Petőfi Népe, 1986. június (41. évfolyam, 128-152. szám)

1986-06-02 / 128. szám

VILÁG PROLETÁRJAI. EGYESÜLJETEK! KIHÍVÓ amerikai lépés AZ MSZMP BÁCS-KISKllN MEGYEI BIZOTTSÁGÁNAK NAPILAPJA XLI. évi. 128. szám Árai 1,80 Ft 1986. Június 2. héttő Mihail Gorbacsov baráti látogatása hazánkban Mihail Gorbacsov, a Szovjetunió Kommunis­ta Pártja Központi Bi­zottságának főtitkára a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának meghívá­sára a közeli napokban baráti látogatást tesz a Magyar Népköztársa­ságban. (MTI) PARÁDÉS MEGNYITÓ - HAGYOMÁNYOS DÖNTETLEN Megkezdődött a labdarúgó-világbajnokság Mexikóvárosban a csodálatos Azték-stadionban százezer néző üdvrivalgása mellett kezdődött el szombaton este az idei labdarúgó-világbajnokság ünnepélyes megnyitója. Akik látták a nagyszerűen megszervezett, megrendezett ünnepséget, azok egy emberként állítják, hogy a házigazdák — függetle­nül válogatottjuk szereplésétől —, egy „meccset" már megnyertek. A megnyitó felejthetetlen volt. Este hét óra után néhány perccel Miguel de la Madrid, a Mexikói Egyesült Államok elnöke elfog­lalta helyét a díszpáholyban. A mexikói himnusz hangjai után a nemzeti balett népi táncában gyö­nyörködhettek a nézők, ezután hat tengerészkadét hozta be a FIFA égszínkék zászlaját, majd megkez­dődött a résztvevő országok csapatainak bevonulá­sa. A labdarúgókat, a főszereplőket egyelőre diákok helyettesítették. Magyar idő szerint 19 óra 40 perckor Erik Fred- rikson svéd játékvezető irányításával kivonult íz olasz és a bolgár válogatott a pályára, őket Guiller­mo Caneda, a szervezőbizottság elnöke köszöntötte. Ezután lépett a mikrofonhoz Joao Havelange, a FI­FA újból megválasztott elnöke. Végezetül a köztár­sasági elnök hivatalosan is megnyitotta a 13. lab­darúgó-világbajnokságot. Ezzel megkezdődött a „nagy játék”, a labda ünnepe. Elsőként a védő Olaszország és Bulgária labdarúgóinak mérkőzését tekinthették meg a szurkolók milliói. * (Folytatás a 7. oldalon.) • A bolgár—olasz mérkőzés egy küzdelmes pillanata. • A* új laborban Tóth I.ajos fémmik- roszkóppai, kétezer- szeres nagyítással vizsgálja a felhasz­nált acélok belső szerkezetét. TRÓPUSI MELEG, TÉLI HIDEG — EGY FÜLKÉBEN Minőségellenőrző bázis a Mezőgépnél gálta. Jelentős előrelépést jelen- teitit, mikor tíz esztendeje elemez­ni kezdték a gyártáselőkészítós és a helyszíni felhasználói utókont­rol 1 tapasztalatait is. Különösen ez utóbbi: megszervezése járít ko­moly haszonnal, hiszen a termé­kek felhasználása közben szerzett információk alapján még hatéko­nyabban javíthatták gépeik para­métereit, megbízhatóságát. Idén év elején ismét tovább­léptek: januárban új méréstech­nikai és anyagvizsgálati bázist vehettek birtokba Kécskeméten, Számtalan egyedülállóan modern berendezés segíti gyártmányaik, alapanyagaik tulajdonságainak ta­nulmányozását. Egy kis fülkében például hol az eső zuhog, hol tró­pusi forróság, hol pedig téli hi­deg uralkodik: A .tűző napsütést xenonüámpák éles fénye helyet­tesíti. E kis fülke — amelyben előidézhetők a földgolyó legkülön­bözőbb időjárási körülményei — is a Kecskeméti Mezőgép új tö­rekvéseit, a gyártmányok piac szerinti minőségi tervezését segíti. G. B. A Kecskeméti Mezőgép Vállalat terménysilól, talajművelő gépei, élelmiszeripari berendezései nemcsak hazánkban, hanem külföldön is keresettek. Kétmilliárd forintot meghaladó értékű gyártmányaik több mint felét exportálják. Ez szépen hangzik, ám a piacokat megtartani, és újakat meghódítani csak jó termékekkel lehet. Nem csoda hát, ha1 a megyeszékhelyi nagyvállalatnál egyre több gondot fordítanak a mi­nőség vizsgálatára. Márkaszervizből rugalmas szolgáltató Egy éve márkaszerviz- és tanácsadóként nyitották meg Kecskemé­ten A FÉG Szolgáltató Vállalatának Horváth Döme utcai kirendeltsé­gét. Rövid idő múltán azonban kiderült, hogy a lakosok többet várnak az Itt dolgozó huszonegy fős csoporttól, semmint egyszerűen a buda­pesti gyártó képviseletét, A lakások fűtésének korszerűsítésében vég- aett munkájuk egyre jelentősebb. Egyéves a kecskeméti FÉG-kirendeltség Tavaly szeptembertől — a Kun- szentmiklós, Kiskunmajsa, Ti- szaalpár, Tiszakécske, Szolnok, Jászberény, s a Budapest környé­ki kisközségek határolta terüle­ten — 1320 gázkészüléket vizs­gáltak és javítottak meg. E szer­viztevékenység mellett a múlt esztendőben s az idén 180 lakás és 19 intézmény — köztük óvo­dák és iskolák — gázfűtőrend­szerét építették ki. Ahol a műsza­ki feltételek erre lehetőséget ad­nak, ott a gázon kívül meghagy­ják az olaj-, fa- és széntüzelési módot is a kazánok üzemelteté­sére. Változás június 1-jétől, hogy a kirendeltség ettől kezdve jogo­sult a saját tervezésű és kivite­lezésű gázfűtőrendszerek mű­szaki átvételére, ami korábban a Dégáz feladata volt. Ez nemcsak a műszaki megbízhatóság elis­merését jelenti, hanem azt is, hogy így egy hónappal rövidíthe­tik a tervezés és az átadás ide­jét. Egyéves munkájuk tapasz­talatairól szólva Varga József ki­rendeltségvezető elmondta, hogy a szolgáltatások és 3 szerelések iránt nagy az érdeklődés. Heten­te 25—30 lakásfűtést tervet ké­szítenek. Naponta 10—15 címre mennek ki a szerelők, hogy a ki- sebb-nagyobb gázkészülék-javí­tásokat elvégezzék. A kereslet ál­talában kétszerese—háromszoro­sa, mint amekkora a kirendeltség kapacitása, kivéve a tavaszi és nyári hónapokat, amikor a jó idő­ben kevés készüléktulájdonós gondol háztartási fűtőkészüléké­nek karbantartására. Az, hogy például a konvektorok a múlt té­len is koptak, kevesebb hőt bo­csátanak át, pattognak vagy sza­gosak, sok helyütt majd csak a következő tüzelési idényben de­rül ki. Idejében megjavíthatók. Ismét üzemképessé tehetők e berendezések, ha gazdáik nem várnak a javíttatással őszig, amikor a szerelők elfoglaltsága a mostaninak gyakran tízszerese. Ez idő tájt az alkatrészellátás is jobb; több százféle anyag van a raktárban. Hétvégi ügyelettel és üzenet- rögzítő használatával szeret, nék szolgáltatói munkájukat to­vább javítani. K—1 A Szovjetunió teljesíti vállalt kötelezettségét Válaszolva Reagan elnök május 27-i bejelentésére, a szovjet kormány szombaton —~~ Moszkvában nyilatkozatban tette közzé, hogy mihelyt ameri­kai részről bármilyen módon túllépik a SALT-megáliapodá- sokban megszabott korlátokat, a Szovjetunió is felmentve ér­zi magát az 1972-es ideiglenes egyezményben és a SALT—II- ben vállalt kötelezettségek alól, s megteszi a hadászati egyen­súly megőrzéséhez szükséges intézkedéseket. Kormánynyilatkozat a SALT—Il-ről A szovjet kormánynyilatkozat emlékeztet rá, hogy az Egyesült Államok kormánya olyan lépést tett, amely újólag teljesen nyil­vánvalóan feltárja a jelenlegi amerikai külpolitika lényegét. E politika célja a mindenre kiter­jedő fegyverkezési hajsza, a vi­lágűr militarizálása, a nemzet­közi feszültség fokozása. Reagan elnök ez év május 27- én bejelentette, hogy az Egyesült Államok a továbbiakban nem kívánja betartani a hadászati támadó fegyverzet korlátozásá­ra vonatkozó szovjet—amerikai szerződéses és jogi dokumentu­mok — az 1972-es ideiglenes meg­állapodás és az 1979-es SALT—II. szerződés — előírásait. Közöl­te, hogy az Egyesült Államok a jövőben, az amerikai hadászati erők fejlesztésére vonatkozó dön­tések meghozatalánál nem fogja tartani magát a SALT-megálla- podásokban előírt korlátozások­hoz. Ily módon bekövetkezett az, amire a Szovjetunió figyelmez- > tetett. Az Egyesült Államok kor­mányzata a hadászati fegyverze­tet korlátozó szerződésekkel és megállapodásokkal kapcsolatos cselekvési lehetőségei közül ép­pen azt választotta, amely aláás­sa az ilyen fegyverzet korlátozá­sa és csökkentése folyamatának alapjait. Amikor választania kellett, hogy mérsékelje saját fegyverkezési programjait, vagy pedig szabad teret nyisson el­lenőrizhetetlen hajszájuk előtt, Washington az utóbbi mellett döntött. Az elnök döntése azt jelenti, hogy a jelenlegi amerikai veze­tés rendkívül veszélyes lépésre szánta el magát a nukleáris fegyverkezési hajszát fékező, és ezzel az újabb megállapodások megkötéséhez feltételeket terem­tő szerződési rendszer szétrom- bolásában — mutat rá a kor­mánynyilatkozat. Az Egyesült Államok konkrét kilépését a SALT—II. szerződés­ből ez év végére tervezik, ami­kor a fegyverzetfejlesztés során — egyebek között a manőverező robotrepülőgépeket hordozó ne­hézbombázók tekintetében — Washington túllépi a több, kü- lön-külön célra irányítható rob­banó töltettel felszerelt hadászati hordozóeszközökre 1320 egység­ben megszabott határt. Az elnök nyíltan kijelentette, hogy az Egyesült Államok nem fog le­szerelni megfelelő mennyiségű meglevő fegyverzetet annak ér­dekében, hogy ne lépje túl ezt a szintet. Az amerikai kormányzat lé­nyegében hozzákezdett a nukleá­ris fegyverzet felhalmozására ki­dolgozott átfogó hadászati prog­ramjának maradéktalan megva­lósításához. Egyebek között szán­dékában áll, a nagy hatótávolsá­gú manőverező robotrepülőgé­peket hordozó B—52-es és B—1B bombázók hadrendbe állítása mellett, egy második új típusú in t er kon t i n en tá 1 is ba 11 is zt i k us rakéta, a „Midgetman” létreho­zása, újabb ötven ,,MX” inter­kontinentális ballisztikus rakéta hadrendbe állítása, a „legújabb manőverező robotrepülőgép’' ki- (Folytatás a 2. oldalon.) Több export az áfészektől Mindezt annak ellenére, hogy tavaly hosszú ideig gond volt a libamáj eladásával, a szállítás csak az év végén indult meg. Az idén az eddigi 15 áfészen kívül a kiskunfélegyházi Primőr Kisszövetkezet is bekapcsolódik az exportba. Szilágyi László, a MÉSZÖV mezőgazdasági tanácso­sa elmondja: ez évben még in­kább ügyelni kell a minőségre, hogy ne veszítsük el bel- és kül­földi piacainkat. Több áfész szá­mottevően növelte exporttervét. A Kecel és Vidéke ÁFÉSZ pél­dául csaknem 50 százalékkal több meggyet szeretne értékesíteni. Az előző évit meghaladó exportot tervezett a Kalocsa és Vidéke ÁFÉSZ is zöldségfélékből. Ezen­kívül szinte valamennyi fogyasz­tási szövetkezet több kivitelre számít, mint az előző évben, nem­csak a már említett termékek­ből, hanem nyúlbófc és galambból is. A szakcsoportoknál fellendü­lőben van a nyúltenyésztés; te­kintettel az anyagi érdekeltség javulására, több felvásárlásra szá­mítanak, mint tavaly. A gyü­mölcs- és zöldségfelvásárlási el­képzeléseket még befolyásolhatja az időjárás, de az eddigi kilátá­sok szerint a tavalyinál maga­sabb terveket teljesíteni tudják, amennyiben a külkereskedelem csatornái nyitottak lesznek. Több fogyasztási szövetkezet kör­zetében a gyógy- és fűszernö­vények termeltetésének arányát is növelték. K. S. A megye áfészei tavaly — szá­mos kedvezőtlen körülmény el­lenére — növelték a mezőgaz­dasági termékek exportját. A nem rubelelszámolású országok­ba a tervezettnél 14 százalék­kal, a rubelelszámolású orszá­gokba pedig 13 százalékkal több árut szállítottak, mint az előző esztendőben. Élelmiszeripari ter­meléssel három áfész foglalko­zik, amelyek a kivitelt 38 száza­lékkal növelték az előző évhez képest. A kecskeméti U niver Áfész például tubusos ételízesí­tőkből 260 százalékkal többet gyártott. A kiskunfélegyházi In­tegrál Áfész pedig a libamájból, valamint a vevő kívánsága sze­rint csomagolt különféle barom­fihúsból 3 százalékkal növelte a külföldre történő szállításokat. 9 A Kiskunhalas és Vidéke Áfész felvásárlótelepén válogatják a fejes­salátát. Az áfész főként cseresznyéből és meggyből szeretné növelni az exportot. CSERESZNYE, MEGGY, NYÚL, GALAMB Közélet a lakótelepen Vannak olyan országok, ahol a lakótelepeket a város­tól messze, több tíz kilomé­terre építették. Alvóvárosok- nak hívják ezeket. A központ­ban dolgoznak és vásárolnak, szórakoznak és társadalmi éle­tet élnek az emberek. Az al­vóvárosba hazamennek pihen­ni, családban lenni. Nálunk — 2ömében — a lakótelepek a város szerves részei, sőt né­melyik a város középpontjá­ban épült. Az, hogy formá­jukra büszkék vagyunk-é, vagy szidjuk egyformaságukat — most közömbös. Az embe­rekről, a közösségekről gon­dolkodunk. Arról, hogy a kö­zösségi élet nehezen formá­lódik, arról, hogy sokan nem érzik otthonnak a lakás fala­in kívüli világot. Van, ahol — mint például Kecskeméten —1 a kábeltelevízió mikrohullá­maival szeretnék fellazítani a betonbaágyazottságot. ígé­retesek ezek a vállalkozások, de a közösségi élet, a közéle- tiség nem lépi át a zárt ajtó­kat. Pedig a lakótelepi emberek is találkoznak egymással. A lépcsőházakban, a parkokban. A gyermekek barátkoznak, hiszen ők a legnyitottabbak egymás iránt, édesanyák ül­nek a padokon és beszélget­nek, egymás nevét sem isme­rő férfiak vitatják meg a vgmk előnyeit és gondjait. A lépcsőházi beszélgetés, a park padjain a csevegés nem je­lent közéleti elkötelezettsé­get, hiszen 'a helyszín sem közéleti fórum — mondják sokan legyintve. A valóság mégis az, hogy közvéleményt formál, s közösséget teremt — még akkor is. ha nagyon la­za szálakkal összetartozót. Vannak olyan lakótelepek, ahol az egyébként teljesen felesleges alagsori helyisége­ket alakították át társalgóvá, zeneteremmé, kondicionáló­szobává. Tartanak már itt születésnapot, megvitatnak tévéműsorokat. Ha ezekbe a beszélgetésekbe belehallga­tunk, első benyomásunk az. hogy sok a szócséplés, a fe­lesleges okoskodás, az üres­járat. Tanúi lehetünk azon­ban kemény vitáknak is, s hallhatunk ötleteket — hasz­nálhatónkat. Nem igaz az a közgondolko­dásunkban elterjedt nézet, hogy a lakótelepi embereknek nincsenek gyökereik. Vannak, csak más és más talajból táp­lálkoznak, munkás- vagy pa­rasztkultúrákat hordoznak. Ebben az országban, ahol a közéleti demokráciát az embe­rek még csak néhány lélegzet­re élhették, hiszen csak né­hány évtizede tanulunk egyen­letesen közéleti levegőt szív­ni, ebben az országban a la­kótelepek közösségében ''sem várhatunk sokkal több aktivi tást, mint másutt. Természe­tesen ezzel a kevéssel nem szabad megelégednünk, de meg kell becsülnünk. A lakó­telepi emberek ki nem mond­va, sokkal több türelmet kér­nek, hiszen a türelem a köz* életiség és a demokrácia élte­tő talaja. Mi nem alvóvárosokat — lakótelepeket építettünk. .4 közéleti gondolkodás mégis szenderegni látszik. Az ébre­dés első jelei azonban nyil­vánvalóak. S itt még nagyon sok a tennivaló. Érdemes jobban figyelni a lépcsőházi vitákra, az első pillanatban unalmas beszélgetésekre a játszótereken. R. L. Sí Minit Diószegi Dezső ellenőrzési főosztályvezető elmondta, a Me­zőgépnél 1968-tól. a vállalat meg­alakulásától működik a műszaki ellenőri szervezet, amely akkor csupán a gyártás minőségét vizs-

Next

/
Oldalképek
Tartalom