Petőfi Népe, 1985. szeptember (40. évfolyam, 205-229. szám)

1985-09-17 / 218. szám

4 • PETŐFI NÉPE • 1985. szeptember 17. TÖLTELÉKÁRU, HÚSPOGÁCSA, KONZERV Korszerűsödő termékszerkezet a Kecskeméti Baromfifeldolgozó Vállalatnál „Az élelmiszer stratégiai cikk” — olvashattuk az el­múlt években jó néhányszor a hazai sajtóban. Az állítás igazságát eszünkbe sem jul kétségbe vonni, különösen ha a Szahel-övezet éhezőiről látunk filmtudósítást a tele­vízióban Ám az országban termelt húsféleségeket mégis egyre nehezebb a világpiacon értékesíteni, a számunkra kedvezőtlenül változó külső körülmények miatt. A gondokat a Kecskeméti Ba­romfifeldolgozó Vállalat is ér­zi, de keresi a kiutakat is. Ho­gyan? A hagyományos baromfi­hús-termelés a nemzetközi mun­kamegosztásban ma már nem tartozik a legnagyobb „kunsz- tok” közé. A fizetőképes orszá­gok bőséges kínálatban válogat­hatnak. A piacot már évekkel ezelőtt elárasztotta a brazil csirke, s a hagyományosan nagy vásárlónak számító közel-keleti térségben is gyors ütemben fej­lesztik a termelőkapacitásokat. Aki tehát a barom trhús-terme- lésből akar a jövőben is meg­élni, annak a költségek folya­matos csökkentése mellett olyan 1 új termékeket kell piacra dob­nia. amelyek előállítására má­sok nem képeseik, s amelyekért a legigényesebb vásárló is haj­landó jó árat fizetni. Ezzel pró­bálkozik a kecskeméti vállalat is. s hogy nem eredménytelenül, art az OMÉK-on elért sikerek is bizonyítják. — Arra törekszünk, hogy mi­nél nagyobb arányban kínál­junk magasabb feldolgozottsági fokú, -■ konyhakész' állapothoz ■közeli termékeket. — mondja Daruid János termelési igazga­tó. — Ilyen a darabolt pe­csenyekacsa, amely az Országos Mezőgazdasági Kiállítás nagy­díját kapta. A gyártás előkészí­tését 1983-ban kezdtük, az idei esztendő pedig már a pjaci át­törés éve. — Pedig a verseny kiélezett, nem könnyű az értékesítés — veszi át a szót Gerhardt Antal áruforgalmi főosztályvezető. — Francia, holland, nyugatnémet, angol és dán cégek kínálatával hasonlítják össze áruinkat a fo­gyasztók. 1983-ban még csak 20, tavaly már 140 tonna darabolt pecsenyekacsát adtunk el hatá­rainkon kívül. Az idei export remélhetőleg eléri majd a 200 tonnát, a hazai piacon pedig 40—50 tonnás igénnyel számo­lunk. — Nem titkolt szándékunk, hogy továbbfeldolgozobt termé­keinket is exportálni kívánjuk — folytatja a beszélgetést dr. Tobak István vezérigazgató. — Ezek közé a töltelékáruk, a pa- nírozott, elősütött húspogácsák és a konzervek tartoznak. Je­lenleg heti 8—10 tonna töltelék­árut gyártunk, legkeresettebb az OMÉK-on második díjat kapott kolbász, a Kecskeméti páros. Termelésünket a közeljövőben heti 16—18 tonnára szeretnénk felfuttatni. Épülő' konzervüze­münk az idén elkészül, a .pró­baüzem azonban áthúzódik 1986- ra. Rövidesen libamájkonzer- vekkdl jelentkezünk, de ezek piaci elhelyezése nem problé­mamentes. Ausztriában ugyan már tartottunk sikeres termék- bemutatót. de az igazi áttörés­hez hiányoznak a megfelelő konzervdobozok. Alumíniumból készült, tépőzáras- fedéllel ellá­tott. mélyhúzott konzervdobo­zokra volna szükség. Ilyeneket a magyar ipar jelenleg nem gyárt, az import viszont • évi 30 millió forintunkba kerülne. Tudjuk, hogy ezután keményebben kell dolgoznunk mint eddig, de bí­zunk a jövőben — fejezte be mondanivalóját dr. Tobak Ist­ván. A régi hagyományokra visz- szatekintő Kecskeméti Baromfi- feldolgozó Vállalat nem ül te­hát eddig megszerzett babérjain, hárem kivívott piaci pozíciói­nak megőrzésére törekszik. De meglesznek-e ennek forrásolda­li feltételei, vagyis lesz-e ele­gendő feldolgozandó baromfi? A kérdésre Arató Sándor terme­lési igazgatóhelyettes próbál meg választ adni. — Nem könnyű biztosítani ■évente. -30—35 \ ezer tonna ba­romfit; vállalatunk folyamatos, működéséhez ennyi szükséges. A? állattenyésztési kedv utóbbi időben tapasztalható visszaesé­se bennünket is érzékenyen érint. A Hunnia hibrid broiler- csirkéből az elmúlt évben 140 ezerrel csökkent a szülőpárok száma. Bács-Kiskun megyében olyan gazdaságok hagytak fel a' baromfitartásisal. mint a lászló- falvi Egyetértés és az orgová- nvi Sallai Tsz. Pedig Csirkehús­ból az ország a VII. ötéves terv porán is jelentős dollárbevételre számít. Szomorúan vettük tudo­másul. 'hogy az állattartás fej­lesztésére felvett világbanki hi­teleket teljes egészében a ser­tés- és sz á rva ima rína-ten vesztés k<mia. A baromfiágazatnak a jelenleginél nagyobb támogatás­ra van szüksége. Bálái F. István 9 Főzés, füstölés előtt a Kecskeméti páros. (Méhesi Éva felvételei) Szolgáltat-e a szolgáltatás? Ha elromlik a bejárati ajtó zárja, ha kitörik az ablak­üveg, ha a csap csöpögésére ébredünk, szakemberért fo­hászkodunk, s igyekszünk elültetni magunkban a re­ményt, talán nem kell na­pokig várni, hogy megérkez­zen a mester és elhárítsa a hibát. Sajnos, rosszak a ta­pasztalataink, sokszor órák, napok mennek veszendőbe a hiábavaló várakozás miatt; a szolgáltató ágazat ma még sok kívánnivalót hagy maga után. Nálunk és Európában Amikor szolgáltatásról beszé­lünk, szívesen példálózunk ten­gerentúli adatokkal: az Amerikai Egyesült Államokban a foglal­koztatottak csaknem nyolcvan százaléka a harmadik szektor­iján, a szolgáltató ágazatban dol­gozik, Nálunk ez az arány az öt­ven százalékot sem éri el. Na, de, ne menjünk messzire, néz­zük meg mi a helyzet Európá­ban,? Frissebb statisztika nem lévén, hasonlítsuk össze az 1979. évi adatokat, Magyarországon 37, a Szovjetunióban 41, Csehszlo­vákiában 38, Romániában 25, Belgiumban 64, Ausztriában 48 százalék a szolgáltatásban fog­lalkoztatottak aránya. Az euró­pai országok között hazánk har­madik szektora fejlődött a leg­dinamikusabban a hetvenes évek­ben, ma viszont még a szinten- tartás is nehezen megy. Mi ennek az oka? — adódik a kérdés. A válaszadásban segítsé­günkre volt a Szolgáltatáskutató Intézet, amely tanulmányokban vázolta fel a múltat, a jelent, és előzetes becsléseket készített a VII. ötéves tervidőszakra. A ku­tatók megvizsgálták a vas-, a fa-, a fém- és a gépipari, az elektromos háztartási gépek, a híradástechnikai cikkek javítási helyzetét, a textiltisztítást, a fo­gyasztási cikkek kölcsönzését, a személyeknek végzett fordítást, gépírást, takarítást, a gépjármű-, az építőipari, a fodrászipari és a fényképészeti, valamint a cipő­javító Szolgáltatásokat, a hasz­nált fogyasztási, cikkek ■ felvásár­lását, a teherszállítást. Mindeb­ből látható: nagyító alá tették a lakosságot legközvetlenebbül érintő területeket. Olcsóbb a falusi Magyarországon a hatvanas évek végén a szolgáltatásokban érzékelhető volt, hogy a kereslet messze meghaladja a kínálatot. Iparengedéllyel dolgozó kisipa­ros nemigen volt, az állami vál­lalatok viszont nem bírták az „iramot”. Változást a kormány „vitamininjekciója” hozott. Kü­lönböző csatornákon összesen 20 milliárd forintot juttatott a gaz­daságba, hogy lakossági szolgál­tatásra ösztönözze a vállalato­kat. Kedvezményeket, vissza nem térítendő hiteleket nyújtott. A hatás nem maradt el. Egymás után épültek a szolgáltatóházak, a javítóközpontok, egyre több kisiparos kért főállásra iparen­gedélyt. Am a nyolcvanas években nem volt ilyen gyors ütemű a fejlesz­tés, a meglévő hálózat szintep- tartása is mind nagyobb gondot okoz, annak ellenére, hogy akad­nak még ma is olyan vállalatok, amelyek kapnak támogatást. A mosatást például csaknem száz százalékkal támogatja az állam. Voltaképpen minden más szolgál­tatás a szabadáras kategóriába ke­rült, ami jelentős mértékben be­folyásolja a kereslet alakulását. Ebből viszont nem lehet lemérni a valós igényeket. Az emberek jövedelme a meghatározó abban, hogy ki milyen szolgáltatásra költ, de mindenki igyekszik fenn­tartani eddigi életszínvonalát, szokásait, miközben kiadásai csökkentésére törekszik. Ebből következően mind többen veszik igénybe az olcsóbb, úgynevezett fusi-munkát. Ez viszont bizonyos értelemben elfedi a harmadik szektor hiányosságait. Másféle hatások is fellelhetők. A kutatók megállapították' a la­kossági szolgáltatás nem elég nyereséges, az itt dolgozók bére alacsony, s a kisiparosok is a több hasznot biztosító állami vállala - toktól,., szövetkezetektől,. fogad­nak el megrendelést: . Mondván: nagyon megemelkedtek a társa­dalombiztosítási járulékok, szük­ségük van a nagyobb bevételre. Országiul korkép A városi emberek jobb hely­zetben vannak, mint a kisebb te­lepülésen élők. A kutatók készí­tettek egy térképet, amely szem­lélteti, hogy 1983-ban megyén­ként milyen volt az egy lakosra jutó szolgáltatási ellátottság. E szerint a fővárost övező megyék gyengén ellátottak, hasonló a helyzet Szabolcs-Szatmár és Borsod-Abaúj-Zemplén megyé­ben is. Ugyanakkor például So­mogy, Baranya, Tolna, Zala, Bács-Kiskun és Heves megyét, va­lamint a fővárost jól ellátottnak látták. Összességében tehát nem lehet kiegyensúlyozottnak mon­dani az ország szolgáltatási hely­zetét. Éppen ezzel magyarázható, hogy a kormány újabb rendelkezések­kel igyekszik javítani a helyze­ten. Január elsejétől az anyagár nélküli munkáért tízszázalékos adóvisszatérítés illeti meg a la­kossági szolgáltatást végzőt. A kisvállalatoknak, kisszövetkeze­teknek tizenöt százalékra mér­séklődik a jövedelemadójuk, ha lakossági szolgáltatást vállalnak. Ez egyébként várhatóan megnö­veli a kisvállalatok, kisszövet­kezetek számát. Annak ellenére, hogy a decentralizálás, a -szétvá­lás megtörtént, ez nem minden esetben hozta meg a várt, a ked­vező változást. Például továbbra is gond az anyag- és alkatrész- hiány. Továbbá: januártól a ve­zetők prémiuma az eddiginél jobban függ a lakossági szolgál­tatásban végzett munkától. Csináld magad! Mindenképpen fellendülés vár­ható, azonban még nem bizonyí­tott, hogy a bevezetett ösztönzők elegendőek lesznek-e. Mire szá­míthatunk tehát? Becslések sze­rint egyre több szerep jut majd a „csináld magad’’ mozgalomnak. És" érre a kefeskfedőkrték“ iflSV most fel kellene figyelniük, hogy a szakboltokban, áruh ázakbátt mind több, sokféleképpen hasz­nosítható kisgép várja a vásár­lókat. Miután ilyeneket nemigen gyártanak idehaza, megfelelő barkács-háttériparra van és lesz szükség. Persze bizonyos mun­kákat el sem lehet otthon végez­ni, még ha a jószándék, a vállal­kozókedv meg is van az ember­ben. Példaképpen említjük a vi- deokészülékek, a színes televí­ziók javítását. Ilyen és ehhez ha­sonló szolgáltatásoknak viszont meg kell erősödniük. A kutatók szerint 1990-re 1975-höz viszo­nyítva, összehasonlító áron szá­molva, több mint 180 százalék­kal növekedik majd az egy la­kosra jutó szolgáltatás Magyar-- országon. H. T. A TÁRGYALÓTEREMBŐL: Önbíráskodók Teljesítik vállalásaikat a halasi szövőnők Három bajai jóbarát önfeled­ten szórakozott tavaly december 13-án este a helyi Stop vendég­lőben. Ott sorakoztak előttük az üres vagyi félig tele söröskorsók és a fröccsös -poharak. A társa­ságból László Gyula bontott asz- • lalt, aki fél nyolc körül úgy gon­dolta, ideje hazamenni. Csakhogy a kocsma előtt, nem találta az előzőleg óda-támasztott kemping­kerékpárját. Hiába tette tűvé a környéket, csak annyit tudott meg egy elhaladó járókelőtől, hogy valaki a Peller-tanya irá­nyába tolt el egy biciklit. László .Gyula szólt erről az éppen kifelé jövő cimboráinak, így vele Pluszul József és Sáfár József is elindult a megadott irányba. Mind­hárman úgy tudták, hogy a Pel- ler-tanyában a Szauter házaspár lakik, akik 1984-ben költöztek be, miután megegyeztek a tulaj­donossal. hogy aríakbér fejében elvégzik a szőlőmunkákat. Odabenn a lámpa fénye mel­lett Szautemé egy regényből részleteket olvasott fel a férjének. Amikor a dörömbölést meghal­lották. mindketten rpegrémültek, mert nem értették, miről van szó. Kintről hangos szidalmak közepette üvöltötte valaki, -hogy adják ki a kerékpárt. Szauter István erre kiszólt, hogy semmi­féle bicikliről nem tud, s kérte, hagyják békében pihenni őket. Egyben azt is kijelentette. Rogy nem engedi be a dörömbölőket, csak akkor, ha hivatalos személy- lyel együtt, jönnek. Ám a cimborák már olyannyi­ra dühtje jötték, hogy benyomták a külső ajtót. Egyikük betörte az üveget, majd beljebb haladva a szobai ajtói ' is benyomva, könnyedén behatoltak a helyiség­be. Szauter István félelmében fel­kapott egy baltát, de a túlerő­ben lévő csapat egyik tagja. Sá­fár József kivette a kezéből, s kimen ve messze elhajította a kertben. De nem üres kézzel, ha­nem egy karóval jött vissza, amivel fejbevágta Szautert. Majd megszabadulva eszközétől, társai segítségével az ágyra hianyatt- lökite a semmit sem értő férfit. László Gyula ekkor ököllel üt­ni kezdte a fejét. Sáfár pedig a nyakát szorította meg. Nuszpl is csatlakozott, és most már hár­man ütlegelték puszta kézzel a hanyatt fekvő férfit. A 'bántal­mazás közben végig üvöltve kér­dezték, hogy hol van a kerékpár. László Gyula még azt is meg­jegyezte. hogy „itt döglenek meg”, ha nem adják vissza. Ám hiába tiltakozott a férfi, s állította to­vábbra isi,' hogy nem tud semmi­ről. a támadók az ágyat össze­törték. a berendezést felfőrgatták, a szőnyegeket összegyűrték. Szautemé közben a férje vé­delme érdekében hátulról elkap­ta Nuszpl kabátját. De a férfi ügyesebbnek bizonyult, mert hir­telen megfordulva ököllel hom­lokon csapta az asszonyt. Majd mindkét csuklóját megfogva a férje mellé hanyattlökte az ágy­ra. A nő kétségbeesett helyzetét még • csak tetézte, hogy László Gyula az egyik kezével a hajába markolt, a másikkal pedig a nya­kát szorongatva, üvöltve tovább követelte a kerékpárt. Eredmény­re persze a kérdőrevonás e kü­lönös módja sem vezetett; akkor sem találtak semmit, amikor tá­vozóban végigkutatták az egész tanyát. 1 Amint a hívatlan „vendégek” eltűntek a környékiről, Szauter István és felesége gyalog elin­dult a tanyáról a városba, hogy a rendőrségen feljelentést tegyen. Az ügyeletes tiszt azonnal intéz­kedett a megfelelő orvosi ellá­tásról és látleletet is készíttetett a sérülésekről. Bár mindkettő­jüknek nyolc napon belül gyó­gyuló sérüléseket akoztak a táma­dók, s ez elegendő lett volna, hogy kérjék a megbüntetésüket köny- nyű testi sértés vétsége miatt, ezzel a magánindítvány-tételi jó­giikkal a sértettek nem éltek. *, * * A Bács-Kiskun megyei Fő­ügyészség a három jóbarátot ma­gánlaksértés és ön-bíráskodás vét­ségével vádolta, amely bűncse­lekmények hivatalból (s nem magánvád alapján) üldözendők. A Bács-Kiskun megyei Bíróság a bizonyítékok, az intézkedő rendőr helyszíni szemlén készült jegyzőkönyve, valamint az orvosi vélemény alapján megnyugtatóan bizonyítottnak látta a bűncse­lekményeknek a vádlottak általi elkövetését Bár mindhár­man azzal védekeztek, hogy a sértett és felesége — kihasznál­va a helyzetet — maguk dúlták fel a lakást és egymásnak okoz­ták a sérüléseket, a bíróság ezt az állítást minit teljesen valószí­nűtlent, nem fogadta el. Igaz, az elsőként -intézkedő rendőr szerint a Szauter házaspárral már több­ször volt probléma, mert külön­böző lopásokat követtek el. Ám olyan emberek, ‘hogy csak akikor fordulnak a rendőrséghez, ha igen nagy sérelem éri őket, mint például az említett tavaly decem­ber 13-i estén. A bíróság végül az összes kö-' rülményak mérlegelése alapján az alkalmi munkás Nuszpl Jó­zsef. a téglaégető Sáfár József, valamint az ugyancsak téglaégető László Gyula bűnösségét egy- rendbeli magánlaksértés bűntet­tében és egyrendbeli önbírásko­dás vétségében állapította meg Ezért mindhármójukat halmazati büntetésül egy-egy év börtönben letöltendő szabadságvesztésre ítélte. Az ítélet nem jogarős. Tuza Béla A Szegedi Textilművek kiskun- halasi gyáregységében 260-an munkálkodnak a tervek teljesí­téséért. Az első féléviben három­féle ágynemű-alapanyagot készí­tettek, s ezekből 2 millió 520 ezer négyzetmétert adtak át a BUDAPRIINT kikészítő üzemei­nek. Ez a teljesítmény 105,1 szá­zaléknak felel meg. Az eredmény dicséri a hét 6izocialisita brigádot is. Ezek a kollektívák becsület­tel teljesítik vállalásaikat, s kö­zülük egy már a gyáregység ki­váló brigádja oímmel, a többi pedig az ananyjelvénnyel ren­delkezik.-Elismerés illeti a gyáregység kollektíváját azért is, mert a kö­zelmúltban egy hónappal a ha­táridő előtt telepítettek és vet­tek használatba 28 automata szö­vőgépet. Jelenleg naponta átlag 20 ezer négyzetméter szövet ke­rül ki az egyre nagyobb szakmái tapasztalattal rendelkező szövő­nők -kezéből, illetve a szövőgép­ből. I Képünkön a szövődébe kerülő fonalgombolyagokat ellenőrzi Kádár Ferencné. O. L.

Next

/
Oldalképek
Tartalom