Petőfi Népe, 1984. június (39. évfolyam, 127-152. szám)

1984-06-01 / 127. szám

2 • PETŐFI NÉPE tt 1984. Június 1. KONSZTANTYIN CSERNYENKO ÉS TODOR ZSIVKOV MEGBESZÉLÉSE A szovjet—bolgár barátság jegyében Elismerés kiváló pedagógusoknak Németh Károly hazaérkezett Szófiából Csütörtökön hazaérkezett Szó­fiából a magyar pártküldöttség, amely Németh iKárolynaík, az MSZMP Politikai Bizottsága tag­jának, a Központi Bizottság tit­kárának vezetésével részt vett a szocialista országok testvér­pártjai központi bizottsági tit­kárainak értekezletén. A küldött­ség tagja volt Baranyai Tibor, a KEB tagja, a Központi Bizott­ság Párt- és Tömegszervezetek • osztályának vezetője, és Kótai Géza, a KB külügyi osztályának helyettes vezetője. A tanácskozás munkájában részt vett Kovács Jenő, a KB Párt- és Tomegszer- vezetek osztályának helyettes ve­zetője is. MOSZKVA Konsztantyin Csemyenko, az SZKP KB főtitkára, a Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsa Elnökségének elnöke csütörtökön Moszkvában megbeszélést folytatott Todor Zsivkovval, a Bolgár Kommunis­ta Párt KB főtitkárával, az Ál­lamtanács elnökével, aki aznap érkezett rövid baráti látogatásra a szovjet fővárosba. A Szívélyes légkörű, a testvéri barátság és a teljes nézetazonos­ság jegyében lezajlott megbeszé­lésen Csemyenko és Zsivkov nagy megelégedéssel szólt a szovjet— bolgár kapcsolatok széles körű és dinamikus fejlődéséről. A két or­szág vezetője megtárgyalt néhány kérdést, amelyek megoldása lehe­tővé teszi a két párt és a két or­szág közötti sokoldalú együttmű­ködés további elmélyítését. Konsztantyin Csemyenko és Todor Zsivkov rámutatott: a Szovjetunió és a Bolgár Népköz- társaság változatlan törekvése, hogy minden eszközzel hozzájá­ruljon a szocialista közösség egy­ségének és összefprrottságának további erősítéséhez, a testvéri szocialista országok tevékenysé­gének jobb összehangolásához. Ez­zel összefüggésben hangsúlyozták a KGST-tagállamok júniusban sorra kerülő legfelsőbb szintű gazdasági értekezletének jelentő­ségét. A találkozó részvevői kifejez­ték eltökéltségüket, hogy a Szov­jetunió és a Bolgár Népköztársa­ság — szorosan együttműködve a többi szocialista országgal — foly­tatja a harcot a termonukleáris háború veszélyének elhárításáért, a béke és a népek közötti megér­tés megerősítéséért. (Folytatás az 1. oldalról.) di József Attila Tudományegye­tem egyetemi tanárának az Elnöki Tanács által adományozott Szo­cialista Magyarországért ér­demrendet adta át a miniszter, amit a professzor kiemelkedő munkája, példamutató oktató- nevelő tevékenysége elismeré- réseként kapott. Apáczai Csere János-díjjal tün_ tették ki dr. Schwób Pétert, a Bács-Kiskun megyei Pedagógiai Intézet pedagógiai igazgatóját. Kiváló Pedagógus kitüntető címet és jelvényt kapott: Bodicsi Józsefné, a solti általá­nos" iskola tanára, dr. Fodor Ist­vánná, a kecskeméti Bányai Jú­lia Gimnáziumi és Egészségügyi Szakközépiskola tanára, Gyukics Etelka, a kiskunhalasi Szüts Jó­zsef Általános Iskola szakfel­ügyelője, Kammer Mihály, a la- josmizsei központi általános is­kola igazgatója, Kocsár Miklós- , né, a Kodály Zoltán Zenepeda­gógiai Intézet főiskolai docense, Kovács István, a kiskunfélegyhá­zi 608. számú Ipari Szakmun­kásképző Intézet szakoktatója, Mihály László, a keceli Általá­nos Művelődési .Központ általá­nos igazgatóhelyettese és Szirtes / Kálmánná, a dunapataji napkö­ziotthonos óvoda vezető óvónője. LENGYEL FELSZÓLALÁS STOCKHOLMBAN Mi gátolja az érdemi tárgyalásokat? A Stockholmiban folyó európai bizalomerősítő- és biztonsági, valamint leszerelési konferencián Szer­dán fölszólalt Wlodzimierz'Konarski nagykövet, a lengyel küldöttség vezetője. Bírált több NATO-tag- országot, amiért gátolják az érdemi tárgyalásokra való áttérést. A Kelet és Nyugat közti jelenlegi viszony meg­nehezíti az értekezlet munkáját — mondta a len­gyel nagykövet, aláhúzta azonban, hogy a stockhol­mi tanácskozás fontos szerepet játszhat a kapcso­latok javításában. A NATO-tagállamók képviselői által Stockholmban előterjesztett szűkkörű katonai­technikai javaslatok azonban nem befolyásolnák jelentősen az európai politikai és katonai helyzetet — hangoztatta. A madridi találkozón is leszögezték, hogy a bi­zalomerősítő intézkedéseknek az európai biztonsá­got kell szolgálniuk. Erre különösen alkalmasak len­nének a politikai-katonai eszközök — folytatta Ko- narski. Az Egyesült Államok és más NATO-hatal- mak politikai akaratának hiánya a fő oka annak, hogy még mindig nem sikerült megkezdeni az ér­demi tárgyalásokat — húzta ismételten alá a nagy­követ. Súlyos harcok Nicaraguában Yásárzárás Kőbányán Oklevél a soltvadkerti Szőlőskert Szakszövetkezetnek Vasárnaptól új vasúti és autóbuszmenetrend A legnagyobb sikert a BNV-n korunk új és mindenütt fellelhe­tő technikája, az elektronika arat­ta. A BNV szervezői sikeres vásárt zárhattak tegnap este. Hazánkon kívül 27 ország és Nyugat-Berlin 1839 cége állított ki, ami 10 szá­zalékkal több mint tavaly. Ez .an­nak bizonyítéka is, hogy a tavaszi vásár szakmai tekintélye erősö­dött. Vásárnyitástól zárásig 320 ezren látogatták a nemzetközi vá­sárt. ezer hektolitert dollárért. A szov­jet és csehszlovák piacokon mintegy 100 vagon téli almát adott el a szakszövetkezet. Köszöntötte a soltvadkerti szakszövetkezet tagságát Sza- kolczai Pál, a megyei pártbizott­ság titkára. Kifejezte a megye mezőgazdasági vezetésének jó­kívánságait, és köszönetét mon­dott a múlt évben végzett szívós, kitartó munkáért. Ezután átadta az elismerő oklevelet a szövet­kezet elnökének. Az ünnepségen a szakszövetkezet dolgozói közül négyen részesültek Kiváló Me­zőgazdasági Dolgozó miniszteri kitüntetésben, és többen átvették a Kiváló Dolgozó, illetve a tprzs- gárdajeívéhyt. G. E. események sorokban MOSZKVA ___________________ K onsztantyin Csemyenko, az SZKP KB főtitkára, a Szovjet­unió Legfelsőbb Tanácsa Elnök­ségének elnöke csütörtökön Moszkvában fogadta Rifat Asz- szadot, az Arab Üjjászületés Szo­cialista Pártja vezetőségi tagját, Szíria alelnökét. A találkozó szí­vélyes, baráti légikörben folyt le. A szíriai politikus a hét elején a Legfelsőbb Tanács Elnökségé­inek meghívására érkezett szov­jetunióbeli látogatásra. BUDAPEST Roska István külügyminiszter­helyettes csütörtökön fogadta Iz- jaszlav Genrihovics Baljaszinsz- kijt, a Szovjetunió új debreceni főkonzulját, aki bemutatta kine­vezési okiratát. TOKIÓ A Csendes-óceán keleti részén, a Hawaii-szigetek térségében csü­törtökön megkezdődött a május közepe óta tartó Rimpac nevű hadgyakorlat második szakasza. A részvevő amerikai, kanadai, ausztrál, új-zélandi és japán 'egy­ségek támadó jelj^gfí. rflét&e ten-, geralattjáró-, valamint ■ répülő- gép-elhárító hadműveleteket gya­korolnak, majd rakétakilövő ma­nőverekre kerül sor. BRÜSSZEL Az Afrikai Egységszervezet brüsszeli nagykövetei hivatalosan tiltakoztak, és testületileg „meg­döbbenésüket” fejezték ki amiatt, hogy a belga kormány kész fo­gadni Pieter Botha dél-afrikai kormányfőt, „az egyetemesen el­ítélt fajüldöző rendszer vezetőjét”. Rámutattak, hogy a dél-afrikai kormányzat utóbbi időben muta­tott „önmérséklete” és látványos „békülési szándéka” csupán pro­pagandacélú ügyeskedés. NEW YORK Irán olajfajtától függően 1,5— 2,1 dollárral dícsóbban ajánlja az azonnali szállításra rendelt olaját, így ellensúlyozva az olajkikötői- ba tartó tartályhajókra kivetett magasabb biztosítási díjak hatá­sát. Irán célja a lépéssel, hogy megakadályozza a japán vevők elfordulását, mivel a japán hajó­tulajdonosok egyelőre nem enge­dik hajóikat az öböl északi részé­be. Ügy látszik a brit bányászok megint történelmet csinálnák. Tíz éve az ő sztrájkmozgalmuk nyomán bukott meg az akkori konzervatív kormány, most pe­dig — bár kabimetbukásra szá­mítani nem lehet — a jelek sze­rint ismét nem fogják elveszte­ni a hatalom elleni háborút. Egy elszánt, általában hajthatatlan, és erős konzervatív kormány ide­jén az is komoly sikernek szá­mít, ha Nagy-Britannia bányászai végül visszakozásra tudják majd kényszeríteni az állami szénhi­vatalt. Több mint két hónappal a munkabeszüntetések kezdete után puhulni látszik a hatalom, hiszen újabb, állítólag engedéke­nyebb javaslatokat tett. Nagy szó ez, hiszen márciusban még az sem volt bizonyos, hogy egy­általán széles körűvé, országossá tudják-e tenni a sztrájkot. Érdemes röviden végigpillan­tani a sztrájk történetén. Már­cius legelején jelentette be a szénhivatal, hogy egy éven belül bezárnak 20 gazdaságtalanul ter­melő bányát, elbocsátanak vagy 20 ezer bányászt. A szakszerve­zetek rögtön világgá kiáltották, MANAGUA Súlyos harcok folynak Nicara­guában, amelynek különböző tar­tományaiban a hadsereg az el­múlt naDokban mintegy kétszáz­ötven, Hondurasból behatolt el­lenforradalmárt tett harcképte­lenné. A nicaraguai hadsereg visszavonulásra kényszerítette a betolakodókat. Az ellenforradal­márok visszavonulásuk közben megtámadtak egy termelőszövet­kezetet. A nicaraguai Nemzeti Újjáépí­tés Kormánya szerdán kiadott rendelete értelmében ötven nap­pal meghosszabbították az ország­ban egy éve érvényben levő rend­kívüli állapotot. A hosszabbítást Kiállításmegnyitó — tüntetéssel hogy a tervek valójában leg­alább kétszer annyi bánya és dolgozó munkájának felszámolá­sáról szólnak, tehát a brit bányá­szok közel negyedóhek egzisz­tenciája forog veszélyben. A leg- érintettebb szénmezőköh azon­nal megkezdődött a sztrájk, to­vább dolgoztak viszont azokban a bányákban, ahol olcsón és jó minőségben tudják felszínre hoz­ni a szenet, az emberek munká­ját nem fenyegeti a bezárás. Igenám, de egy munkabeszünte­tés csak akkor érheti el a célját, ha országos, s még akkor is csak nehezen, nagy kitartás árán — esetleg! Szolidaritási sztrájkra kellett rávenni az állásúikban nem fenyegetetteket, s megakadályoz­ni a munkában a sztrájktörőket. Mindkettő kemény dió. Hiszen a biztos állásúak közül ki sztráj­kolna -- aggodalom nélkül egy Olyan országban, ahol 4 millió a munkanélküli. A sztrájkőrségeket pedig négy éve törvény tiltotta meg idegen üzemeknél. A sztrájk mégis meg tudott erősödni. Ren­geteg összecsapás a rendőrség­gel, heves politikai viták, gyor­san fogyatkozó széntartalék, meg azzal indokolták, hogy az utóbbi hónapokban fokozódott az ellen­forradalmárok és az Egyesült Ál­lamok Nicaragua-ellenes, agresz- szív tevékenysége. Szerdán pokolgép robbant egy ellenforradalmi szervezet, az AR- DE sajtóértekezletén. Az ARDE fegyveres akcióit Costa-Rica terü­letéről indítja és onnan kapja az utánpótlást is. A sajtókonferen­ciát nicaraguai területen a határ közelében tartották. Nyugati hír- ügynökségek jelentése szerint négy személy életét vesztette, hu­szonötén megsebesültek. Az AR­DE szóvivőjének közipse szerint Eden Pastora, a szervezet vezető­je is megsebesült. más szakmák dolgozóinak szoli­daritása — ezek voltak az elmúlt két hónap erősödő sztrájkmoz­galmának fő jellemzői. S a kitartás talán-talán sikert szülhet. A szénhivatal új ajánla­tai között, a hírek szerint, ked­vező pontok vannak a bányabe­zárások és az elbocsátások ügyé­ben. Közben azonban a szénihá­ború még tart, sőt naponta ke- ményedik. Pár napja minden ed­diginél súlyosabb csata zajlott Je a rendőrök és sztrájkőrök ' kö­zött,' szerdán pedig magát a bá­nyászszakszervezet elnökét is őri­zetbe vették, sőt bíró elé állítot­ták. (Igaz, pár órával később már óvadék ellenében szabad volt.) Párhuzamosan folyik tehát a kompromisszum keresése és a nyrlt harc a hatalommal, amely­nek döntő csoportja, a kormány egyelőre óvakodik nyíltan állást foglalni, az enyhébb ajánlatok azonban aligha születhettek Thatcherek háta mögött. Megle­het, hogy a ikeményedő csatázá- sök hátterében lassan kirajzoló­dik a béke? Avár Károly Reformtervet fogadott el a kínai parlament Csütörtökön Pekingben. a refe­rátumok és törvénytervezetek el­fogadásával véget ért a Kínai Or­szágos Népi Gyűlés ülésszaka. A kormányfő beszámolóját jóváha­gyó határozat megállapítja: a kí­nai gazdasági élet átszervezése és a nyitott ajtók politikájának vég­rehajtása a jövendőbeli gazdasági munka két pillére; egyben olyan stratégiai döntés, amely figyelem­be veszi Kína realitásait. A határozat a gazdasági refor­mok végrehajtása szempontjá­ból kivitelezhetőnek nevezte a kormányfői beszámolóban megje­lölt intézkedéseket. A kínai Dar- lamenti ülésszak;-1 minden kor- rnányziatiJ szintet a reformintéz­kedések végrehajtására szólított fel. Az év egyetlen kínai parlamenr ti ülésszakán ugyancsak elfogad­ták a nemzeti kisebbségek auto­nómiájáról és a katonai szolgálat­ról szóló törvénytervezeteket. „KÜLÖNÖS KIBÉKÜLÉS” Francia emlékérem SS- tábornoknak PÁRIZS Franciaországban fényes külsőségek között készül­nek megünnepelni június 6-án a szövetségesek nor­mandiai partraszállásának 40. évfordulóját. Francois Mitterrand elnök oldalán Erzsébet angol királynő, Reagan elnök és -Trudeau kanadai miniszterelnök is részt vesznek majd az ün­nepségeken. Az előkészületek közben kínos feltűnést okozott az a hír, hogy a normandiai Bayeux városának pol­gármester-helyettese, aki az ellenzéki UDF tagja, a múlt héten a város em­lékérmét nyújtotta át Heinz Harmel egykori SS- tábornoknak, aki a nor­mandiai partraszállás ide­jén a 10. SS páncélos had­osztály parancsnoka volt. A tábornok május 22-én több más SS-tiszttel együtt Bayeuxban járt, hogy megtekintse az egykori harcok színhelyét. A pol­gármester-helyettes a fran­cia—német „kibékülést” hangoztató beszéd kereté­ben emlékérmeket adott át a városba , látogató „turis­táknak”. A polgármester később azzal védekezett, nem tudta, hogy Harmel SS-tábornok volt. flfH A L’Humanité kommen­tárjában hangsúlyozza: Ba- yeuxben most olyan dolog történt, ami elképzelhetet­lennek látszott. Francia emlékérem díszíti egy haj­dani SS-tábornok mellét a Hitler és Himmler által adományozott kitünteté­sek között. Tegnap bezárta kapuit a tava­szi BNV. A vásár jó alkalmat kí­nált a hazai vállalatok, szövetke­zetek és intézmények számára, hogy összehasonlítsák versenyké­pességüket a külföldi cégekével. A magyar részvevőknek, ha nem is sikerült mindenben állni a ver­senyt a nemzetközi élvonalba tar­tozó külföldi vállalatok gyártmá­nyaival, az mindenképpen örven­detes, hogy több iparágban a ha­zai termékek figyelmet keltettek, megnőtt irántuk a kereslet. Tegnap a soltvadkerti műve­lődési központban a helyi Sző­lőskert Szakszövetkezetnek ün­nepség keretében átadták az 1983. évi szocialista munkaver­senyben és a terv megvalósítá­sában elért eredményeiért az el­ismerő oklevelet. Tusnádi Miklós elnök számolt be ez alkalomból a múlt évben végzett munkáról. A szakszövetkezet több mint 3 és félezer hektáron gazdálkodó, kedvezőtlen termőhelyi adottságú gazdaság. Ennek ellenére gabo­natermelésüket tavaly az öt év­vel ezelőttinek kétszeresére tud­ták növelni. Fő ágazatuk a sző­lőtermelés, borászat .és palacko­zás'1/1 'Áz' elmÚíf‘évlreO' 14' ézer hektoliter borf exportállak,' 10 Június 3-tól, vasárnaptól lép életbe az új vasúti- és autóbusz- menetrend. A MÁV Szegedi Igaz­gatóságának sajtótájékoztatóján Tóth Imre igazgatóhelyettes el­mondta: különös gondot fordíta­nak a személyszállítási szolgál­tatások színvonalának megtartá­sára, illetve emelésére, s újabb komplex menetrendi forgalom­szervezési intézkedéseket tesz­nek. Újdonság lesz a nyári főidény­ben Budapest—Athén között a Puskin Expressz fekvőhelyes ko­csijárata, amely Budapestről csü­törtökön indul és hétfőn érkezik vissza Athénből. Rövidítették a menetidőt Budapest^—Berlin és Budapest—Prága között. Buda­pest—Szeged között a gyorsvo­natokat a délutáni órákra cso­portosították: a budapesti Nyu­gati pályaudvarról 13.25, 15.25, illetve 17.55 órakor indulnak. A Szeged—Pécs—Szeged közötti vonatpárok Bátaszék—Pécs kö­zött személyvonatként közleked­nek, s március 31-től szeptember 30-ig Kunfehértón is megállnak. A hétvégi forgalom javítása cél­jából a Budapest-Józsefvárosból 16.30 órakor Kunszentmiklós— Tassra induló személyvonat út­vonalát Kiskőrösig meghosszab­bították. Szolnok—Kiskunfélegyháza vi­szonylatában az utazási igények miatt Szolnokról 20.30 órai in­dulással új személyvonatot he­lyeztek forgalomba. A Kecske­mét—Lakitelek közötti fürdővo­natpárt szombaton is igényibe ve­hetik az utazók. Kalocsára Kis­kőrösről vasárnap 8.15 órakor új vonatpár közlekedik. A MÁV különböző kedvezmé­nyeket is bevezetett. Ilyen a hét— tíznapos B alatom -bérlet, az ugyanilyen időtartamú turista­bérlet, illetve a füzetjegy, amely 20 százalékos kedvezményt nyújt. Évente 30 millió forintot for­dítanak az utazás kulturáltsági szintjének emelésére, állomások felújítására. Ebben az évben hoz­zákezdenek Kiskunfélegyháza, Kalocsa, Dunapataj, Baja forgal­mi épületeinek helyreállításához. Fülöpszállás és Kiskőrös között befejeződik a térközbiztosítók és fénysorompók felszerelése, ilyen módon Budapest és Kelebia kö­zött növekszik a vasúti közleke­dés biztonsága. A kocsik tisztí­tása érdekében, Kiskunhalason és Lajosmizsén ottani kezdeménye­zés révén mosóberendezést he­lyeztek üzembe. Kecskeméten a belvárosban rövidesen megnyit­ják a MÁV menetjegyirodáját. A Volánnál, ugyancsak június 3-tól új helyközi és helyi autó­busz-menetrend lép életbe. Ki­alakításánál a lehetőségekhez mérten figyelembe vették a vo­nattól, illetve vonathoz való csatlakozás szempontját. Néhány korábban közlekedő autóbuszjá­ratot, amelyek kihasználatlanok voltak, az illetékes tanácsokkal egyetértésben megszüntetnek. Az utazók kéréséi; teljesítve szabad­ás munkaszüneti napokon Bács­almás—Baja között új autóbusz­járatot állítottak forgalomba. Néhány helyen új megállóhe­lyet létesítettek, így a hetényegy- házi autóbuszjáratoknak a kecs­keméti vízműnél stb. Tovább javítják az utastájékoz­tatást: a főközlekedési útvonala­kon elhelyezett táblákon feltün­tetik a megállóhely nevét — ha­sonlóan az E—5-ps főközlekedési útvonalhoz — és a korábbinál esztétikusabb indulási jegyzéket ' helyeznek el. Ugyancsak az utas­tájékoztatás érdekében — kísér­leti jelleggel — Kecskemét he­lyi közlekedésében új kivitelű, átlátszó útvonaljelző-táblák hasz­nálatát vezetik be. Az utazóközönség bővebb fel­világosítást kaphat a Volán és a MÁV állomásain, szolgálati he­lyein, ahol mindenkinek készség­gel állnak rendelkezésére. G. G. I LAPZÁRTAKOR ÉRKEZETT ■ Idén másodszor Spanyolország ellen ötödik idei — egyben a második hazai — válogatott mérkőzését játszotta a magyar labdarúgó-válogatott csütörtökön az Üllői úti sta­dionban. Eredmény: Magyarország—Spanyolország: 1—I (0—1) • Frankfurtban megnyílt a mezőgazdasági kiállítás. A megnyitó be­szédet Kohl kancellár tartotta, miközben a parasztok tüntettek az Európai Gazdasági, Közösség agrárpolitikája ellen. BRIT BÁNYÁSZHÁBORÚ

Next

/
Oldalképek
Tartalom