Petőfi Népe, 1985. február (40. évfolyam, 26-49. szám)

1985-02-26 / 47. szám

« • PETŐFI NÉPE • 1985. február 26. AZ IDÉN MEGTAKARÍTÁST HOZ A Az értékelemzés csapati Tavaly nyátron adtunk hírt ar­ról. hogy a Kecskeméti Mezőgép Vállalat megtette az első lépése­ket a felesleges költségeket fel­táró értékelemzéses módszer al­kalmazására. Már a nekibuzdulás is sikerrel járt. ugyanis témaja­vaslatával harmadik díjat nyert a cég a PRODUKTORG Szervezési Vállalat által kiírt pályázaton. A nyertes téma a modul-rend­szerű, alagút-pasztőröző berende­zés konstrukciós és technológiai értékelemzésére vonatkozott. Eb­ből a gépcsaládból évente 100 millió forintos megrendelése van a MEZÖGÉP-nek. A termelési ér­ték 60 százaléka anyagköltség, ugyanakkor az anyag 70 százalé­kát tőkés importból szerzik be. A pályázatra beküldött javaslat az import hazai anyagokkal való he­lyettesítése volt. Harminc javaslat A harmadik díj elnyerése azt jelentette, hogy a téma érték- elemzését — hatszázalékos garan­tált költség-megtakarításig — in­gyen végezték el a PRODUK- TORG szakemberei. Csak az ezen felüli eredményből kért a szerve­zési vállalat megegyezés szerinti részesedést. Arról, hogy végül is milyen eredménnyel zárult ez a hatékonyságot és gazdaságosságot javító munka. Kalásziné Alter Ibolyát, az MEZŐGÉP műszaki ellenőrzési főosztályának érték­elemzési csoportvezetőjét kérdez­tem. — Vállalatunk vezetősége és a PRODUKTORG képviselői az el­múlt év végén értékelték csopor­tunk zárójelentését — válaszolta Kalásziné — Megállapították, hogy tevékenységünk sikeres volt. A pasztőröző berendezés funkció­ját elemezve csoportunk ugyanis mintegy 30 javaslatot dolgozott ki. Ezek többek között konstruk­ciós egyszerűsítésekre, olcsóbb, belföldön is beszerezhető anyagok alkalmazására, valamint a gép energiatakarékosabb működésére vonatkoztak. — Mondana néhány példái} — A csapat tagjai találtak a gépen olyan alkatrészeket, sze­relvényeket. amelyeket el lehetett hagyni vagy egyszerűbbekkel he­lyettesíteni anélkül, hogy az a be­rendezés működésére * hátrányo­san hatna. Azután jó néhány al­katrésznél a drága festés helyett az olcsóbb, sőt tartósabb mű­anyag porszórt felületfedést ajánlották. Az önköltség csökken­tését célzó ötletek mintegy 60— 70 százalékát képezték az energia­megtakarítást is lehetővé tevő ja­vaslatok. Vagyis a berendezés előállításához nemcsak kevesebb alkatrészre, olcsóbb hazai anyag­ra. h’anem üzemeltetéséhez gőzből is kevesebbre van szükség. Senki sem idegeskedett — Számokban hoavatn fejezhető ki az eredmény? — A modul-rendszerű alagút­pasztőröző berendezés előállításá­nak önköltségéből 9,32 százalékot faragtunk le. A zárójelentésben foglalt javaslat alapján már el­készült a módosítások bevezeté­séhek ütemterve is. Ezt két rész­re bontotta a vállalat vezetése. Az elsőbe sorolták azokat a javasla­tokat. amelyek alkalmazása nem ütközik különösebb nehézségekbe. Ezek előkészítése folyamatban van. és az év második felében már a figyelembevételükkel mó­dosul a gyártás, négy százalékkal csökkentve az önköltséget. A többi javaslat bevezetése is folyamatban van. de alkalmazá­suk nagyobb előkészületet igé­nyel. Ezek közé tartozik az emlí­tett hazai anyagok beszerzése, a gvártó gépek felszerszámozása stb. Ily módon az említett módo­sítások valószínűleg csak egy év múlva éreztetik majd hatásukat a termelésben, ám megéri, mert további 5,3 százalékos önköltség- csökkentést eredményeznek. — Milyen 'tapasztalatokat szer­zett az új munkaköre, az érték- elemzés területén? — Nagyon érdekes, változatos, izgalmas tevékenység. A csoport tagjaiban láthatóan felébredt az alkotnivágyás. egyre-másra szü­lettek a jobbnál jobb ötletek. Na­Időszerű feladatok a nemesített vetőmagter Az Agrártudományi Egyesület és a Nyugdíjas Agrár- szakemberek Klubja szervezésében a napokban, népes szakmai tanácskozáson vitatták meg azokat a kérdéseket, amelyek a mezőgazdaság részére annyira fontos nemesí­tett vetőmagtermesztést, -kikészítést és -forgalmazást elő­segítik. Barada Lajos, a Növényter­mesztési és Minősítő Intézet igaz­gatója ismertette az ország ne­mesített vetőmagtermesztésének és minősítésének problémáit, az exportlehetőségeket. Hangsúlyoz­ta, hogy a vetőmagtermesztés a természeti adottságokon kívül szakember és bizalom kérdése is.­Pálinkó István, a Bács-Kisikun megyei Vetőmagtermeltető és Ér­tékesítő Vállalat igazgatója a , megye gondjaival foglalkozott. A' vetőmagtermesztést szerződéses alapon, ötezer hektáron végzik, ezenkívül még felvásárol a vál­lalat több mint huszonegyezer tonna fémzárolt vetőmagot is a megyei és az országos igények kielégítésére. A tavaszi vetőma­gokból előreláthatóan nem lesz hiány, de a hibridkukorica-vető­mag negyven százalékát — az aszály okozta terméskiesés miatt — nyugati importból kell pótol­ni. Ezeknek a tételeknek a be­szállítása megkezdődött. A válla­lat, és a minősítő, valamint szál­lítási szervek mindent elkövet­nek. hogy a vetés idejére a ve­tőmag rendelkezésre álljon. A vetcburgonya-ellátás több fajtá- - ból biztosított. A Bajai Mezőgazdasági Kom­binát a megye egyik legnagyobb vetőmagtermelő és hibridüzerp- mel rendelkező gazdasága. Mol­nár János, helyettes vezérigazga­tó tájékoztatta a résztvevőket az ígéretes búzafajták előállításáról, a kísérleti intézetek által kiadott új fajták minőségi követelmé­nyeiről, és mindarról, ami von­zóvá tehetné a nemesített vető­mag termesztését. A vetőmag-ex­port tekintetében sikerekről szá­molt be. mert az elmúlt évben a kombinát kétmillió dollár értékű vetőmagot értékesített, melynek felét olajos magvak adták. A Bácsalmási Napraforgó-ter­melési Rendszer munkáját és eredményeit dr. Horváth Zoltán 'ismertette. Húsz hibrid- és két napraforgó-fajtát termesztenek. A terméseredmény az aszályos időjárás ellenére is megfelelőnek mondható. A vetőmagigényeket a rendszer tagjainak biztosítani tudják, választék és mennyiség tekintetében. Az előállított és fémzárolt, kiváló minőségű vető­magok egy részét exportálják. A kecskeméti Magyar—Szovjet Barátság Tsz képviseletében Ga- raczi László növénytermesztési ágazatvezető ismertette azj 1984- es tapasztalatokat. Elmondta, hogy a gazdaság 1300—1400 hek­táron termel vetőmagot. Nyolc búzafajtával dolgoznak, és az el­múlt évben kiemelkedő termés- eredményeket érték eL Ezeknél igen fontos tényező a koraiság. Bizonyítja ezt az, hogy a korai, rövid tenyészidejű fajták jobban tűrték az aszályos időjárást, ki­sebb mértékű volt a megszorulás, a minőségromlás. Kevés az igen korai fajta búzavetőmag, a ne­mesiteknek kívánatos lenne ezek előállításán munkálkodni. A Zöldségtermesztési Kutató Intézet részéről dr. Acker Iván osztályvezető ismertette azt a sokrétű feladatot, amit a zöld­ségfélék vetőmag-előállítása kö­vetel. Az intézet fő törekvése ar­ra irányul, hogy a belföldi zöld­ség vetőmag-igényeket lehetőleg hazai fajtákból elégítse ki. A nagy nyugati cégek is szívesen fogadják az új nemesítésű para­dicsomfajták vetőmagjait. A ten­nivaló sók, de" sajnos, az előál­lításhoz szükséges anyagi köve­telmények csak részben állnak rendelkezésre. Dómján Gergely, a NÖMI Bács-Kiskun megyei vezetője tá­jékoztatást. adott arról a minősí­tő és fémzárolási munkáról, amelyet az intézet munkatársai tavaly végeztek. Hibridkukorica-vetőmag szapo­rítás háromezer hektáron törté­nik, amelyből szakmai hiányos­ságok miatt kizárásra került 771 hektár, az p°ész szaoórító terület 9.5.4 százaléka. Az aszályos idő­járás következtében fémzároltak 3870 tonna minőségi vetőmagot, •amelyből 2670 torVnát exportra MEZÖGÉP-NÉL M unka gyón fontos azonban, hogy időn­ként megfelelő körülmények kö­zött zavartalanul dolgozhasson a csapat. Tiszakécskén van a válla­latunknak egy oktatóbázisa. Egy ízben idevonultunk háromnapos megbeszélésre. Rengeteg jó ötlet született, minden javaslatot sok­oldalúan megvitattunk. Senki sem idegeskedett, nem lis érzékeltük az idő múlását. Egyik alkalommal szinte észre sem vettük, hogy es­te kilenc óra van. annyira bele­merültünk a szakmai kérdésekbe. Éles versenyben — Jelzett-e már újabb felada­tot a vállalatvezetés? — fordul­tam a kérdéssel Diószegi Dezső műszaki ellenőrzési főosztály­vezetőhöz. — Három új téma kidolgozásá­ra kapott megbízást főosztályunk erre az évre — válaszolta. — Ez is azt jelzi, hogy az értékelemzé­si csoport létjogosultsága egyre nyilvánvalóbb. A feladat két konzervgyártó gépcsalád, s egy talajművelőgép sorozatgyártásá­nál a felesleges költségek feltárá­sa. Vállalatunk éles versenyben áll mind a külföldi, mind a bel­földi piacokon a különböző gyár­tó cégekkel. A versenytárgyaláso­kon csak úgy állhatja meg a he­lyét. ha korszerű, árban verseny- képes. a vevő igényeit kielégítő minőségű termékeket gyárt. — Ezek után milyen tennivaló­kat lát maga előtt az értékelem­zési csoportvezető? — tudakoltam ismét Kalászinétól. — Elsősorban újabb munkacso­portok szervezése a feladatom. Mind a három témához kell egy- egy csapat. Ezekben képviselve lesznek az érintett konstruktőrök, technológusok, valamint a gyártás­ban közvetlenül résztvevő szak­emberek is. Ugyanakkor meg­kezdjük az információgyűjtést a gépeket, berendezéseket megren­delő. illetve felhasználó cégeknél, hogy figyelembe vehessük igé­nyeiket. Csakis így tudunk ál­landóan a piaci követelmények­hez alkalmazkodni a legkorsze­rűbb konstrukciókkal. Nagy Ottó esztésben szállítanak. Napraforgó-szaporítás1 2804 hektáron történik — ez az ország egész szaporításának 88,3 százaléka — énről fémzároltak 251 vagonnal, amelyből exportra kerül 68 vagon. Olajosok: Repce-, olajretek-előállítás 3237 hektár; az történt, ami az előző év két­szerese, a terméshozamból fémzá­rolásra Ikerült 431 vagon, amely­ből tőkés exportra 402 vagont küldenek. Barada Lajos, a NÖMI igazga- .tója összefoglalójában értékelte az elhangzott üzemi tájékoztatá­sokat, tennivalókat. Elmondta, hogy lehetőleg újszerű módsze­rekkel csökkenteni kell az ön­költséget, és érdekeltté tenni az eredményes munkában élenjáró­kat. Értékes kezdeményezés a MAE és a nyugdíjas aigránklub szervező munkája, amellyel hoz­zájárultak mezőgazdaságunk 1985'. évi tervfeladatainak teljesítésé­hez. Hajdú András 'UQLKnj \ • 1 LEVEGŐ KONTRA ÁTEV Solton, Hartán, Dunatetétlenen mindenki tudja —i és érzi —, hogy mi bűzlik. Solton, a presszóban, a buszmegállóban és az ABC előtt furcsán tekintgetnek rám a járókelők, amikor az ezzel kapcsolatos kellemetlensé­gekről kérdezősködöm. Egy fiatalasszony állítja, hogy szomszédaikat a „szag” űzte el a környékről. Barátnője szerint a bűz különös és veszélyes légzőszervi megbetegedést okoz. Beszélik azt is, hogy a „kutyapirítónak” van ugyan tökéletes elszívóberendezése, de taka­rékosságból nem használja. S hogy mit mon­danak még? Egy nyugdíjas pedagógus azt az esetet meséli, amikor egy osztrák turista- csoport fogta magát, és ebéd helyett inkább elinalt a pincefaluból. Ennyi talán elég" — hangulatfestő — bevezetőnek, ideje megnéz­nünk: voltaképpen mi is bűzlik Solton, és miért. Bűzkényszer Solton még öt évig? • Termel az ATEV — bűzt is. • Udvari táj­kép. A képen látható kon. téner, csak ilyenkor, télen szagtalan. Az Állaiti Fehérje Takarmányo­kat Előállító Vállalat (ATEV) solti telephelyét 1963-ban létesí­tették a községtől két kilométer­re délre, az 51-es fűútvonal men­tén. A korabeli tanácsülés! jegy­zőkönyvek tanúsítják: a Soltiak többször is tiltakoztak a gyár el­len. Hiába. Proihászka János ta­nácselnök szerint „akkoriban még nem volt olyan beleszólása a sa­ját ügyeibe a helyi vezető testü­letnek, hogy \az építkezést meg­akadályozhatta volna”. Azt, hogy kellenek olyan üze­mek, amelyekben az elhullott ál­latokat értékes anyagokká alakít­ják, nem vitatta senki. A prob­léma okozója a közelség. A kör­nyékbeli lakosságot nem vigasz­talja, hogy ma már nem olyan erős a szag, mint kezdetben, hi­szen — a gyengébb bűz is bűz. Mindenesetre eredmény, hogy ma már zárt gépkocsikban szállítják az ATEV-„árut”, és gyorsan fel­dolgozzák. Hogy közben szaga van? A ' gyárnak elsősorban a talaj- és víaszenniyezést kellett csökkentenie. Ennek érdekében a közelmúltban mintegy nyolcvan- millió forintért (Solt szennyvíz­gondjait is megoldó) tisztítómű­vet építettek. Lendvay Pál, a gyárrészleg fia-, tál vezetője újkeletű tudományos vizsgálatok eredményeit bocsátja rendelkezésemre. Az alapos elem­zést az Országos Környezet- és Természetvédelmi Hivatal Kör­nyezetvédelmi Intézet Szegedi Állomásának szakmérnökei ké­szítették a solti nagyközségi ta­nács felkérésére. — Ebből kitűnik — mondja I.endvay Pál —, hogy a gyár el­helyezése, építése során nem tör­tént törvénysértés. Vállalatunk sohasem zárkózott el a környe­zetvédelemtől, sőt, élenjár a kí­sérletezésben. Ez különben elemi érdekünk is, vmert az országban működő hét gyárunk után milli­árdos nagyságrendű bírságot haj­tanak be rajtunk évente. — Ha akácillat lengené be a levegőt, aligha kellene fizetniük. Milyen a viszonyuk a Soltiakkal? — Százhúsz dolgozónk többsé­ge solti. Brigádjaink rendszere­sen részt vesznek a község .in­tézményeinek karbantartásában. Támogatjuk a nagyobb építke­zéseket pénzzel is. A községi szennyvíztelep — szerénytelenség nélkül állíthatom — nem épül meg mostanában, ha mi nem vagyunk. Ettől függetlenül min­denkinek a saját orra érzi, hogy jogosák a bűzpanaszok, és hogy a helyzeten változtatni kellene. • A biofilter hazai alkalmazása még kísérleti szakaszban van *- mondja Lendvay Pál. A legutóbbi vb-ülésen éppen a gyárunk „kellemetlen gázai? vol­tak napirenden. A vállalat vezér- igazgatója ígéretet tett, hogy a következő ötéves terv végére tel­jesen megszüntetjük a szagot. — Kár, hogy ezt az ülést nem húsz évvel ezelőtt tartották! — Nem erről van szó... Mi már korábban is próbálkoztunk a dobszárító gőzének tisztításá­val. Megépült egy úgynevezett vízkondenzációs légtisztító rend­szer, de ez — bár valamit vál­toztatott a helyzeten — nem megfelelő hatásfokú. Jelenleg Magyarországon nem is üzemel olyan berendezés, amely alkal­mas a tökéletes bűztelenítésre... — Épp ez az! Miért nem? Amennyire fontos az önök mun­kája, annyira lényeges az is, hogy a solti és a környékbeli la­kosság jól érezhesse magát ott­hon vagy a pincefalu meghitt vi­lágában ... Ehhez pedig jó le­vegő kellene! — Hadd idézzem a kutatók véleményét: „Iro^glrpj., adatok alapján Nyugat-Európábjan a kö­zelmúltban készítették 'rnár olyan 'bioszűrőket, amelyek megfelelnek az 1 ottani követelményeknek.” Egyik munkatársunk tanulmá­nyozta is ezeket Ausztriában. A biofiltert készítő és értékesítő cég szállodát épített egy koráb­ban „bűzös gyár” mellé, hogy így is felhívja a figyelmet: a légszűrés tökéletes. — Tehát mégis van megoldás. Nem sarkallja ez az ATEV-et? — A filterek hazai alkalmazá­sa kísérleti szakaszban van. Az első két ilyen berendezést éppen az ATEV helyezi üzembe Sár­váron és Tökölön. Ha-jól működ­nék, mi is ilyet kapunk. A ve­zérigazgatónk ötéves határidőt ígért a végrehajtó bizottságnak, ez, ha azt is számításba veszem, hogy a beruházás százmillióba kerül — nem is hosszú idő ... — Már akinek nem... — tol- •dottam meg végezetül. Mert bár elismerés illeti az ATEV erőfeszí­téseit, hogy végre Solton és a környékén megszüntesse a lég- szennyezést, de ha arra gondo­lok, hogy huszonhét éves „bűz­kényszer” után lesz majd tiszta a levegő, sóiknak találom, hogy csak fél évtized múltán lesz az. Farkas P. József A furfang Bíró András úgy ült a zárszámadás utáni vacsorán az asztalnál, hogy azt sem tudta, merre nézzen. Nem cso­da: az elnök azt mondta d beszámolójában, hogy ha mindenki annyi hasznot haj­tott volna a szövetkezetnek, mint ö, most a helyükbe hoznák áz Ál­lami dijat. Az emberek jogosnak tartották a dicséretet: Bíró András vette rá az elnököt, hogy a tsz vásárolja meg a tagoktól a háztájiban ter­viéit zöldséget, s nyissanak egy boltot a városban, mert ez az iga­zi üzlet, ö maga lett a bolt veze­tője is. Igaz, zöldségboltja más szövet­kezetnek is volt, meg ők is pró­bálkoztak már effélével, de ez a mostani dolog várakozáson felül beütött, s a tanyasiakat szörnyen furdalta a kíváncsiság, mi lehet a siker mögött. Sós István a töltött káposzta után fel is állt a helyétől, és oda­ült Bíró András asztalához, de magával vitte a poharát is. — Hát először is isten éltessen! 1— mondta az ünnepeltnek. Fenékig itták a bort. Ezután Sós István a vacsorát kezdte el dicsérni, majd a bort magasztalta az egekig, de végül rátért jövetele okára. — Te, András! Áruld el nekem, mi a furfang ebben a te dolgod­ban? — Furfang? — Csak kellett valami ügyes­ség, hogy ez a bolt így sikerült. — Nincs itt semmi turpisság, koma, egyszerűen azt akartam, hogy mindenki jól járjon. Sós István csak nézett, még a szája is tátva maradt. — Az kellett — folytatta Bíró András —, hogy mindenki meg­találja a számítását. Te is, én is. Sós István becsukta a száját, és nyelt egyet. — Neked például nem volt jó? — fordult feléje Bíró András. — Már hogyne lett volna! Tíz százalékkal többet fizettél min­denért, mint az átvevőhely. Hát persze hogy oda vittem a papri­kát meg a paradicsomot. Ész nélkül hordta hozzád mindenki a zöldséget a háztájikból. — No! A tagoknak hát jó volt. — Ez egy. — Aztán jól járt a szövetkezet is, mert a haszon az övé lett. Nem termeltünk zöldséget, mégis adtunk el. Igaz? — Ez kettő. — Jól járt a vevő, mert szép árut kapott. Talán szebbet, mint más boltokban. — És persze jól jártál te is. — Nem tagadom. A százalék, amiben az elnökkel előre meg­egyeztünk, szép summa lett. Meg aztán saját magamtól is megvet­tem az uborkát meg az újkrump­lit. Áttettem a pénzt az egyik zse­bemből a másikba. Nevettek, de Sós István vala­hogy csalódott lett. Kevesellte, amit hallott. Azt hitte, valami rendkívüli trükk fog kiderülni, valami hetedhét országra szóló ravaszság, s ehelyett Biró And­rás csupa olyan dologról beszélt, ami bármelyikük eszében meg­születhetett volna. Egyszerre nem is tartotta olyan jelentősnek < a boltügyet. Még az ajkát is lebiggyesztette, úgy szólt oda Bíró Andrásnak. — Hanem tudod-e, hogy még lehetett volna emelni a bevéte­len. — Emelni? Hogyan? — Egy kis furfanggal. Mond­juk, ha ötven fillérrel olcsóbban adtad volna egy-egy portéka ki­lóját. Minden vevő hozzád ment volna vásárolni, s a kis árkülönb­ség busásan megtérült volna. Biró András elmosolyodott. — Tudod, István, ennek amit te mondasz, van egy kis bibéje. Ha én olcsóbban adom az árut, mint más, a vevő azt gondolja, hogy gyengébb a minőség, hogy valami hibája van a zöldségem­nek. A kurázsi mindennél fonto­sabb! Érted? Sós István arca felragyogott. — Hát ihol a furfang! Lám csak, lám. Beszélhetsz te nekem, koma, hogy nem csináltál sem­mit. Nagy zsivány Vagy te, éget­ni való nagy zsivány! Azzal felállt, és indult vissza a helyére, boldogan, felszabadul­tan, mint aki rettenetes nagy tit­kot fejtett meg. Tóth Tibor

Next

/
Oldalképek
Tartalom