rosszak vagyunk? Rajzfilm. 21.30: Időszerű események. 21.56: Időjárásjelentés. 22.00: Ez történt 24 óra alatt. 22.10: Forró szél — Jugoszláv tévéfilmsorozat 5. rész. 23.00: összefogla­ló a Labdarúgó EB selejtezőkről KOSSUTH: 4.30—7.59: Jó reggeltl 8.05: Műsorismertetés Kb. 8.15: Mai kulturális programok 8.20: Egy kis figyelmet kérek! Darvasi Ist­ván jegyzete 8.30: Karvezetők XXV/25. (befejező) rész. Forrai Miklós 9.29: Világablak. Az olvasás gyönyörűsé­ge (Ism.) 10.05: Két keréken Magyarországon. Kör­mend, Ják 10.35: Labirintus (Ism.) 10.50: Massenet: A navarrai lány. Kétfel- vonásos opera 11.36: A planétás ember. Goda Gábor re­génye rádióra alkalmazva 12.45: A francia piac 13.00: Zenekari muzsika 13.40: Kapcsoljuk a szolnoki stúdiót. Hol tenyészik a bús árvalányhaj? 14.10: A magyar széppróza századai (198.) Eötvös Károly: Utazás a Balaton körül (II.) 14.25: Operettfelvételekből 15.00: Most jelent meg. Világirodalmi könyvszemle 15.30: Zenei Tükör. Kérdések, feleletek, új­donságok, érdekességek 16.05: „Messze, messze . .." Régi magyar világutazók nyomában. Pulszky Ferenc 16.45: Csija, csicsija, rózsa. Versek gyer­mekeknek (Ism.) 17.00: Az én hobbim — Vászonházam és vidéke. Panek Zoltán elbeszélésének rá­dióváltozata 17.57: Nóták 18.15: Hol volt, hol nem volt... Mesék a Gyémánthegyről 18.25: Könyvújdonságok 18.30: Esti Magazin 19.15: Közvetítés a Pesti Színházból. A tizedes meg a többiek. Színmű két részben 21.21: Népdalok 21.40: Az első világháborúban történt — Partraszállás Szalöhikínél 22.20: Tíz perc külpolitika 22.30: Mező László gordonkázik Kb. 23.30: Operaáriák 0.15—4.20: Éjfél után PETŐFI: 4.30—7.59: A Petőfi rádió reggeli zenés műsora LABDARÚGÓ NB II. Ismét 0—1-ről nyert a BSK A MÉRKŐZÉS JEGYZŐKÖNYVE Bajai SK—Váci Izzó 4—2 (3—1) Baja, 1800 néző, vezette: Karsai (Kovács II., dr. Szőke). BSK: Farkas — Tumó, Krecska, Andreid&sz, Morvái, Judik, Harsányi, Mohovics, Szőcs, Horváth A., Bognár. Edző: Temes­vári Tibor. Vác: Brock ha user — Kunnász, Kosztolnik, Kosa, Gódor. Gvi- mesi, Csikós, Steidl, Mózner, Cseri, Váradi. Edző: Haász Sándor. Csere: Horváth A. helyett Horváth F. a 45., Steidl helyett Cse- resznyik a 67., Morvái helyett Tóth a 80., Csikós helyett Balogh a 82. percben Szögletairány: 7:1, a Váci Izzó javára. 8. perc: Mohovics buktatta Gó- dort a 16-oson (belül. A megítélt 11-est Cseri értékesítette. 0—1. 10. perc: Harsányi szép cselek­kel tört kapura, amikor Steidl felvágta. A büntetőt Bognár hasz­,negyedik gólját követően azonban leállt, s ezt használták ki a ven­dégek. Kitűnt: Harsányi (a me­zőny legjobbja), Andreidesz, Szőcs illetve: Cseri, Gódor, Mózner. Temesvári Tibor: 4—1 után kí­nálta ki. 1—1. 24. perc: Mohovics lövése a fel­ső kapufát találta el. 25. perc: Morvái szabadrúgását Krecska fejelte a hálóba. 2—1. 42. perc: Andreidesz a saját 16-osától vezette fel a labdát, 30 méteres lövése az egyik védőn, irányt változtatva jutott a hálóba. 3—1. 50. perc: Bognár a kapufára fe­jelte a labdát. 65. perc: Harsányit vágták fel a büntetőterületen belül. A 11-est Bognár lőtte a ihálóba. 4—1. 68. perc: Gódor középre ívelt labdáját Cseri továbbította a ka­puba. 4—2. A váci vezető gól után fergete­gesen támadott a bajai csapat, engedtünk, nagyobb arányú győ­zelem lehetőségét szalasztottuk el. Haász Sándor: Hosszúra nyúlt a délutáni szieszta ... a bajnokság alxAsa 1. Ganz-MAVAG 6 5 — I 14— 8 10 2. Kaposvár 6 4 fi il 3— 1 9 3. Veszprém 8 4 1 1 ti— 8 9 4. Bp. Volán 6 4 — 2 15— 8 8 5. Metripond 4 2 .3 1 11— 6 7 6. Csepel C) 2 3 1 10— 5 7 7. Szarvas 6 3 1 2 11—-9 7 8. Szolnok t 3 1 2 10— 9 7 9. Salgótarján. 6 3 — 3 10—10 8 10. Diósgyőr 6 1 4 1 8— 8 6 11. Vác e 2 2 2 8— 9 6 12. Baja 6 3 — 3 10—13 fi 13. SZEGL-DELÉP 6 2 1 3 13— 8 14. Özd 6 2 1 3 9—11 3 15. Nyíregyháza 6 2 1 3 6— 9 5 16. Budafok 6 2 1 3 7—11 3 17. Szekszárd f> 2 — 4 12—17 4 18. Olajbányász 6 1 1 4 8—15 3 19. Komló 6 1 1 4 6—13 3 20. Keszthely 6 — 2 4 4— 9 S RÖVIDEN • RÖVIDEN X Kedden újabb szakasz zárult le a Csehszlovákiában zajló 10. női röplabda-világbajnokságon. Befejeződtek a középdöntő küz-' delmei, s eldőltek a helyezések a 13—16. helyért: NSZK 6, Ko­reai NDK 5, Kanada 4, Tunézia 3 pontos. Az 1—4., az 5—8. és a 9—12. helyért péntektől játszanak a csapatok. X Nagykőrösön országos és nemzetközi maratoni futóversenyt rendeztek. A 35 év feletti női ka­tegóriában: 1. Fehémé Dányi Éva (Kecskemét) 3:21.13-mal. Az azonos korú férfiak mezőnyében: 1. Kanyó Antal (Kecskemét) 2:32.43. A 36—45 év közötti II. ka­tegóriában: 2. Tabajdi József (Kiskunhalasi AC-Medosz) 2:38.24. X A KTE vívószakosztálya előkészítő tanfolyamot indít ötö­dikes—hatodikos fiúk és lányok részvételével. Hétfőn és csütörtö­kön 17—19 óra között várják a jelentkezőket a Béke Téri Álta­lános Iskola torna termében. X A megyei II. o. labdarúgó­bajnokság déli csoportjának ered­ményei (zárójelben az ifjúsági eredmény): Kunbaja—Érsekcsa­nád 3—2 (7—1), Hercegszántó— Sükösd 6—0 (6—0). Nagybaracs- ka—Kelebia 3—2 (2—0). Dusnok —Dunapataj 3—1 (0—1), Homok­mégy— Fájsz 1—4 (2—3), Bácsbo- kod—Katymár 1—0 (1—0), Vas­kút—Gara 2—3 (I—3). A bajnok­ságban a Fájsz vezet 6 ponttal. X A megyei II. o. labdarúgó- bajnokság északi csoportjában a legutóbbi fordulóban 1—1-es ál­lásnál félbeszakadt a Honvéd Gábor A. SE—Kiskunmajsa lab­darúgó-mérkőzés, mert a vendég­csapat egyik játékosa leköpte a játékvezetőt, aki véget vetett a találkozónak. A súlyos sportsze­rűtlenségnek — a szabályok ér­telmében ez tettlegességnek szá­mít — a fegyelmi bizottság előtt lesz folytatása. MA: RÖPLABDA Barátságos nemzetközi női mérkőzés: Izsáki Medosz—Sume- ni Építők (bolgár), Izsák, általá­nos iskola, 17 óra. PENTEKEN: Kecskemét súlyemelő-bajnoksága Tíz—Itizenot évvel ezelőtt több minősítő súlyemelőversenyt is rendeltek már a megyeszékhe­lyen, de hivatalos bajnokságra első alkalommal kerül sor. A spoirtág kecskeméti történetében tehát úttörő jellegű kezdeménye­zésnek számit a pénteken 16 óra­kor, a Lánchíd Utcai Általános Islcdla tornatermében rendezendő vetélkedő, amelynek rangos résztvevői lesznek. A várhatóan nagy ’étszámú kecskeméti közön­ség előtt felvonul csaknem a tel­jes magyar válogatott. Két ver­senyző kivételiéivel — Ovrava Ist­ván és Juhász Gábor, a B-válo- gatott 'keret tagja — valamennyi­en az ország első számú ver­senyzői. Súlycsoportonként a következők lépnek dobogóra Kecskeméten: 56 kg: Oláh Béla (Tatabánya), 60 kg: Ovrova István és Juhász. Gábor (MTK-VM), 75 kg: Messzi István (Kecskeméti SC), 82.5 kg: Király László (Tatabánya), Barst László (Diósgyőri VTK), Csengeti Kálmán (Ózdi Kohász). 90 kg: Balázsfí Zoltán (Oroszlányi Bá­nyász). Mandzák Bertalan (Cse­pel SC), 110 kg: Sándor István (MTK VM). +110 kg: Jacsó Jó­zsef (Diósgyőri VTK). Ambrus László, a válogatott vezetőedzője elmondta, hogy or­szágos csúcsokra is számítani le­het Kecskemét város bajnoksá­gán. Erre a lelkes rendezők fel is készültek. Minden bizonnyal emlékezetes ajándékkal isme nie. el a magas teljesítményeket. 8.05: Bundschuch István stájer-citerán játszik 8.20: A Szabó család (Ism.) 8.50: Tíz perc külpolitika (Ism.) 9.05—12.00: Napközben 12.10: Fúvóskeringők 12.30: Mezők, falvak éneke 13.05: Nosztalgiahullám. A Seekers együt­tes 14.00: Nyárutó Plovdivban 15.05: Néhány perc tudomány 15.10: Operaslágerek 15.45: Törvénykönyv. Háza nem illik a tervbe? Fordítsa meg! (Ism.) 16.00: Sanzonpódium 16.50: Tudósítás az országos teniszbaj­nokságról 17.08. A Debreceni dixieland-együttes ját­szik 17.30. Tanakodó. A munka becsületéről 18.30: Slágerlista 19.05: Tudósítás az országos tenisz és ke­rékpárbajnokságról 19.15: Operettkedvelőknek 20.08: A Poptarisznya dalaiból 21.05: Tudósítás az országos kerékpárbaj­nokságról 21.20: Kabarécsütörtök 22.30: Körmendi Vilmos szerzeményeiből 23.20-0.14: Nóták 0.15—4.20: Éjfél után 3. MŰSOR: 9.08: Magyarán szólva (Ism.) 9.23: Zenekari muzsika 10.32: Népdalkórusok 10.50: Sikerlemezek CD-n 11.36: Pillanatkép 11.41: Kamarazene 12.25: Otelló. Részletek Verdi operájából 12.45. Könyvszemle 13.05: Prizma. Színképelemzés külpoliti­káról (Ism.) 13.35: Liszt: B-A-C-H fantázia és fúga 13.50: Az English Concert Bach-műveket játszik 14.47: Megtervezett véletlenek. Gyerekek kel a zenei improvizációról 15.00: Pophullám 16.00: Zenekari muzsika 16.52: „A tenger hangja" Ismerkedés a bolgár tengerpart kórusaival 17.35: Üj kamarazene-felvételeinkből 18.30: In limba materna. A Magyar Rádió román nyelvű nemzetiségi műsora Szol­nokról 19.05: Rádióhangversenyekről 19.35: Szimfonikus zene Kb. 20.35: Tűnődés a mesterségről XIII/6. rész. Jevgenyíj Nyesztyerenko könyve folytatásokban Kb. 21.32: Zenekari operarészletek 22.00: Budapesti Nemzetközi Liszt Ferenc Zongoraverseny. Beszámoló a válogató­ról — VI/4. rész 22.45: Sallustius Kazinctytól. Beszélgetés Szörényi Lászlóval 23.20: A Reneszánsz rézfúvós együttes két Scheidt-művet játszik r

Next

/
Oldalképek
Tartalom