Petőfi Népe, 1986. május (41. évfolyam, 102-127. szám)

1986-05-01 / 102. szám

2 • PETŐFI NÉPE ® 1986. május 1. Magyar—NSZK gazdasági tárgyalások Budapesti látogatásának má­sodik napján befejezte hivatalos tárgyalásait dr. Martin Bange- mann. Az NSZK gazdasági mi­niszterét szerdán fogadta Lázár György, a Minisztertanács elnö­ke, Havasi Ferenc, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, a Központi Bizottság titkára, vala­mint Marjai József, a Miniszter- tanács elnökhelyettese. A nyu­gatnémet vendég a nap folya­mán találkozptt dr. Várkonyí Péter külügy- és dr. Kapolyi László ipari miniszterrel is. A megbeszéléseken részt vett dr. Ernst-Friedrich Jung, az NSZK budapesti nagykövete. Dr. Hetényi István pénzügymi­niszter és dr. Martin Bangemann aláírta a két ország úgynevezett beru'házásvédelmi — a beruhá­zásokat ösztönző és kölcsönösen garantáló — megállapodását. A megállapodás várhatóan újabb lendületet ad a nyugatnémet működő tőke magyarországi be­vonásának és termelő vegyesvál­lalatok alapításának. események sorokban BÁBÁT Ismét kérdésessé vált. meg- rendezhetik-e a hét végén az atab államok csúcsértekezletét. A bizonytalanságot az váltotta ki. hogy Kadhafi líbiai vezető hivatalosan kérte: az előzetes megállapodással ellentétben ne Marokkóban, hanem a líbiai Szebhátan rendezzék meg a csúcsértekezletet. Az arab ve­zetők rendkívüli találkozóját Líbia kérte az ellene végrehaj­tott 'amerikai agresszió miatt. A napirend körüli viták, miatt az eredetileg keddre tervezett ér­tekezletet szombatra halasztot­ták, s a váratlan líbiai kérelem miatt most marokkói részről úgy vélik, -hogy ismét el kell halasz­tani a kezdési időpontot. HANOI Vietnamiban országszerte szé­les körű rendezvényeken emlé­keztek meg a déli országrész teljes felszabadításának tizen­egyedik évfordulójáról. Mint em­lékezetes, a Dél-vietnami Nem­zeti Felszabad!táji Front harco­sai 1975. április 30-án vették be Saigont, megdöntve az Amerika- barát déli-vietnami rendszert. JAVULNAK A SUGÁRZÁSI VISZONYOK Szovjet kormányközlemény A Szovjetunió Minisztertaná­csának a TASZSZ áltál szerdán ismertetett közleménye szerint a csernobili atomerőműben folyta­tódik a baleset következményei - bek felszámolása. A végrehajtott intézkedéseknek köszönhetően az utolsó 24 órában csökkent a ra­dioaktív anyag kiválása, a sugár­zás erőssége az atomerőmű kör­zetében, s a hozzátartozó telepü­lésen mérséklődött. A szakemberek által végrehaj­tott ellenőrző mérések azt bizo­nyítják, hogy a nukleáris fűtő­anyag hasadási láncreakciója nem folyik, a reaktor 'lefojtott állapotban van. Megkezdődött a környező, szennyezett területek megtisztítá­sa. A munkákban különleges, korszerű és hatékony műszaki eszközökkel felszerelt alákulatok vesznek részt. Néhány nyugati hírügynökség olyan híreket terjeszt, hogy az atomerőműben bekövetkezett bal­eset során emberek ezrei haltak meg. Mint arról már a korábbi híradások beszámoltak, valójában két ember vesztette életét. 197 személyt szállítottak kórházba, s közülük negyvenkilencen a meg­felelő orvosi vizsgálat után tá­voztak a kórházból. A körzetben levő vállalatok, kolhozok, szov- hozok és intézmények folytatják normális tevékenységüket. • Az Ukrán Minisztertanács kö­zölte, hogy a baleset körülmé­nyeinek kivizsgálására létrehozóit kormánybizottság jelentése sze­rint a csernobili atomerőműben és a környező területeken javul­nak a sugárzási viszonyok. A ki­jevi terület többi részén és Ki- jevben az atmoszférikus közeg állapota nem ad okot nyugtalan­ságra. Az ivóvíznek, valamint a folyók és a víztározók vizének minősége megfelel az előírt nor­máknak. A természeti környezet állapotát állandó megfigyelés alatt tartják. AZ USA ENSZ-BELI MAGATARTÁSÁRÓL Bíráló felszólalások Az Egyesült Államoknak az ENSZ finanszírozásával kap­csolatos önkényes lépéseit, a szervezettel szemben tanúsított magatartását bírálták kedden New Yorkban az ENSZ-közgyű- lés ülésszakának felszólalói. Az ENSZ jelenlegi pénzügyi válsága politikai jellegű — hang­súlyozta az el nem kötelezett or­szágok „77-ek csoportjának” ne­vében Jugoszlávia állandó kép­viselője. Mint mondotta, a vál­ság az ENSZ szerepének gyengí-r tésére és korlátozására irányuló erőfeszítések következménye. A világszervezetnek a béke megőr­zésében játszott hatékony szere­pének csökkentését célzó lépés­ként értékelte Washington ma­gatartását az indiai képviselő, és hangsúlyozta: ez a magatartás előre megfontolt támadás az ENSZ alapokmánya ellen. Svédország állandó képviselő­KIM DE DZSUNG: je is bírálta az amerikai kor­mányzatot amiatt, hogy egyolda­lúan csökkenteni kívánja hozzá­járulását a világszervezet költ­ségvetéséhez. A Szovjetunió a jövőben is nagy jelentőséget tulajdonít az ENSZ-nek, mert a világszervezet a békéért és a nemzetközi biz­tonságért vívott harc fontos esz­köze — jelentette ki Jurij Dubi- nyin szovjet ENSZ-képviselő. A világszervezet előtt álló felelős­ségteljes feladatokat csak akkor lehet megvalósítani, ha minden tagállam szigorúan betartja az alapokmány előírásait és bizto­sítja a szervezet költségvetési alapjait. A Szovjetunió építő szellemben kíván hozzájárulni az ENSZ pénzügyi nehézségei­nek felszámolásához, és ennek érdekében konkrét lépéseket fog tenni — hangsúlyozta Jurij Du- binyin. Tájékoztató a reaktorbaleset várható következményeiről A Polgári Védelem Országos Parancsnokságán szakértők be­vonásával szerdán megbeszélést tartottak, amelyen elemezték és értékelték a csernobili reaktor- baleset következtében kialakult helyzetet, a külföldi tapasztalato­kat, a foganatosított intézkedé­seket, és meghatározták a ten­nivalókat. Intézkedéseket tettek a háttér- sugárzás szintje ellenőrzésének fokozására, az eddigi mintavételi helyek számának, a mérések gya­koriságának növelésére. Megállapították: a legfrissebb mérési adatok alapján a légkör és a környezet radioaktivitásának növekedése nem számottevő, a mért értékek alig térnek el a mindennapi értékektől. A szakértők folyamatosan elem­zik a meteorológiai körülményeket, az előrejelzett és várható változá­sokat, és az esetleg bekövetkező légköri szennyeződés valószínű­ségét. Megállapították, hogy a meteorológiai viszonyok függvé­nyében a háttérsugárzás mértéke emelkedhet, de a várható legma­gasabb szint esetén sem éri el a kritikus értéket. * Az ukrajnai atomerőműben be­következett szerencsétlenség után a radioaktív sugárzás vizs­gálatára és az óvintézkedések megtételére létrehozott lengyel kormánybizottság jelentése sze­rint az ország északkeleti terü­lete felett nagy magasságban ra­dioaktív felhő vonul át. A su­gárzás, amelynek mértékét rend­szeresen és megfelelő műszerek­kel mérik, nem jelent veszélyt az egészségre. A levegő aktív jód- tartalm3 csökkent, és egyéb ár­talmas elemek koncentrációja sem emelkedett. A lengyel fél állandó és köz­vetlen kapcsolatban áll az ille­tékes szovjet szervekkel és szak­értőkkel, s szorosan együttmű­ködik a bécsi székhelyű Nemzet­közi Atomenergia Ügynökség­gel is — hangoztatja a jelentés. Demokrácia nélkül nincs stabilitás Kim De Dzsung, dél-koreai el­lenzéki vezető az Ásiaweek című hongkongi lapnak adott nyilat­kozatában kifejezte meggyőző­dését, hogy 1988-ra, azaz az olim­piai játékok idejére a nép „hely­reállítja a demokráciát” Dél- Koreábin. A Pák Csöng Hi és népelnyo­mó rendszere ellen küzdő ellen­zék egyik kiemelkedő képviselő­je, akit korábban húsz évi fel­függesztett börtönbüntetésre ítéltek, s jelenleg háziőrizetben van, állást foglalt nyilatkozatá­ban az alkotmány sürgős megre­formálása mellett. Mint mondot­ta, mindaddig, amíg meg nem reformálják az alkotmányt és nem biztosítják a lakosság szá­mára a véleménynyilvánítási, a gyülekezési és egyéb szabadságjo­gokat, az ellenzék számára nincs más út, mint a választások boj­kottálása. Dél-Koreában nem lesz stabilitás, amíg helyre nem állítják a demokráciát és belső stabilitás nélkül nem lehet sike­resen megrendezni az olimpiai játékokat sem. Kim De Dzsung hangsúlyozta, bízik annak a kampánynak a si­kerében, amelynek során tízmil­lió aláírást gyűjtenek az alkot­mánymódosítás követelésének alátámasztására. A hatalmon lé­vők minden eszközzel akadályoz­zák az aláírási kampányt, de ha a kormány nem tartja tisztelet­ben a nép akaratát, az ellenzék kénytelen lesz az erőszakmentes harc eszközeihez folyamodni. TŐKÉS CSÚCSTALÁLKOZÓ Mindenki Japán ellen? Bájos rendőrlányok marcona detektívekkel karatéznek, hogy szükség esetén biztos kézzel in­tézzék el a rendbontókat. Az egész világsajtót bejárták a to­kiói rendőrség félelmetes utcai gyakorlatozását bemutató fény­képek. Annak bizonyítására ké­szültek ezek a fotók, hogy a ja­pánok komolyan veszik a hét ve­zető tőkés ország csúcstalálkozó­jának házigazdái teepdőit, és semmit nem kívánnak a véletlen­re bízni. A korszerű biztonság- technikai eszközök és a rendőr­ség különlegesen kiképzett ala­kulatai nagy valószínűséggel ki­szűrnek minden olyan kellemet­len incidenst, amely gátolná a május 4-én Tokióban összeülő csúcstalálkozó normális mene­tét. Ezúttal is mosolyparádé? Immár tizenkettedik alkalom­mal ülnek össze az Egyesült Ál­lamok, Kanada, Nagy-Britannia,- az NSZK, Olaszország, Francia- ország és Japán állam- és kor­mányfői. Nem konkrét kérdések- ' ről kell dönteniük, hanem az a cél lebeg előttük, hogy állásfog­lalásukkal megpróbálják ked­vező irányba terelni a tőkés vi­lággazdaság menetét. Azóta, hogy 1975 novemberében a Párizs kör­nyéki Rambouillet-ben első íz­ben találkoztak, sok minden vál­tozott a nagyvilágban, a csúcs- találkozók napirendjén szereplő fő gazdasági témákban azonban meglepő módon inkább csak a fontossági sorrend módosult. A gazdaság megélénkítése, a mun­kanélküliség visszaszorítása, az árfolyamok összehangolása, a kamatlábak leszorítása és ezen keresztül a tőkebefektetések ösz­tönzése, a protekcionizmus meg­akadályozása, a harmadik világ mammutadósságainak kezelésé­vel kapcsolatos magatartás — címszavakban így lehetne össze­foglalni azokat a problémakörö­ket, amelyek a vezető tőkés or­szágok felső szintű képviselőit és a csúcstalálkozójukat előké­szítő szakértők hadát immár ti­zenegyedik éve foglalkoztatják. A tavaly májusban Bonnban tartott legutóbbi csúcstalálkozót a résztvevők valóságos mosoly­parádévá változtatták. A házi­gazda Kohl tárgyilagosabb hang­vételről, „a közös nézetek nagy áramlatáról”, az egymás állás­pontja iránti fokozottabb 1 meg­értésről beszélt. Ez a derűlátó összegezés sem , leplezhette el azonban azt, hogy a nagy ame­rikai költségvetési deficit, a ma­gas dollárárfolyam, valamint a világkereskedelem ösztönzésére a GATT keretében folytatandó új kereskedelmi tárgyalási for­duló kérdésében főként az Egye­sült Államok és Franciaország között felszínre törtek az ellenté­tek. Panaszok és veszélyek A bonni csúcstalálkozó óta né­hány akkori panasz orvoslást nyert. Így például fél év alatt egyötödével csökkent a dollár értéke, megszűnt valutapiaci túl­értékeltsége. A jen erőteljesen izmosodik a dollár rovására. Az egy évvel ezelőtti 250 jen helyett most 175 jen ér egy dollárt. Az idei év első négy hónapjában látványosan esett a kőolaj ára. és a japán gazdaság az alacsony olajár fő nyertese. Ez viszont megsokszorozta az Egyesült Ál­lamok és Nyugat-Európa pana­szait a prosperáló Japánnal szem­ben. Április közepén a 24 fejlett • Rendőrök gyakorlatoznak Tokióban. A japánok semmit sem bíznak » véletlenre. tőkés országot tömörítő OECD párizsi tanácskozása azzal a fel­ismeréssel zárult, hogy Spanyol- ország és Portugália csatlakozá­sa a Közös Piachoz tovább fo­kozta a kereskedelmi háború ve­szélyét az USA és a Közös Piac között. A hadban álló felek azon­ban Japánt olyan közös ellenség­nek tekintik, amely ellen együtt kell fellépniük. Nakaszone japán kormányfő áprilisi washingtoni látogatásá­val éppen az évről évre halmo­zódó japán kereskedelmi több­let miatti elégedetlenséget igye­kezett enyhíteni. Olyan egyetér­tést próbált kikovácsolni, amely szavatolja: a tokiói csúcstalálko­zón nem ültetik a házigazdákat a vádlottak padjára. Nem hajlan­dó viszont Japán — miként az NSZK sem — vállalni a neki szánt „lokomotív-szerepet”, vagyis azt, hogy az Egyesült Államok­kal együtt a világgazdaság meg- élénkítésének motorja legyen. Az erő bűvöletében Olyan nemzetközi helyzetben ül össze a mostani hetes csúcs­, az. MSZMP KB tagja, a megyei pártbizottság első tii­kara es úr. Gajdocsi István, az Elnöki Tanács tagja a Bács-Kiskun Megyei Tanacs elnöke táviratban köszöntötte a Krím, Álba Tarnow en a,VajdaSágÍ .párt-* állami vezetőket, testvérmegyéink kommunistáit es dolgozóit május 1., a nemzetiközi munkásszolidaritás ünnepe alkalmából. Bacs-Kiskun szovjet, jugoszláv, lengyel román es olasz testvermegyeinek vezetői táviratban viszonozták a jókívánsá­goKat. Ünnepélyes zászlófelvonás Május elseje, a nemzetközi munkásmozgalom kiemelkedő ün­nepe tiszteletére szerdám a Par­lament1 előtt, a Kossuth Lajos té­ren ünnepélyes külsőségek kö­zött, katonai tiszteletadással felvonták az Állami Zászlót. Ugyancsak ünnepélyes kül­sőségek között, katonai tisztelet­adással vonták fel a magyar nem­zeti lobogót és a munkásmozgalom vörös zászlaját a gellérthegyi Felszabadulási emlékműnél. (MTI) Eltemették Major Mátét Mély részvét mellett szerdán eltemették Major Máté Kossuth-, Ybl- és Herder-díjas akadémikus­építészmérnököt a Farkasréti te­metőben. Ravatalánál a Magyar Tudományos Akadémia elnöksé­ge és a műszaki tudományok osz­tálya nevében Vajda György, az MTA t^gja, osztályelnök búcsú­zott az elhunyttól. A Budapesti Műszaki Egyetem nevében Harasta Miklós tanszék- vezető egyetemi tanár, az épí­tészmérnöki kar dékánja, a Ma­gyar Építőművészek Szövetsége nevében Borvendég Béla, a szö­vetség elnöke mondott búcsúbe­szédet. A sírnál a barátok és a pályatársak nevében Bonta Já­nos tanszékvezető egyetemi tanár vett végső búcsút Major Mátétól. Elhunyt Grandpierre Lajos Életének 82. évében elhunyt Grandpierre Lajos író, újságíró, az MSZMP Hajdú-Bihar Megyei Bizottságának tagja, a Szocialis­ta Hazáért Érdemrend kitünte­tettje. Temetése május 8-án, csü­törtökön 12 órakor lesz a deb­receni köztemetőben. Grandpierre Lajos 1905-ben született Debrecenben. Erdély­ben ismerkedett meg a munkás- mozgalommal, majd tagja lett a Romániai Kommunista Pártnak. 1940-ig Bukarestben élt, azt kö­vetően Magyarországra költö­zött, s bekapcsolódott az illegá­lis kommunista mozgalomba. A felszabadulás után a kalo­csai járási pártbizottság első tit­kára lett. 1947-ben kinevezték a Délpest-megyei Hírek felelős szerkesztőjévé, 1948-ban a deb­receni Néplap rovatvezetője, ké­sőbb — 1964-ben történt nyug­díjba vonulásáig — a Hajdú-Bi­hari Napló főszerkesztő-helyette­se volt. Első könyve 1960-ban lá­tott napvilágot. Munkásságáért számos elis­merést, kitüntetést kapott. Az el­sők között vette át a Rózsa Fe- renc-díjat, a múlt évben meg­kapta a Szocialista Magyaror­szágért Érdemrendet. JUBILEUM KISKUNMAJSÁN Ünnepi küldöttgyűlés a Jonathán Tsz-ben Három kis szakszövetkezet és tíz termelőszövetkezeti csoport alkotta 1961-ben Kiskunmajsán a szocialista mezőgazdaságot, ötszöri egyesülés, beolvadás után a jelenlegi formában 1979 ja­nuárja óta dolgozik együtt a Jonathán Termelőszövetkezet ezerháromszáz fős kollektívája. A helyi művelődési központ­ban tegnap délután megtartott jubileumi küldöttgyűlésen részt vett többek között Romany Pál, a megyei pártbizottság első tit­kára, és dr. Gajdocsi István, a megyei tanács elnöke. Dr. Vedres Ferenc, a Jonathán elnöke elevenítette fel az elmúlt negyedszázad küzdelmes hétköz­napjait. A szorgos majsai szö­vetkezeti parasztság ebben az időszakban több mint 300-szoro- sára növelte a közös vagyont. Az eddigi nyereségrekord az 1984- es esztendőhöz fűződik: ekkor 65 millió forint eredményt köny­velhettek el a gyenge termőhe­lyi adottságú szövetkezetben. Mindez, hangsúlyozta a tsz-el- nök, aligha valósulhatott volna meg a kezdeményező tagság erő­feszítései nélkül. A megemlékezést követően mi­niszteri, és a Termelőszövetkeze­tek Országos Tanácsa által ado­mányozott kitüntetéseket nyúj­tottak át a munkában élenjárók­nak. Az ünnepi küldöttgyűlés után a termálstrandon a meghívot­tak részt vettek az új, 25 méte­res fedett medence átadásán. A létesítményt dr. Matos László megyei tanácselnök-helyettes avatta fel. Cz. P. SZBTSZ-sajtótájékoztató találkozó, amikor a Líbia elleni amerikai támadás visszavetette a kelet—nyugati kapcsolatok ta­valy elkezdődött javulását. Nem ígér sok jót, hogy az Egyesült Államok makacsul ragaszkodik az űrfegyverkezési program (SDI) megvalósításához, és igyekszik bevonni ebbe szövetségeseit. Az SDI — noha a hivatalos doku­mentumban nem beszéltek róla — már tavaly is a csúcstalálko­zó napirendjén szerepelt. Azóta a brit és nyugatnémet csatlako­zás, valamint a japán cégek Wa­shington által remélt technoló­giai közreműködése tovább bo­nyolította a témát. Bonnban a múlt évi csúcsérte­kezlet házigazdája, Kohl kancel­lár határozott erőfeszítéseket tett a tanácskozás „depolitizálá- sáért”, vagyis azért, hogy a csúcs- találkozó elsősorban gazdasági kérdésekkel foglalkozzék. A Na- kaszone-kormány részéről ha­sonló magatartásra lehet szá­mítani. Kérdés, hogy bírnak-e majd az Egyesült Államokkal, amely politikai, gazdasági és ka­tonai ereje bűvöletében egyre fe­lelőtlenebb lépésekre hajlik? Szász! József Sajtótájékoztatót tartott szer­dán Budapesten Jevgenyij Iva­nov, a Szövj rt Baráti Társasá­gok Szövetsége elnöksége elnö­kének első helyettese, az SZBTSZ-detegáció vezetője. Szólt magyarországi látogatásuk ta­pasztalatairól a Hazafias Nép­front Országos Tanácsának ve­zetőivel folytatott eszmecserék- ról, és az SZBTSZ és a HNF OT 1986-os együttműködését rögzí­tő munkajegyzőkönyvről, melyet hétfőn írtak alá. iAz 1925-ben alakult Szovjet Baráti Társaságok Szövetsége 82 baráti társaságot egyesít —mon­dotta Jevgenyij Ivanov —, emel­lett tömöríti a szov.jeitumióbeli eszperantistákat, a szovjet és külföldi testvérvárosok szövetsé­gét, valamint a Szovjetunió köz­társaságainak baráti társaságait. Az SZBTSZ társadalmi akti­vistái évente tízezernél több ki­állítást szerveznek, valamint 600 szimpoziont, konferenciát ren­deznek, és összesen 142 ország mintegy 9500 szervezetével van kapcsolatuk. A delegáció vezetője a sajtó- tájékoztatón élmondta. hogy je­lenlegi m unkaliáf og a tások alkal­mával nagy figyelemmel tanul­mányozták a HNF tevékenysé­gének módszereit, többek között a Bács-Kiskum megyei és a bu­dapesti népfrontbizottságoknál tett látogatásuk során. Az aláírt munkajegyzőkönyv szerint to­vább folytatódnak a már hagyo­mányos barátsági rendezvények, melyeket a HNF; bizottságai szerveznek. Emellett delegációk, előadók és tájékoztató kiadvá­nyok cseréjére, turistacsoportok kölcsönös ‘ látogatásaira kerül sor 1986-ban is. LAPZÁRTAKOR ÉRKEZETT © A burgenlandi parasztok újabb akciója Eredménytelenül végződött az osztrák mezőgazdasági és erdészeti miniszter, Günter Haiden tárgyalása a burgenlandi parasztokkal, akik ezután mezőgazdasági gépeikkel Niokelsdorfnál újra elzárták a ma­gyar határhoz, Hegyeshalomra vezető nemzetközi főútvonalat. A tün­tető gazdák Klingenbachnál a soproni határátkelőhelyhez vezető utat is elzárták. Az osztrák—magyar határon jelenlég valamennyi itöbbi határátkelő­helyen zavartalan a forgalom: így Kopháza—Deutschikreutznól, Kő­szegnél, Búcsúnál, Toronynál és Rábafüzésinél. Bécs felé lehetőség van Pozsony érintésével átjutni Ausztriába. • Sport Labdarúgás, Magyar Népköztársasági Kupa-dönitő: Ferencváros— Vasas tizenegyesekkel 4—5 (0—0, 0—0). :

Next

/
Oldalképek
Tartalom