Petőfi Népe, 1986. augusztus (41. évfolyam, 180-204. szám)

1986-08-01 / 180. szám

2 • PETŐFI NÉPE 6 1986. augusztus 1. Mihail Gorbacsov befejezte távol-keleti látogatását MOSZKVA Mihail Gorbacsov, az SZKP KB főtitkára tegnap befejezte a .szovjet Távol-Keleten tett láto­gatását, és elindult vissza Moszk­vába. Ezt megelőzően a haba- rovszki határterület pártszerve­zetének vezetői előtt nagyobb be­szédet mondott. Kijelentette, hogy távol-keleti kőrútjának fő politikai következ­tetése a következőben szűrhető le: az elmúlt napokban láthat­tuk, hallhattuk, hogy a szovjet emberek aktívan támogatják az SZKP KB 1985-ös áprilisi ülése és az SZKP XXVII. kongresszusa BUDAPEST Losonczi Pál, az Elnöki Tanács elnöke táviratban fejezte ki jó­kívánságait Alphons Eglinek, a Svájci Államszövetség elnöké­nek hazája nemzeti ünnepe, az államszövetség megalakulásának évfordulója alkalmából. PEKING Vu Hszüe-csien kínai államta­nácsos és külügyminiszter tegnap találkozott Kenneth Adelman- nel, az amerikai Fegyverzetellen­őrzési és Leszerelési Hivatal igaz­gatójával, aki július 29-én érke­zett Pekingbe konzultáció céljá­ból. Kenneth Adelman szerdán és csütörtökön megbeszélést folyta­tott Csien Csi-csen kínai külügy­miniszter-helyettessel leszerelési kérdésekről. BAGDAD Tárik Aziz iraki külügyminisz­ter szerdán Bagdadban megbe­szélést folytatott Jasszef Arafat­tal, a Palesztinái Felszabadítási Szervezet VB elnökével. A meg­beszélésen a többi között szó volt II. Hasszán marokkói király és Simon Peresz izraeli miniszterel­nök múlt heti találkozójáról. ROUND ROCK Vadnyugati stílusú vonatrab­lást hajtottak végre az Egyesült Államok nyugati részén fekvő Round Rock közelében. Ismeret­len fegyveresek ugrottak fel egy várakozó vonatra, elvették az utasok pénzét és ékszereit, majd kereket oldottak. A körzetben utoljára a klasszikus vadnyugati időkben, a múlt század végén kö­vettek el ilyen akciót. HAMBURG Hamburgban szerdán egy fel­tételezett bérgyilkos meggyilkolt egy államügyészt, majd végzett magával és feleségével. A gyilkost, aki április óta felügyelet alatt állt, azzal vádolták, hogy Ham­burg hírhedt vöröslámpás negye­dében, a St. Pauli ban öt kitartot- tat ölt meg. PORT-AU-BOUC Véres lövöldözés zajlott le szerdán este a dél-franciaországi Port-au-Bouc város egyik bárjá­ban. A rendőrség feltételezése szerint a bár tulajdonosának volt nézeteltérése egy cigánycsalád­dal. A lövöldözésbe mások is be­kapcsolódtak, végül a tűzharcban hárman életüket vesztették, né­gyen megsebesültek. A bár tulaj­donosa eltűnt, az esetnek „nin­csenek szemtanúi”. után hozott intézkedéseket. Olyan politikát tudunk javasolni, ame­lyet a nép sajátjának tekint — mondotta Mihail Gorbacsov. A szovjet vezető kijelentette, hogy a párt a fő figyelmet a gaz­dasági és társadalmi problémák újszerű megoldásának szenteli. Csak az első lépéseket tettük meg, a java hátravan — jegyez­te meg. Az SZKP KB főtitkára részletekbe menően foglalkozott a szovjet társadalomban végbe­menő átalakulás problémáival. Rámutatott, hogy az átalakítás nem korlátozódik a gazdaságra, felöleli a politikái, szociális te­BUDAPEST Aligha kétséges, hogy újabb vi­har várható a baszkok lakta vi­dékeken — mind Spanyolország­ban, mind Franciaországban. Madridban ugyanis a spanyol ás a francia külügyminiszter meg­állapodott, hogy Párizs rövide­sen újabb baszk terroristákat ad ki a szomszédország hatóságai­nak. 1984 őszén történt meg először, hogy Franciaország megvonta a politikai menedékjogot három ETA-terroristától, akiket aztán Madridba szállítottak és átadták őket a spanyol igazságszolgálta­tásnak. Az eset nagy felzúdulást váltott ki a spanyol—francia ha­lár mindkét oldalán — tünteté­sekkel és bombákkal. Tudta mindenki, hogy milyen kocká­zattal jár, ha a francia hatóságok fellépnek a területükre mene­kült baszk terroristák ellen. Hi­szen történelmi hagyomány Franciaországban, hogy a politi­kai menekülteket áltálában be­fogadják, s a baszk szélsőséges szervezet, az ETA emberei a fa­siszta Franco-rendszer uralko­dása idején mindig is a határon túl leltek menedékre. Csakhogy azóta Spanyolországban megte­remtődött a demokrácia, az ETA azonban változatlan kegyetlen­séggel folytatja hadjáratát a spa­nyol hatóságok és intézmények el­len. A francia vezetés hosszú di­lemma után végül is elhatározta magát 1984-ben. Tette ezt azért Mi tesz a csernobili atomerőmű sorsa? — e kérdés érdekli a Pravda olvasóit. Leveleikre a tegnapi számban Andranyik Pet- roszjanc, a Szovjetunió Állami Atomenergia Bizottságának elnö­ke válaszol. A szovjet akadémi­kus egyebek között ulta.lt arra, hogy a sérült, negyedik toflokik el­temetése nem egyszerű befalazás. A bonyolult mérnöki építmény alapját különleges módon hűtött lap képezi, itt kaptak helyet a hőcserélők és a csaknem 200 mé­rőműszer, amely ellenőrzi a hő­mérsékletet. Petroszjanc szavai szerint nem lett volna célszerű eltávolítani a megmaradt nukleáris fűtőanya­got, az eltemetés mellett döntöt­tek inkább. így az általános su­gárzási színit gyorsabban csökken, biztonságosabb munkakörülmé­nyek teremthetők az erőműiben dolgozók számára. A blokkban maradt nukleáris fűtőanyag mém jelent veszélyt az atomfizika tör­vényszerűségei alapján — hangoz­tatta. Október táján úiraindítják az első és a második blokkot. Ügye­leti rendszerben üzemeltetik majd: a dolgozók kéthetenként rületet és egyéb szférákat is. Az átalakítást nagy jelentőségűnek mondotta, kijelentve, hogy akár egyenlőségjelet is lehet tenni az átalakítás és a forradalom szó közé. A Szovjetunióban végbemenő változásokkal kapcsolatos nyu­gati reagálásokat érintve Mihail Gorbacsov megjegyezte, hogy a tőkés világban egyesek a Szovjet­uniónak a szocializmustól való el­távolodását várják. Ezek hiú re­mények — szögezte le. Az SZKP- ban, az egész országban szilár­dan megértették; hogy az élet ál­tal feltett kérésekre nem a szo­is, mert a franciaországi baszk vidékeken szintén elszaporodtak a terrorcselekmények. Párizs pontosan tudta, hogy a döntés nem lesz népszerű a baszkok körében, akiknek 300 ezres közössége so­hasem okozott olyan gondokat a központi irányításnak, mint a spanyolországi rokonaik Madrid­nak, viszont mindig is nagy szim­pátiával tekintettek azok har­cára. Ezt a szimpátiát sajnos még a terrorizmus megannyi szélső­séges megnyilvánulása sem tud­ta kiirtani. Spanyolországban az elmúlt években az ETA már olyan ak­ciók sorát követte el, amelyeket semmilyen cél nem igazolhatott. Ezért szállt be Párizs a terroriz­mus elleni közös küzdelembe. Azóta határozottan erősödött a két kormányzat együttműködése. Franciaország intenzíven segí­tette déli szomszédját a Közös Piachoz csatlakozásában, és módszeresen csapott le a terüle­tére menekült E TA-terroristák- ra. Ennek a folyamatnak volt az állomása a mostani külügymi­niszteri megbeszélés, amelynek persze ismét a terrorizmus elleni harc állt a középpontjában, hi­szen erre maga az ETA adott okot júliusi, példátlanul brutá­lis merényleteivel. Madrid most a jelek szerint súlyos lépésekre készül ■ az ETA terroristái ellen, s ehhez szüksége van a francia hatóságok fokozottabb segítségé­re is. A. K. váltják egymást. A harmadik, a sérült reaktor közelében lévő blokk sorsa már nem ilyen egy­szerű. Alapos műszaki vizsgála­tokra, ja/viitásokra, szabályozá­sokra, s megfelelő üzemi próbák­ra van szükség. A felelősség, Metve felelőtlen­ség kérdését boncolgatva Pet­roszjanc utalt arra, hogy az erő­mű szakemberei egyszerűen „elfelejtették”, milyen üzem­anyaggal működik berendezé­sük, és — hangoztatta — a bal­esethez vezető kísérleteket nem egyeztették atomenergetikai szakemberekei, tudományos ve­zetővel. a főtervezővel és az erő- műépí.tőkkel. Ügy tettek, mintha közönséges villamos erőművel lenne dolguk. A jövőben is növelik majd az atomerőművek számát — jelen­tette ki Petroszjanc, s kitért ar­ra, hogy az atomenergetikai mi­nisztérium minden jel szerint szi­gorú fegyelmet és rendet teremt a kiszolgál ószemélyzet megbíz­ható, balesetmentes munkája érdekében. Fokozott figyelmet fordítanak a dolgozók kiképzésé­re, egyebek között a válsághely­zetben való gyors és helyes cse­lekvés gyakorlására. cializmus világának határain túl, hanem rendszerünk keretein be­lül keli keresni a választ. A szovjet hírügynökség pénteken ismerteti részletesen Mihail Gorbacsov habarovszki beszé­dét. Látogatása folytatása volt azoknak a belföldi látogatá­soknak, amelyeket tavaly már­cius, főtitkárrá választása óta folytat. A meglátogatott körze­tek lakosaival folytatott kötet­len beszélgetései egyikén el­mondta, hogy legközelebb Ja­kutföldre, Magadánba és Csukcs- földre is ellátogat. Árváltozások a Szovjetunióban A Szovjetunióban augusztus 1-i hatállyal 20—25 százalékai fel­emelték a magas alkoholtartalmú italok állami kiskereskedelmi árát. Az emelés többek között kiterjed a vodkára, a likőrfélékre és a ko­nyakra. Ezzel egyidőben csökkentik a gyermekruházat, az iskolai egyen­ruha, valamint más fogyasztási cikkek árát. Előrelépés Stockholmban (Folytatás az 1. oldalról.) tézkedések vannak előkészület­ben. Nemcsak a szárazföldi had­gyakorlatokat kell bejelenteni, mint eddig, hanem a kétéltű- és a légideszant-egységek, valamint a légierőnek a szárazföldi egysé­gékkel együtt végzett gyakorlatát is jelezni kell. Tárgyalások foly­nak arról is, hogy változások lesz­nek a bejelentési kötelezettséget illetően. Most akkor kötelező az előrejelzés, ha a hadgyakorlatot 25 ezer, vagy annál több fő rész­vételével tartják. A szocálista országok azt javasolják, hogy már 18 ezer fő esetében kötelező legyen a bejelentés, de még ala­csonyabb szintről is készek tár­gyalni. Jevgenyij Szilin, a szovjet eu­rópai biztonsági és együttműkö­dési bizottság alelnöke ismer­tette a társadalmi szervezet te­vékenységét. Utalt arra, hogy jó nemzetközi kapcsolatokat alakí­tottak ki a hasonló külföldi szer­vezetekkel, egyebek között a sza­badságjogok kérdésében. Ennek kapcsán bejelentette, hogy a szovjet bizottságon belül emberi jogi bizottság alakul, amelynek célja a már meglevő áüampoligá- ri jogok kibontakoztatásának, ki- teljesedésének elősegítése. Fel­adata lesz a Szovjetunióról e vo­natkozásban terjesztett nyugati torzítások helyreigazítása is. ENSZ-KÖZVETÍTÉSSEL Afgán­pakisztáni tárgyalások GENF Genfben tegnap megkezdődött az afgán—pakisztáni közvetett tárgyalások 8. fordulója. A meg­beszéléseken — amelyek célja az Afganisztán körül kialakult hely­zet rendezése — afgán részről Sah Mohammed Doszt külügymi­niszter, pakisztáni részről Jakub Han külügyiminiszter vezeti a küldöttségeket. A két delegáció között Diego Cordovez ENSZ-főtitkár-helyettes közvetít. Pakisztán azért nem haj­landó közvetlen tárgyalásokra, mert nem ismeri el a kabuli kormányt. A mostani fordulóra három -nappal azután kerül sor, hogy Mihail Gorbacsov Vlagyivosztok­ban bejelentette: halt, Afganisz­tániban állomásozó szovjet ezre­det kivonnak az országból. E lé­pésit Cordovez „pozitív fejlemény­nek” minősítette — pakisztáni részről viszont egyelőre hűvösen fogadták a javaslatot. Legutóbb afgán részről javasol­ták a szovjet egységeknek a meg­állapodástól számított négy évein belüli távozását, míg a pakisztáni fél négyhómapos határidőt kíván szabni Ezzel szemben már ko­rábban megállapodás született a négypontos rendezési terv három pontjáról: a Pakisztániba és Irán­ba menekült afgánok hazatérésé­ről, a bé\e kölcsönös garantálá­sáról, valamint arról, hogy Pa­kisztán felhagy az afgán einem - forradalimárok támogatásával. Mindezek érvénybe lépését Iszlá­mábád a csapatkivonás feltételé­hez köti. FOLYTATÓDOTT A BT VITÁJA Nicaragua okkal kér támogatást WASHINGTON Csütörtökön is folytatta a vitát a Nicaragua által felvetett kérdésben a Biztonsági Tanács. A kedden kezdődött vitában Dániel Ortega nicaraguai elnök javasolta: a tanács szólítsa fel az Egyesült Államo­kat, hogy tartsa tiszteletben a hágai nemzetközi bí­róság határozatát és szüntesse meg az ország elleni invázióját. Az amerikai küldöttség várhatóan vétót emel abban az esetben, ha a tanács többsége egyet­ért Nicaragua kérésével. Szerdán a vitában felszólalt Vitalij Szafronov, a Szovjetunió állandó ENSZ képviselőjének helyette­se is. Rámutatott: Washington minden eszközt fel­használ annak érdekében, hogy Nicaraguában meg- döntse a sandinista rendszert. Ennek indoklására akarja elhitetni, hogy az ország „szovjet támaszpont­tá” válik, s területét a Szovjetunió az Egyesült Ál­lamok elleni katonai akcióhoz akarja felhasználni. Szafranov a leghatározottabban leszögezte: a Szov­jetuniónak nincsenek ilyen szándékai, nem kíván semmiféle „nyomást” kifejteni az Egyesült Államok­ra, vagy a közép-amerikai országokra, általában sem, és-különösen nem "Nicaragua területét felhasz­nálva. A szovjet küldött ugyanakkor rámutatott, hogy az Egyesült Államok által irányított ellenfor­radalmi zsoldosok a Nicaraguával szomszédos orszá­gok területét használják fel, az amerikai kormány­zat támaszpontokat hozott létre Közép-Amerikában és katoni erőket is állomásoztat a térségben. Kuba képviselője határozottan visszautasította az ország ellen Vernon Walters amerikai ENSZ-iképvi- selő által felhozott vádakat. Rámutatott: Kuba se­gítséget nyújt a sandinista kormánynak önvédelmi harcához, de — ahogy erre már példát is mutatott — kész megfelelő rendezés esetén kivonni katonai ta­nácsadóit az országból. Az Egyesült Államokban nagy visszhangot keltett egy Vietnamot megjárt tábori lelkész akciója. Char­les Liteky, aki annak idején katolikus tábori lelkész­ként húsz sebesült amerikai katona életének meg­mentéséért részesült a legmagasabb katonai kitün­tetésben, a nicaraguai intervenció elleni tiltakozás­ként Reagan elnöknek címzett levelében helyezte el érmét a vietnami háború amerikai halottainak wa­shingtoni emlékművénél. Liteky az Egyesült Álla­mok nicaraguai beavatkozását „teljességgel erkölcs­telennek, jogilag megindokolatl annak és rendkívüli mértékben ésszerűtlennek” minősítette. események sorokban NAPI KOMMENTÁR A baszk kockázat PRAVDA-CIKK Csernobil: őszi indítás KORMÁNYINTÉZKEDÉSEK A magasépítő-ipar építése A magasépítő-iparban — főként a lakásépítő váll álatoknál — szá­mottevő veszteségforrások hal­mozódtak fel a változó építési igényekhez történő alkalmazko­dás lassúsága, az árrendszer kö­töttségei, valamint a munka szer­vezettségének és hatékonyságá­nak gyengeségei miatt. Ezek a problémák már a vállalatok to­vábbi működését, gazdálkodását akadályozzák, s ennélfogva ve­szélyeztetik a tervidőszakban kitűzött építési feladatok telje­sítését. Ezért az Állami Tervbi­zottság a közelmúltban áttekin­tette az építőipar helyzetét, s a középtávú építési feladatok mű­szaki-gazdasági feltételeinek komplex vizsgálata alapján in­tézkedéseket hozott a magasépí­tő-ipar működő és jövedelemter­melő képességének javítására. Az ÁTB határozatát tegnapi ülésén megerősítette a Minisztertanács. Az intézkedések alapvető cél­ja, hogy az alacsony hatékonysá­gú magasépítő-ipari vállalatok jövedelemtermelése már 1986 és 1988 között számottevően javul­jon. A háromlépcsős intézkedés- sorozatból az első szakaszban old­ják meg a legsürgetőbb gondo­kat: a tavaly veszteségessé és alaphiányossá vált négy nagyvál­lalat, a 43. Sz. Állami Építőipari Vállalat, a Dél-magyarországi Magas- és Mélyépítő Vállalat, az Építőgépgyártó Vállalat és a Duna—Tisza Közi Állami Építő­ipari Vállalat pénzügyi helyzeté­nek rendezését. Az érintett vál­lalat és a minisztérium megálla­podást köt, amelyben mindkét fél rögzíti, hogy mit tesz a rendezés érdekében. A bajokból történő kilábalásiban a vállalatoknak elsősorban saját erejükre kell támaszkodniuk, s ehhez nyújta­nak segítséget a központi intéz­kedések. Az eddig előkészített, és rövi­desen aláírásra kerülő megálla­podás-tervezetek szerint a válla­latok értékesítik a veszteséget új­ratermelő, valamint kihaszná­latlan állóeszközeiket, leépítik felesleges készleteiket. vásárlását. A rendezés egyik fel­tételeként azonban rögzíteni kell, hogy a hitellel fedezett állóesz­köz-értékesítésből származó be­vételt az érintett vállalatok csak a költségvetési tartozásaik ki- egyenlítésére, valamint a bank­kal szembeni kötelezettségeik teljesítésére használhatják fel. Fontos központi intézkedés az is. hogy az érintett három nagv lakásépítő vállalat idén és jövő­re a kész lakások átadása után elszámolható nyereségadó-kedvez­ményt egyéb adókból is vissza­tarthatja. Ezek a vállalatok ugyanis a maximált áras lakás­építés keretei között nem jutnak annyi nyereséghez, hogy igénybe vehessék az idén életbe lépett nyereségadó-kedvezményt. Az ösztönző kedvezmény összege Budapesten kész lakásonként 24 ezer, vidéken 20 ezer forint. A központi intézkedések sorá­nak második szakaszában — ez év szeptemberéig — az alágazat termelésének csaknem a felét adó, mintegy harminc alacsony haté­konyságú magasépítő-ipari vál­lalatnak kell legalább kétéves racionalizálási programot kidol­goznia működése és jövedelme­zősége javítására. A programok elkészítését irányelvek kiadásá­val segíti a minisztérium. Intézkednek a kihasználatlan házgyárak hasznosításáról. a kereslettel nem indokolt gazda­ságtalan tevékenységek vissza­szorításáról. vagy a kapacitások más irányú konvertálásáról, pél­dául a lakossági építési szolgál­tatások bővítéséről. A vállalatok szervezeteinek korszerűsítése­kor számításba kell venni céltár­sulások, közös vállalkozások lét­rehozását is. Támogatásban azok a vállalatok részesülhetnek, amelyek reális racionalizálási programjuk szerint számottevően javítják gazdálkodásuk haté­konyságát, és tevékenységüket biztonságos alapokra helyezik. Ezekkel a vállalatokkal a minisz­térium ugyancsak írásos megál­lapodásokat köt. Korszerűsítik érdekeltségi rend­szerüket, termelési szerkezetü­ket, és a hatékonyabb munka feltételeinek megteremtésével egyidejűleg gondoskodnak az improduktív létszám csökkenté­séről, Az építők és építőgépgyár­tók így felesleges tehertől szaba­dulnak meg, viszont az átadott termelőegységek megvásárlói a népgazdaságnak fontos és nyere­séges termelésre hasznosítják az állóeszközeiket. Központi in­tézkedésre a Magyar Nemzeti Bank hitelnyújtással segíti a fe­leslegessé vált állóesziközök meg­A központi intézkedések har­madik szakaszában, az 1988-tól érvénybe lépő szabályozás előké­szítésének keretében újólag át­tekintik az egész építőipar cél- és eszközrendszerét. A háromlépcsős rendezés az építőipari vállalatokat, hatéko­nyabb munkára szorítja, segíti a VII. ötéves tervben megjelölt fontos építőipari feladatok telje­sítését, a szükséges fejlesztési források megteremtését, és egy­úttal azt is, hogy a vállalatok jobban gyarapítsák a népgazda­ság erőforrásait. Magyar—lengyel gazdasági megbeszélések Marjai József crrainiszteralnök- helyetites meghívására csütörlő­kön Budapesten megbeszéléseket folytatott Wladyslaw Gwiazda, a Lengyel Népköztársaság Miínász- tieröanácsámak elnökhelyettese, Lengyelország állandó KGST-kép- viselője. Marjai József és Wladysilaw Gwiazda tájékoztatták egymást az országaikban folyó gazdasági építőmuraka soronlevő feladatai­ról, áttekintették a magyar—len­gyel gazdasági együttműködés időszerű kérdéseit. Véleménycse­rét folytattak a KGST tudomá­nyos—műszaki komplex prog­ramja megvalósításának helyze­téről, a KGST-együttműiködés tö­kéletesítésére irányuló teendők­ről, nemzetközi gazdasági és pénzügyi kérdésekről. wmmmmmmmmmmmmmmmmmmm Több tőkés export a Ganz-MÁVAG kiskunhalasi gyárából (Folytatás az 1. oldalról.) kák közül fontos feladat a már említett egyiptomi megrendelé- sű szivattyúk gyártása. Ezekért 41 millió forintot könyvelhetnek majd el, a Pelton-ikerék pedig 7 milliót ér. A két szóban forgó té­tel adja az idei tőkés export na­gyobb hányadát, amely az 1985- ös 16 millió után várhatóan 59 millió forint lesz. Ebben az évben kiemelkedő jelentőségű a — lapunkban már többször említett —, Sirokkó csavarkompresszorok gyártása is, a második félévben 60 darab ké­szül majd. Az új típus csendesebb járású, műszakilag korszerűbb, mint a régiek, de a termékszer­kezet-váltás üzleti eredményei — a későbbi években kamatoznak majd. A Sirokkó csavarkomp­resszoron ugyanis — részint a drága importalkatrészek miatt —, kisebb az élőmurakahányad, s mi­vel 1986 a piaci bevezetés éve, az eladási ár is inkább a vevők számára vonzó. Ha az importal­katrészeket sikerül kiváltani — ami folyamatban van —, a gyár­tás kezdeti nehézségeit kiküszö­bölni, s kedvező fogadtatás ese­tén az árat felemelni, akkor hoz­za majd meg a termékszerkezet- váltás a kívánt pénzügyi ered­ményt. A felsoroltaik, illetve a tőkés export kisebb jövedelmezősége miatt, az idei első félévre 26 mil­lió forint nyereséget terveztek. Jó munkájukat dicséri, hogy 37 mil­liót értek el, ám az esztendő hát­ralevő időszakának kedvezőtle­nebb termékösszetétele nem te­szi lehetővé, hogy az 1986. évi nyereség elérje majd a 60 millió forintot. Árbevételük — 191 millió fo­rint — az év első hat hónapjában csaknem tíz százalékkal haladta meg a tavalyi hasonló időszakét, de emögött elsősorban nem ter­melésnövekedés, hanem a feles­leges készletek eladása húzódik meg. B. F. I.

Next

/
Oldalképek
Tartalom