Petőfi Népe, 1984. április (39. évfolyam, 78-101. szám)

1984-04-01 / 78. szám

J'C/ VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! IRÁN-IRAK W. /-2_ Wk A BT tuzszüneti felszólítása Otthonteremtés - segítséggel & °idai> NEW YORK New Yorkban ülést tartott az ENSZ Biztonsági Tanácsa, s meg­vizsgálta az „Irak és Irán közöt­ti kapcsolatok helyzetét”. A tes­tület tagjai tudomásul vették az BNSZ-főtitkár által megbízott szakemberek jelentését, akiknek az volt a feladatuk, hogy meg­vizsgálják a vegyifegyverek Irán­ban történt alkalmazásáról szóló állítások valódiságát. Javier Arias Stella, a Bizton­sági Tanács elnöke nyilatkozatá­ban felhívta a figyelmet arra, hogy szigorúan tiszteletben kell tartani az 1925-ös genfi jegyző­könyvekben foglaltakat. Ez a do­kumentum megtiltja a fojtó, mér­gező, illetve, más, hasonló jellegű gázok, valamint bakteriológiai eszköz katonai alkalmazását. A nyilatkozat tűzszünetre és az iráni—iraki konfliktus békés ren­dezésére való nyomatékos felszó­lítást tartalmaz. % AZ MSZMP KACS-KISKUN MEGYEI BIZOTTSÁGÁNAK NAPILAPJA XXXIX. évf. 78. szám Ára: 1,40 Ft 1984. április 1. vasárnap MUNKA KÖZBEN Gáspár Sándor sajtóértekezlete Varsóban A lengyelországi helyzet teljes normalizálódása nemcsak Lengyel- ország ügye: a szocialista tábornak, sót az egész haladó munkásmoz­galomnak is érdeke — mutatott rá Gáspár Sándor, az MSZMP PB tagja, a SZOT és a Szakszervezeti Világszövetség elnöke Varsóban pénteken este, amikor találkozott a lengyel és a magyar sajtó kép­viselőivel. Gáspár Sándor kiemelte, hogy fejlődést lát a lengyelországi helyzet alakulásában, s annak a meggyőződésének adott hangot, hogy a len­gyel társadalom megújulva kerül ki a válságból. Gáspár Sándor a Lengyel Egyesült Munkáspárt Központi Bizottsá­ga meghívásának tett eleget lengyelországi látogatásával, melynek során találkozott a szakszervezeti mozgalom vezetőivel és aktivistái­val is. Mint elmondotta, tárgyalási alkalmat adtak arra, hogy az SZVSZ vezetőjeként konkrét benyomásokat szerezzen a lengyel szakszerve­zeti mozgalom fejlődéséről. Az új lengyel szakszervezetek külkapcso- lataira vonatkozó kérdésekre válaszolva kijelentette, hogy a lengyel— magyar szakszervezeti együttműködés sokoldalú és gyümölcsöző. BURGONYÁT, SALÁTÁT HAJTATNAK Dr. Ábrahám Kálmán építésügyi és városfejlesztési miniszter összegzi a második 15 éves lakásépítési program eddigi eredmé­nyeit, s a magánlakás-építés új támogatási rendszerének ha­tását. . ... Képünkön: Régi helyén új. Kiskőrösön is a sajáterős építke­zés a tömbbelsők feltárásának módszere. ■HMHBHMM A kiskunhalasi Fémmunkás Vállalat tavaly 316 millió forint értékű terméket állított elő az építőipar részére. A munkások jelentős része tagja a több mint húsz szocialista brigádnak. Itt dolgozik közel húsz éve Oláh János tmk-csoportvezető. Géplakatosként került a vállalathoz, itt végezte el a techniku­mot. A Delta szocialista brigád vezetője, fő feladatuk a kazán- és a kompresszorház zavartalan üzemének biztosítása. Pártcso- portbizalmi, háromszor volt a vállalat és egyszer az Építőipar Kiváló Dolgozója. Jó munkáját, a társaival való törődését azzal is elismerték, hogy a tavaly megalakult központi igazgatóta­nács tagjává választották. (Pásztor Zoltán felvétele) A nagyüzem és a háztáji összefogása Megközelítőleg 93 ezer hektáron termesztettek tavaly kertészeti növényeket a megyében. Több­ségét az ültetvényes gazdálkodá­sú szőlő és a gyümölcs tette ki. Az ágazatok termékértékesítésé­nek 71 százaléka ebből szárma­zott. A fennmaradó 29 százalék volt a kerti vetemény, a fűszer- és zöldségféle. Az idei arányok még nem alakultak ki teljesen, bár a gazdaságok az értékesítési szerződést megkötötték. Sok függ a, piaci viszonyok alakulá­sától, melyre elsősorban a ház­táji és kisgazdaságok a legérzé­kenyebbek. Valamennyi zöldségágazatot érintette a termelési költségek emelkedése. Különösen a hajta- tásos kertészetben tapasztalha­tó ennek a következménye. Pa­radicsom és más, hőigényes ter­mék helyett, inkább a salátafélék díszlenek az üvegházakban, fólia­sátrakban. Megyeszerte elterjedt a kínai kel, amely hidegtűrő ve­temény, és exportpiaca is akad. A megye városaihoz, nagyabb településeihez közeli kertésze­%■ wra m • A Bereczki Máté szocialista brigád tagjai a salátát gyomlálják a helyreállított hajtatóházban. (Méhesi Éva felvételei) tekben, melyeket a korábbi kor­mányprogramok hatására léte­sítettek a nagyüzemek, az utóbbi években előfordult, hogy egy-egy idényre már üresen maradtak a hajtatóházak. A másfél évtizede létesített városellátó kertészetét a bajai Augusztus 20. Tsz a nagyüzem és a háztáji együttműködésben hasznosítja. A 7200 négyzetmé­ter területű üvegházas telepen napjainkban 4500 négyzetmétert művelnek közösen a téesz tagjai. A többit az Augusztus 20. Tsz a háztáji gazdaságoknak adta át, és számukra a termeléssel össze­függő szolgáltatásokat nyújt. A háztáji termékeket részben a szövetkezet közvetítésével érté­kesítik a gazdák, de maguk is ke­resnek piacot a kerti vetemé- nyeknek. Tavaly súlyos jégverés érte a bajai termelőszövetkezet üveg- (Folytatás a 2. oldalon.) SZÁZNÉGY ARANYÉREM — TÁRSASÁG ALAKULT Nagyobb megbecsülést érdemel az alföldi történelmi borvidék FŐ ALAPANYAGUK AZ ALUMÍNIUM ÉS ÜVEG Autóbusz-alkatrészek Kerekegyházáról Huszonhatodik alkalommal tartották a hét vé­gén a megyei bor- és üdítőital-versenyt a megyei tanács mezőgazdasági és élelmezésügyi osztályának szervezésében. Pfenning Gyula osztályvezető-he­lyettes, megyei főkertész valamennyinek körülte­kintő, gondos főrendezője volt, a csütörtökön és pénteken Solt-Kalimajorban megtartott verseny si­keres lebonyolítása is elsősorban az ő munkáját di­cséri. A pénteki eredményhirdetésen dr. Tamás László, az Országos Borminősítő Intézet igazgatója elismeréssel szólt nemcsak a rendezésről, hanem a megyei borászok munkájáról is. — Nemzetközi mércével mérve is jelentős előre­lépés tapasztalható B ács-(Kiskun szőlő-, és borgaz­daságaiban — mondotta. — Szembetűnik a minő­ségi javulás, amit mutat az is, hogy a nemrég Sopronban megtartott országos versenyen a vörös borok közül a Hosszúhegyi Mezőgazdasági Kombi­nát Cabernetje, a fehérek versenyén pedig a Kun­bajai Leányka bizonyult a legjobbnak. Ez is szük­ségessé teszi; hogy az alföldi történelmi borvidéket jobban megbecsüljük, elismerjük, bár korábban hát­térbe szorult, de itt az ideje, hogy méltó helyére kerülhessen a hazai rangsorban. Mivel a megye pincészeteiből kerül ki a hazai borok harmada, még inkább örömteli megállapítás és vélemény az, amit a minősítő intézet igazgatója mondott. E mennyiség ugyanis meghatározó nem­csak a belföldi ellátásiban, hanem az exportban is. S ha itt Bács-Kiskiurtban a szőlőtermelés és a borá­szat technológiai-technikai színvonala emelkedik, abból az egész országnak haszna van. Hazánk legkiválóbb szakemberei szigorú bírálói voltak két napon át a megyei boroknak, pezsgők­nek, vermutoknak, borpárlatoknak és üdítőknek, összesen 570 italmintát vizsgáltak. A forgalomban levő fehér borok 49, a vörösek 74,4 százaléka érmet kapótt és egyetlen italféleség sem jutott a kizárás sorsára. „Amelyik itt aranyérmet nyert, az a nem­zetközi versenyben is eléri ezt . a minősítést” álla­pította meg dr. Tamás László, és indokolta is az­zal, hogy tisztaságban, stabilitásban, frisseségben, íz- és zamatanyagokban minden igényt kielégítenek a bírált alföldi borok. A Kiskunhalasi Állami Gaz­daságban 1975-toen palackozott, már muzeálisnak számító Olaszrizling aszújellegű borról pedig így hangzott a versenybizottság véleményé: nemzet­közi bemutatón is ritka az ilyen kiemelkedő minő­ség. A dicsérő szavak mellett a kritika sem ma­radt el. A szakemberek tanácsa: a megye borászai a fajta- és táj jeli eget jobban helyezzék előtérbe. A versénybizottság 104 arany-, 127 ezüst- és 171 bronzérmet adott ki, valamint négy kategóriában a legjobb eredményt elért gazdaságok: a Kiskun- halasi Állami Gazdaság, a császártöltési Kossuth Tsz, a keceli Szőlőfürt Szakszövetkezet és a Közép- magyarországi Pincegazdaság különdíjban részesül­tek. Az említetteken kívül még kiemelkedően sze­repelt italaival a Kecskemét-szikrai, a kunbajai és a Helvéciái Állami Gazdaság, a jakabszállásd Nép­front és a kiskőrösi Kossuth Szakszövetkezet, va­lamint a Szőlészeti, Borászati Kutató Intézet. Az üdítő italok versenyében a kunbajaiak ÁGI málnanektárja, a pincegazdaság alma márkája, a szikrai gazdaság FINO szamócája, valamint a Kecs­keméti Konzervgyár paradicsomlévé ^kapott arany­érmet. ’ A megye borászati szakemberei Gál Gyulának, a megyei tanács osztályvezetőjének elnökletével ez­után tanácskozást tartottak. Korábban már volt ha­sonló megbeszélés, amikor megyei szövetség létre­hozását határozták el, azonban most úgy értékelték, hogy az érdekvédelmi egységnél többre van igény és szükség, az alföldi történelmi borvidék lehető­ségeinek és adottságainak kibontakoztatására, En­nek érdekében megalakították a Bács-Kiskun me­gyei Szőlő- és Borgazdasági Társaságot. Vagyis olyan gazdasági társulást hoztak létre, amely szer­vezeti és jogi lehetőségeivel közös céljaikat legjob­ban szolgálhatja. Megállapodtak abban is, hogy két­évenként más-más lesz a gesztorgazdaságuk, vala­mint az elnök és elnökhelyettesek személye is esze­rint változik. Két évre Borsody Miklóst elnöknek, helyettesieknek pedig Csipkó Sándort és Magyar Fe­rencet választották, a gesztori teendőket a Közép­magyarországi Pincegazdaság látja el. Cl. L A kecskemé­ti MEZŐGÉP Vállalat kerek­egyházi gyár­egysége hosz- szú évek óta megbízható partnere az IKARUSZ gyárnak, amit az is bizonyít, hogy a múlt évi 347,6 millió forintos árbe­vételükből 300 milliót e busz­gyártó cégtől kaptak. A na­pokban Király János főmér­nöktől érdek­lődtünk a múlt évi tevékeny­ségükről és az idei tervek­ről. — Tavaly 1371 tonna alumí­nium felhasználásával 12 ezer autóbusz gyártásához járultunk hozzá az itt készült dísz- és ta­karólécekkel, valamint egyéb termékekkel. A múlt év harma­dik negyedében megrendelést kaptunk ajtólapok gyártására. Sok technikai problémát kellett megoldanunk a felkészülés so­rán, de sikerült az év végéig 600 ajtólappt átadnunk a gyárnak. Az idén 2100-at kell készítenünk — mondta Király János. Fontos termékük volt tavaly a tolóablak. Ebből 93 ezer négy­zetméter üveg felhasználásával 124 ezret szállítottak el az üzem­ből. Megkezdték a csuklós bu­szokhoz szükséges védőkorlátok • A gyár műszaki szakemberei termelékeny kisgé­peket terveztek és gyártottak. Jelenleg már tizen­két ilyen célgép segíti a termelést. Képünkön Dré­gely Imre ezek egyikével ablakzáró léc megmun­kálásán dolgozik. és kapaszkodók gyártását is, amelyek a majsai gyáregységbe kerülnek, ahol műanyag bevonat­tal látják el, és így továbbítják a gyárba. A vállalat — ezen belül a'ke­rekegyházi gyáregység — és az IKARUSZ kapcsolata tovább bővül. A múlt év végén hosszú távú szerződést kötöttek, amely szerint az IKARUSZ anyagilag is hozzájárul egy új üzem léte­sítéséhez. Ebben az alumínium felületkezelését korszerű eszkö­zökkel és módszerrel végzik majd a kerekegyháziak. Jelen­tős költségmegtakarításra is szá­míthatnak, mert a technológiai berendezéseket maguk készítik. a l. EGYETEMI ÉS FŐISKOLAI KULTURÁLIS NAPOK Színpompás seregszemle egyetemi főiskolai kcittrlRtíüs napok kecskémét 1984 A MtvHMW Minisztérium és a KISZ Uqwnti Bizottsága megbízásából ebben az évben Keszthelyen, Sárospatakon és Kecskeméten rendezik meg az egyetemek és főiskolák ama­tőr művészeti csoportjainak szín pompás seregszemléjét. Az ország tíz városából i — Budapestről, Szegedről, Debrecenből, Szolnokról, Gödöllőről,' Dunaújváros­ból, Szarvasról, Hódmező­vásárhelyről, Mezőtúrról és Bajáról — jönnek Bács- Kiskun megye székhelyére a fiatalok, huszonkilenc fel­sőoktatási intézményből, mintegy ezerhatszázan. Az egyetemi és főiskolai kulturális napok megnyitó­ja április 5-én, 11 órakor lesz az Erdei Ferenc Mű­velődési Központban, s az ünnepélyes aktust máris követik a színjátszóstúdiók és az irodalmi színpadok bemutatói. Ugyanezen a napon lépnék dobogóra a folklór képviselői és az ének-zenei szólisták is. Egy nappal később, április 6-án az említetteken kívül vers- és prózamondók, kórusok, kamarazenekarok és az egyéb kategória szereplői is megmutatják, mit tud­nak. Április 7-én az Erdei Ferenc Művelődési Köz­pontban gálával és ered­ményhirdetéssel zárul a kecskeméti találkozó. A tavaszi iskolai szünet­re eső fesztiválon sok ér­deklődőre számítanak a rendezők, a Gépipari és Automatizálási Műszaki Főiskola, a Kertészeti Egyetem Kertészeti Fő­iskolai Kara és a Kecskeméti Óvónőképző Intézet illetékesei. Az erő­próbák az Erdei Ferenc Művelődési Központban, a Szalvay Mihály Úttörő- és Ifjúsági Otthonban, a Ke­lemen László Kamaraszín­padon, a Piarista Gimná­zium, a GAMF és az Óvó­nőképző Intézet dísztermé­ben zajlanak majd. A leg­jobb teljesítményt nyújtó csoportoknak és egyéni szólistáknak szakértő zsűri . ad arany, ezüst és . bronz oklevelet, minősítés azon­ban nem lesz. Különdíjat ajánlott fel a többi között a Bács-Kiskun megyei és a városi tanács, a KISZ me­gyei bizottsága, a Kerámia Stúdió, az Izsáki Állami Gazdaság, Pálfy Gusztáv szobrászművész, s vala­mennyi egyetem, főiskola. B. T.

Next

/
Oldalképek
Tartalom