Petőfi Népe, 1985. január (40. évfolyam, 1-25. szám)

1985-01-23 / 18. szám

$ APRÓHIRDETÉSEK Ingatlan KÉTSZOBÁS - összkomfor­tos külső házrész mellék­épülettel eladó. Gáz beköt­hető. Kiskunhalas, Gőgös 1. u. 6. , 40 JÁNOSHALMÁN 600 néSV­; szögöl kertes családi ház pincével, cseresznyétől a ■ dióig l'OO- db termő fával, 240 cm magas csővázas 300 m hosszú lugassal. salát kúttal, víztárolóval, csőön- töző-berendezéssel. tala-i- munkától a szállításig gé­pek, szedő- és tároló esz­: közök, valamint a háztól 400 m-re 600 négyszögöl ióil- kezeit gyümölcsös szőlő kis épülettel, mélyfúrású -kúttal. káddal, betegség miatt eladó. Cím: .6440 Já- : noshalma. Kalmár Sándor u. 13. sz.* , . 2 450 m2-es üvegház kétrend­beli lakásos házzal gará­zsokkal eladó. Kecskemét. Máriahegy 220. Bogovicsfa­■ Inban a kútnál iobbrá. Ér­deklődni vasárnap. 620 BOROTA külterületén 800 négyszögöl területtel 6 he­lyiségből álló tanya sürgő­sen éladó. Köves úthoz közel, villany megoldha­tó. Érdeklődői Agócs Ist­ván 6440 Jánoshalma, Bíró Béla u. 74. sz. ■ ;y -":.l KISKOROSON Madách u. 15. alatt lévő utcai házrész • eladó;-; '■. -IC BAJÁN, Bokányi D. u. 7. alatt ház eladó, nagyobb családnak is megfelelő. Ér­• deklődni: szombat, vasár­nap . ________ , -_____ 1415 2 SZOBA összkomfortos családi ház a belvárosban eladó. Érdeklődni: 6 óra után. Baja, Beloiannisz u. H3/a. Juhász. 1553 KISKUNMAJSA- Fecske u. 7. sz. alatti háromszöbás összkomfortos családi ház eladó.___ 3016 N ÉGYSZOBAS kertes csa- ládi ház garázzsal nagy raktárhelyiséggel eladó. Kiskunhalas, Linhardt A. U. 49. * ■ ■ 3012 SZOBA, konyha, speiz és kamrából álló házrész el­adó. Kiskunhalas. Kmeth- S. u. 4. . ; ’ 2095 ZSANAN, nagy 3 szobás villamosított tanya, liba és szarvasmarha tartására al­kalmas területtel, mell ék- épületekkel eladó. Érdek­lődni Zsana, I. kér. 63. sz. alatt. . ! , . • 2994 KÉTSZOBÁS családi ház eladó. Csengőd, Ady E. u. 18. Érdeklődni Pirtó, Tán­csics u. 69. ____________2799 ‘ B AJA, Monostori u. 36. sz. ház beköltözhetően eladó. Műhely, melléképületek. Állattartási lehetőség, kis szőlő gyümölcsössel.___1527 L AKÓHÁZ másfél hold te­rülettel eladó. Kiskunha­las, Felsőöregszőlők 209. Érdeklődni Partiszőlők 47. Temyák Antal. , 2959 KISKUNMAJSA, Rajk Lász­ló u.* 32. sz. alatti házhely alappal, 1500 db porotov téglával készpénzért el­adó. Érdeklődni Csólyospá- los, József A. u. 3. Nyer­/ges Zoltán. ________2969 P IRTON 1 hold szőlő el­adó. Érdeklődni Pirtó, Kossuth u. 33. Fábián Jó­zsef.________, 2976 K ISKUNHALASON a Fel- aőörégszőlőkben, 800 négy­szögöl zártkerti szőlő és veteményes eladó. Érdek­lődni Kiskunhalas, Tóköz u. 4. sz. alatt. (Sportpálya mellett.) ■ _______ 2978 L AKÓHÁZ eladó. Kiskun­halas, Szép U. 1. 2984 KISKUNHALASON. JÓSZág- tartásra alkalmas tanya el­adó. Érdeklődni Kiskun­halas, Vörösmarty u. 15. _ 2921 .3 SZOBÁS, fürdőszobás családi ház, sok mellék­épülettel, 500 négyszögöl területtel Kiskunhalason, a Váczi bolt mellett sürgő­sen, olcsón eladó. Villany van. Érdeklődni lehet Al­sóöregszőlők 15. Dózsa Sán­dor. ___________. 2931 T AINY/C, 3 szoba, konyha, fürdős'zoba, spájz, kamra, pince, garázs aknával, tég­laólak. 1 hold jószágtartás­ra, kertészkedésre alkal­mas területtel eladó. Im- rehegy, TUskös 163. ifj. * Kántor. Víz, villany van. ,__________. ‘ v'*. 2932 9 25 NÉGYSZÖGÖL zártkert (feile szőlő) Kiskunhalason, a téglagyártól 400 méter­re, két részben is eladó. Érdeklődni Kármán u. 18. sz. alatt. \ 2946 ‘LAKÓHÁZ eladó. János­halma, Jókai M. u. 75. Ér­deklődni az esti órákban Kiskunhalas, Széksós u. 4. (Alsóváros) MiSkolczi Jó­zsef. Levélre válaszolok. ■ ___________________2948 BAJÁN. Bokodi úti 3 szo­bás első emeleti, kertes, duipla garázsos, gázfűtéses lakásomat újszerű állapot­ban elcserélném belvárosi önálló házingatlanra, lehet felújításra szoruló is. Aján­latokat „Előnyös csere” jel­igére a bajai Hirdetőbe kérek. _________________l&lö K ÜLÖNÁLLÓ házrész el­adó. Kiskunhalas, Kmeth S. u. 1. sz. Érdeklődni min­den ' hétfőn délután. 2951 LAKÓHÁZ eladó, flrtó, Kossuth u. H. , I ,2334 TÖBB család részére Is al­kalmas nagy lakóház 600 négyszögöl területtel eladó. Kiskunhalas, Partiszőlők Iá. Közvetlen a szeszfőzde mö­gött. I___m_______________so J OSZAGTARTASiRA kivá­lóan alkalmas tanya 1.700 négyszögöl háztáli terület­tel eladó., Imrehegy. De- beák 24. Pándi Sándor. 62 TOMPA. Katonasor 52. sz. alatti lakóház 500 négyszö­eöl állattartásra alkalmas területtel eladó. Érdekiőd- ' ni Tompa. Jókai u. 19/a. et ELADNÁM1 Kiskunhalason 80%-os elkészültségü. 200 négyzetméteres kétszintes családi házamat. Gáz a portán. Irányár 7500 Ft/ négyzetmétere, plusz 400 000 OTP-hitel. Érdeklődni Kis­kunhalas. Vörösmarty u. 2. vagy Budapest. XIII. kér. Baross u. 3. Garalné. 80 LAKÓHOZ 300 négyszögöl telekkel eladó. Borota. Fel- szabadulás u. 77. (Karin- féie. ház). Érdeklődni Já­noshalma. Kistemető/u. 32.' asz. 93 HAROMSZOBAS kertes csa­ládi ház eladó. Kiskunha­las. Sóstó ü. 54. Érdeklőd­én! 17 óra után.__________88 K ERTES ház eladó. Kis­kunhalas. Tárnok u. 4. Ér­deklődni Kiskunhalas. Ku­1 ruc vitézek tere 1. H. em. 5. 19 órától.__________ 117 450 NÉGYSZÖGÖL hobbi­kért Kiskunhalason az AFÉSZ-hobbik mellett el­adó. Érdeklődni Vadkerti u. 65. . fi CSALÁDI ház 380 négyszö­göl portával. V80 férőhelyes hizlaldával, fiaztatóval el­adó. Tataháza. Kossuth u. 54. Érdeklődni Kiskunha­las Zalán u. 10. sz. alatt. ____________________2 K ISKUNHALASON a Ko- polyai út mellett, 400 négy­szögöles hobbikért eladó. ■ Érdeklődni Sziklai S. tér 6. Nagy Péter. KISKUNHALAS. Temető u. 3. sz. glatt kisebb ker­tes házrész eladó. Beiárat a Gőgös Ignác utcáról. _________17 B OROTáN tanya 1SOO négy­szögöl szőlő—gyümölcsös­sel, bekerítve, eladó. Ér­deklődni Jánoshalma. Tán­csics M, u. 8, 7 ' bACSALMAS. Kálvária sor 20. alatt 1258 négyzetméter közművesített építési telek eladó. Érdeklődni Juhász Gyula u. 44. . 19 LAKŰHAZ ie»0 négyszögöl területtel 30 ezer Ft-ért sürgősen eladó. Kiskunha­las, Felsööregszőlők 74. sz. alatt. ‘ ; ‘ 33 KERTÉSZKEDÖK figyelem! Kecel. Fűzfás u. 25. sz. alat­ti kertes családi ház. für- i döszobá'val, villannyal el­látva, 1840 négyszögöl te­rülettel. fúrott kúttal. gaz­dasági épülettel eladó. . Irányár 250 ezer Ft. Érdek­lődni Kiskunhalas. Mus­kátli u. Ifi. sz. alatt. 33 KISKUNHALAS Központ1 á- hoz közel, nagy alapterüle­tű ikerház fe^e. félkészem eladó. Igény esetén teljes befejezéssel és közművesí­téssel. Érdeklődni Kiskun­halas. Szatmári S. u. 35. ______ 5^ E LADÓ fizetési kedvez­ménnyel 3 szobás, kertes családi ház. Baja. Bello­sits u. 13. __, __ - ■ ' 93 É RSEKCSANADON ' posta mellett Dózsa • Gy. út 97. ház eladó 500 négyszögöl telken. Irányár: 300 ezer Ft. - 3 Lakás 2 SZOBA összkomfortos lakásomat eladom, vagy egy szoba, vagy 1 T/2 szobás összkomfortosra plusz készpénzért cserélem. Fa­ja, Babits u. 2._III. 14. J2 ELSŐ emeleti kétszobás lakás garázzsal készpénz plusz OTP-hitelátvállalás- sal eladó. Érdeklődni na­ponta 17 óra után. Kiskun­halas, Kuruc v. tere 10. 1.5. 775 ELADNÁM,” elcserélném bajai lakásra, ingatlanra, kecskeméti 1 plusz 2 fél­szobás] OTF-'lakásomaL Ér­deklődni: Baja 12-82J ifiifh- kaidőben. 1 1541 2 SZOBA összkomfortos, gázfűtéses, földszinti lakás eladó az Újvárosban Baján. Érdeklődni: 11-269 telefonon 18 óra után. ^ y __jjjH E GYSZOBÁS összkomfor­tos lakás eladó. Kiskunha­las Bocskai u. 2. III. 56. 38 ÜJSZÉGEDÍ. kertes társas- házban> lévő 2.5 szobás, komfortos öröklakásom el­adnám. kecskeméti, vagy szegedi 2 szobás Összkom­fortos tanácsi cserelakás beszámításával, esetleg Ba- laton-.parti nyaralóra cse­rélném. Érd.: 82-11-081. te­lefonon este. vagy Újsze­ged. Blaha Lujza u. 10. egész nap. , ; •, . • ________133 K ÉTSZOBÁS gázfűtéses szövetkezeti lakás eladó. Kiskunhalas, Kuruc vité­zek tere 37. IV. em. 3. ____________________59 E LADÓ négylakdsos tár­sasházban. földszinti 2 szo­bás lakás, kerttel. Harka- kiötöny, *Ady E. u. 15. Ipl deklődni 16 óra után. 69 KÉTSZOBÁS " távfűtés OTP-s lakás eladó. Kis­kunhalas. Kuruc vitézek tere 8. IV. em. 15. Érdek­lődni Jókai u. Kicsi csár­da. ' ;. , „V • ; 107 J kÉGYLAKÁSOS társaság­ban 3 szoba összkomfor­tos gázfűtéses (központi fűtés) lakás készpénz plusz OTP-hitelátvállalással el­adó. Kiskunhalas. Fürst S. u. 3/2. . T.13 KÉT szoba • összkomfortos lakás, készpénz plusz OTP- hitélátvállalással. eladó. Kiskunhalas. Bem u. 2. IV. em. 21. (10 emeletes épület) Érdeklődni 17 óra után. ; 1 . _____im K ÉTSZOBÁS . gázfűtéses öröklakás , készpénz plusz OTP-hitelátvállalással el­adó. Kiskunhalas. Béke u. 1—3. II. em. 27. Érdeklőd­ni 18^19óráig. i________31 B UDAPEST VIII. kerületi. Bródy Sándor utcai 2 szo­bás felújított tanácsi lakást baj$i, vagy jánoshalmi csa­ládi házra cserélek. Tel: 12 -249JB aj a. este. •, ■ TÖBBGENERÁCIÓS csa­ládnak is alkalmas lakás eladó. Baja, Határ u. 60. ____________________ 17 E LADÓ Kecskemét, szé- ohenylvárosi kétszobás la­kás. Kecskemét. Aradi vér­tanúik tere 6. X/55. 817 \ Gépek és alkatrészek 2 ÉVES AVIA tehergk. el- .adó. dímp Hajós-Érsekhal­ma, Tanácsköztársaság út 36. 1575 K 25-ÖS traktor, hozzávaló eke, K 25-ös új főtengely, hüvelyek, dugók, tányérk'e- ré*k, kúpkerék, önindító és 2 db 70 százalékos hátsó gumi eladó. Kecel, Zsol­dos u. 44. sz.________ 13 T EREPES, billenős IFA 8 és 5 tonnás billenős pót­kocsi eladó. Kecskemét. Március 15. u. 98. I. 1. v 29552 EGY 0 km-es Dácia 1316-es és egy ZL-es 1200-as Lada ■ kitűnő állapotban r eladó. Kiskunhalas» vZöld halom U. 23. 8 } , 2988 UX 68-56 rendszámú Tra­bant Combi 2 éves műsza? kival, valamint egy Simson motorkerékpár rendszám nélkül, üzemképes állapot­ban eladó. Érdeklődni: 6440 Kéle9halom, n. kér. 39. sz. alatt. Gróf Károlynál egésznap.__________ 133 M lA-motoros 2 kW-os 380 voltos áramfejlesztő eladó. Kiskunhalas, Bajza u. 62. j Má 4' • : 12986 S 1'00-AS Skoda olcsón el­adó. Kiskunhalas, Kossuth u. 39. Ugyanitt 12-es vá- laszfaltégla eladó. 2940 WARTBURG-mötor üzem­képes állapotban eladó. Kiskunmajsa, Tanácsköz­társaság u. 73.______ 2947 T EREPES dízel ROBUR 30 mázsára vizsgáztatva el­adó. (Lassú jármű) Fék'1 László, (Kecel, III. körzet 37. Halasi út.__________2901 T RABANT 3 évés, extra ki­adású, garazsírozott, ii2 000 km-rel eladó. Kubatov, Ba­ja, Kígyó u. 21. 15 órától. ______f _______u 3 ÉVES piros Dácia kevés kilométerrel eladó. Érdek­lődni Kiskurtihalas. Kossuth u. 19. III. em. a._________67 K EMPER fűkasza eládó. Kiskunmajsa, Szondy u. 4. Érdeklődni csak vasár­nap. •• ’______87 U N-ES 412-es (Váltóhibán Moszkvics 1986-ig érvényes műszakival, sok pótalkat­résszel eladó. Irányár 20 ezer Ft. Frei István Ke­cel. Liszt F. _u^ 39. _______89 T O-S Ii200-as Lada friss műszakival eladó. Kecel. Sugár u. Ii35. 91 NÉGYKERÉK-MEGHAJ- TASÜ 2 éves ARO ’ eladó. Kecel, Császártöltési u. 32. 92 ÜJ nyitott ARO 320t-D 4X 4-es eladó. Kiskőrös. Béke u. 5. 116 UE—i28-AS motorblokk és első híd eladó. Kiskunha- las. Vadkerti u. 65. 119 MTZ 60-es vizsgáztatva, MBP 6.5 tonnás pótkocsi. Lajta eke, NA—l-O-es kerti- tox és 2—3 hengeres Rapi- tox szivattyú eladó. Kecel. VaSÚt U. 9._____‘ * 5 U X-ES 1200-as Zsiguli el­adó. Kiskunhalas, Kose- voj tér ,1(1.» Érdeklődni .14 óra után. ____. : / 14 30HÍ-ES traktor fűrésszel és egy vizsgáztatott Dízel üizemü munkagép eladó. Babenyecz Sándor Kiskun­halas. Partiszőlők 15. Szesz­’ főz de jmősött.________i___16 l ő00-AS sárga Lada eladó. Kiskunhalas, Vasút u. 6. III. em. 25. _ . ü 5 TONNÁS pótkocsi. 1600- as Lada eladó. Kiskunha­las, Széchenyi u. 131 /a. Ugyanitt egy faház eladó. ' 52 PK-S. PI-s Lada 1500-as el­adó,. Kis*kunhal.as, Kilián Gy. u. 2. Autóügynökség. __________29726 . ELADÖ 5 darab 155X13-as új és 5 darab 155Xl3-as használt gumi. Kiskunha­las. Kiliáiv Gy. u. 2. .„23725 GARÁZSBAN ■tartott ,PN- es sárga Dácia igényesnek eladó. Érdeklődni hétköz­nap 23-277-es este .aö-iMS-as kecskeméti telefonon. 832 SIESTA gázkályha palack­kal eladó. Kiskunhalas. Mig K. u. 65. v ___________32 l i2* KALAPÁCSOS daráló, 380 voltos villanymotorral eladó. Kovács János Kis- kiunhalas. Zerge u. 2. 47 OLAJ1KALYHAK. olajos- hordók olcsón eladók. Ba- ja, Móricz Zs. u. 2. 1674 ELADÓ 4,5 KW-os úl hő­tárolós villamos kálvha. (HH-hI.400.) ..Érdeklődni: Maiz! János Baja, Dózsa út 234, este. 1 1. , • 10 ALUMÍNIUM zöldségesbó­dé bontásra és gyorsmérleg, asztalok, állványok, áru­szállító kézikocsi eladó. Érdeklődni Kiskunhalas. Kovács S. u. 10. ________68 S TIHLFÜRÉSZ eladó. Kis­kunhalas , Gőzön u. 21. sz. alatt. ________I _______60 G ÁZTŰZHELY pala^kkäL nyomáscsökkentővel eladó.1 Kiskunhalas, Szántó Ko­vács u. 3]p j +1 fM- -Vy 73 ’ OLAJTÜZELÉSŰ rézbpiler és 2 pár csehszlovák lap­radiátor eladó. Kiskunba-. las,_Vihar_u. Ii3. - :.'1 83 ELADÓ: 2 db fotel dohány­zóasztallal és ülőkével. 1 db ágyneműtartó. TE-" sztereo magnetofon hang­falakkal, fülhallgatóval. TESLA lemezjátszó sasszé. Kiskunhalas. Hősök tere 3. 1/3. SzŐry. ■. _ 95 RÖNiISOH Super pianínó újszefű állapotban eladó. Nagyapáti Antal Kiskun­halas. Bokányi D. u. 7. ptMMsi99 : VIZSÖLYI biblia hason-; más kiadás eladó. Ajánla­tokat levélben .. Vizsolvi biblia” jeligére kérem a kiskunhalasi Hirdetőbe. , >_____________íll ELADÓ! Lakásku’tu-* (Zu Hause) Interpress Ma­gazinok és 4 literes szamo­vár. Kiskunhalas. Kilián Gy. u. 61/a. 1.12 Vegyes Egyéb adásvétel 2 MAGYARTARKA vem­hes tehén eladó. Érdeklőd-* ni: Tardik Lászlónál Baia. IV. körzet 75/d. (Volán után) • _ ___________/ 1672 * 14 DB fiasbírka eladó. Ér­deklődni lehet 6440. János­halma. Czobor u. 22. sz. alatt. ^2 '• " ' . 3 VEMHES üsző i db és 10 db vemhes birka eladó. Ér­deklődni Akasztó. Fő u. 81. __________ 54 A UTOMATA mosógép. 1,5 és 2 kW-os benzines aggre­gátor eladó. Zsana. I. kér. 63. _ ,_____.. .. _____2906 C SÉ^ÉPI^LYHA, olaj­kályhák, gáztűzhelyek el­adók. Kiskunhalas, Mérleg u. 3. Tel.: 11-497. Csanádi. _____________________297_1 1 300 LITERES olajtartály eladó. Kiskunhalas, Szántó Kovácsu. 14. __2936 P ÁNCÉLOZOTT rövid ke- reszthúros zongora olcsón eladó. Éaja, Kolozsvár u. 2. I. 4. (SZTK felé.)______4 K ELEBlAN a falu központ­jában, más célra is hasz- ’ nálható lángossütő fa­ház, felszereléssel együtt, vagy külön is eladó. t Ér­deklődni : Keleöia, 'Kos­suth u. S.12. ' ____9 Ü J jugoszláv gázkályíia eladó. Tompa, Kossuth u. 33. Megtekinthető szom­bat, vasárnap._____ 11 H ETEDIK éves könnvű sodrott almásderes kanca ló, minden munkára hasz­nálható ostorvágásig eladó. Somogyi József Soltvad- kert. Petőfi u. 74. sz. 108 135 BIRKA eladó, áprilisi fialós. Érdeklődni: Apró Zoltán Baja, III. k. 40. 1571 lőtt DB vemhes anyajuh és szalma eladó. Érdeklődni Kiskunhalas, Tulipán u. 11. ______________,■ ________1 N AGYOBB mennyiségű nagyszemü napraforgó el­adó. Kiskunmajsa. Mareit- sziget 14. 121 FÖÍJMMOGYORÖ Vetőmag eladó. Hüvelyenként 1 Ft. Abrahám Imre Kiskunha­las. Kazal u. 1. , 120 őszi szedésü kunleány si­ma szőlővessző eladó. Kisr t kőrös. Kurucz Zs. u. 9-. ’ Érdeklődni hétköznap. 84 NAGYOBB mennyiségű birkatrágya eladó. Érdek­lődni Kiskunhalas, Nap u. I. 34 SERTÉSTRAGYA eladó. Balotaszállás. Ságvári E. u. 5. Harkai Imre. 28 VILLANYTŰZHELY élatíó. Kiskunhalas. Április 4. *út 6. I. em. 4. Érdeklődni szombat, vasárnap._______12 SZEKRÉNYSOR. ágyne- piűtartó. két fotel, dohány­zóasztal és kétszemélyes rekamié egyben eladó. Kis­kunhalas. Bocskai u. 5. II. em. 8. Érdeklődni 17 óra után.________ 25 B ILLENŐS garázsajtó, tok­kal kompletten eladó. Ko­vács Sándorné Kiskunha- La-5»_Székely_ti. 5/a^ 28 ZONGORA eladó. Kiskun­halas, Toldi ü. 27, 30 FÜRDŐSZOBÁK, konyhák csempézését és metiachizá- sát vállaljuk. „Gyors ha­táridő” jeligére a bajai hirdetőbe várunk ajánlato­#kat.___________________1373' B ÉRELNÉK Kiskunhalas­hoz közel, kertészkedésre alkalmas L hold szántóföl­det. Bálint Zoltán Kiskun­halas. Kármán u. 7._______3 NAPI, 4—5 órára bármilyen munkát vállalnék. Levele­ket „Megbízható” jeligére kérem a kiskunhalasi Hir- dptőbe. ______- . , 8 S ZORGALMAS fiatalem­ber heti néhány napos el­foglaltságot keres. Jogo­sítvány. kocsi van. Leve­let „Halas és ’környéke” jeligére a kiskunhalasi Hir- detőbe kérem.___________44 M ATEMATIKA. fizika ta­nítást vállal mérnöktanár. Kiskunhalason. Tel: IK577. Tóth Tibor. y 53 DR. TÓTH Mária belgyó­gyász szakorvos. 1985. feb­ruár 1-től magánrendelő­jét megnyitja Kiskunha­las. Sziládv A. u. 16. sz.' alatt. Rendelés: hétfő, pén­tek 1*7—18* óráig. 1122 BEDOLGOZÓI munkát *ke- resek. Levelet „Kézi Vagy gépi varrás” jeligére ké­rem a kiskunhalasi Hirde- töbe. , * 110 SZŐNYEG. szőnyegpadló és kárpittisztítógép köl­csönzése. Kiskunhalas, Dó­zsa Gy.' u. 20. Kovácsné. Tel: m-477. Élőjegyeztethe­tő a fenti címen és telefon­számon mindennap 17 órá­tól.______________________102 4 VAGY 6 órás munkát válláltna érettségizett fia­talember. Leveleket ..Pon­tos, r megbízható” jeligére kérem a kiskunhalasi Hir- öetőbe. ______ , 190 K ISGYERMEK gondozását vállalom li—2 éves kortól, lakásomon. Leveleket „Gyermekmosoly” jeligé­re kérem a kiskunhalasi Hirdetőbe.____________L86 K ISIPAROSOK, magánke­reskedők figyelem! Jogo­sítvánnyal rendelkező fia­talember egész évre mun­kát vállal. Bármilyen meg­oldás érdekel. Leveleket „Megbízható munkaerő” jeligére' kérem a kiskunha­lasi Hirdetőibe. 82 IDŐS személy gondozását vállalná, lakással rendel­kező fiatal házaspár. Le­veleket „Nem anyagiakért” jeligére kérjük a kiskün­halasj Hirdetőbe. _____64 Á TADNÁM költségtérítés­sel 200 négyszögöles beke­rített városközeli bérlete­met 12 négyzetméteres szer-1 számos kamrával, fúrott kúttal. Érdeklődni Kiskun­halas. Vörösmarty u. ,2. 81 [ALAS ON í KISKUNHALASON kisebb \ lakótelepi lakást bérelnék. Ajánlatokat levélben „Rend­kívül sürgős” jeligére ké­rem a kiskunhalasi Hirde­tőbe. _________ 96 B ÚTOROZOTT szoba-kony- ha gyermektelen házas­párnak kiadó, Kiskunha- . las. Sóstó u. l/a. 98 / KISKUNHALASON orvosi , rendelőnek, vagy vállalat­nak irodai helyiségek, ud- várhasználattal kiadók. Tel: 11-074. , 127 BAJÁN a „VICA” presszó i melletti LANGOSSÜTÖ- üzlet télies felszereléssel együtt bérbeadó. Érdek­lődni: Baja, Völgy u. 8. I. 5. (az esti órákban). 8 KISKUNHALASON egy hold szántóterület kiadó. Érdeklődni Batthyány u. 46/a._______________ 45 INGYEN lakhat édesanyám­nál. hogy ne legyen' egye­dül. Levélcím: Baja, Ara­tóu. 18. __________ 1667 S ERTÉSTARTÁSRA és sző­lőtelepítésre alkalmas 7.5 hold homokos földterület (ebből 1 hold csicsóka) ha­szonbérlőt! szerződésre ki- V adó. Pirtó Kiskunhalas fe­lőli oldalán a főútvonalhoz 3OO m-re. Villany van. Ér­deklődni lehet Szabadszál­lás. Szamuely T. u. 18. szám alatt munkaidő . után vagy hétvégén. Vagy bármikor 221—376«'OS budapesti I tele- fonon. ’ : , ; 026 ORVOSI rendelőnek al­kalmas helyiség kiadó; Kis­kunhalas, Hajnál1 u. 4. Dr. Czár Imre. 27 Házasság 68 ÉVES, Ipari nyugdíjas özvegyasszony élettársat keres, aki otthonát meg­osztaná. Leveleket „Bé­kés, nyugodt öregkor” jel­igére kérem a kiskunhala­si Hirdetőbe. 24 MUNKAALKALOM ORVOS hír. Dr. Hörömpöli Csaba Baja, Petőfi S. u. 22. sz. alatt szülész-nőgyógyász magánrendelőjét megnyi­totta. Rendel: naponta 17— 118 óráig. ________________839 G ÉPKOCSIVAL rendelke­ző fiatalember kisiparos­nál, kereskedőnél munkát vállalna, esetleg társulna. Ajánlatot levélben „Meg­bízhatóság” jeligére a kis­kunhalasi Hirdetőbe kérem. ; , i_______ 38 K ÉT pályakezdő nő Kecs­keméten két különálló szo­bát, mellékhelyiséggel ke­res, ha lehetséges, főbérlő nélkülit. Ajánlatokat „Feb­ruár 15-tŐl 338989” jeligére, levelet a hódmezővásárhe­lyi Hirdetőbe.____________32 O RVOSI hír: dr. Fehér Sándor általános orvos megnyitotta magánrende­lőjét Baja, Táncsics u. 34. alatt. Rendel: hétfő—szer­da-péntek 17.30—18.30-ig. ____________________1547 K ERESÜNK házvezetőnőt kétszemélyes háztartáshoz napi három órás elfoglalt­sággal. Ajánlatokat „Havi háromezer” jeligére a ba­jai hirdetőbe^_____ 1491 É RTESÍTEM a háztáji gaz­dákat, kiskerttulajdonoso­kat, MG szövetkezeteket, vadásztársaságokat. hogy 1985 tavaszi idényre, kútfú­rások előjegyzését meg­kezdtem. Kútjaim kizárólag sárgaréz szűrővel, többfé­le csőátmérővel, garanciá­val készülnek. Németh Im­re műanyag csőkútkészítő kisiparos 6400 Kiskunhalas» Járószék u: 21. sz. 29413’ KÜLÖN bejáratú szoba- konyhás lakást adnék Kis­kunhalason, ' egyedülálló nyugdíjas nőnek egy kis házimunkáért. Cím: Kis­kunhalas, Sóstó u, 21. ____' v : j ■ ; " I 3 2983 M UNKÁCSY Mgtsz Gyula. Biztonságtechnikai Részle­ge vállal munkahelyi zaj- szint-. mesterséges megvi­lágítás- és ' klímamérést Zajvédelmi kérdésekben részletes szakvélemény ké­szítése. Tel: 66/62-611‘ Belo- vai. 48/52-587 Jobbágyné. • ' - * . • / -__/ 28 S ZÖLÖOLTV ÁNY megren­delhető államilag ellenőr­zött telepemről. Azonnali vagy tavaszi szállításra. Díj­mentes árlapot küldök. Fi- ló József Abasár.. Radn^i út 6.________________ 13 F ÉRFIFODRÁSZ üzle­temhez \ársat keresek. Kecskemét, Nyíri út 26. 1/39. , 803 AUTOÜGYNÖKSÉG nyílt! Szernél vautok. utánfutók, lakókocsik. munkagépek vételének eladásának köz­vetítése. Kiskunhalas. Ki­lián Gy. u. 2. Kovács. 29724 4 LAKÁSOS társasház éoít- íkezéséhez társat keresünk. Érd.: Barba György Baja. Fábik József u. 15. 7 NŐI és férfiszabók figye­lem! Üzletembe társat és készítőket keresek. ..Mi­nőségi munka” jeligére vá­rok leveleket a’ bálái hir- deföbe. _ 15 NYUGDÍJAS szem élv eltar­tását vállalnám. Érdeklőd­ni szerdán, szombaton Kis­kunhalas. Fűrész. U. 12.__.43 AZ AUTÓKLUB FOLYA­MATOSAN INDÍT GÉP- JARMÜVEZETÖ-KÉPZÖ TANFOLYAMOT.. Kecske­méten. JelKecskemét. Jász u. 26. Tel: 20-V59. Kecs­kemét, Nagykőrösi u. 9. Tel: 22-340. Lajosmlzsén. Jel: Mozsár András. Lajos- mizse. Művelődési Ház. Kis- ' kunmaisán. Jel: Máté Tóth Ferenc. Kiskunmajsa. Le­nin u. 1. Farkas Péter Kis- kunmajsa. Ady E. u. 4L Szabadszálláson. Jel: Ta­karékszövetkezet « irodájá­ban. Soltvadkerten. JeL^ Takarékszövetkezet irodá­jában. Laki tel eken Jel: Ta­karékszövetkezet irodáié­ban.. Gyöngyösi György La­kótelek. Művelődési Ház. Kiskunfélegyháza. Jel: Ta­karékszövetkezet irodájá­ban, Dóra János Kiskunfél­egyháza. Petőfi S. u. 15. Izsák Jel: Nagy László, Izsák, Kossuth u. (Dohánv- és ajándékbolt) Kerekegy­háza Jelx: Tóth Béla Kerek­egyháza. Művelődési Ház. Kunszentmiklós. Jel: Diny- nyés Zoltániné' Kunszent­miklós. Bacsó B. u. 14/a. Tiszákécske Jel: Lakatos József Tiszakécske. Szak­munkásképző Intézet. Ti- szaalpár Jel: Melegdi Sán­dor. Tíszaalpári. Művelő­dési Ház. A tanfolyam di­jának ‘ befizetése 6 HAVI II. RÁKÓCZI Ferenc Mg, Szakközép- iskola felvesz karbantartót. takaví -'H és házimunkást. Jelentkezni: Kiskun­halas, Kossuth u. 39. Tel: 11-753; 11- 282. 45 CUKRÁSZ szakmunkást, eladót, ál­landó munkára felveszek. Fizetés megegyezés szerint. Éliás cukrász Kiskunhalas. Székely u. 15, 78 KÖZGAZDÁSZT keresünk elemző és egyéb közgazdasági munka végzésé­re. Érdeklődni lehet a tsz elnökénél, a közgazdasági elnökhelyettesnél vagy a személyzeti vezetőnél az aláb­bi címen: 6447 Felsőszentiváni Mgtsz Felsőszentiván, Jókai u. 1. Tel.: 12. 1483 PINCEGAZDASÁG Kiskunhalasi pin­cészete felvesz borász szakmunkáso­kat és segédmunkásokat. Jelentkezés Batthyány u. 54. sz. ^latt. 2918 V1ZVEZETÉKSZERELO-bádogos szak­munkást felveszünk. Jelentkezni le­het Magyar Néphadsereg. Kiskunha­las, Szegedi úti laktanyában. 115 HEGESZTŐ vizsgával rendelkező la­katost és éjjeliőrt, azonnali belépés­sel állandó alkalmazással vesz fel a kiskunhalasi Dohánybeváltó tizem. 103 8 ÓRÁS takarítónőt osztott -munka­időben felveszünk. Bács-Megyei Ter­vező Vállalat Kecskemét, Reiszmann S. u. 25. Jelentkezni a személyzeti vezetőnél. 69 KODÁLY Iskola takarítót keres fel­vételre 13 órától '21 óráig tartó fog­lalkoztatással. Jelentkezni lehet: Kecskemét, Szabadság tér 7. 74 AZ ALFÖLDI TÜZÉP Vállalat 122. sz. telepe felvesz —• azonnali belépés­sel — számlázót, térmestert, áruki­adót és vagonrakodókat. Jelentke­zés helye: Kiskunhalas, Kötönyi út. telepvezetőnél. Tel: íl-408. 103 A MÉH Vállalat kiskunhalasi telepe felvételre keres középiskolai végzett­séggel, telepi szervezőt, továbbá gya­korlattal rendelkező lángvágót. Je­lentkezni lehet: Kiskunhalas. Jókai u. L tsz. alatt a telepvezetőnél. 35 MUNKAVÁLLALÓT és átvevőhelye­ket keres a MÉH Vállalat Kiskunha­las területén, amelyek vas. fém, pa­pír és textUanyagok begyűjtésére al­kalmasak. . A gyűjtés saját területén, vagy bérleményben napi 4 őrás mun­kaidőben történne. Bővebb felvilágo­sításért jelentkezni lehet Kiskunhalas, Jókai u. 1. MÉH Vállalat. 36 A BÁBOLNÁI MEZŐGAZDASÁGI KOMBINÁT N ' ; ■' * kistermelők részére naposcsibét értékesít. Tetra H vegyesivarban Marék-oltással 9,60 Ft/db Marék-oltás nélkül 9,10 Ft/db Tetra SL kakas 4,30 Ft/db A csibeár > tartalmazza a csomagolási költséget is. A megrendelést az alábbi címre kérjük elküldénl:* Bábolnai Mezőgazdasági Kombinát Kereskedelmi. Irodája, 1304 Budapest V., Szép u. 3. PL 91. A naposcsibe átvétele kiértesítésünk után a KISKUNFÉLEGYHÁZI, NAPOSCSIBE-BOLTUNKBAN történik. 94 Pályázat kerékpárút kivitelezésére Kiskunhalas városi Tanács VB Műszaki Osztálya pályázatot hirdet Kiskunhalas belterületén, az 53-as út mellett a PANVOVÁ-tól a Vasút utcáig terjedő szakaszon 2400 m bosszúságban, 2 m szélességgel kerékpárút építésére. A pályázat benyújtásának határideje: 1985. J-’EBRUAR 28. A VERSENYTÁRGYALÁS 1985. MÁRCIUS 7-ÉN 9 ÓRAKOR a városi tanács vb. műszaki osztályán lesz megtartva. A kerékpárút kiviteli terve a pályázatot hirdetőknél megtekinthető. 97 Alapozza meg jövőjét a Mecseki Szénbányáknál! OSSZKERESET: 0 000—11000 Ft, 8 000—14 000 Ft, 6 000— 9 000 Ft. Föld alatti munkakörökbe 18—35 éves férfiak jelentkezését várjuk. A PÓTMÜSZAKKAL ELÉRHETŐ HAVI Csapatésillés (bet. munkásként) Vájár (szakmunkásként) Bányálakatosként, villanyszerelőként Három műszakos foglalkoztatás, speciális bányászati ked­vezmények, munkásszálló Komlón vagy Pécsett. Másfél—két év alatt komlói, lakás juttatás, előnyös feltételek­kel. A nős -dolgozok ideiglenes letelepedése esetén albérleti hoz­zájárulást fizetünk. Felvételi követelmény: hosszabb folyamatos munkaviszony, nálunk végzett alkalmassági vizsgálat. Címünk: Mecseki Szénbányák munkaügyi osztálya,. 7029 Pécsi, Kaní ját .A.; sí. S Tel.: ?A-883. KÖZLEMÉNYEK A DÉMÁSZ Kkfházi Kirendeltsége ér­tesíti a lakosságot, hogy Kunszállás község kül- és belterületén 1,985. ,1an. 28-án 8 órától lő óráig áramszünetet tart. | 127 Gvászhír Fájdalommal tudatjuk, hogy sze­retett édesanyánk ÖZV. BÁRDI PALNÉ Csáki Ilona életének 88. évében rövid beteg­ség után, január 19-én csendesen elhunyt. Temetése f. hó 25-én 15 órakor lesz a hetényegyházi te­metőben. A gyászoló család. 838 Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett édesanyánk, testvérünk», nagymamánk SZABÓ JÓZSEFNÉ Baksa Ilona Ny áriőrinc, Nefelejcs u. 24. szám alatti lakos, életének 59. évében elhunyt. Temetése f. hó 24-én, csü­törtökön, délután 2 órakor lesz a nyárlőrinci temetőben. A gyászo­ló család. S4§ Köszönetnyilvánítás Köszönetét mondok mindazok­nak, akik szeretett férjem NÉMETH JANO'á MAV-nyugdíjas temetésén meg­jelentek. síriára koszorút, virá­got helyeztek és részvétükkel fáj­dalmamat enyhíteni igyekeztek* Gyászoló felesége Kiskunhalas. 7S Hálás szívvel mondunk köszöne­tét mindazon rokonoknak, isme­rősöknek, szomszédoknak, akik DANCSÓK JANOSNÉ Hurton Anna temetésén részt vettek, sírjára ko­szorút, virágot helyeztek és ez­zel fájdalmunkat enyhíteni Igye­keztek. Gyászoló osalád Kunfe- hértó. 48 Munkaalkalom NAGYKERESKEDELMI nktgrbaa férd raktárvezető-helyettest és férfi segédmunkást felveszünk. Jelentken­ni lehet: Baja, KONZUM Vállalat Ki­rendeltsége. Kossuth u. IS. aa. alatt. » A KÖZEPMAGYARORSZAGI pince- gazdaság kiskunhalasi és bácsalmási pincészeteibe felvessünk boráss szakmunkásokat, segédmunkásokat. Érdeklődni és jelentkezni a pincék vezetőinél lehet. MD A SZEGEDI Postaigazgatélág Hálé- zatépitő Üzeme Kiskunhalasén vagy a környékén lakó érettségizett, mély­építő gyakorlattal rendelkező kate- naviaelt férfit keres munkavezetőt munkakör ellátására. Bérezés meg­egyezés szerint, jő kereseti lehetőség. Jelentkezni lehet Balogh József 4 fő­építés vezetőn él minden szerdán S— IS óráig, Kiskunhalas Posta Műszáki Bázis Szabadkai út, tel: 11-371, vágy Posta Hálózatépítő Üzem Szeged. Vár u. 8. sz. III. em. 15.. mindennap S— 15 óráig, tel: 10-312. 1« KISKUNHALASI Városi Tanács VB felvesz: gyámügyi ügyintézői munka­körbe, szövetkezetek állatni törvé­nyességi felügyeletének végzésére lé­gi, vagy államigazgatási főiskolai vég­zettséggel, árellenőri álláshelyre szak­irányú felsőfokú képesítéssel vagy ár­szakértői oklevéllel rendelkező dolgo­zót. Bérezés: a 11/1333. ABMH számú rendelkezés szerint. Lakásvásárlási lehetőséget személyes megegyezés esetén biztosítunk. Jelentkezni rész­letes önéletrajz csatolásával a Személy­zeti vezetőnél lehet. Cím: 1400 Kis­kunhalas Hősök tere 1. lé FIGYELEM! A Kecskeméti Baromfifeldolgozó Vállalat felvesz baromfibontás, aw -csomagolási munkákra két műszakra, Jó kereseti lehetőséggel férfi és női segédmunkásokat. A vál-1 lalat kedvezményes étke­zést, védőruhát, gyermekének óvodai, bölcsődei elhelyezést biztosit. Je­lentkezni lehet a vállalat munkaügyi osztályán, Kecskemét, Ceglédi út 7—11. **•* W A TELEFONGYÁR . KISKŐRÖSI GYÁREGYSÉGE munkát keres a szabad kapacitása leköté­sére az alábbi techúológiai ágakban: — Présmunkát a PED 63 tonnás PEEX 160 tonnás- Excenter . 100 tonnás présgépekre. — Felületkikészítő technológiában " festő és galván műveletekre. — Forgácsolóműhelyben — Automata 'A—12-es — DAL 6—3 gépekre. Kérjük a munkáltatókat, hogy a termelési osztályt keressék taeg. ' •

Next

/
Oldalképek
Tartalom