Petőfi Népe, 1986. április (41. évfolyam, 76-101. szám)

1986-04-01 / 76. szám

2 • PETŐFI NÉPE • 1986. április 1. 0 Fölmentették Antonovot Szombatom Rómában az esküdt­szék bizonyítékok hiányában fel­mentette a pápa elleni merénylet megszervezésével gyanúsított sze­mélyek perének három bolgár vádlottját; Szergei Antonovot. Zselju Vaszilevet és Todör Ajva- zovot, s elrendelte Antonav sza­badlábra helyezését. Ugyanezzel a jogi formulával mentették fel az ügy két török vádlottját, Mu- sza Szerdar Oelöbit és az isme­retlen 'helyen tartózkodó Oral Ce- liket. Egy harmadik török sze­mélyre, Omer Bagcira a bíróság három évig és két hónapig terje­dő szabadságvesztést szabott ki, Ali Agcát (akit ebben a perben azért vontak felelősségre, mert il­legális úton fegyvert csempészett be Olaszországba), egyévi bör­tönbüntetésre ítélték. A szombaton 'kihirdetett ítélet eltér attól, amit a bolgár vádlot­tak védőügyvédjei igazságosnak tartottak volna. A „felmentés bi­zonyítékok hiányában” formulát kétértelműnek tartják. ELLENFORRAD ALM ÁROKN AK USA-fegyverek WASHINGTON Amerikai hivatalos körökben nem ismerték el, de nem is cá­folták meg a The Washington Post vasárnapi, nagy feltűnést keltő jelentését arról, hogy az Egyesült Államok néhány hét óta vállról indítható légvédelmi rakétákat szállít titokban az af­ganisztáni és az angolai ellen­forradalmároknak. A Stinger nevű rakéták az Egyesült Álla­mok legkorszerűbb fegyverei kö­zött vannak, hatótávolságuk mintegy nyolc kilométer, célke­reső berendezésük a repülőgé­pek és helikopterek hajtóműve által kibocsátott hőre érzékeny, de állítólag pontosabb az eddig használt hasonló fegyvereknél. Az amerikai kormány ilyen fegy­vereket kíván adni a niearaguai eüenforradalmároknak is, már abból a 25 millió dolláros ösz- szegből is, amelyet eredetileg ,,humanitárius” c^tra^kért. Mihail Gorbacsov csúcstalálkozót javasol (Folytatás az 1. oldalról.) okoz a természetben, amelyben valamennyien együtt élünk. Vajon nem kötelességünk gondos­kodni saját otthonunkról? Ebben a nehéz dologban nem szeretnénk a nul­láról indulni — hangsúlyozta a szovjet vezető. Megtettünk bizonyos utat, vannak közös tapaszta­lataink. Arra gondolok, hogy már sok éve nem hajtunk végre nukleáris kísérleteket a légkörben, a víz alatt és a szárazföldön. Nem volt atomrob­bantás a világűrben sem. A Szovjetunió mindezek figyelembevételével gondosan mérlegre téve mindazt, ami mellette és ellene szólt, nyolc hónappal ezelőtt, Hirosima és Nagaszaki tragédiájának 40. évfordulóján rendkí­vül fontos kezdeményezést tett: beszüntetett min­den — mind katonai, mind békés célú — atom- robbantást, és felszólította az Egyesült Államokat és a többi atomhatalmat, hogy kövesse példáját: induljon el a nukleáris leszerelés útján. Alkalmam volt már kifejteni, hogy hem volt egyszerű ilyen döntést hozni olyan körülmények között, amikor a nemzetközi feszültség nem csök­ken. Ehhez a lépéshez egyaránt szükség volt az atomhatalmak kormányait terhelő felelősség meg­értésére és megfelelő politikai akaratra. A szovjet vezetés döntésében kifejezésre jutott annak a szov­jet népnek a felhatalmazása, amely tudatában van a béke árának, őszintén törekszik annak meg­őrzésére és megszilárdítására, az együttműködésre minden néppel. Ezek voltak az egyoldalú szovjet moratóriumról hozott döntésünk motívumai. Milyen volt az Egyesült Államok kormányának magatartása? Szavakban az atomfegyverek meg­semmisítését sürgeti. Több ilyen értelmű nyilatko­zatot tett. A valóságban azonban ismét szakadék támadt a szavak és tettek között, Washington foly­tatta atomrobbantásait. Bizonyos reményeket fűz­tünk az Egyesült Államok elnökével Genfben tar­tott találkozóhoz, arra számítottunk, hogy megál­lapodunk vele erről a kérdésről. A genfi találkozó eredményei arra ösztönöztek bennünket, hogy jó­akaratunk jeléül még egy lépést tegyünk: ez év március 31-ig meghosszabbítottuk moratóriumun­kat. Cselekedeteinket nem az vezérelte, hogy propa­gandapontokat szerezzünk, hanem a szovjet nép­pel és más népekkel szemben a nukleáris fenye­getés felszámolásáért, a béke megőrzéséért és meg­szilárdításáért viselt felelősségünk. -J Februárban hat el nem kötelezett ország vezetői a közvéleményben uralkodó hangulatot kifejezve azzal a felhívással fordultak a Szovjetunió és az Egyesült Államok vezetőihez, hogy tartózkodjanak a nukleáris robbantásoktól a következő szovjet —amerikai csúcstalálkozóig. Mi ezzel egyetértettünk. Nyilvánvaló: az Egyesült Államok kormányzata a katonai-ipari körök önző érdekeit az egész em­beriség és saját népe érdekei elé helyezte. Egyál­talán nem jelentéktelen az sem, mindezt hogy te­szik: demonstratívan, gőgösen, semmibe véve a világ közvéleményét. Sem realitásérzék, sem fele­lősségérzés! A szovjet politikai vezetésnek nem egyszerű kérdésre kell válaszolnia: hogyan reagáljon az Egyesült Államok magatartására. Álláspontunk világos. Ügy véljük, hogy a világ felelős döntések időszakába lépett. Nem távolo­dunk el a béke megőrzésének és megszilárdításá­nak irányvonalától, amit teljes határozottsággal megerősített az SZKP XXVII. kongresszusa is. Ami az egyoldalú szovjet moratóriumot illeti, változatlanul március 31-ig érvényes. Ez után az időpont után sem fogunk atomrobbantást végre­hajtani, ha az Egyesült Államok is így jár el. Üjabb esélyt adunk az amerikai kormányzatnak arra, hogy felelős döntést hozzon: beszüntesse az atomrobbantásokat. Ellenkező esetben a Szovjetunió felújítja a kí­sérleteket. Ennek teljes mértékben világosnak kell lennie. Sajnáljuk ezt, de kénytelenek vagyunk így tenni, mert nem mondhatunk le biztonságunkról, szövetségeseink biztonságáról. Ugyanakkor még egyszer hangsúlyozom: fő tö­rekvésünk a nukleáris fegyverkezési hajsza megál­lítása. A legegyszerűbb, legvilágosabb és legha­tékonyabb lépés ehhez a nukleáris robbantások beszüntetése lenne. Javasoltuk, hogy haladéktalanul kezdjünk tár­gyalásokat az atomfegyver-kísérletek teljes betil­tásáról, beleértve az ellenőrzés kérdéseit. A Szov­jetunió számára elfogadható bármilyen variáns: kétoldalú szovjet—amerikai tárgyalások, három­oldalú tárgyalások Anglia részvételével, sokoldalú tárgyalások a genfi leszerelési konferencia kereté­ben. Arra a következtetésre jutottunk, hogy a helyzet halaszthatatlan cselekvést követel. Kész vagyok már a közeljövőben találkozni Reagan elnölkikel Londoniban vagy Rómában, bár­mely más európai fővárosban, ahol hajlandóak fogadni bennünket, hogy megállapodjunk erről a kérdésről. Nem látok leküzdhetetlen akadályt — sem politikait, sem technikait, sem mást — e te­kintetben. Megfelelő politikai akaratra és közös felelősségünk megértésére van szükség. Javasol­juk, hogy találkozzunk, cseréljünk véleményt er­ről a létfontosságú problémáról, és adjunk megbí­zást megfelelő megállapodás előkészítésére. Reméljük, hogy a Szovjetunió javaslatát kellő­képpen értékeli és helyesen fogadja az Egyesült Államok elnöke és az egész világ. Az idő nem vár. A szovjet nép nevében felhív­juk az amerikai népét és kormányát, minden or­szág népét és kormányát, hogy aktívan, gyakorla­ti tettekkel járuljanak hozzá ahhoz, hogy a nuk­leáris robbantások tilalma tény legyen, az állam­közi kapcsolatok normájává váljon. Az emberiség nagy felelősséget követelő határ­ra érkezett. A nukleáris fegyverkezési hajsza kö­vetkezményei veszélyesen megjósolhatatlanokká válhatnak. Együtt kell cselekedni — ez mindenki­re vonatkozik — fejezte be tévébeszédét az SZKP főtitkára. IDŐSZERŰ NEMZETKÖZI KÉRDÉSEKRŐL Vagyim Loginov szovjet külügyminiszter-helyettes magyar tudósítóknak nyilatkozott Fazekas László, az MTI tudósí­tója jelenti: MOSZKVA A szocialista közösség országai közötti kapcsolatokról, s más idő­szerű nemzetközi kérdésekről nyilatkozott hétfőn Vagyim Logi­nov szovjet külügyminiszter-he­lyettes Moszkvában dolgozó ma­gyar tudósítóknak. A szocialista országok egyezte­tett békepolitikájáról szólva ki­tért a Varsói Szerződés külügymi­niszteri bizottságának nemrég Varsóban megtartott ülésére. Ez megmutatta, hogy a VSZ-tag- állaimoiknaik nemcsak a céljaik azonosak, hanem a tettekben is megnyilvánul egységük, amikor a leszerelés átfogó programjának megvalósításáról van szó. A mi­niszterhelyettes felhívta a figyel­met arra is, hogy a Szovjetunió ez év elején nyilvánosságra ho­zott átfogó, a világsajtóban Gor- baesov-terv néven emlegetett nuk­leáris leszerelési programja a szocialista országok közötti aktív eszmecsere során alakult ki. A szocialista közösség országai­nak a béke és a biztonság szava­tolása, a háborús veszély meg­szüntetése érdekében tett indít­ványait minden bizonnyal to­vább fogja fejleszteni a VSZ Po­litikai Tanácskozó Testületének következő, Budapesten megtar­tandó ülése, amelyen részt vesz Mihail Gorbacsov, az SZKP KB főtitkára is. Az MTI tudósítójának kérdésé­re válaszolva Vagyim Loginov ki­tért arra is, milyen fontos a szo­cialista országok egységének és egybeforrottságának állandó erő­sítése. Az indokok között említet­te a tőkés országok, s elsősorban az Egyesült Államok szelektív külpolitikai magatartását, amely- lyel mindig más-más szocialista államot vesz célba, megpróbálva nekik a legnagyobb kárt okozná. Példaként hozta fel Lengyelország gazdasági nehézségeinek kihasz­nálását, a hitelek megtagadását, s a Bulgária lejáratására kitalált, kudarcba fulladt Antonov-ügyet. A szocialista közösség országai­nak közös fellépése, egymás tá­mogatása nagymértékben eny­hítheti az ilyen támadások hatá­sát. A szovjet—magyar viszony­ról szólva a külügyminiszter- helyettes hangsúlyozta, hogy a Szovjetunióban nagy érdeklő­déssel követik hazánk életét. „Nem ártana, ha jobban odafi­gyelnének Magyarországra azok, akik oly szívesen kérdőjelezik meg a szocializmusnak azt a képességét, hogy megfelelő élet­színvonalat, jó életkörülménye­ket tud biztosítani az emberek számára” — szögezte le. Loginov kijelentette azt is, hogy Moszkvá­ban fontosnak tartják, milyen kép alakul ki a Szovjetunióról más szocialista országokban, így Magyarországon. Ebből a szem­pontból komoly elismerést vál­tott ki a szovjet fővárosban az SZKP XXVII. kongresszusáról bőségesen, tartalmasán, s igaz módon tudósító magyar tömegtá­jékoztatási eszközök tevékeny­sége. Szó esett a beszélgetésen Mihail Gorbacsov március 29-1 televíziós beszédéről, az újaihb szovjet— amerikai csúcstalálkozóra vonat­kozó felhívásról is. Ezt a<z tette szükségessé — mutatott rá a kül­ügyminiszter-helyettes —, hogy március 31-én lejár a Szovjetunió által a nukleáris robbantásokra egyoldalúan meghirdetett morató­rium. Az amerikai kormányzat ehhez az ismételt felhívások elle­nére sem csatlakozott, bár erre ösztönözte saját kongresszusának képviselőháza, az amerikai.közvé­lemény és» az Egyesült Államok szövetségeseinek jelentős része ’s. A Szovjetunió legutóbbi javasla­tával újabb lehetőséget kívánt ad­ni a nukleáris robbantások betil­tására. a múlt évi genfi csúcsta­lálkozót követően kialakult, s az utóbbi Időben az amerikai lépések miatt erősen megkérdőjeleződött optimizmus fenntartására. Mihail Gorbacsov televíziós beszédének szövegét a Szovjetu­nió hivatalosan, is megküldte Wa­shingtonnak. Hivatalos választ még nem kapott, de a Fehér Ház képviselőjének első megnyilat­kozása elutasító volt. Moszkvá­ban egyelőre várakozó álláspont­ra. helyezkedtek, s bíznak a jó­zan, megfontolt és kedvező ame­rikai válaszban — mutatott rá Vagyim Loginov. A külügyminiszter-helyettes szólt a Szovjetunió és a Kínai Népköztársaság kapcsolatairól is, megállapítva, hogy azok egye­lőre sem barátinak, sem jószom­szédinak nem nevezhetők. A két ország között fejlődésnek indul­tak a gazdasági kapcsolatok, s ha lassú ütemben is, de bővül a kulturális, sport- és oktatási cse­re. A politikai kapcsolatok ren­dezésének útjában álló akadá­lyok legyőzésében még nem si­került számottevően előrelépni, mivel Kína változatlanul ragasz­kodik olyan kérdések megvitatá­sához, amelyek harmadik orszá­gokat érintenek. Erre pedig a •Szovjetunió, mint azt már több ízben határozottan leszögezte, nem hajlandó. A két ország kö­zötti, külügyminiszter-helyettesi szintű konzultációk még ebben a hónapban, Moszkvában folyta­tódnak. Pillantás a hétre Ez a hót időben rövidebb, eseményekben gazdagabb lesz a szokottnál. Nagy jelentő­ségű tárgyalások és tanács­kozások sűrűsödnek egymás mellé, miközben a levegőben továbbra is érződik a nagy húsvéti békemegmozdulások hatása. Bárcsak a zöld asztal mellett is Kitavaszodna .., KEDD: Anaitolij Dobrinyini, az SZKP KB titkára, aki sok éven át volt hazája washing­toni nagykövete, most visz- szatér az Egyesült Államok­ba. Üj minőségében találko­zik George Shultz amerikai külügyminiszterrel. A meg­beszélések valószínűleg át­fogják a szovjet—amerikai kapcsolatok egész kérdéskö­rét, beleértve az idén esedé­kes csúcstalálkozót is. SZERDA: Szófiában meg­kezdődik Bulgária Kommu­nista Pártjának XIII. kong­resszusa. A kiemelkedő jelen­tőségű tanácskozásra bonyo­lult nemzetközi helyzetben kerül sor. A korábbi gazdasá­gi fejlődés után most össze­tett problémák egész sorával kell szembenézniük a bolgár kommunistáknak, s meg kell határozniuk a továbblépés fő Irányait is. CSÜTÖRTÖK: Amerikád— szovjet szakértői konferen­cia kezdődik a Texas Egyete­men. A két ohszág tudósai a hetvenes évek után hosszú időre nélkülözték az ilyen jellegű találkozókat, s most — Genf után — nagy várako­zással tekintenek a korábbi, kölcsönösen előnyös gyakor­lat felelevenítése elé. . PÉNTEK: KözeMöeleti kör­útraindul George Bush ame­rikai alelnök. Ami azt illeti, lesz elég dolga — meg kell magyaráznia, miért alkalma­zott fegyvert az Egyesült Ál­lamok a Szidra-öbölben, s miért utasította el gondolko­dás nélkül a Szovjetunió flot- takivonási javaslatát. Ugyan­ezekben a napokban Caspar Weinberger Délkelet-Azsiá- ban Igyekszik megerősíteni a Pentagon pozícióit. SZOMBAT: Panamában külügyminiszteri értekezletet tart a közép-amerikai konf­liktus békés megoldását szor­galmazó Contadora-csoport. Az utóbbi hetek eseményei arra utalnak, hogy nem sok esély van a válság rövidtávú megoldására. A legnagyobb akadály: Reagan eltökélten Nicaragua-ellenes politikája. VASÁRNAP: Izraelbe láto­gat Manfred Wörner, az NSZK hadügyminisztere. Az egyre bővüLő nyugatnémet fegyverexport és az Izraeli hadiipar együttműködése mindkét fél számára komoly haszonnal járhat — csak ép­pen a közel-keleti feszültség nem csökken tőle. * Hazánkba érkezett Bernhard Vogel Marjai Józsefnek, a Miniszter- tanács elnökhelyettesének meg­hívására hétfőn hivatalos látoga­tásra Magyarországra érkezett Bernhard Vogel, a Német Szövet­ségi Köztársaság Rajna-Pfalz tar­tományának miniszterelnöke. A vendéget és kíséretének tag­jait a Ferihegyi repülőtéren Me­lege Tibor külkereskedelmi mi­niszterhelyettes fogadta. Jelen volt Ernst-Friedrich Jung, az NSZK budapesti nagykövete is. Holnap kezdődik a BKP XIII. kongresszusa Befejező szakaszába érkezett Bulgáriában a Bolgár Kommunis­ta Párt holnap megnyíló kong­resszusának az előkészítése. A BKP XIII. kongresszusán megvitatják a központi bizottság beszámolóját, ebben tükröződ­nek majd azok a javaslatok, ész­revételek is, amelyeket a kong­resszusi tézisek több mint egy hó­napos társadalmi vitája során terjesztettek elő. Február 21-én, bocsátották társadalmi .vitára Bul­gáriában a BKP kongresszusi té­ziseinek tervezetét. Az azóta el­telt hetekben hozzászólások, ja­vaslatok ezrei hangzottak el, ezek közül több száz a tömegtájékoz­tató eszközökben kapott országos nyilvánosságot. Bulgáriában országos munka- verseny indult a BKP XIII. kong­resszusának a tiszteletére. A napi sajtó beszámolói szerint sok he­lyütt jóval korábban teljesítették az idei első negyedév tervcéljait, számos termelővállalat kiemel­kedő eredményeket ért el felada­tai végrehajtásában. Nem ritkák a kommunista szombatok, illetve a pihenőnapokon vállalt, terven kívüli műszakok. Húsvéti békemenetek az NSZK-ban „Határozottan elutEjsítjuk az NSZK részvételét az amerikai űrfegyverkezési tervekben!” „Munkát akarunk rakéták és kü­lönböző védelmi, kezdeménye­zések helyett!” — ilyen és ehhez hasonló transzparenseket visz­nek az idén a hagyományos hús­véti békmenetek résztvevői, köz­tük ismert politikusok, közéleti személyiségek. Az NSZK-ban a fő menet Kiéiből indult szomba­ton, különböző békemozgalmak, szakszervezetek több ezer kép­viselőit egyesítve. A Düsseldorfból indult felvo­nulók a világűr militarizálásának megelőzését és a földi fegyverke­zési hajsza megszüntetését sür­gették. A Ruhr-vidék iközpoiivt- jában, Duisburgban mintegy hétezren vettek részt békegyűlé­sen, elítélték az NSZK kormá­nyának csatlakozását az ameri­kai űrfegyverkezési programhoz és az ország szociális problémái­nak megoldását sürgették, em­lékeztetve arra, hogy már több százezren írták alá azt a felhí­vást, amely az SDI-programtól való nyugatnémet tartózkodás­ra szólít fel. F elszabadulásunk évfordulójára készülünk (Folytatás az 1. oldalról.) máson, a pamutfonóipari válla­latnál, Kiskőrösön, és Kiskun­halason egyaránt a művelődési házban, Kiskunfélegyházán pedig a pártbizottság épületében. Együtt ünnepel a lakiteleki művelődési házban a térség négy települése: a házigazda és a szomszéd vá­ros, Tiszakécske mellett László- falva és Nyárlőrinc. Baján a városi kórházban és a mezőgaz­dasági kombinátnál, valamint Mátétokén, a művelődési ház­ban egy nappal hamarabb tart­ják az ünnepi megemlékezést. Ezen alkalmakon, valamint az üzemi, szövetkezeti, intézményi gyűléseken kitüntetéseket, ju­talmakat is átadnak az élenjáró dolgozóknak. Számos magas ki­tüntetést a munkahelyi kollek­tíva előtt vehet át tulajdonosa. A megyei kitüntetési ünnepség Kecskeméten, április 3-án 12 órakor lesz a Kodály iskola dísz­termében. Április 4-e tiszteletére új léte­sítményeket avatnak. Bátmo- nostor vegyesbolttal a gazdago­dik, Bácsbokodon elkészült a tanácsháza teljes felújítása. Már dolgozik a félegyházi Április 4. Gépipari Művek új üzeme, mi­ként a tiszaalpári sütőüzem is. A megyeszékhelyen a Komszo- mol téren avatják fel — megszé­pült környezetben — a Múzsa című szobrot. Számos egyéb rendezvény szí­nesíti még az ünnep programját. Az ifjúkommunisták például ta­lálkozókat szerveznek a felsza­badulási harcokban részt vett veteránokkal. Az ünnepek alatt is dolgoztak a földeken (Folytatás az 1. oldalról.) gyát. A megye húsz termelőszö­vetkezetében a „belvízőrség” tag­jai a levezető árkokat mélyítet­ték, tisztították a csatornák ere­szeit. Főleg az őszi vetéséket igye­keznek megszabadítani a belvíz­től. Hajdú-Bihar megye több nagyüzemében a cukorrépát ve­tették. Szabolcs-Szatmáriban a MÉM nyíregyházi repülőgépes nö­vényvédelmi szolgálatának pi­lótái is munkával töltötték a na­pot. A dohánytermesztők a fólia­sátrakban vetettek, ápolták az ágy ásókat. A keleti országrészben a hót végére 22 ezer hektárnyi alma ül­tetvény .metszését fejezték be, és hozzákezdtek a lemosó permete­zéshez. A Nógrád megyei karancslapuj- tői. gazdaságban fejtrágyázták és hengerezték az őszi kalászosokat, helikopterről szórták a műtrá­gyát. Érsekvad kerten négy mű­trágyaszóró gép dolgozott, négy nagy teljesítményű erőgép pedig a tavasziak alá készítette elő a ■talajt. Palotáshalmon 10 gép ve­tette az árpát, a köményt, és a mákot. Előkészítették az ősziek talaját a pásztói határban is. Tatabánya határában több mint 3 ezer kisparcellán kertészkedtek a bányászok, a cementgyár, az alumíniumkohó és a bányagép­gyártó üzem munikásai. Metszették a fákat, fóliasátraikat építettek, s a fagytól felengedett földibe ve­tették a borsó, a zöldség, a répa, a retek magját. Gyorsaság, kifogástalan minőség (Folytatás az 1. oldalról.) nekik különösebb gondot, ugyan­is a munlkahengereket a málsodik negyedéviben akarják beépíteni rakodógépeikbe. A kecskeméti gyáregységnek 1986-ra eddig kil en cvenötimiUi ó forintos rendelésállománya van. Ez azonban naponta gyarapodik. Dömötör Tibor szeriint a gyáregy­ségnek továbbra ds céllá a válto­zó piaci igényeikhez való rugal­mas, gyors alkalmazkodás. Sza­vainak ékes bizonyítéka, hogy csupán március közepén érkezett Információ arról, hogy Egyiptom­ba ezer darab rövidített löketű munkahengert kellene szállítani, és máris kiküldtek 'hasonló mé­retű mintadarabot. Ezzél egyidő- ben a szakemberek megkezdték a kívánt paraméterekkel a két hen­ger kialakítását, a gyáregység pe­dig felkészült az ezer darab e‘6- ál Irtására. G. B. ÁRVÁLTOZÁSOK A forgalmazó kereskedelmi vál­lalatok közük, hogy a kínai im­portból származó egyes méter­áruk árát — a beszerzési árak emelkedése miatt — április 1-ejé- től felemelik. így a bársarnyter- mékek fogyasztói ára 6—8 száza­lékkal, a pamut- és gyapjúszöve­tek ára 8—13 százalékkal növek­szik. A Képzőművészeti Kiadd köedi, hogy az általa termeltetett és a Magyar Posta, illetve a PIERT Vállalat által forgalmazott egyes színes képes levelezőlapok 1981 óta változatlan fogyasztói ára áp­rilis 1-éjétől egy forinttal emel­kedik. (MTI) i f *

Next

/
Oldalképek
Tartalom