Petőfi Népe, 1986. március (41. évfolyam, 51-75. szám)

1986-03-01 / 51. szám

p fj£ VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! PETŐFI m AZ MSZMP BÁCS-KISKUN MEGYEI BIZOTTSÁGÁNAK NAPILAPJA XLI. évi. 51. szám Ára: 1,80 Ft 1986. március 1. szombat Március 20-ra összehívták az Országgyűlést © Fidel Castro kubai vezető a tanácskozás szünetében, a küldötteik, körében. Lázár György látogatása Uljanovszkban Az Elnöki Tanács ülése A Népköztársaság Elnöki Ta­nácsa pénteken ülést tartott. Az Alkotmány 22. paragrafusának (2.) bek. alapján március 20-án, csütörtökön 10 órára összehívta az Országgyűlést. A Minisztertanács indítványoz­za, hogy az Országgyűlés tűzze az ülésszak napirendjére az illeté­kekről, továbbá a sajtóról szóló törvényjavaslatökat, valamint a beszámolót az építő- és építő­anyagipar helyzetéről. Az Elnöki Tanács, a kormány előterjesztése alapján, módosí­totta a társadalombiztosításról szóló törvény egyes rendelkezé­seit. Az új jogszabály szigorítja az üzemi baleset megállapításá­nak feltételeit. Nem tekinthető a jövőben üzeminek az olyan bale­set, amely a sérült ittassága foly­tán, vagy a munkahelyi feladat­hoz nem tartozó, engedély nélkül végzett munka során következik be. A testület a szabálysértési fe- lelősségrevonás gyorsítása és ha­tékonyabbá tétele céljából módo­sította a szabálysértésekről szóló törvény eljárási szabályait, s fel­emelte néhány — a társadalomra fokozottan veszélyes — szabály- sértés esetén kiszabható pénzbír­ság felső határát. Az Elnöki Tanács a továbbiak­ban személyi kérdésekben hatá­rozott, bírákat mentett fel és vá­lasztott meg. (MTI) MOSZKVA Moszkvában, a Kreml kong­resszusi palotájában pénteken folytatta tanácskozását a Szov­jetunió Kommunista Pártjának XXVII. kongresszusa. Az első felszólaló Viktor Cseb- rikov, az SZKP KB Politikai Bi­zottságának tagja, az Állambiz­tonsági Bizottság elnöke volt, A Szovjetunió Állambiztonsági Bi­zottsága, amely 1954-ben ala­kult, a szovjet társadalmat hiva­tott megvédeni a külföldi hírszer- ző-szqlgálatok, különböző kül­földi szovjetellenes központok és egyéb ellenséges elemek akna­munkájával szemben. Mint emlékezetes, az SZKP KB politikai beszámolójában kemény bírálat hangzott el a közép-ázsiai Kirgizia pártvezetése címére. Ab- szamat Maszalijev, a Kirgiz KP KB első titkára péntek délelőtti felszólalásában teljesen jogos­nak ismerte el a kritikát. Rámu­tatott: Az elkövetett hibákból le­vontuk a megfelelő tanulságokat. Az uráli Udmurtijában van az IZS márkájú gépkocsikat gyár­tó hatalmas termelési egyesülés, amelynek párttitkára, Jurij Lobov elsősorban új típusok gyártása szükségességének szentelte fel­szólalását. Szergej Manyakin, az omszki területi pártbizottság első titkára rámutatott a Szibéria „hasznosí­tása” és „élettel való megtöltése” közötti különbségre, arra, hogy az utóbbi feladatot kell, mégpe­dig nagyon ésszerűen és körülte­kintően megoldani. Név szerinti bírálatot kapott a péntek délelőtti ülésen a közle­kedésügyi miniszter első helyet­tese. „Milyen felelősség ez az ön­re bízott ügyért, Bevzenko elv­társ?” — kérdezte a vitában fel­szólaló Alekszandr Szuharov, az egyik moszkvai metróépítő brigád vezetője, felidézve, hogy miköz­ben az új ötéves tervidőszakban 40 százalékkal több munkát kell elvégezniük a szovjet főváros metróépítőinek, a programok egyharmadához még mindig hiá­nyoznak a tervek és a költségve­tések. Szovjet-örményország virágzá­sáról, a köztársaságok közötti együttműködés üdvös hatásáról beszélt felszólalásában Karen Demircsjan, az Örmény KP Köz­ponti Bizottságának első titkára. Öt Viktor Misin, a Komszomol Központi Bizottságának első tit­kára követte a szónoki emelvé­nyen. Rámutatott, hogy a szovjet fiatalok méltó módon kiveszik részüket az ország társadalmi és gazdasági fejlesztéséből, a vezető iparágak fellendítéséből, a tech­nikai felújításból, de a Komszo­mol munkastílusán javítani kell. Az élesen bíráló hangvétel foly­tatódott a szovjet kulturális mi­niszter felszólalásában. Pjotr Gyemicsev, aki egyben póttagja az SZKP KB Politikai Bizottsá­gának, kifakadt azok ellen a pénzügyi és tervező szervek • el­len, amelyek a legutóbbi időkig a gazdaságra nehezedő nem jö­vedelmező terhet láttak a kultu­rális építőmunkáiban. Szemjon Grosszu, a Moldovai KP KB első titkára a köztársa­ság ötéves tervének teljesítését elemezve szóvá tette, hogy a rész­leges elmaradás egyes pártszer­vezetek formális munkastílusá­ra, a döntési bátorság hiányára (Folytatás a 2. oldalon.) Lázár György, az MSZMP Po­litikai Bizottságának tagja, a Mi­nisztertanács elnöke és Rajnai Sándor, az MSZMP KB tagjai, moszkvai magyar nagykövet — az SZKP XXVII. kongresszusán részt vevő magyar pártküldöttség tag­jai — pénteken kétnapos látoga­tásra Uljanovszíkba érkeztek. A magyar vendégeket Moszk­vából elkísérte Alekszandr Bol- sov, az uljanovszki területi ta­nács elnöke és Borisz Sztukalin, az SZKP KB tagja, a Szovjet­unió magyarországi nagykövete. Pénteken délután a küldöttség virágkpsarat helyezett el az ulja­novszki Lenin-emlékműnél. Ez­után az SZKP uljanovszki terü­leti bizottságának székházában Alekszandr Bolsov tájékoztatta a magyar vendégeket a közép- volgavidéki terület politikád és gazdasági életéről. Lázár György tájékoztatást adott a szocialista építőmunfca magyarországi tapasztalatairól. A magyar pártküldöttség tag­jai ezután a hazánkkal is kap­csolatban álló uljanovszki egye­di nehézszerszámgépgyárba lá­togattak, majd ugyanott barátsá­gi gyűlésen vettek részt, ahol Lá­zár .György is beszédet mondott. A tanácskozás hűen tükrözi a megújulás igényét Lázár György bevezetőben át­adta a Szovjetunió Kommunista Pártja XXVII. kongresszusára érkezett magyar küldöttség, és személy szerint Kádár János szí­vélyes üdvözletét. — Ezekben a napokban a vi­lág közvéleményének figyelme Moszkva felé fordul, ahol az: SZKP XXVII. kongresszusa vég­zi történelmi jelentőségű mun­káját — mondotta. — A Közpon­ti Bizottság politikai beszámoló­ja, amelyet Mihail Gorbacsov elvtárs terjesztett elő, az eddig meghallgatott felszólalások mély benyomást tettek ránk. A beszá­moló és a küldöttek igénye« marxista—leninista elemzései nagy felelősségei szólnak a Szov­jetunió belső életéről, külpoliti­kájáról, a világ mai helyzetéről. Meggyőző képet adnak arról, hogy a szovjet nép lenini pártja veze­tésével az elmúlt öt esztendőben is tovább haladt a hét évtizede megkezdett úton, és a korábbinál nehezebb körülmények között is olyan erdeményeket ért el a szo­cializmus építésében, amelyekre méltán' büszke lehet.. A kongresz- szus ugyanakkor hűen tükrözi az élet minden területére kiterjedő megújulás igényét, az emberék tenniakarását, vonzó és lelkesítő programot ad a jövő számára. Küldöttségünk nagy figyelem­mel .kísérte és teljes egyetértés­sel fogadta a Szovjetunió bel- éa külpolitikájáról a kongresszuson adott elemzést, állásfoglalást és programot, amely számunkra is fontos tanulságokkal szolgál, biz­tatást és reményt nyújt a társa­dalmi haladás és a béke erői szá­mára szerte a világon. Tisztelgés Lenin emléke előtt Az Önök városában tett láto­gatás alkalmat ad számunkra, hogy itt, a szülőhelyén is leró- (Folytatás a 2. oldalon.) SOROZATGYÁRTÁS ELŐTT A Szék- és Kárpitosipari Vállalat kecskeméti gyára az elmúlt évben több mint 56 millió forint értékben exportált székeket. Ezek igen keresett termékek az idei esztendőben is, a Szov­jetuniótól az Egyesült Ál­lamokig több igényes pia­con. Képünkön: a prototí­pusok műhelyében Szőke János mintáz be egy NSZK megrendelésre kerülő szé­ket, melynek alapján ha­marosan megkezdődhet a sorozatgyártás.­\,vV. iKiNi (Gaál Béla felvétele) .... Kádár János és Mihail Gorbacsov találkozója MOSZKVA Kádár János, az MSZMP fő­titkára és Mihail Gorbacsov, az SZKP KB főtitkára pénte­ken Moszkvában baráti talál­kozót tartott. A megbeszélésen Kádár Já­nos nagyra értékelte az SZKP XXVII. kongresszusának mun­káját, azoknak a program'do- kumentumoknak alkotó vitá­ját, amelyek megerősítik a Szovjetunió társadalmi-gazda­sági fejlődése meggyorsításá­nak, a párt vezető szerepe nö­velésének, a szovjet nép szo­cialista önigazgatása tovább­fejlesztésének, a béke és a nemzetközi biztonság megszi­lárdításáért vívott harcnak irányvonalát. Kádár János és Mihail Gor­bacsov fontosnak nevezte a Varsói Szerződés tagállamai­nak aktív, egyeztetett lépéseit, amelynek célja Európa és a világ helyzetének gyökeres megjavítása, amire lehetőséget adnak a Mihail Gorbacsov ez év január 15-i nyilatkozatá­ban szereplő szovjet javasla­tok. Kijelentették: Magyaror­szág és a Szovjetunió egyaránt arra törekszik, hogy a nemzet­közi biztonság és a szilárd bé­ke érdekében erősödjék a szo­cialista közösség országainak egybeforrottsága, valamennyi haladó és békeszerető erő együttműködése. A magyar—szovjet kapcso­latok néhány kérdését átte­kintve Kádár János és Mihail Gorbacsov megerősítette, hogy a marxizmus—leninizmus és a szocialista internacionalizmus elveire támaszkodva mindkét részről tovább akarják fejlesz­teni az MSZMP és az SZKP, Magyarország és a Szovjetunió elvtársi együttműködését, ak­tívabbá akarják ténni az együttműködés új formáinak és módszereinek bevezetését, különösen a tudományos-mű­szaki haladás kiemelt terüle­tein. A találkozót az MSZMP és az SZKP kapcsolatait jellem­ző egység, szívélyesség és test­véri barátság légkörében tar­tották meg. Gyógy- és fűszernövények, baromfi exportra Az áfészek évek óta növekvő mértékben járulnak hozzá a me­zőgazdasági termékek exportcé­lú termeltetésével, felvásárlá­sával, iparcikkek előállításával a népgazdaság egyensúlyi helyze­tének javításához. Tavaly is a számos kedvezőtleri hatás — aszály, elemi károk, szigorodó közgazdasági és külpiaci felté­telek — ellenére kiviteli tervei­ket túlteljesítették. A rubel- elszámolású exportot a megye áfészci 13,1 százalékkal, a tőkés kivitelt pedig 13,4 százalékkal teljesítették túl, a tervekhez vi­szonyítva. Az összességében jónak m ható megyei teljesítmények lett a szövetkezetenként! te: téseknél jelentős szóródás pasztaiható, amelynek sz oka van, nem utolsósorban a meltetési, felvásárlási, forga zási színvonal, s az ezzel ka] latos szervezőmunka. Jó p mutatott, főként gyógynövéi zöldségfélék exportcélú tei tetésében a bácsalmási és i jai áfész. A bajaiak kitűnt toll- és a haszonfa-felvásá ban is. A kecskeméti U: Afész két és félszer annyi zervipari terméket, ételíz. gyártott exportra, mint 1984 A kiskunfélegyházi Int Afész is jó eredményeket é a baromfi- és a libamájex ban, bar a nyugati piac tel sege miatt hosszú ideig tá kellett áruik egy részét Jelenleg 95 áfész-szakcs. működik a megyében, 12 taggal. Az elmúlt évben mint 650 millió forint él ® Pulykát csomagolnak szovjet exportra a kiskunfélegyházi Integrál Áfész baromfivágó üzemében. (Méhes! Éva felvétele) \ • árut vásároltak fel tőlük a szö­vetkezetek. Ezenkívül jó kapcso­latot alakítottak ki a szakcsopor­ton kívüli kisgazdaságokkal. En­nek is köszönhetők a már emlí­tett eredmények. A megye ófé- szei tavaly megközelítően 980 mil­lió forint értékű mezőgazdasági és Ipari terméket vásároltak fel, s mintegy felét szállították a külkereskedelmi vállalatok köz­reműködésével külföldre. A közelmúltban a MÉSZÖV elnöksége megvitatta az áfészek eddigi exporttörekvéseit és a to­vábbi tennivalókat. Többek kö­zött megállapította, hogy hatéko­nyabb együttműködés szükséges a forgalmazó vállalatokkal. A kertészeti termékeknél, különö­sen a gyümölcsnél a friss termé­kek exportpiaca egyre csökken. Indokolt foglalkozni — esetleg társulás formájában — a fel­dolgozás lehetőségeivel. A na­gyobb élelmiszer-feldolgozó áfé- szeknél a személyi feltételek megteremtésével vagy több szö­vetkezet összefogásával töreked­jenek az önálló exportjog meg­szerzésére. Az idei kiviteli tervek most készülnek. Kár, hogy az ehhez szükséges információk még ke­vésbé állnak rendelkezésre. K. S. HARTA, BÁTYA, KISKŐRÖS, KELEBIA, DUNASZENTBENEDEK, LÁSZLÓFALVA, TÁZLÁR Eredmények és tervek a szövetkezetekben . Február utolsó hetében tovább folytatódtak a mezőgazdasági szövetkezetek zárszámadó köz­gyűlései. A hartai Erdei Ferenc Terme­lőszövetkezet csütörtökön Duna- tetétlenen, pénteken pedig Har- tán tartotta zárszámadási rész- közgyűlését. A vezetőség beszá­molóját Hegedűs Lajos elnök terjesztette elő, hangsúlyozta, hogy a termelőszövetkezet fenn­állása óta a legjobb eredményt érte el: 71 millió forintot, amely négy millióval több az 1984. évi­nél. Az egy főre jutó személyi jövedelem meghaladta a 79 ezer forintot. A főágazatok közül ki- emelikediik a sertéstenyésztés, amit a termelőszövetkezet a ház­táji és kisegítő gazdaságokkal együttműködve fejlesztett a VI. ötéves terv időszaka alatt. Ta­valy már csaknem 27 ezer ma­lacot vásárolt fel a közös gazda­ság a kisüzemektől. Bátyán a Piros Paprika Ter­melőszövetkezetben a gazdaság további életét meghatározó évet zártaik. Űj keresetszabályozást ve­zettek be és megindultak az in­tenzív árutermelés útján. Az ál­lattenyésztési ágazatra az átala­kulás volt a jellemző. Megkezd­ték a szarvasmarha-állomány fel­számolását, az első istálló kiürí­tése után azonnal hozzákezdtek a broilercsirke „telepítéséhez”. Tavaly a mérleg szerint 21,5 milliós nyereséget értek el. A kiskőrösi Kossuth Szakszö­vetkezet tagsága nehéz esztendő­ként emlékszik majd vissza 1985- re. Gazdálkodásuk eredménye 25,6 millió forint volt. Kukoricá­ból, zabból és takarmánybúzából viszonylag jó eredményt értek el, ezek vetésterülete azonban nem jelentős. A szőlőt — különösén a magasművelésű tőkéket — olyan katasztrofális fagykár érte, hogy ősszel az ezt megelőző évi ter­mésnek csak a 17 százalékát szü­retelhették. A kelebiai Rákóczi Csillaga Termelőszövetkezetben tavaly 117,5 millió forint termelési ér­ték mellett 236 ezer forintos nyereséget könyvelhettek el. A téli fagy okozta károk csökkenté­sére termékszerkezet-módosítást hajtottak végre. Bérbe adták a közös juhállományt, a hús- és törzslúd-, valamint törzskacsa- tenyészetet pedig tépik, így a .tollat is hasznosítani tudják. A sok egyéb mellett a baromfitele­pen is találtak ,kóbor fillére­ket”. Ugyanis a kazánokat olaj helyett már a kitermelt gyü­mölcsfákkal fűtötték. Az idei terveik között szerepel egyes gabonafélék vetésterületének növelése. A baromfiágazat is — remélik — 33 százalékkal több árut ad, mint 1985-ben. Ahogy Kun László, a duna- szentbenedeki Űj Hajnal Tsz el­nöke a pénteken összehívott köz­gyűlésnek számot adott róla, alig­hanem csak mindannyiuk áldoza­tos munkájának köszönhető, hogy 94 millió forint értékű termelés­sel 6 és negyed millió forintos nyereséget értek el. Több mint 10 százalékkal növekedett a növény- termesztési ágazat „súlya”, az ál­lattenyésztési ágazat viszont fél­millió forintot meghaladó vesz­teséget hozott. Az idei terveik között szerepel a kukorica vetés- területének és a szarvasmarha­ágazatnak csökkentése. A napra­forgó vetésterületét viszont nö­velni kívánják. A lászlófalvi Egyetértés Terme- j lőszövetkezet mérleg szerinti eredménye valamivel meghalad- I ta a 4,5 millió forintot. Termelé­si értékük 125 millió forint volt. Az elmúlt esztendőben nagyot Téptek előre az egyéni érdekelt­ségen alapuló kisvállalkozási for­mák elterjesztésében. A tehené­szetben, a juhászaiban az állo­mány egy részét vállalkozóknak adták ki. Az elmúlt év második felében kísérleti jelleggel 11 ön­elszámoló egységet hoztak létre. ! Idén tovább fejlesztik és korsze- i rűsítik a jól jövedelmező ipari j ágazatokat. Hozzákezdenek a fű­részüzem rekonstrukciójához, de bővítik az egyéni érdekeltségen alapuló vállalkozások körét is. A tázlári Béke Szakszövetkezet szinte minden vonatkozásiban túl­teljesítette tervét. 94,8 millió fo­(Folytatás a 2. oldalon.)

Next

/
Oldalképek
Tartalom