Petőfi Népe, 1984. július (39. évfolyam, 153-178. szám)

1984-07-01 / 153. szám

8 • PETŐFI NÉPE • 1984. július 1. uhut ~ ^ HETI VILÁGHÍRADÓ AZ ESEMÉNYEK KRÓNIKÁJA:­HÉTFŐ: Schultz amerikai külügyminiszter éles szovjetellenes táma­dásai a „nemzetközi terrorizmusról” rendezett washingtoni kon­ferencián. — Budapesten tárgyaltak a managuai vezetők. — Jesse Jackson Panamavárosban találkozott a salvadori hazafiak képvi­selőivel. ' KEDD: Megállapodás Fontainebleau-ban a közös piaci csúcsértekez­leten az Angliának nyújtandó visszatérítés régóta vajúdó ügyé­ben. — Csernyenko Moszkvában találkozott Phonvihane-nal, a laoszi pártvezetővel és miniszterelnökkel. — Világszerte újabb pénzügyi bonyodalmakat okozott az amerikai. kamatlábemelés. — Alessandro Nattát választották meg az Olasz KP új főtitkárává. SZERDA: Reagan egy beszédében az USA és a Szovjetunió „mun­kakapcsolatainak” a javítását sürgette. — Lemondott Lambsdorff nyugatnémet gazdasági miniszter, utóda Martin Bangemann lett. Újabb támadások tartályhajók ellen, az öbölben. — Jesse Jackson Kubában Fidel Castróval tárgyalt. CSÜTÖRTÖK: Kiújultak a harcok Bejrútban és környékén. — Fo­golycsere Szíria és Izrael között. — A Francia Kommunista Párt Központi Bizottsága elemezte az európai parlamenti választáso­kon szenvedett vereség okait. — Novemberre összehívták a Ro­mán KP. kongresszusát. PÉNTEK: Szabadonbocsátott amerikaiakkal tért haza Kubából Jackson tiszteletes, Fidel Castro üzenetét Washingtonban visszautasítot­ták. — Izraeli légitámadás egy libanoni sziget ellen. — Az NSZK nagy munkaügyi Vitájában megoldás mutatkozik. SZOMBAT: A Szovjetunió kétoldalú tárgyalásokat javasolt az USA- nak az űrfegyverek betiltásáról, a tárgyalások színhelye Bécs, időpontja szeptember lehetne. — Washingtonban elvben elfogad­ták a szovjet kezdeményezést, de a tárgyalások tárgykörét túlsá­gosan is kibővítenék. — Palme svéd. miniszterelnök az NDK-ban tett hivatalos látogatást. A hét három kérdései: • Jesse Jackson amerikai demokrata politikua közép-amerikai körutat tett, amelynek során ellátogatott Kubába is. A képen: Fidel Castróval látható a havannai repülőtéren. m A Ilii S -öofíd Aratják az őszi árpát és a káposztarepcét Előbbre jutott-e a kelet—nyugati viszony a sűrű megnyilatkozások hatására ? Ahogy közeledik az USA-ban az elnökválasztás napja (novem_ bér 6.), annál több szó esik ott a kelet—nyugati viszonyról. Méghozzá úgy, hogy azt hinné a felületes szemlélő: Washing­tonban fordulat következett el, hiszen Reagan (aki most márJ megkezdte elnökválasztási kam­pányát!) minden alkalmat meg- , < -ragad, hogy kifejezze készségét , az. amerikai—szovjet — mint ő. ! mondta — „munkakapcsolatok” megjavítására. Nem szabad azt sem elfelejteni, hogy nemsokára ' összeül a demokrata párti kon­venció, ahol kijelölik a Reagen- nel szemben csatába induló de­mokrata elnökjelöltet. A jelen­legi elnök és egyben elnökjelölt nem akarja átengedni a demok­ratáknak azt a korfteselőnyt, hogy azok lépjenek fel a kelet— nyugati viszony megjavításának programjával. Moszkvában nagyon jól tud­ják, hogy a mostani megnyi­latkozásokban mekkora a szere­pe a voksvadászatnak, s érde­mes idézni az egyik felelős szov­jet vezetőnek; a PB-ttag és KB- titkár Mihail Gorbacsovnak a megállapítását. Washingtonban rájöttek, hangoztatta Gorbacsov, hogy a nyílt uszító propaganda megfosztja hitelétől az amerikai politikát, ezért hangsúlyozza most képmutató módon a béke és a leszerelés melletti állítóla­gos elkötelezettséget. Valójában Washington továbbra is katonai erejére építi terveit, és meg akarja bontani az erőegyensúlyt. Viszont afelől sem hagyott (Folytatás az 1. oldalról) Aratták az árpát az -utóbbi na­pokban Kecskemét, Helvécia, Városföld, Gara és több más te­lepülés határában is, miközben a szalma gyűjtése, bálázása, va­lamint a tarló megmunkálása szintén megkezdődött. Számít­va a további’ esőkre, másodvetés­re is sor került. E hét ' utolsó napjaira a -legtöbb .árpatermesztő gazdaság műszakot szervezett. Ha az esőzés, nem- zavarja | mun­kát — ms vasárnap is arain,ate a kecskeméti Törekvés Termelő­szövetkezetben, a Bajai Mezőgaz­dasági Kombinát mátéházi -és ga­rat üzemében. A városföldi ha­tárban pedig ,a -Dózsa Tsz kiváló szakmunkásai: Tormási Zoltán, * Mészáros Pál, Z. Kovács Zoltán, Mészáros Sándor, Dömsödi Lász­ló, -Keresztes János, Varga Lász­ló és az idén „újoncnak” számí­tó fiatal szakmunkás, -Deák Sán­dor ül a kombájnra, hogy -minél előbb biztonságba kerüljön a ® Az NSZK-ban kompromisszumos megállapodás jött létre a fém­ipari dolgozók szakszervezete és a munkáltatók képviselői kozott. Eszerint jövő év áprilisától 38,5 órára csökkentik a jelenleg 40 oras heti munkaidőt. Az iparág dolgozói hét hete szüntettek be a mun­kát. A képen: tízezrek fejezik ki szolidaritásukat a sztrájkotokkal Münchenben. kétséget Gorbacsov, hogy a szo­cialista országok igenis pozitív irányú áttörésre törekszenek a nemzetközi életben, s becsületes, tartalmas, komoly tárgyalásokat kívánnak, ezt Nyugaton is uta­lásnak minősítik arra, hogy majd az amerikai elnökválasz­tás után újraindulhatnak a tár­gyalások Kelet és Nyugat kö­zött. A hét végére igazi politikai szenzációt hozott az a szovjet javaslat, amellyél kétoldalú tár­gyalások megindítását ajánlot­ták az Egyesült Államok kor­mányának az űrfegyverek betilt fásáról. A nyugati hírmagyará­zók szerint a Szovjetunió ezzel magához ragadta a kezdeménye­zést, hiszen nemcsak a tárgya­lások -tárgykörét határozta meg igen konkrétan, hanem még színhelyt és időpontot is találni a moszkvai javaslattan: Becs és szeptember. Tartós lesz-e a közös piaci megállapodás? A legkevésbé sem lett volna meglepő, ha Fontainebleau-ban az európai közösség tíz -tagálla­ma állam- és kormányfőinek értekezletén megin-t csak ■ kudar­cot vallott volna a kísérlet a közös költségvetés terheinek el­osztására: Mert az előző csúcs- találkozókon — Athéntől Brüsz. szelig — brit makacsság meg­akadályozta a megegyezést... Most viszont — váratlanul — Thatcher asszony engedéke­nyebbnek bizonyult, és létre­jött egy kompromisszum, amely szerint a brit befizetéseknek két­harmadát térítik vissza. A'lig száradt meg a tinta az aláírásokon a megállapodás al­ig A közös piaci csúcsértekezlet résztvevői. A tanácskozás a hét első felében zajlott le Fontainebleau kastélyában. ján, máris értelmezési vita kez­dődött. Thatcher asszony arról beszélt később, hogy ez „tartós ’ érvényű megállapodás, a^legtöbb közös piaci ország vezetői azon­ban úgy nyilatkoztak, hogy csak két évre rögzítik így a brit hoz­zájárulás mértékét. -Tehát igaza lehet annak az angol hírmagya­rázónak, aki cinikus véleménye­ket idézett „1986-ban- minden ugyanott folytatódik majd, ahol most abbamaradt...”. Addig is azonban Mitterrand elnök, aki július 1-ig féléven át a Közös Piac soros irányítója volt, megelégedéssel -nyugtázta a fön-tai-nebleau-i megállapo­dást. Szerinte most már lehető­vé -válik -például a közösség ki­bővítése, vagyis Portugália és Spanyolország felvétele, emellett pedig a Közös Piac továbbfej­lesztésére irányuló tervek meg­valósítása is új lendületet kap­hat. Ez az optimizmus azonban több kommentátor szerűit túl­zott. Egyelőre csak félretették a problémákat. szövetkezet 173 hektár takar­mánygabona termése. A kalászosok betakarításának nagyobbik része még hátra van, hiszen az idén 10—15 nappal ké­sőbb érik a búza. A legtöbb nagy­üzem -j-úlius közepére tervezte a kenyérnekvaló aratáskezde­tét. Addig azonban még sokat „kint hál” a növény. Jégverés, zivatar sújthatja az ezideig jó minőségűnek ígérkező termést; A legutóbbi napokban sokat fej­lődtek a búzaszemek, telnek a kalászok.-Bács-Kiskun gazdaságai a ga­bona viaszérésében kezdik a bú­za aratását, szükség szerint hő­kezeléssel csökkentik a termény nedvességtartalmát 13—14 szá­zalékosra. Így kevesebb kocká­zatnak teszik ki a gabonát.^ Ha esősre fordulna az időjárás, úgy­is szárítaniuk kell. A 'legkedve­zőbb időben történő -betakarítás­sal viszont -megóvhatják a búzát a minőségromlástól. K. A. Befejeződött a nyári egyetem (Folytatás az 1. oldalról) érintik a társadalmi feszültségek a gyermekintézményeket. Hang­súlyozta a játék,tevékenység meg­őrzésének fontosságát, illetve erő­sítését. Pethő Géza, a Pedagógus Szakszervezet munkatársa az óvodavezetés -időszerű szervezési és munkáltatói feladatait -ismer­tette, beszélt a jogokról és köte­lezettségekről. A vezetés gyakor­latának -néhány budapesti tapasz­talatát adta közre Kaoliné Pe­reszlényi Éva vezető szakfelügye­lő, a Fővárosi Pedagógiai 'Intézet munkatársa. A Somogy megyei helyzetet pedig Vincze Tiborné megyei óvodai felügyelő -ismertet­te. A vezetés szabadságé is szóba került, -erről Keresztúri Ferencné óvodai csoportvezető -beszélt,, míg a pályakezdő óvónők munkahelyi közérzetéről Szepes Lajosné, a kecskeméti intézet docense adott elemzést. Nagy figyelem kísérte dr. Marianne Liehmann-nak, a berlini Humbold Egyetem tudo­mányos munkatársának mohdán- dóját a német óvodák vezetésel­méleti kérdéseiről. A nyári egyetem programját konzultációik, viták, kerekasztal- beszélgetések, filmvetítések gaz­dagították. Egy napra Dunaúj­városba látogattak el a résztve­vők, ahol pedagógiai intézménye­ket -tekintettek meg. Tegnap ta­pasztalatcserére' is sor került, ki­lenc témában, szinte az óvoda­pedagógia minden szakterületéről véleményt mondhattak a még szombatra, -is itt' maradók. Az óvodapedagógiai nyári egye­temen országos gondokról, ered­ményekről adtak számot az elő­adók, azonban a Bács-Kiskun megyei helyzetről -is elhangzott néhány gondolat, főként a -tapasz- .talacseréken. Szinte ugyanazok a fehér foltok, mint máshol: sok teendő hárul a vezető óvónőre, rendezetlen a képesítés nélküliek helyzete, a helyettesítés, s prob­lémákat okoz a demográfiai hul­lám is. Elhangzott az egy hét alatt néhány jó ötlet, amelyek bizo­nyára segítenek a gondok meg­szüntetésében. S ez lehet a leg- - főbb haszna a kecskeméti tovább­képzésnek. B. T. • A, elmúlt hét végén nagyszabású jobboldali tüntetés volt a francia fővárosban az iskolatörvény ellen A képen: hétfőn hajnalban szélsőjobboldali suhancok támadnak meg egy gépkocsit, amelyben polgári ru­hás rendőrök ülnek. Pozitív jelek mutatkoznak-e végre a közép-amerikai válságban? Igen és nem is. Pozitívan ér­tékelhető Jesse Jackson ameri­kai tiszteletesnek, a Demokra­ta Párt elnökjelöltségére -pályá­zó színesbőrű -politikusnak kö­zép-amerikai útja. Találkozott a salvadori hazafiak képviselőivel • Panama városban, ellátogatott Kubáiba és Eidel Castróval foly­tatott megbeszélésein síkra- szállt az amerikai—kubai kapcso­latok -normalizásáért, -majd Ni­caraguába is elmen-t.-Érdekes az is, hogy a hondur-a- jj sí kormány úgy döntött: vissza­küldi nagykövetét Nicaraguába, -és részt vesz a sandinista forra­dalom ötödik évfordulójának ünnepségein. Honduras május­ban hívta haza nagykövetét Ni­caraguából. • Nicaragua helyzetének erő­sítését szolgálta egy magas szin­tű kormányküldöttség körútja a héten a szocialista országok­ban. Dániel Ortega vezetésével Budapesten is tárgyaltak, s itt a magyar vendéglátók leszögez­ték, hogy a Magyar Népköztár­saság támogatja azt a .küzdelmet, amelyet Nicaragua a nemzeti függetlenségének • megvédéséért, területi integritásáért folytat; Egyelőre még nem tudni, mi­lyen erdeménnyel jártak azok a megbeszélések, amelyeket egy mexikói fürdőhelyen rendez­tek az USÁ és Nicaragua kép­viselői között. , A managuai kor­mány külügyminiszter-helyette­se és Reagan latin-amerikai ta­nácsadója közöt létrejött talál­kozás Shultz amerikai külügymi­niszter emlékezetes managuai villámlátogatásának volt a foly­tatása. Hogy mennyire foglalkoztat­ja a világot a közép-amerikai válság, azt az is bizonyítja, hogy az EDU, az úgynevezett Európai Demokratikus Unió, vagyis a konzervatív, kereszténydemok­rata pártok „internacionáléja” Oslóban tartott ülésén a napi­rend legfontosabb pontjaként Közép-Amerika dolgait vitatták meg, s nem is egészen az USA álláspontját téve magukévá ... Pálfy József Befejeződött a hazánkban megtartott közös hadműveleti—harcászati gyakorlat Június 22—30. között a Magyar Néphadsereg; a csehszlovák nép­hadsereg és a szovjet hadsereg kijelölt törzsei és csapatai Duna ’84 elnevezéssel közös hadmű­veleti-harcászati gyakorlatot haj­tottak végre hazánk területén. A gyakorlat hozzájárult a parancs­nokok és törzsek munkájának, a csapatok együttes tevékenysé­geinek további tökéletesítéséhez, a testvéri hadseregek közötti fegyverbarátság elmélyítéséhez. A gyakorlat befejezéseként a Dunántúl egyik katonai gyakor­lóterén nagygyűlésre került sor, ahol harci-technikai eszközeik­kel felsorakoztak a Duna ’84 gya­korlaton részt vett törzsek és cso­portok képviselői. Az ünnepsé­gen a közös hadműveleti-harcá­szati gyakorlat értékelését kö­vetően a gyakorlat vezetője és nemzeti helyettesei kitünteté­seket és jutalmakat adtak át a kiemelkedően helytálló magyar, csehszlovák és szovjet katonák­nak. (MTI) Új csillárok — csillogóbb lakások... Július 2-től a kecskeméti Centrum Áruház első emeletén vásárlással egybekötött lakásvilágítási bemutató Egy- és több ágú csillárok, asztali és állólámpák, falikarok gazdag választékával várjuk vásárlóinkat. 2079 w

Next

/
Oldalképek
Tartalom