Petőfi Népe, 1984. április (39. évfolyam, 78-101. szám)

1984-04-01 / 78. szám

2 • PETŐFI NÉPE • 1984. április 1. AZ ESEMÉNYEK KRÓNIKÁJA 9 Nagy-Britanniában tovább szélesedett a bányász sztrájk. A képen: rendőrök támadnak a sztrájko­tokra Doncasterben. HÉTFŐ: Mika Spiljak jugoszláv államfő prágai látogatása. —! A terror és hamisítások jegyében lezajlott salvadori elnökvá­lasztáson egyik jelölt sem szerez többségeit. — Harcoki Irak és Irán között. KEDD: Befejeződik a szovjet—kínai konzultációk újabb fordulója. — Szudán, illetve Líbia panasza a Biztonsági Tanács előtt. — Eredménytelenül ér véget a közös piaci tízek külügyminisz­teri értekezlete. SZERDA: Országos tiltakozási nap Chilében a Pinochet-rendszer ellen. — Kornyijenko szovjet külügyminiszter-helyettes londo­ni tárgyalásai. — A mongol külügyminiszter Moszkvában. CSÜTÖRTÖK: Szovjet—etióp csúcstalálkozó a szovjet fővárosban. — — Megszületik a döntés Izraelben: júliusban rendkívüli vá­lasztásokat tartanak. PÉNTEK: Managua kérésére összeül a Biztonsági Tanács, miután ■újabb hajókat fenyegetnek az aknák aj nicaraguai kikötők felé vezető víziutakon. — Sekou Touré temetése Conakry- ban, afrikai államférfiak tanácskozásai. SZOMBAT: Konsztantyin Csernyenko üzenete olasz békeharcosok­hoz. — Weinberger amerikai hadügyminisztert heves tiltako­zás fogadja Athénban. — Erőfeszítések Bejrútbam azt újabb tűzszünet stabilizálására. tükrözték világunk három nyug­talan térségének problémáit. Az egyik Észak-Afrika, ahol Szudán Líbiát vádolta az omdur- mani rádióállomás ellen elköve­tett légitámadással. (Khartum szerint csiak Líbia birtokában van olyan típusú repülőgép, amelyet állítólag észleltek volna, Tripoli viszont azt hangsúlyozza, hogy Dél-Szudánhan polgárháború fo­lyik, s minden bizonnyal szudá- ni repülőtiszt hajtotta végre az akciót.) Az eset kapcsán AWACS légif elderítési' rendszerrel ellátott amerikai gépeket vezényelték Egyiptom Szudánnal határos vi­dékei fölé, és más katonai intéz­kedések is történtek. Emiatt Lí­bia nyújtott be panaszt, hiszen az észak-afrikai ország már többször állt amerikai katonai nyomás, alatt. Tárgyaltak annak a bizottság­nak észrevételeiről is, amély az iraki—iráni fronton a vegyi háborúról szóló jelzéseket vizs­gálta ki. Hiteles megállapításokat nem tudtak tenni, s a konzultá­ció általános felhívással fejező­dött be, amely a vegyi fegyve­rek kiiktatását kéri a harcokból. Moszkvában közben határozottan visszautasították azokat az ame­rikai forrásból származó vádasko­dásokat, miszerint a Szovjetunió vegyi fegyyeréket szállítana Irak­nak. Köztudomású: a különböző nemzetközi fórumokon éppen a Szovjetunió követeli, hogy tiltsák él a vegyi fegyvereket. Panasszal élt a Biztonsági Ta­nácsnál Nicaragua is, a kikötőibe vezető vízi utak elaknásítása miatt. Washington tagadta részességét, de a vizsgálatok megállapították, hogy nem „házilagos” kivitelű "aknákat helyeztek el az ellen­forradalmár csoportok a nemzet­közi forgalom veszélyeztetésére, hanem amerikai gyártmányú esz­közöket, amiket nyilván az Egye­sült Államoktól kaptak. S olyan gyorsnaszádokat használtak, ami­lyenekhez nem lehet hozzájutni a nemzetközi fegyverpiacokon sem; ezek sem az égből pottyan- tak alá ... Miért írtak ki rendkívüli Választásokat Izraelben? öt hónapja váltotta fel Bagint az izraeli kabinet élén Jichak Sa­mir, és jövő év novemberében A hét három kérdése: Hogyan áll a kelet—nyugati tárgyalások ügye? Minden lehetőséget fel kell használni, hogy előbbre juthas­sunk a béke és biztonság meg­szilárdításának útján — ez volt a kulcsmondata annak az üzenet­nek, amelyet Konsztantyin Cser­nyenko, az SZKP főtitkára inté­zett olasz békeharcosokhoz, vá­laszként azok levelére. A béke érdekében való összefogás kiter­jedtségét jelezhette az a tény is, hogy a főtitkár megállapításait tartalmazó okmányt Assisi város és a ferences rend küldöttségé­nek nyújtották át a Kremlben ...) Valóban, meg kell ragadni min­den kínálkozó alkalmat hogy visszatérhessünk a kelet—nyuga­ti tárgyaló fórumokra, s azokon konstruktív munka folyjék. A Szovjetunió és a szocialista or­szágok kezdeményezések sorá­val álltak elő, készek a párbe­szédre Bécsben, Stookholixiban, s a genfi leszerelési értekezleten. Ugyanakkor az eurohadászati fegyverekről tavaly novembe­réig ugyancsak Genfben foly­tatott megbeszélések felújításá­ra nincs mód, mert az Egyesült Államok a telepítéssel lerombol­ta e tárgyalások alapjait. Ezt nem lehet éppen kedvező körül­ménynek mondani, de jobb reá­lisan szembenézni vele, mint il­lúziókba ringatni magunkat és a világot, úgy tenni, mint­ha semmi sem történt volna. A jelek szerint azonban Wa­shington éppen ezt próbálja ten­ni. Amerikai forrásokból külön­böző tárgyalási híresztelések látnak napvilágot, s a TASZSZ ezért volt kénytelen határozot­tan leszögezni: nem folynak, és nem folyhatnak „suba alatti” tár­gyalások, hiszen a telepítések­kel párhuzamosan nincs miről szót érteni. Lehet tárgyalni az eurorakétákról, ám csak abban az esetben, ha az Egyesült Álla­mok készséget mutat a telepítés előtti helyzet visszaállítására. Felhívhatta magára a figyelmet a Scowcroft tábornok utazása kö­rüli közjáték is. A korábbi nem­zetbiztonsági főtanácsadó Rea­gan ajánlólevelével érkezett Moszkvába, s a legfelsőbb szovjet vezetéssel kívánt találkozni. Ez nem történhetett meg: a nyugal­mazott generális ugyanis semmi­fajta új javaslatot nem hozott magával, s amikor felajánlották, hogy konzultáljon egy szovjet külügyminiszter-helyettessel, azt visszautasította. Az amerikai la­pok egy része ezt úgy tálalta, hogy ,/Moszkvában nem vették át az elnök levelét”. Csupán azt felejtették el hozzáfűzni, nem valamiféle lényeges indítvány­ról volt szó, hanem a szokásos, semmitmondó udvariassági üzenet­ről, s egy kormányfunkcióval nem rendelkező amerikai szemé­lyiség új elemeket nem jelentő utazásáról. A korábbi bejelentésekkel el­lentétben, egyelőre nem kerültek beterjesztésre új javaslatok a bé­csi haderőcsökkentési értekezle­ten sem, és várat magára az ame­rikai válasz a szocialista javas­latok ügyében. (Erőszakról való lemondás, Európa vegyifegyver- mentesítése, az atommentes zó­nák kialakítása, a katonai költ­ségvetések befagyasztása, vala­mint csökkentése stb.). Annál nyugtalanítóbbak azok a hírek, amelyek — stílusosan szólva — csillagászati magaslatokba akar­ják emelni az űrfegyverkezésre szánt amerikai kiadásokat, s a rakétaelhárító rendszerek ügyé­ben kötött korábbi megállapodás (A SA'LT-csomagból ez az egyez­mény van jogilag érvényben!) felmondását mérlegelik Azért olyan lényeges tehát a tárgyalások helyzetéről szólni, mert a washingtoni nyolatkoza- tok nyomán torz kép alakulhat ki. Mintha az Egyesült Államok most ki akarná sajátítani a tár­gyalások, általa korábban nem nagyon kedvelt eszméjét, s a má­sik félre hárítaná a felelősséget a tárgyalások akadozásáért. Ter­mészetesen nem így állnak a dol­gok. Elég a heti eseménynaptárt áttekinteni, hogy kitűnjék a Szov­jetunió érdekeltsége a tárgya­lásokban. Kornyijenko London­ban, konzultációk Kínával, Men- gisztu Moszkvában stb.). Ám va­lódi tárgyalásokra van szükség, és nem alibi-tárgyalásokra az elnökválasztási év taktikai meg­gondolásaiból, amint azt a Fehér Ház körül szeretnék. Lehet tár­gyalni, de csakis igazi tárgyalási szándék alapján ... Miről tárgyalt a héten az ENSZ Biztonsági Tanácsa? Megszokhattuk már, hogy az ENSZ Biztonsági Tanácsa elé többségében a válságterületekről szóló hírek kerülnek. A testület a héten sem panaszkodhatott az elfoglaltság hiányára, vitatémái • Franciaországban a farmerek körében heves tiltakozást váltottak ki a Közös Piac mezőgazdasági intézkedései. A képen: Metzben a parasztok traktorjaikkal együtt vonulnak a helyi' kormányzat épü­lete elé. • Befejeződött a francia kato­nák kivonása Bejrútból. járna le alkotmányos mandátu­ma. Júliusban mégis az urnák elé járulnak az izraeli választók, a belpolitikai válság következtében rendkívüli választásokat írtak ki. A 120 tagú parlampntben ere-1 deti'lag 64:56 arányú többsége volt a kormánykoalíciónak. Két kép­viselő azonban a Lifoamon-politi- ka ellen tiltakozásul az ellenzék­hez csatlakozott, majd a mérleg nyelvét jelentő Tárni párt, amely a Szefárd, vagyis keleti szárma­zású lakosság politikai szerveze­te, pártolt el a kormány-szövet­ségtől. Ráadásuk Begin volt mi­niszterelnök távoltartotta magát a szavazástól, így a Knesszet-ben 61:58 arányiban, alulmaradt a megfogyatkozott kormánykoalí­ció. Nem volt más kiút, mint a választások kiírása. A válság igazi oka a romló gaz­dasági helyzet, a tavaly 190 szá­zalékosra nőtt infláció, valamint á libanoni .politika fiaskója, ame­lyet kifejezhetett a különbéke- szerződés bejrúti felmondása is. A közvélemény-kutatások sze­rint, ha most választanának, Sa­mir kabinetjét a szociáldemokra­ta Máráh-szö.vetség váltaná fel. Csakhogy van még majd négy hónap, s ez az időszak veszélyek­kel terhes. Emlékezetes lehet: amikor 1981 nyarán Begin ugyan­csak rendkívüli választások ki­írására kényszerült, és rosszul állt, részben átmeneti gazdasági manőverekkel (adócsökkentés, amely később súlyos következ­ményekkel járt), részben^ a bag­dadi atomreaktor s Bejrut bom­bázásával fordított. A jelenlegi helyzet is kalandokra csábíthatja a szélsőséges elemeket, figyelem­be véve a libanoni szétesettséget és az amerikai jj elnökválasztási évet. Az izraeli választási harc ezért nő túl a szűkén értelmezett bel­politikai kereteken, s mindenkép­pen jelentőséggel bír a Közel-Ke­let válságának vetületéből is. Réti Ervin Zöld sapkák a szigeten 1 A Távol-Kelften befeje­ződött a kéthónapos Team Spirit. ’84. hadgyakorlat- sorozat, amelynek kereté­ben 210 ezer amerikai és dél-koreai katonát mozgat­tak meg. Japán hivatalo­san nem vett részt, csak megfigyelőket küldött, de több vonatkozásban sajátos hadtáp-szerepet vállalt. (Az amerikai egységek jó részét ugyanis a japán Oki- nava szigetéről vezényelték át a manőver színhelyére. S Okinaván nemcsak foly­tatódik az amerikai katonai jelenlét, hanem tíz év után ismét a zöldsapkás egysé­geket helyeztek oda, a „kü­lönleges hadhnűveleti ké­pesség” fokozását szolgáló program jegyében.) A japán ellenzék és a polgári sajtó tekintélyes or­gánumai is elítélik a japán részvételt. ' Olyan konflik­tusban — érvel az egyik tokiói újság —, ahol Japán hadtáp-szerepet tölt be, ne­héz •lenne „megfigyelőnek" maradni. R. e. Március 26. és 31. között ha­zánkban tartózkodott Nyikolaj Bajbakov, a Szovjetunió Minisz­tertanácsának elnökhelyettese, az Állami Tervbizottság elnöke. A KGST Tervezési Együttműködési Bizottságának elnökeként részt- vett a bizottság ülésén, majd tár­gyalást folytatott Faluvégi Lajos miniszterélnök-helyettessel, az Országos Tervhivatal elnökével. A kétoldalú megbeszélésen áttekin­tették az 1986—1990. évekre szó­ló gazdasági együttműködés, leg­főbb kérdéseit. Tárgyaltak a szov­jet energiahordozó- és nyers­anyagszállításokról, valamint a magyar feldolgozóipari és mező- gazdasági szállítás lehetőségeiről. Megállapították, hogy az áruszál­lításokat az eddigi együttműkö­désre alapozva, a két ország le­hetőségeit, illetve szükségleteit fi­gyelembe véve kell továbbfej­leszteni és bővíteni. Hangsúlyoz­ták, hogy a gazdasági együttmű­ködés további elmélyítését első­sorban a feldolgozóipari szakosí­tási és kooperációs kapcsolatok bővítésével kell megalapozni. Kádár János, az MSZMP KB első titkára és Havasi Ferenc, a PB tagja, a KB titkára pénteken szívélyes, baráti légkörű megbe­szélést folytatott Nyikolaj Bajba­kov val. Nyikolaj Bajbakov találkozott Kapolyi László ipari miniszter­rel, és előadást tartott a Magyar Tudományos Akadémián a kőolaj- és földgázkitermelés és -felhasz­nálás legújabb tudományos ered­ményeiről. A szovjet miniszterelnök-he­lyettes elutazása előtt megtekin­tette az Országos Teherelosztót, ahol az ország villamosenergia­ellátásáról tájékoztatták. Nyikolaj Bajbakov szombaton elutazott Budapestről. ^A Ferihe­gyi repülőtéren jelen volt Falu­végi Lajos miniszterelnök-he­lyettes és Vlagyimir Bazovszkij, a Szovjetunió budapesti nagyköve­te. (MTI) AZ SZKP PB ÜLÉSÉN Határozat a gépgyártásról Legutóbbi ülésén az SZKP KB Politikai Bizottsága meghallgatta az illetékes miniszterek beszámo­lóját a Központi Bizottságnak és a Minisztertanácsinak a mezőgaz­dasági gépgyártásra vonatkozó határozatának teljesítéséről. Az ülésen rámutattak arra/ hogy az utóbbi években javult I a mező- gazdasági gépek minősége, terv­szerűen halad a korszerű techni­kai színvonalon álló gépek előál­lítása, gyorsult a mezőgazdasági gépgyártáshoz tartozó vállalatok­nál a beruházás és a rekonstruk­ció. Az elért eredmények ellenére — mutattak rá a testület ülésén — egészét tekintve még nem az előirányzott feladatoknak meg­felelően folyik a korszerű mező- gazdasági gépek gyártása. Komoly hiányosságok vannak a műszaki politika megvalósításában, a gé­pek és berendezések karbantar­tásában és javításában; gyakran gyenge áz' előállított gépek mi­nősége. Különösen lassan halad a nagy teljesítményű, az ipari technológiákhoz szükséges talaj­művelő gépek, a takarni ányter- melésihez és gabonatermesztéshez szükséges berendezések elterjesz­tése. Ezzel, összefüggésben a PB konkrétan is bírált több területi pártszervet, mivel azok nem tá­masztanak megfelelő követelmé­nyeket az illetékes gazdálkodó szervekkel szemben, nem megfe­lelően végzik a szervező és ellen­őrző munkát. A Politikai Bizottság határoza­tot fogadott el, amelyben gyakor­lati intézkedéseket határoz meg a mezőgazdasági gépgyártással foglalkozó központi és helyi szer­vek részére. A testület ülésén áttekintették az agrár-ipari komplexum tulaj­donának védelmével kapcsolatos kérdéseket. Az SZKP KB Politi­kai Bizottsága ezen kívül átte­kintett néhány más belpolitikai kérdést is. FRANCIAORSZÁG Az ipari átszervezés hullámai Tüntetések zajlottak le pénte­ken Franciaország több városá­ban, a kormánynak az ipar át­szervezéséről hozott döntése ellen, amely a kohászatban a termelés, csökkentését és 20 ezer munka­hely megszüntetését irányozza elő a következő évekre. Ugyanakkor feszültség támadt a Szocialista Párton belül is: há­rom szocialista képviselő és i egy szenátor bejelentette kilépését a szocialista képviselői, illetve sze- nátori csoportból. A Szocialistá Párt Moselle megyei szervezeté­nek első titkára közölte, hogy — a kormány elfogadhatatlan dönté­se elleni tiltakozásként — lemond a párt vezető szervében betöltött tagságáról. A szocialista honatyák hangsúlyozták: mindaddig nem vesznek részt a szocialista parla­menti csoport munkájában, amíg a kormány nem módosítja dönté­sét. A hírek szerint a kormánvon belül is folynak viták erről a dön­tésről. így Laurent Fabius ipari és kutatási miniszter egy olyan terv mellett kardoskodott, amely fenn­tartotta volna a Lotharingiában tervezett kohóipari beruházásokat, Jacques Delors gazdasági, pénz­ügy- és költségvetési ügyek mi­nisztere azonban ellenezte a Fa­bius által pártfogolt tervet. Pierre Mauroy miniszterelnök is az ő ol­dalára állt, s Francois Mitterrand elnök végül is a most elfogadott terv mellett döntött. < Ez a terv különösen Lotharin- \giára jelent súlyos csapást, ahol Vagy reményeket fűztek á terve­zett új beruházásokhoz. Most nemcsak ezek na"v része marad el, hanem néhány üzemet fokoza­tosan megszüntetnek. A terv kö­vetkeztében várható munkahely­megszüntetések kétharmada Lo- tharingiát sújtja. Roland Leroy, az FKP Politikai Bizottságának tagja, a l’Humanité igazgatója, rádiónyilatkozatában kijelentette: érthető a dolgozók felháborodása, és a kommunisták szolidárisak a dolgozókkal. Az FKP már régen hangsúlyozza, hogy az ipar korszerűsítését nem szabad munkahely-megszünteté­sekkel megvalósítani, hanem ép­pen ellenkezőleg, új munkahelye­ket kell létesíteni, így kell dina­mikussá tenni az ipart és vissza­adni versenyképességét. A kom­munisták ezt javasolják a válság­ból való kijutás érdekében. A nagyüzem és a háztáji összefogása (Folytatás az 1. oldalról.) házait is. A jégkárbiztosítás alap­ján térítést kapott a közös gazda­ság, amiből felújították a szövet­kezet szakmunkásai az üveghá­zakat. Jellemző a kár mértékére, hogy a 7200 négyzetméter felüle­tű telepen a házak fedél- és oldal- borításának 40—50 százalékát új­ra kellett üvegezni. A nagyüzemileg hasznosított 4500 négyzetméteren az idén bur­gonyát és salátaféléket hajtatnak a szövetkezet Bereczki Máté szo­cialista brigádjának tagjai. A burgonyát ezen a héten ültették el az üvegházakban. A fűtőberendezéseket nem szerelték le, mert remény van rá, hogy a következő években a termelőszövetkezet bevezetheti a kertészeti telepére a földgázt. Ezzel mérsékelhető a hőigényes zöldségfajok termelési költsé­ge. A háztáji hasznosításra át­adott üvegházakban a palántane­veléskor fűtöttek a jelenlegi hő- szolgáltató berendezésekkel. A kemény hidegben másképp tönk-* rement volna a növény. K, A. m jr • II Magyar—szovjet gazdasági tárgyalások

Next

/
Oldalképek
Tartalom